W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.gov.pl/web/kmpsp-wroclaw.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest mł. bryg. Maciej Karanter,adres poczty elektronicznej m.karanter@kmpsp.wroclaw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 320 70 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teren komendy znajduje sie przy ul. Krętej 28,  gdzie znajduje się główna brama wjazdowa dla pojazdów i osób pieszych. Przed wejściem na teren komendy należy zadzwonić domofonem zainstalowanym przy drzwiach wejściowych do budynku.

Wejście do trzypiętrowego budynku jest oznakowane, znajduje się w ścianie budynku od ul. Krętej - jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe, zamywane elektrozamkiem. Nie jest dostępne dla osób na wózku.

Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób ograniczonej zdolności poruszania się. Na każde piętro budynku prowadzą schody, bez możliwości przemieszczania się z wózkiem inwalidzkim. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

 Na każdym piętrze znajduje sie toaleta.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.12.2020 10:37 Kamil Bokwa
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kamil Bokwa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 1.0 28.12.2020 10:37 Kamil Bokwa

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}