W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula Informacyjna dot. monitoringu wizyjnego

Obowiązek informacyjny - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w obiektach służbowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja
i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.

    1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (50-233 Wrocław, ul. Kręta 28), tel. (71) 3207004,
     e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl
    2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu  wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, adres: 50-233 Wrocław, ul. Kręta 28, e-mail: iod@kmpsp.wroclaw.pl
    3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogę być przetwarzane w celu i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków, pracowników, oraz gości KM PSP we Wrocławiu, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego
     w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.
    4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit.  e RODO w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 7 oraz art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735, ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 1999 r.
     o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2349) oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495 ze zm.).
    5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne komórki Państwowej Straży Pożarnej.
    6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
    7. Dane na rejestratorach zapisywane są w sposób ciągły. Ich okres przechowywania nie przekracza 30 dni, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu.
    8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych.
    9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
    10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.12.2020 10:30 Kamil Bokwa
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kamil Bokwa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula Informacyjna dot. monitoringu wizyjnego 4.0 09.10.2023 08:04 Kamil Bokwa
Klauzula Informacyjna dot. monitoringu wizyjnego 3.0 09.10.2023 08:02 Kamil Bokwa
Klauzula Informacyjna dot. monitoringu wizyjnego 2.0 24.07.2023 09:34 Kamil Bokwa
Klauzula Informacyjna dot. monitoringu wizyjnego 1.0 28.12.2020 10:30 Kamil Bokwa

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}