W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Odbiory i kontrole obiektów

Jak zgłosić obiekt ?

Zgłaszając obiekt do odbioru zgodnie z art. 56 Ustawy Prawo Budowlane pismo należy adresować:

Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Brzezinach
ul. Ludwika Waryńskiego 55
95-060 Brzeziny

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

lokalizację obiektu – adres,
przeznaczenie obiektu,
ilość kondygnacji, wysokość obiektu, powierzchnię całkowitą,
numer kontaktowy do inwestora lub osoby upoważnionej

 

Przepisy dotyczące odbiorów budynków

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” – Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest zobowiązany powiadomić m.in. Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Państwowa Straż Pożarna dokonuje w tym celu czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, po zgłoszeniu przez inwestora wszystkich zamierzeń określonych w projekcie i zaleceń dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jeśli kontrolujący stwierdzi, że nie zostały spełnione wymagania ochrony przeciwpożarowej, wówczas taka opinia zawiera również stwierdzenie, że obiekt nie spełnia takich wymagań.

W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym Państwowa Straż Pożarna powiadamia o tym fakcie właściwy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dokumenty, które należy okazać podczas odbioru budynku strażaka Komendy Powiatowej PSP:

 • decyzja – pozwolenie na budowę,
 • dokumentacja projektowa (architektoniczno-budowlana wraz z projektami branżowymi) uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • dokumentacja powykonawcza wraz z protokołami sprawdzenia* (zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami wg. których zostały wykonane):
  • instalacji sygnalizacji pożaru,
  • instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych),
  • stałych urządzeń gaśniczych,
  • dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
  • urządzeń i instalacji oddymiających lub służących do usuwania dymu;
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką budowlaną;
 • protokoły pomiarów instalacji użytkowych w obiekcie:
  • sprawdzenia przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego*,
  • pomiarów instalacji elektrycznej (rezystancja izolacji przewodów i urządzeń),
  • pomiarów instalacji odgromowej budynku w zakresie ciągłości przewodów i oporności uziemień*,
  • pomiar szczelności instalacji gazowej*,
  • protokół, opinia kominiarska stwierdzające prawidłowość podłączeń i drożność przewodów kominowych,
  • pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych*,
  • pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego*;
  • protokoły z wykonanych zabezpieczeń*:
  • konstrukcji lub elementów drewnianych do wymaganego stopnia rozprzestrzenia ognia lub wymaganej klasy odporności ogniowej wraz z deklaracją zgodności,
  • konstrukcji stalowych do wymaganej klasy odporności ogniowej wraz z deklaracją zgodności,
  • przepustów instalacyjnych w elementach oddzieleń przeciwpożarowych;
 • aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności ITB (Instytut Techniki Budowlanej) dla materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej; klasyfikacje ogniowe dla materiałów budowlanych stanowiących wystrój wnętrz i dróg ewakuacyjnych,
  aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej) dla urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.
 • obiekt powinien być wyposażony w sprzęt gaśniczy na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach przeciwpożarowych,
  w widocznym miejscu należy umieścić „Instrukcję postępowania na wypadek pożaru” wraz z wykazem telefonów alarmowych oraz oznakować obiekt zgodnie z wymogami PN-92/N-01256/01 i 02,
 • dla obiektu powinna opracowana „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego nie są wymagane dla obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:
  1. kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1.000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
  2. kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1.500 m3;
  3. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1.000 m2.

Obiekty, w stosunku do których zajęcie stanowiska przez PSP jest obligatoryjne to:

 1. Budynki należące do grup wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V.
 2. Budynki zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II.
 3. Budynki niskie zawierające strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1.000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwszą.
 4. Budynki niskie zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL Vi mające ponad 50 miejsc noclegowych.
 5. Obiekty budowlane inne niż budynki, przeznaczone do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w których przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2.000 m2.
 6. Budynki zawierające strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojące urządzenia technologiczne lub zbiorniki poza budynkami oraz place składowe albo wiaty, jeżeli zachodzi jeden z poniższych warunków:
  a. strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1.000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2.
  b. występuje zagrożenie wybuchem.
 7. Garaże wielopoziomowe.
 8. Obiekty budowlane objęte obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej lub stałych urządzeń gaśniczych.
 9. Parkingi dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne.
 10. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych.
 11. Tunele o długości powyżej 100 m.

* jeśli przewidziano w obiekcie

Materiały

Zawiadomienie o zakończeniu budowy
zakonczeniebudowy.pdf 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}