W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Organizacja

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego PSP  znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz na stronie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.11.2020 21:20 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sebastian Pałygiewicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Oświadczenia majątkowe 3.0 03.12.2020 20:35 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Oświadczenia majątkowe 2.0 27.11.2020 21:31 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Oświadczenia majątkowe 1.0 27.11.2020 21:20 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjno-prawna określona jest w „Regulaminie Organizacyjnym KP PSP w Brzezinach„, ustalonym
Decyzją Nr 3/2021 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach, a zatwierdzonym przez Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zarządzeniem Nr 24/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. Regulamin wszedł w życie z dniem 01 stycznia 2022r.

 

schemat organizacyjny

 

Materiały

Struktura organizacyjna 2021
struktura2021.jpg 0.13MB
Decyzja KP PSP w Brzezinach ws. Regulaminu
Decyzja​_Nr​_3​_z​_2​_listopada​_2021​_Regulamin​_Organizacyjny​_KP​_PSP​_w​_Brzezin.pdf 0.36MB
Zarządzenie ŁKW PSP w Łodzi ws. zatwierdzenia regulaminu
Zarządzenie​_nr​_24​_ŁKW​_PSP​_w​_Łodzi​_z​_09112021​_zatwierdzenie​_regulaminu.pdf 0.40MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.11.2020 21:20 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sebastian Pałygiewicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Struktura organizacyjna 6.0 01.01.2022 11:57 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Struktura organizacyjna 5.0 08.02.2021 20:32 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Struktura organizacyjna 4.0 01.12.2020 23:55 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Struktura organizacyjna 3.0 28.11.2020 13:30 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Struktura organizacyjna 2.0 28.11.2020 13:27 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Struktura organizacyjna 1.0 27.11.2020 21:20 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Regulamin organizacyjny

01.01.2022

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W BRZEZINACH

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1

Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach zwanej dalej „komendą powiatową", określa szczegółową organizację komendy powiatowej, w tym:

 1. strukturę organizacyjną komendy powiatowej;
 2. kierowanie pracą komendy powiatowej;
 3. zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
 4. wzory pieczęci i stempli;
 5. liczbę i rodzaj docelowych stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej.

 

§2

  1. Komenda jest zakwalifikowana do V kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.
  2. Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu brzezińskiego.
  3. Siedzibą komendy powiatowej jest miasto Brzeziny z adresem do korespondencji: 95-060 Brzeziny,
   ul. Waryńskiego 55.

 

§3

Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

 1. KW PSP - Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;
 2. KP PSP – Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej;
 3. OSP - Ochotniczą Straż Pożarną;
 4. JRG - Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą;
 5. KSRG - Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy;
 6. SOD – Specjalista Ochrony Danych;
 7. KKO – Kierownik Komórki Organizacyjnej;
 8. IOD – Inspektor Ochrony Danych;
 9. KDR – Kierujący Działaniami Ratowniczymi;
 10.  SKKP – Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP;
 11.  KO - Komórka organizacyjna (tj. wydział, sekcja lub samodzielne stanowisko).

 

ROZDZIAŁ II

Kierowanie pracą komendy powiatowej

 

§4

  1. Pracą komendy powiatowej kieruje komendant powiatowy przy pomocy zastępcy komendanta powiatowego oraz kierowników komórek organizacyjnych.

2. Do podpisu i aprobaty komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „komendantem powiatowym", zastrzega się dokumentację:

 1. dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, które są przedkładane komendantowi powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;
 2. kierowaną do KW PSP, Komendy Głównej PSP, centralnych organów państwa oraz    wojewódzkiej    administracji    rządowej,    samorządowej i zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;
 3. pisma kierowane do senatorów i posłów;
 4. odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępcy komendanta powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz jej pracowników;
 5. zakresy obowiązków i odpowiedzialności zastępcy komendanta powiatowego oraz pracowników             i strażaków komendy powiatowej;
 6. zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli oraz inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 7. władcze akty administracyjne wydawane przez komendanta powiatowego jako organu administracji publicznej;
 8. regulaminy pracy i służby.
  1. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta powiatowego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych                  w ust. 2., lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie komendanta powiatowego.
  2. Komendant powiatowy lub upoważniony przez niego zastępca komendanta powiatowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu. Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej komendant powiatowy podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej w budynku komendy oraz publikuje na stronie internetowej komendy.
  3. Zasady funkcjonowania i pełnienia służby określa Regulamin Pracy i Służby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach.
  4. Komendant powiatowy upoważniony jest do gospodarowania majątkiem przekazanym w użytkowanie komendantowi powiatowemu tj. od czasu przekazania do jego zużycia - likwidacji.
  5. Do realizacji innych zadań własnych, komendant powiatowy może powoływać stałe lub doraźne komisje wewnętrzne z określeniem składu, celu i zadań dla komisji.
  6. Zastępca komendanta powiatowego i kierownicy komórek organizacyjnych realizują zadania określone przez komendanta powiatowego, a w szczególności odpowiednio sprawują nadzór i kierują podporządkowanymi im komórkami organizacyjnymi komendy powiatowej.
  7. Podczas nieobecności komendanta powiatowego lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków służbowych jego zadania i kompetencje realizuje zastępca komendanta. Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie kompetencje komendanta powiatowego.
 1. Do zadań kierującego komórką organizacyjną należy w szczególności:
 1. sprawowanie nadzoru nad merytorycznym i formalnym działaniem komórki organizacyjnej;
 2. podpisywanie pism w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej, nie    zastrzeżonych do podpisu przez komendanta lub jego zastępcę;
 3. organizowanie odpraw służbowych, instruktaży, szkoleń doskonalących w za­kresie  merytorycznego działania komórki organizacyjnej;
 4. nadzór nad realizacją planów pracy oraz dyscypliną służby i pracy w komórce organizacyjnej;
 5. wnioskowanie w sprawach wynikających ze stosunku służby i pracy podległych strażaków i pracowników cywilnych;
 6. opiniowanie projektów aktów prawnych i interpretacja merytoryczna przepisów prawa z zakresu działania komórki organizacyjnej;
 7. opracowywanie projektów zarządzeń, decyzji i rozkazów komendanta z zakresu działania  komórki organizacyjnej;
 8. określanie szczegółowych zakresów obowiązków dla podległych strażaków i pracowników cywilnych;
 9. zapewnienie stosowania instrukcji kancelaryjnej w komórce organizacyjnej;
 10. zgodne z przepisami szczegółowymi archiwizowanie wytworzonej dokumentacji w komórce organizacyjnej;
 11. wydawanie poleceń służbowych podległym strażakom i pracownikom cywilnym w sprawach objętych zakresem działania podległej komórki organizacyjnej;
 12. sprawowanie nadzoru nad ochroną informacji niejawnych oraz kontrola przestrzegania  ustalonych w tym zakresie zasad postępowania;
 13. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków i zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby;
 14.  rozpatrywanie, w zakresie właściwości merytorycznej, interpelacji, petycji, skarg i wniosków;
 15.  prowadzenie kontroli wewnętrznych;
 16.  realizacja zadań w zakresie opiniowania podległych strażaków;
 17.  sprawowanie nadzoru nad ochroną danych osobowych;
 18.  udostępnianie informacji publicznej;
 19.  podejmowanie i inicjowanie działań obniżających koszty działalności komendy powiatowej.

 

 

ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna

 

§5

 1. W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:
    1. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza                                               - symbol PJRG,

    w tym sprawy 

 • ochrony danych                                                                                          - symbol PSOD,
   1.    
    1. Wydział Operacyjno-Szkoleniowy                                              - symbol PR,

       w tym sprawy:

 • obronne                                                                                                          - symbol PSO,
    1. Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy                                             - symbol PZ,

       w tym sprawy:

 • ochrony informacji niejawnych                                            - symbol POIN,
 1. Samodzielne Stanowisko ds. Finansów                                    - symbol PF.

 

 1. Bieżący nadzór nad prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych sprawuje koordynator czynności kancelaryjnych wyznaczany w oparciu o zapisy Zarządzenia Nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r., spośród pracowników Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego, podlegający w realizacji tych zadań bezpośrednio komendantowi powiatowemu.
 2. Zadania pomocy prawnej zlecane są właściwym podmiotom zewnętrznym.
 3. Za realizację zaleceń zawartych w Polityce Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych odpowiedzialny jest administrator systemów informatycznych (ASI), wyznaczany spośród pracowników komendy powiatowej, podlegający w realizacji tych zadań bezpośrednio komendantowi powiatowemu.
 4. Zadania z zakresu informowania i kontaktu z mediami realizuje rzecznik prasowy wyznaczony przez komendanta powiatowego spośród osób zatrudnionych w komendzie powiatowej, który podlega bezpośrednio komendantowi powiatowemu.

 

§6

 1. Komendant powiatowy nadzoruje bezpośrednio:
      1. Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy,
      2. Samodzielne Stanowisko ds. Finansów,
      3. sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
      4. sprawy obronne,
      5. sprawy ochrony informacji niejawnych,
      6. sprawy z zakresu informowania i kontaktu z mediami,
      7. sprawy z zakresu Ochrony Danych,
      8. sprawy z zakresu Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych.

 

 1. Zastępca komendanta powiatowego realizuje zadania z zakresu:
 • bezpieczeństwa i higieny pracy/służby                   - symbol PBHP,

     a w szczególności:

 1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy/służby;
 2. sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy/służby;
 3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań  i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 4. przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia  w środowisku pracy;
 5. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 6. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa           i higieny pracy/służby oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 7. uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy/służby oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy/służby, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

 

oraz nadzoruje bezpośrednio:

 

 1. Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą;
 2. Wydział Operacyjno-Szkoleniowy.

 

§7

 1. Komendant Powiatowy jest Administratorem Danych Osobowych.
 2. Sprawy z zakresu PBHP, PSO, POIN, PSOD, realizowane są przez pracowników komendy                                   i przydzielane zakresem czynności. Nie przewiduje się tworzenia odrębnych komórek organizacyjnych do ich realizacji.
 3. W czasie nieobecności Kierownika Komórki Organizacyjnej zastępuje go osoba przez niego wyznaczona, a w przypadku braku powołania funkcjonariusza na stanowisko Kierownika Komórki Organizacyjnej komórką kieruje przełożony wyższego szczebla.

 

ROZDZIAŁ IV

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

 

§8

 1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej, jednostkami administracji publicznej oraz innymi podmiotami, instytucjami i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej  i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.
     1. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.
     2. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu               i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant powiatowy.

 

§9

Zadania wspólne:

Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:

   1. planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej;
    1. podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
    2. sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
    3. współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;
    4. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami              i strażami, a także z podmiotami KSRG;
    1. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
    2. załatwianie skarg, wniosków i petycji oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy w zakresie właściwości komórki organizacyjnej;
    3. prowadzenie działań kontrolnych w ramach systemu kontroli zarządczej oraz realizowanie zaleceń pokontrolnych organów upoważnionych do kontroli;
    4. realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;
    5.  realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy/służby;
    6.  opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
    7.  wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
    8.  przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;
    9.  realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji  w powiatowym zespole reagowania kryzysowego;
    10.  współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
    11.  realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji KSRG na obszarze powiatu;
    12.  współudział w pracach komisji i zespołów powołanych przez komendanta powiatowego;
    13.  współudział w redagowaniu strony internetowej komendy i portali społecznościowych komendy;
    14.  realizowanie innych zadań zleconych przez komendanta powiatowego lub zastępcę komendanta powiatowego;
    15. przestrzeganie polityki ochrony danych osobowych w komendzie powiatowej.

 

§10

Do zadań Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej należy w szczególności:

 • w zakresie spraw operacyjnych:
 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 5. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 6. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 7. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 8. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami;
 9. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG i pozostałych jednostek OSP na obszarze powiatu;
 10. analizowanie stanu wyposażenia jednostki ratowniczo –  gaśniczej i innych jednostek KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie.
 11. prowadzenie doskonalenia zawodowego;
 12. udział w aktualizacji:
 1. stanu gotowości operacyjnej;
 2. procedur ratowniczych;
 3. dokumentacji operacyjnej;
 1.  udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
 2. realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 3. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z Wydziałem Operacyjno-Szkoleniowym i Wydziałem Kontrolno – Rozpoznawczym priorytetów w tym zakresie;
 4. planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby podległych strażaków pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby, z uwzględnieniem przyjętych do stosowania        w PSP uregulowań organizacyjno – prawnych;
 5. wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemach informatycznych w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej;

 

 • w zakresie spraw ratownictwa medycznego należy w szczególności:
 1. sprawowanie merytorycznego nadzoru nad poziomem wyszkolenia strażaków PSP oraz wyposażenia jednostek PSP w sprzęt medyczny, uzupełnianie, w razie potrzeby, wiedzy i umiejętności uprzednio wyszkolonych ratowników, bez obowiązku prowadzenia szkoleń.
 2. współpraca z właściwymi terytorialnie Konsultantami ds. Ratownictwa Medycznego.
 3. współdziałanie z koordynatorami ratownictwa medycznego z podmiotów ratowniczych tworzących lub wspomagających KSRG, w szczególności w zakresie nadzoru nad wyszkoleniem i wyposażeniem oraz analizą działań ratowniczych i organizacją ćwiczeń, a także doskonaleniem procedur współpracy między podmiotami ratowniczymi.
 4. współdziałanie z jednostkami ochrony zdrowia i innymi podmiotami ratowniczymi w zakresie ustalania zasad dysponowania zespołów ratowniczych w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia, postępowania na miejscu zdarzenia oraz w przypadkach zdarzeń masowych, wspólnych szkoleń, ćwiczeń, analizy i dokumentacji działań, a także aktualizacji analiz zabezpieczenia operacyjnego i właściwych terytorialnie planów ratowniczych.
 5. przygotowywanie i analizowanie ćwiczeń z zakresu ratownictwa medycznego.
 6. udział w przedsięwzięciach organizacyjno – operacyjnych PSP, w szczególności w zakresie opracowywania, modyfikowania i aktualizowania powiatowych analiz zabezpieczenia operacyjnego oraz planów ratowniczych w aspekcie medycznym, a także opiniowania zasad współdziałania KSRG z podmiotami realizującymi zadania z zakresu ratownictwa medycznego.
 7. sporządzanie analiz jakościowo – ilościowych posiadanego przez PSP sprzętu medycznego i przedkładanie ich przełożonym wraz z propozycjami zakupów lub wymiany.
 8. współudział w analizowaniu akcji ratowniczych oraz dokumentacji działań ratowniczych.
 9. współuczestniczenie w organizacji i prowadzeniu ćwiczeń na poziomie powiatowym, z elementami medycznymi i aspektami segregacji, co najmniej raz w roku.
 10. opiniowanie scenariuszy ćwiczeń poziomu powiatowego z elementami ratownictwa medycznego.
 11. udział w inspekcjach dotyczących organizacji ratownictwa medycznego.
 12. wspomaganie działań powiatowych ratownictwa medycznego w nadzorze nad poziomem wyszkolenia i wyposażenia podmiotów ratowniczych, w tym jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 13. wspomaganie działań powiatowych stanowisk kierowania lub CPR w zakresie dysponowania i alarmowania podmiotów ratowniczych, a także zbierania danych o stanie ich gotowości operacyjnej, w szczególności rodzaju i ilości sił i środków oraz możliwości w prowadzeniu medycznych działań ratowniczych w warunkach szpitalnych i poza szpitalnych.
 14. wspomaganie komendanta powiatowego, w zakresie przekazywania informacji o rozpoznaniu i leczeniu poszkodowanych strażaków.
 15. wspomaganie decyzji Kierującego Działaniem Ratowniczym /KDR/ w zakresie medycznych działań ratowniczych.
 16. koordynowanie medycznych działań ratowniczych realizowanych przez podmioty ratownicze na miejscu akcji oraz prowadzenie segregacji w sytuacjach tego wymagających.
 17. udzielanie pomocy medycznej poszkodowanym w razie takiej konieczności oraz realizacja wszelkich procedur organizacyjno – medycznych wynikających z rodzaju zdarzenia i ilości poszkodowanych np.: ustalanie, w porozumieniu z właściwym CPR lub zintegrowanym stanowiskiem kierowania PSP optymalnej kolejności transportu do miejsc hospitalizacji poszkodowanych.
 18. przedstawianie Kierującemu Działaniem Ratowniczym (KDR) opinii dotyczących zabezpieczenia medycznego ratowników, ich kondycji psychofizycznej oraz koniecznych zmian /podmian/ zespołów lub ewentualnego wycofania z akcji ratowników lub osób współpracujących.
 19. współdziałanie z dowódcami odcinków taktycznych, sztabem i oficerem prasowym KDR.
 20. realizowanie innych zadań organizacyjno – medycznych wynikających z potrzeb akcji lub poleceń KDR.

 

 • w zakresie spraw technicznych:
 1. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno – technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 2. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 3. obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 4. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 5. rozliczanie zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 6. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 7. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń;
 8. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;
 9. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;
 10. prowadzenie punktu naprawy, konserwacji i przeglądów sprzętu ochrony dróg oddechowych będącego na wyposażeniu JRG i OSP z terenu powiatu –  zgodnie z opracowanym regulaminem;
 11. prowadzenie dokumentacji technicznej sprzętu i wyposażenia ratowniczego, znajdującego się na wyposażeniu JRG;

 

 • w zakresie spraw medialnych:
 1. koordynowanie działalności prasowo – informacyjnej prowadzonej na terenie komendy powiatowej;
 2. prowadzenia działalności informacyjnej przez stałą współpracę z mediami zgodnie z obowiązującym prawem;
 3. udział w kształtowaniu polityki informacyjnej Komendanta Powiatowego oraz realizowania jego obsługi medialnej;
 4. kształtowania pozytywnego obrazu PSP w społeczeństwie, organizowanie akcji edukacyjno – informacyjnych oraz kampanii z zakresu prewencji społecznej, bezpieczeństwa pożarowego i ratownictwa;
 5. uczestniczenia w pracach Sztabu Komendanta Powiatowego w przypadkach poważnych zagrożeń lub wydarzeń nadzwyczajnych, celem opracowywania udzielanych mediom informacji;

 

 • w zakresie spraw ochrony danych (PSOD):
 1. informowanie Administratora o środkach organizacyjnych i technicznych dotyczących procesów przetwarzania danych osobowych w Komendzie, w zakresie przetwarzanych danych – czy  obejmuje prawidłowe dane osobowe do realizacji konkretnego celu przetwarzania;
 2. monitorowanie przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych;
 3. wytwarzanie i aktualizowanie rejestrów dot. ochrony danych osobowych, w tym rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania;
 4. realizowanie procesu nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w komendzie, w tym prowadzenie rejestru upoważnień;
 5. planowanie i współudział w wykonywaniu oraz aktualizacji:
 • analiz ryzyka dot. ochrony danych osobowych;
 • polityki dot. ochrony danych osobowych;
 • innej dokumentacji wewnętrznej dotyczącej ochrony danych osobowych;
 1. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy przetwarzających dane osobowe;
 2. podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych oraz prowadzenie rejestru naruszeń ochrony danych osobowych;
 3. współpracowanie z IOD w zakresie jego obowiązków oraz z KKO w zakresie obowiązków Administratora.

 

Jednostką Ratowniczo Gaśniczą kieruje Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej przy pomocy Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.

 

§11

Do zadań Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego należy w szczególności:

 • w zakresie spraw operacyjnych:
   1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 1. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 2. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 3. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 4. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 5. analizowanie stanu wyposażenia jednostki ratowniczo - gaśniczej i innych jednostek KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 6. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania komendanta powiatowego, ustalanie potrzeb  w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
 7. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 8. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
 9. prowadzenie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSRG, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli,   a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 10. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 11. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG;
 12. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG na obszarze działania;
 13. bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych,
 14. nadzór nad funkcjonowaniem stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;
 15. planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby podległych strażaków pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby (SKKP) z uwzględnieniem przyjętych do stosowania w PSP uregulowań organizacyjno –  prawnych;
 • w zakresie spraw szkoleniowych:
 1. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i KSRG na obszarze powiatu;
 2. organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego członków ochotniczych straży pożarnych  w zakresie ratownictwa;
 3. prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 4. przeprowadzanie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków.

 

 • w zakresie spraw informatyki i łączności:
 1. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 2. zapewnienie prawidłowego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 3. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania i dysponowania                    i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;
 4. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
 5. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;
 6. realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych powierzonych funkcjonariuszowi wydziału;
 7. administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
 8. utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;
 9. nadzór nad poprawnością działania strony internetowej komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;
 10. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
 11. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 12. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 13. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;
 14. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG na obszarze działania komendy powiatowej;
 15. planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności i informatyki;
 16. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności i informatyki.
 17. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 18. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;
 19. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;
 20. nadzorowanie systemów teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem zgodności funkcjonowania sieci lub systemu teleinformatycznego komendy powiatowej ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz za kontrolę przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.
 21. administrowanie danymi w systemach informatycznych na poziomie komendy powiatowej;
 22. wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemach informatycznych w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej.

 

 • w zakresie spraw obronnych:
   1. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej;
   2. koordynowanie realizacji zadań obronnych;

 

Wydziałem Operacyjno – Szkoleniowym kieruje Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego.

Zasady funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego zostały określone odrębnym regulaminem.

§12

Do zadań Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego należy w szczególności:

 • w zakresie spraw kontrolno – rozpoznawczych:
 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno – rozpoznawczych;
 2. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 3. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 4. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych dokumentów odnoszących się do miejscowych zagrożeń;
 5. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 6. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzenienia się;
 7. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 8. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
 9. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 10. przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 11. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 12. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 13. wdrażanie w działalności kontrolno – rozpoznawczej nowych wymagań zawartych  w znowelizowanych przepisach techniczno – budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 14. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej;
 15. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
 16. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego  z komendą;

 

 • w zakresie spraw ochrony informacji niejawnych (POIN):
 1. nadzór nad przechowywaniem dokumentów związanych z informacjami niejawnymi;
 2. zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
 3. kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów w tym zakresie;
 4. opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 5. planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 6. pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego „Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych”.

 

 • w zakresie spraw kadrowych:
 1. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;
 2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej;
 3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
 4. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych;
 5. obsługa spraw pracowników Korpusu Służby Cywilnej;
 6. prowadzenie ewidencji pracowniczej;
 7. ewidencjonowanie, wydawanie i przyjmowanie legitymacji służbowych;
 8. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 9. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 10. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 11. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej;
 12. planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby strażaków pełniących służbę  w codziennym rozkładzie czasu służby oraz rozliczanie czasu pracy pracowników cywilnych, z uwzględnieniem przyjętych do stosowania w PSP uregulowań organizacyjno –  prawnych oraz przygotowywanie zbiorczych analiz i sprawozdań dotyczących czasu służby strażaków pełniących służbę w komendzie powiatowej;
 13. nadzór nad realizacją zadań z zakresu planowania i rozliczania czasu służby i pracy;
 14. obsługa programu „Płatnik”, obsługa platformy PUE ZUS;
 15. wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemach informatycznych w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej;

 

 • w zakresie spraw organizacyjnych:
 1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 3. opracowywanie projektów i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
 4. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
 5. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
 6. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 7. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 8. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 9. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 10. realizowanie zadań z zakresu skarg wniosków i petycji, prowadzenie ewidencji skarg, wniosków i petycji dla komendy powiatowej;
 11. zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy powiatowej;
 12. obsługa spraw socjalnych emerytów komendy powiatowej;
 13. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;
 14. prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów, tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;

 

 • w zakresie spraw kwatermistrzowskich:
 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów i pomieszczeń pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną specjalną bądź wyposażenia osobistego;
 3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków;
 4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 6. prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej majątku;
 7. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 8. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano - instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
 9. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę JRG i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 10. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 11. rozliczanie środków publicznych przeznaczonych na funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży  pożarnych.
 12. obsługa kasy gotówkowej dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
 13. ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;
 14. wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemach informatycznych w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej, zgodnie z odrębnym aktem wewnętrznym komendanta powiatowego.

 

 • w zakresie koordynacji ds. dostępności:
 1. bieżąca analiza oraz planowanie środków służących zapewnianiu dostępności osobom  ze szczególnymi potrzebami oraz zgłaszanie wniosków i potrzeb w tym zakresie;

 

Pracami wydziału kieruje Naczelnik Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego przy pomocy Zastępcy Naczelnika Wydziału Kontrolno –  Rozpoznawczego.

 

§ 13

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Finansów należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
 2. prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
        1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi               w dyspozycji komendy powiatowej;
        2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową;
        3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
        4. zapewnieniu terminowego ściągania należności.
 4. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
 5. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 6. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
 7. opracowywanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez komendanta powiatowego, dotyczących przyjętej polityki rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo- księgowych oraz zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji  (przy współudziale Przewodniczącego Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej);
 8. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 9. rozliczanie wynagrodzeń oraz świadczeń i należności przysługujących z tytułu służby i pracy;
 10. dokonywanie wstępnej kontroli:
 1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 1. realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością budżetową i pozabudżetową do Starostwa Powiatowego w Łodzi, Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi, Głównego Urzędu Statystycznego;
 2. realizacja innych zadań wynikających z odrębnych przepisów, w tym Ustawy o rachunkowości i Ustawy o finansach publicznych.

 

Zadania Samodzielnego Stanowiska ds. Finansów realizuje Główny Księgowy.

 

 

ROZDZIAŁ V

Wzory pieczęci i stempli

 

§ 14

Komenda Powiatowa w Brzezinach używa:

 1. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach”;
 2. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach";
 3. pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach";
 4. stempla nagłówkowego o treści:

 

/Godło/

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Brzezinach, woj. łódzkie;

 

 1. innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

 

§ 15

 1. Poszczególne komórki organizacyjne mogą w swojej korespondencji stosować w pismach przewodnich nagłówek i stopkę pisma zawierającą;
 • Godło Państwowej Straży Pożarnej,
 • Nazwę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach,
 • Nazwę danej komórki organizacyjnej,
 • Dane teleadresowe.
 1. Powyższe nie może być stosowane w: decyzjach administracyjnych, rozkazach, decyzjach, zarządzeniach, decyzjach personalnych i innych dokumentach mających charakter ww. pism.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

§ 16

 1. Schemat struktury organizacyjnej komendy powiatowej określa Rysunek 1.
 2. Liczbę i docelowy rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej określa Tabela 1.          

Materiały

Regulamin Organizacyjny KP PSP w Brzezinach 01.01.22r
regulamin​_organizacyjny​_od​_1​_stycznia​_2022​_r.pdf 11.99MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.11.2020 21:20 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sebastian Pałygiewicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Regulamin organizacyjny 7.0 01.01.2022 11:50 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Regulamin organizacyjny 6.0 08.02.2021 20:14 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Regulamin organizacyjny 5.0 08.02.2021 20:10 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Regulamin organizacyjny 4.0 08.02.2021 20:02 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Regulamin organizacyjny 3.0 08.02.2021 19:51 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Regulamin organizacyjny 2.0 09.12.2020 14:20 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Regulamin organizacyjny 1.0 27.11.2020 21:20 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Sprawozdanie Finansowe

Materiały

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
SF2021.zip 1.02MB
Sprawozdanie finansowe 2020 rok
SF2020.zip 0.43MB
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
SF2019.zip 0.41MB
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
SF2018.zip 0.53MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.12.2020 20:21 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sekcja Finansów
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sprawozdanie Finansowe 6.0 13.05.2022 15:44 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Sprawozdanie Finansowe 5.0 18.05.2021 21:35 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Sprawozdanie Finansowe 4.0 18.05.2021 21:33 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Sprawozdanie Finansowe 3.0 11.12.2020 14:23 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Sprawozdanie Finansowe 2.0 09.12.2020 14:21 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Sprawozdanie Finansowe 1.0 03.12.2020 20:21 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}