W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

Wprowadzenie

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2018 poz. 870), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendany Powiatoweej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu pod adresem https://www.gov.pl/web/kppsp-lubliniec/petycje

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014, poz. 1195).

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Zgodnie z Art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

Zmiany przepisów prawa.
Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.
Życia zbiorowego.
Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.
Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu. W przypadku braku właściwości, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. (Art. 6 ust. 1.)

Elementy składowe petycji reguluje Art. 4.

Petycja powinna zawierać

  1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób).
  2. Dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.
  3. Tytuł petycji.
  4. Wskazanie adresata petycji.
  5. Wskazanie przedmiotu petycji.
  6. Uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów).
  7. Pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje Art. 4 ust. 5. Ustawy.
     

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w Art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2. pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje Art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu zobowiązany jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać

– listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, ul. PCK 10, 42-700 Lubliniec
– osobiście w sekretariacie przy ul. PCK 10 w godz. 7.30-15.30
– za pośrednictwem ePUAP - adres strony internetowej /KPPSPLubliniec/SkrytkaESP
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@straz-lubliniec.pl z zaznaczeniem w tytule „Petycja”
– faxem na nr +48 34 3510732

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 11 lipca 2014 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2018 poz. 870)

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 11:38 asp. sztab. Rafał Romanek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rafał Romanek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 3.0 01.03.2021 09:26 st. kpt. Wojciech Kwapień
Petycje 2.0 09.12.2020 22:55 asp. sztab. Rafał Romanek
Petycje 1.0 08.12.2020 11:38 asp. sztab. Rafał Romanek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}