W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Odbiór budynków przez PSP

Obowiązki inwestora i organu zawiadomionego

Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego lub gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych., na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r. poz. 1322 z późn. zm.), jest zobowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych organy:

 1. Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 2. Państwowej Straży Pożarnej

o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy wymienione powyżej zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym. Przepisy powyższe stosuje się również w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych.

W zakresie oceny stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu organem, który winien zająć stanowisko jest właściwy terenowo Komendant Powiatowy (Miejski) Państwowej Straży Pożarnej. Po przeprowadzeniu czynności kontrolno – rozpoznawczych, Komendant zajmuje stanowisko, w zakresie oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Organ PSP ma 14 dni na zajęcie stanowiska, zgodnie ze swoimi kompetencjami. Nie zajęcie stanowiska w ww. terminie traktowane jest jako nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Nie zwalnia to jednak inwestora z zapewnienia wymaganego przepisami poziomu ochrony przeciwpożarowej w danym obiekcie (terenie), co wynika z art. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 620 z późn. zm).

Ocena zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, jak i sama ocena poprawności projektu i jego uzgodnienia przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (nie zawsze wymagane) dokonywana jest w oparciu o powołaną wyżej ustawę o ochronie przeciwpożarowej, ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

Ocena poprawności projektu i jego uzgodnienia jest dokonywana w oparciu o w/w ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i akty wykonawcze do niej. Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadza się na wniosek użytkownika lub inwestora obiektu w związku z zamiarem rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego.

Wzór zgłoszenia w załączniku poniżej.

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych związanych z odbiorem obejmuje:

 • sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
 • sprawdzenie uzyskanych odstępstw od wymagań przepisów warunków technicznych i norm,
 • sprawdzenie, czy wyroby zabudowane w ramach inwestycji, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe, posiadają wymagane prawem aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodności,
 • inwestor powinien okazać wszystkie wymagane prawem kompletne dokumenty, potwierdzające zakładane własności użytkowe,
 • sprawdzenie oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami,
 • sprawdzenie, czy zastosowane systemy zabezpieczające zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową,
 • inwestor powinien przedstawić protokoły z wewnętrznych prób sprawności technicznej i skuteczności działania oraz odbiorów technicznych urządzeń (instalacji) mających wpływ na bezpieczeństwo.

W czasie sprawdzania tych dokumentów kontrolujący zwraca uwagę, czy zostały w nich zawarte jednoznaczne stwierdzenia informujące, że dany system w sposób właściwy spełnia swoje zadanie, a stan urządzenia (instalacji) jest zgodny z obowiązującymi wymogami. Istotne jest także sprawdzenie, czy próby techniczne przeprowadzono z zachowaniem wymagań zawartych w normach.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiekcie przekazywanym do użytku obejmują zarówno sprawdzenie praktycznego wdrożenia zasad ochrony przeciwpożarowej określonych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej znajomości przez personel zasad ewakuacji ludzi na wypadek zagrożenia, jak też sprawdzenie przygotowania obiektu do działań ratowniczych, w tym:

 • dróg pożarowych,
 • prawidłowości rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, jego dostępności i oznakowania miejsc jego lokalizacji,
 • kompletności wyposażenia i prawidłowości oznakowania hydrantów wewnętrznych,
 • oznakowania dróg ewakuacyjnych,
 • sprawności oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, hydrantów wewnętrznych, systemu sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiających oraz innych urządzeń przeciwpożarowych, które są obiekcie,
 • oznakowania miejsc składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.

Po zakończeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP sporządza protokół dokumentujący ustalenia z kontroli. Ustalenia zawarte w protokole stanowią podstawę do zajęcia stanowiska przez Komendanta Powiatowego PSP odnośnie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej.

LISTA RZECZOZNAWCÓW do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zamieszkałych na terenie woj. zachodniopomorskiego na dzień 12.04.2018 r.
Lp. tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Adres Telefon / mail
1 mgr Witold Kaźmierczak 133/93 75-587 Koszalin ul. Nowowiejskiego 4d/6 (94)3405195
tel. kom 606617592
2 inż. Kazimierz Konopacki 134/93 75-646 Koszalin ul. Szwoleżerów 10 tel. kom 604410567
3 mgr Andrzej Priadka 136/93 75-819 Koszalin ul. Skowronków 34 (94)3452912
tel. kom 602446498
4 inż. Krzysztof Matuszczak 211/93 71-029 Szczecin ul. Krzywa 40 (91)4831841
tel. kom 601712902
5 inż. Janusz Pałamar 212/93 70-483 Szczecin ul. Wojska Polskiego 107a/11 (91)4211697
tel. kom 691516014
6 mgr inż. Stanisław Wiśniewski 215/93 70-736 Szczecin ul. Zapiecek 43 tel. kom 509270848
7 mgr inż. Albin Piątkowski 306/94 77-777 Szczecin ul.Jasna 1d/10 tel. kom 605053991
8 mgr inż. Roman Nazarkiewicz 413/2000 72-005 Przecław Karwowo 21 (91)3115180
tel. kom 606948898
9 mgr inż. Krzysztof Szczepanowski 428/2000 76-100 Sławno ul. Gdańska 8 m.3 (59)8107639
tel. kom 601646872
10 inż. Edward Wilkocki 451/2002 71-781 Szczecin ul. Korony Północnej 21 tel. kom 501610756
11 mgr inż. Piotr Spodniewski 469/2004 73-110 Stargard Szczeciński ul. Sadowa 30 tel. kom 692497969
12 mgr inż. Aleksander Ślusarski 473/2005 71-471 Szczecin ul. Wiosny Ludów 46/9 tel. kom 602668123
13 mgr inż. Jacek Fornal 476/2005 78-100 Kołobrzeg ul. Waryńskiego 2/16 tel. kom 667084006
14 mgr inż. Robert Tarczyński 504/2009 71-497 Szczecin ul. Miodowa 115 b/2 tel. kom 609772268
15 mgr inż. Norbert Karbownik 508/2009 70-352 Szczecin ul. Ściegiennego 1/1 tel. kom 501987311
16 mgr inż. Jarosław Swatowski 519/2009 Szczecin tel. kom 535649000
17 mgr inż. Marek Gendek 613/2014 71-750 Szczecin ul. Ułańska tel. kom 602484400
18 mgr inż. Roman Budynek 587/2014 76-039 Biesiekierz, Stare Bielice 75 W r.budynek@post.pl

Materiały

Wzór zgłoszenia: Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania
Zawiadomienie​_o​_zakończeniu​_budowy​_obiektu​_budowlanego​_i​_zamiarze​_przystąpienia​_do​_jego​_użytkowania.doc 0.04MB
Zestawienie dokumentów które powinien przygotować inwestor lub wykonawca do odbioru obiektu przez Państwową Straż Pożarną
Zestawienie​_dokumentów​_które​_powinien​_przygotować​_inwestor​_lub​_wykonawca​_do​_odbioru​_obiektu​_przez​_Państwową​_Straż​_Pożarną​_.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}