W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Nabór do służby i pracy

11.05.2021

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim w obecnej chwili nie prowadzi naboru do służby przygotowawczej oraz do służby cywilnej.

Aplikacje przesyłane poza naborem nie będą rozpatrywane.

Służba przygotowawcza
Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1123, ze zm.), służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

Przyjęcie kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej poprzedza postępowanie kwalifikacyjne, które zarządza i prowadzi kierownik jednostki organizacyjnej PSP. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby w PSP, oraz określenie jego kwalifikacji, kompetencji, predyspozycji i przydatności do pełnienia tej służby.

Nabór do służby jest otwarty i konkurencyjny. Informację o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym zamieszcza się w formie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej danej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na jej stronie internetowej lub zamieszcza się w siedzibie tej jednostki w miejscu ogólnie dostępnym, a także we właściwym miejscowo powiatowym urzędzie pracy.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:
1) ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym;
2) test sprawności fizycznej;
3) rozmowa kwalifikacyjna;
4) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany dostarczyć przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

W przypadku gdy nabór do pełnienia służby w PSP jest prowadzony na stanowisko wymagające szczególnych predyspozycji i umiejętności, kierownik jednostki organizacyjnej PSP może zarządzić przeprowadzenie następujących dodatkowych etapów postępowania kwalifikacyjnego:
1) test wiedzy;
2) test kompetencyjny;
3) sprawdzian lęku wysokości (akrofobia);
4) sprawdzian z pływania.

Postępowanie kwalifikacyjne kończy się zatwierdzeniem przez kierownika jednostki organizacyjnej PSP listy kandydatów do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Informację o wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego kierownik jednostki zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki organizacyjnej PSP oraz na tablicy ogłoszeniowej.
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 672).

 

SŁUŻBA KANDYDACKA - INFORMACJE OGÓLNE

Możliwością podjęcia służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jest ukończenie służby kandydackiej w jednej ze szkół PSP kształcących w systemie dziennym.

Kształcenie kadr oficerskich odbywa się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Absolwenci tej szkoły otrzymują tytuł inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej.

Kształcenie na poziomie aspiranckim realizują trzy szkoły, tj. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Słuchacze tych szkół otrzymują tytuł technika pożarnictwa i stopień służbowy młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej.

Po ukończeniu szkoły (służby kandydackiej) absolwenci kierowani są przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju.

O przyjęcie do ww. szkół (służby kandydackiej) mogą ubiegać się obywatele polscy, którzy uzyskali:

świadectwo dojrzałości i nie przekroczyli 25 roku życia oraz

  1. odznaczają się zdolnością fizyczną i psychiczną do pełnienia służby,
  2. nie byli karani  za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  3. korzystają z pełni praw publicznych,
  4. złożyli zobowiązanie do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu służby kandydackiej,
  5. złożyli z wynikiem pomyślnym egzamin wstępny, w postaci testu sprawnościowego.

Zasady przyjmowania do służby kandydackiej określa art. 112 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  o Państwowej Straży Pożarnej oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej.

Określone limity wiekowe oraz test sprawnościowy obowiązują mężczyzn, jak i kobiety.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.02.2021 12:57 mł. bryg. Marcin Tomczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. bryg. Marcin Tomczuk - Wydział Operacyjny
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Nabór do służby i pracy 5.0 05.07.2022 11:36 mł. bryg. Marcin Tomczuk
Nabór do służby i pracy 4.0 19.04.2022 11:53 mł. bryg. Marcin Tomczuk
Nabór do służby i pracy 3.0 11.05.2021 11:53 mł. bryg. Marcin Tomczuk
Nabór do służby i pracy 2.0 11.05.2021 11:49 mł. bryg. Marcin Tomczuk
Nabór do służby i pracy 1.0 05.02.2021 12:57 mł. bryg. Marcin Tomczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}