W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuje, że do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych wyznaczony został Pan Mariusz Mucha.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
25.11.2020 12:22 mł. bryg. Marcin Tomczuk
Pierwsza publikacja:
25.11.2020 12:22 mł. bryg. Marcin Tomczuk
Informacje związane ze współadministrowaniem

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim; adres: 08-300 Sokołów Podlaski ul. Kolejowa 21; tel.: (25) 781-70-09 lub 606 956 760, e-mail: sokolow@mazowsze.straz.pl,  jakie powinny być przekazane osobie, której te dane dotyczą, zarówno wynikające z obowiązków informacyjnych Administratora jak i z współadministrowania wskazanymi poniżej procesami przetwarzania. Informacje sporządzone zostały na podstawie wskazań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

Jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzonymi działaniami ratowniczymi, w tym dane, które trafiają do systemu teleinformatycznego zwanego Systemem Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP),o którym mowa w art. 14g ww. ustawy. Niniejszy dokument jest związany z wypełnieniem obowiązków określonych w art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Współadministratorzy danych

Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w SWD PSP są:  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej, Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej.

Informacje o siedzibach i danych kontaktowych poszczególnych współadministratorów są dostępne  na stronie https://www.straz.gov.pl/kontakt/jednostki_organizacyjne_psp.

Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami

Współadministratorzy uzgodnili zakres odpowiedzialności oraz podział zadań związanych
z przetwarzaniem danych osobowych w ramach Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Szczegóły uzgodnień są dostępne na stronie 
www.mazowsze.straz.pl/kontakt-18/dane-osobowe.

Punkt kontaktowy

Współadministratorzy ustali wspólny punkt kontaktowy do którego można zwracać się
z wszelkimi sprawami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Zapytania należy kierować na adres poczty elektronicznej 
iod@kgpsp.gov.pl

Niezależnie od powyższego możliwe jest realizowanie wszelkich praw osób związanych
z przewarzaniem ich danych osobowych wynikających z RODO wobec każdego ze współadministratorów odrębnie.

Cel, podstawa, sposób i zakres przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane w oparciu art. 6 ust  1 lit c, d i e RODO – w celu w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, uzyskane w związku z prowadzeniem działań ratowniczych oraz obsługą zgłoszeń alarmowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawyz dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego,

W ramach Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej  przetwarzane są w szczególności dane osobowe osoby zgłaszającej oraz osób, których zgłoszenie dotyczy oraz osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy. Nie będą one także przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobom, których dane dotyczą w przysługuje prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, uodo.gov.pl ), w sytuacji stwierdzenia, że przetwarzanie narusza przepisy RDOD.

Ograniczenia

 1. Współadministratorzy na mocy art. 14h ust 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej wykonują obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 ust 1 i 2 RODO przez udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej lub na swojej stronie internetowej oraz w widocznym miejscuw siedzibie.
 2. Osoba występująca z żądaniem na podstawie art. 15 RODO obowiązana jest do podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego to żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.

Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

Dokument  określa  zakresy  odpowiedzialności  związanej  z  wypełnianiem  obowiązków  i zadań współadministratorów danych osobowych oraz ich relacje względem siebie, względem osób,  których  dane  dotyczą,  względem  innych  jednostek  ochrony  przeciwpożarowej,  które uzyskały dostęp do Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) oraz względem organu nadzorczego, w zakresie danych osobowych przetwarzanych w SWD PSP, funkcjonującego w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w oparciu o  art.  14g,  14h  i  14ha    ustawy  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  o  ochronie  przeciwpożarowej  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620, 1669, z 2019 r. poz. 730). 

1.  Ilekroć w dokumencie jest mowa o:                                                                                                         

1)  RODO – rozumie się przez to - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie  o  ochronie  danych)  -  Dz.  Urz.  UE  L  119  z  04.05.2016,  str. 1, z późn. zm.;

2)  ustawie  o  ochronie  przeciwpożarowej  –  rozumie  się  przez  to  -  ustawę  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  o  ochronie  przeciwpożarowej  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620, 1669, z 2019 r. poz. 730);         

3)  ustawie  o  systemie  powiadamiania  ratunkowego  –  rozumie  się  przez  to  - ustawę  z  dnia  22  listopada  2013  r.  o  systemie  powiadamiania  ratunkowego  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 867, 1115, z 2019 r. poz. 730);

4)  ustawie  prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  –  rozumie  się  przez  to  -  ustawę  z  dnia  17  maja  1989  r.  -  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.);

5)  ustawie  prawo  telekomunikacyjne  –  rozumie  się  przez  to  -  ustawę  -  Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, 2245, 2354, z późn. zm.);

6)  rozporządzeniu  ksrg  –  rozumie  się  przez  to  -  Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  3  lipca  2017  r.  w  sprawie  szczegółowej organizacji  krajowego  systemu  ratowniczo-gaśniczego  (Dz.U.  z  2017  poz. 1319 z późn. zm.);

7)  administratorze  -  rozumie  się  przez  to  -  Komendanta  Głównego  Państwowej Straży  Pożarnej,  komendantów  wojewódzkich  Państwowej  Straży  Pożarnej, komendantów  powiatowych  (miejskich)  Państwowej  Straży  Pożarnej,  Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej;

8)  współadministratorze  -  rozumie  się  przez  to  -  Komendanta  Głównego Państwowej  Straży  Pożarnej,  komendantów  wojewódzkich  Państwowej  Straży Pożarnej,  komendantów  powiatowych  (miejskich)  Państwowej  Straży  Pożarnej, Rektora-Komendanta  Szkoły  Głównej  Służby  Pożarniczej,  komendantów  szkół Państwowej Straży Pożarnej;

9)  SWD  PSP  –  rozumie  się  przez  to  -  System  Wspomagania  Decyzji  Państwowej Straży  Pożarnej  funkcjonujący  w  oparciu  o  art.  14  g  i  14  h  ustawy  o  ochronie przeciwpożarowej; 10)  PSP - rozumie się przez to Państwową Straż Pożarną;

11)  SWP – rozumie się przez to - System Wymiany Plików – oprogramowanie i sprzęt będący w wyłącznej dyspozycji i administracji Komendy Głównej PSP lub komend wojewódzkich  PSP,  oparty  na  mechanizmie  chmury  danych  lub  innym mechanizmie zapewniającym rozliczalny i bezpieczny dostęp oraz wymianę plików;

12)  IOD  –  rozumie  się  przez  to  -  Inspektor  Ochrony  Danych  właściwy  dla  danej jednostki PSP, wyznaczony na podstawie art. 37 RODO;

13)  UODO – rozumie się przez to – Urząd Ochrony Danych Osobowych;

14)  OSP – rozumie się przez to – jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych;

15)  CPR – rozumie się przez to – centra powiadamiania ratunkowego, o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego; 

16)  KDR – rozumie się przez to – kierującego działaniem ratowniczym, o którym mowa  w rozporządzeniu ksrg;

17)  Rejestrze  czynności  przetwarzania  -  rozumie  się  przez  to  –  rejestr  czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 RODO;

18)  Danych  –  rozumie  się  przez  to  dane  osobowe,  o  których  mowa  w art. 4 pkt 1 RODO.

Ogólne Zasady przetwarzania danych osobowych

1.  Współadministratorzy  zobowiązują  się  do  administrowania  danymi  osobowymi przetwarzanymi w SWD PSP w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym  w szczególności z postanowieniami RODO.

2.  Współadministratorzy zapewniają bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych oraz wdrażają odpowiednie środki organizacyjne i techniczne służące ochronie danych osobowych, oraz w razie potrzeby, aktualizują te środki. Środki te będą uwzględniać stan  wiedzy  technicznej,  koszt  wdrażania  oraz  charakter,  zakres,  kontekst  i  cele przetwarzania, a także ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych. 

3.  Dane  osobowe  muszą  być  zbierane  dla  oznaczonych,  zgodnych  z  prawem  celów  i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

4.  Dane osobowe w SWD PSP są przetwarzane w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, w  zakresie  niezbędnym  do  realizacji  zadań  wynikających  z  ustawy  o  ochronie  przeciwpożarowej,  uzyskane  w  związku  ·z  prowadzeniem  działań ratowniczych oraz obsługą zgłoszeń alarmowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym dane osobowe osoby zgłaszającej oraz osób, których zgłoszenie dotyczy.

5.  Zbierane dane osobowe muszą być merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

6.  Zabronione  jest  zbieranie  wszelkich  danych  nieistotnych,  niemających  znaczenia,  o większym stopniu szczegółowości niż wynika to z określonego celu.

7.  Zabronione  jest  przetwarzanie  danych  osobowych,  dla  których  zakres,  cel przetwarzania i sposoby przetwarzania nie zostały ustalone przez administratora,  z wyjątkiem danych osobowych wynikających wprost z przepisów prawa.

8.  Dane mogą być przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

9.  Okres  przechowywania  danych  może  zostać  wydłużony  nawet  po  osiągnięciu  celu przetwarzania, jeżeli przepisy ustaw szczególnych takie postępowanie dopuszczają.

10. Dane osobowe mogą być przetwarzane po wcześniejszej rejestracji procesów z tym związanych w Rejestrze czynności przetwarzania.

Relacje zachodzące pomiędzy współadministratorami

Państwowa Straż Pożarna jest formacją składającą się z jednostek administracji publicznej, wzajemnie ze sobą powiązanych, mających możliwość wymiany doświadczeń, wiedzy oraz informacji  w  zakresie  wykonywania  ustawowych  zadań  walki  z  pożarami,  klęskami żywiołowymi  i  innymi  miejscowymi  zagrożeniami,  celem  dążenia  do  ciągłego  oraz zharmonizowanego  rozwoju  wszystkich  swoich  podmiotów.  W  związku  z  powyższym określony został katalog funkcjonalności SWD PSP, umożliwiający we wszystkich jednostkach organizacyjnych: 

1)  obsługę przyjęcia zgłoszeń i rejestracji zdarzeń;

2)  alarmowanie  i  powiadamianie  sił  i  środków  krajowego  systemu  ratowniczo-gaśniczego oraz innych podmiotów współpracujących z systemem;

3)  dysponowanie  sił  i  środków  krajowego  systemu  ratowniczo-gaśniczego  oraz  innych podmiotów współpracujących z systemem do działań ratowniczych;

4)  nadzorowanie i koordynowanie działań ratowniczych;

5)  sporządzanie dokumentacji z prowadzonych działań;

6)  wymianę  informacji  i  danych  między  jednostkami  organizacyjnymi  Państwowej  Straży Pożarnej oraz innymi podmiotami współpracującymi z systemem;

7)  prowadzenie  szczegółowej  ewidencji  sił  i  środków  Państwowej  Straży  Pożarnej, Ochotniczej  Straży  Pożarnej,  Zakładowych  Straży  Pożarnych  i  Zakładowych  Służb Ratowniczych;

8)  prowadzenie ewidencji dostępnych dla Państwowej Straży Pożarnej sił i środków innych zasobów pochodzących z instytucji i organizacji wspierających Państwową Straż Pożarną;

9)  współpracę  z  urządzeniami  łączności  oraz  urządzeniami  umożliwiającymi  śledzenie pojazdów,  nadzór,  alarmowanie  i  powiadamianie  sił  i  środków  krajowego  systemu ratowniczo-gaśniczego oraz innych podmiotów współpracujących z systemem, a także sterowanie  automatyką  przemysłową,  wykorzystywaną  w  jednostkach  organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;

10)  generowanie analiz, raportów, zestawień i statystyk;

11)  pozyskiwanie  danych  przestrzennych,  udostępnianych  za  pośrednictwem  systemu,  o  którym  mowa  w  art.  40  ust.  3  e  ustawy  -  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne,  z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii;

12)  korzystanie z usług danych przestrzennych, udostępnionych za pośrednictwem systemu, o  którym  mowa  w  art.  40  ust.  3  e  ustawy  -  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne,  z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii;

13)  wymianę informacji z CPR za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego;

14)  pozyskiwanie i prezentacja danych dotyczących lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało  wykonane  połączenie  do  numeru  alarmowego,  oraz  danych  dotyczących abonenta,  o  których  mowa  w  art.  78  ust.  2  ustawy  -  Prawo  telekomunikacyjne,  za pośrednictwem centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w  art.  78  ust.  4  pkt  1  ustawy  -  Prawo  telekomunikacyjne,  lub  przekazanych  z CPR;

15)  współpracę  z  innymi  systemami  teleinformatycznymi  za  pośrednictwem  interfejsów zrealizowanych w architekturze otwartej.

Z  uwagi  na  funkcjonalność,  pionową  strukturę  i  budowę  SWD  PSP,  wprowadzony zostaje  następujący,  opisany  w  poniższej  tabeli,  podział  odpowiedzialności,  obowiązków  i  zadań  współadministratorów  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  w  tym systemie.  Ponadto  wprowadza  się  ograniczenie  w  dostępie  do  danych  przetwarzanych  w  SWD  PSP  na  równorzędnych  poziomach  struktury  organizacyjnej  PSP.  Oznacza  to,  że administratorzy na danym szczeblu posiadają dostęp do własnych danych oraz do danych jednostek  podległych  (nadzorowanych),  lecz  nie  posiadają  dostępu  do  danych  jednostek  z tego samego szczebla organizacyjnego PSP. Wyjątek stanowią dane przetwarzane przez szkoły  pożarnicze,  do  których  mają  dostęp  również  jednostki  szczebla  powiatowego,  na których terenie działania funkcjonuje szkoła. Jednocześnie ustala się, że dokonywany podział zadań i obowiązków nie prowadzi, ani też nie będzie prowadził do pozbawienia realnej kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych któregokolwiek ze współadministratorów. 

Podział odpowiedzialności, obowiązków i zadań współadministratorów

LP

Zadanie

Szczebel organizacyjny PSP

Komendant Główny PSP

Administratorzy danych osobowych w Szkołach pożarniczych

Komendanci wojewódzcy PSP

 

Komendanci powiatowi i miejscy PSP

 

1. 

Wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym zapewnienie realizacji procedur bezpieczeństwa opisanych w przyjętej polityce ochrony danych*

X                                  - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej 

X                                    - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                                    - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                                    - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

2. 

Analiza ryzyka w związku z przetwarzaniem danych  w systemie

X                                   - w odniesieniu do całości systemu                 - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                                    - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                                    - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                                    - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

3. 

Ocena skutków dla ochrony danych osobowych

X                                 - w odniesieniu do całości systemu 

 

 

 

 

4. 

Zapewnienie adekwatności danych do celu

 

X                                   - na etapie projektowania systemu określa zakres danych przetwarzanych w systemie                    - dokonuje okresowego przeglądu danych w systemie w odniesieniu do celu i usuwa zbędne dane, które uprzednio wprowadził

X                                       - dokonuje okresowego przeglądu danych w systemie w odniesieniu do celu i usuwa zbędne dane, które uprzednio wprowadził

 

X                                     - dokonuje okresowego przeglądu danych w systemie w odniesieniu do celu i usuwa zbędne dane, które uprzednio wprowadził

 

X                                   - dokonuje okresowego przeglądu danych w systemie w odniesieniu do celu i usuwa zbędne dane, które uprzednio wprowadził

 

5. 

Zapewnienie rozliczalności operacji przetwarzania

 

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

6. 

Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania 

 

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

7. 

Powierzenie przetwarzania danych w związku ze zlecaniem obsługi technicznej systemu

X  -                           w odniesieniu do całości systemu 

 

 

 

8. 

Udostępnianie danych, które nie jest powierzeniem danych

 

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

9. 

Zgłaszanie naruszeń  i postępowanie po ich stwierdzeniu

 

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

10. 

Wykonanie obowiązku informacyjnego oraz udostępnienie treści uzgodnień osobom, których dane dotyczą

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

11. 

Realizacja praw osób, których dane dotyczą,  w tym zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych

 

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

12. 

Współpraca  z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych i zapewnienie współpracy z organem nadzorczym

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

13. 

Realizacja zadań punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą

 

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

14. 

Kontrole i audyty 

 

X                                      – wobec bezpośrednio podległych i nadzorowanych jednostek

- wewnętrzne 

X                                           - wewnętrzne

 

X                           – wobec bezpośrednio podległych i nadzorowanych jednostek

- wewnętrzne

 

X                                   - wewnętrzne

 

15. 

Przestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur wewnętrznych

 

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

X                             - w odniesieniu do przetwarzania we własnej jednostce organizacyjnej

16. 

Przekazywanie danych do państw trzecich

 

X                               - w odniesieniu do całości systemu

 

 

 

17. 

Realizacja polityki prywatności domyślnej  i prywatności w fazie projektowania

X                                         - w odniesieniu do całości systemu

 

 

 

 

   

*  W  odniesieniu  do  zadania  pt.  „Wdrożenie  odpowiednich  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  w  tym  zapewnienie  realizacji  procedur  bezpieczeństwa  opisanych  w  przyjętej  polityce  ochrony  danych”,  każdy  ze  współadministratorów  w  swoim  zakresie obsługi systemu odpowiedzialny jest za:

1.  Wydawanie upoważnień do przetwarzania danych i nadawanie uprawnień do pracy  w SWD PSP;

2.  Prowadzenie  i  aktualizowanie  ewidencji  osób  upoważnionych  do  przetwarzania danych osobowych w SWD PSP;

3.  Prowadzenie  szkoleń  dla  użytkowników  w  zakresie  bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz ochrony danych osobowych;

4.  Regularne  testowanie,  mierzenie  i  ocenianie  skuteczności  środków  technicznych  i  organizacyjnych  mających  zapewnić  bezpieczeństwo  przetwarzania.  Przeglądy  i kontrole bezpieczeństwa w zakresie stosowanych środków technicznych, zarządzanie uprawnieniami  i  zapewnienie  odpowiedniego  poziomu  wiedzy  i  świadomości użytkowników;

5.  Zapewnienie  poufności,  integralności,  dostępności  i  odporności  systemów  i  usług przetwarzania,  w  tym  tworzenie  zabezpieczeń  technicznych,  ograniczeń  dostępu fizycznego  i  zdalnego,  przestrzeganie  zasad  zarządzania  -  administrowania, zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami w odniesieniu do serwera, bazy danych, sieci oraz stacji roboczych i oprogramowania końcowego;

6.  Zdolność  (adekwatnie  do  zarządzanych  zasobów)  do  szybkiego  przywrócenia dostępności  danych  osobowych  w  razie  incydentu  fizycznego  lub  technicznego odnoszącego się w szczególności do: 

a.  Serwera i bazy danych;

b.  Sieci teleinformatycznych i kanałów przesyłu danych;

c.  Stacji roboczych i oprogramowania końcowego.

 


 

Odpowiedzialność  i  zadania  innych  niż  PSP  jednostek  ochrony przeciwpożarowej mających  dostęp  do  SWD  PSP

Inne  jednostki  ochrony  przeciwpożarowej,  które  zostaną  dopuszczone  do  przetwarzania danych w SWD PSP, na mocy odrębnych przepisów, są zobowiązane do:

1.  Dopuszczania do pracy w SWD PSP wyłącznie osób spełniających minimalne wymogi odnośnie  bezpieczeństwa  osobowego.  Oznacza  to,  że  każda  osoba  mająca przetwarzać  dane,  które  będą  trafiały  do  SWD  PSP  powinna:  posiadać  imienne upoważnienie  pisemne  do  przetwarzania  danych  osobowych  wydane  przez właściwego  administratora,  podpisać  oświadczenie  o  poufności  zawierające dodatkowo informację o zapoznaniu się z procedurami, przepisami i instrukcjami oraz zobowiązanie  do  ich  przestrzegania,  odbyć  szkolenie  obejmujące  zasady przetwarzania  w  systemach  teleinformatycznych  oraz  ochrony  danych  osobowych. Dodatkowo każda osoba mająca przetwarzać dane w SWD PSP powinna dodatkowo: posiadać  dokument  zatwierdzony  przez  administratora,  upoważniający  do przetwarzania danych w systemie teleinformatycznym łączące jego nazwę oraz nazwę użytkownika, pod którą dozwolone jest przetwarzanie danych dla danej osoby.

2.  Prowadzenia  i  aktualizowania  ewidencji  osób  upoważnionych  do  przetwarzania danych osobowych w SWD PSP.

3.  Prowadzenia  szkoleń  dla  użytkowników  w  zakresie  bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz ochrony danych osobowych.

4.  Regularnego  testowania,  mierzenia  i  oceniania  skuteczności  środków  technicznych  i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

5.  Zapewnienia  poufności,  integralności,  dostępności  i  odporności  systemów  i  usług przetwarzania,  w  tym  tworzenia  zabezpieczeń  technicznych,  ograniczeń  dostępu fizycznego  i  zdalnego,  przestrzegania  zasad  zarządzania  -  administrowania, zarządzania  użytkownikami  i  uprawnieniami  w  odniesieniu  do  sieci  oraz  stacji roboczych i oprogramowania końcowego.

6.  Zapewnienia rozliczalności operacji przetwarzania.

7.  Zgłaszania naruszeń i przeprowadzania postępowań po ich stwierdzeniu.

8.  Wykonania obowiązku informacyjnego oraz udostępnienia treści uzgodnień strażakom i innym osobom z własnych jednostek, których dane dotyczą.

9.  Zapewnienia współpracy z IOD z właściwej jednostki PSP oraz UODO.

10. Zapewnienia  przestrzegania  obowiązujących  przepisów  i  procedur  wewnętrznych przez własnych członków i pracowników.

Dodatkowo  inne  jednostki  ochrony  przeciwpożarowej,  są  również  obowiązane  do przestrzegania  minimalnych  wymogów  bezpieczeństwa  dotyczących  przetwarzania danych osobowych w SWD PSP w zakresie:

1.  Zbierania danych, tj.: 

a.  osoby  pozyskujące  dane  powinny  spełniać  minimalne  wymogi  odnośnie bezpieczeństwa osobowego opisane powyżej. 

2.  Utrwalania danych, tj.:  a.  Dane zbierane w związku z prowadzonymi działaniami ratowniczymi mogą być pierwotnie  utrwalane  na  nośnikach  tradycyjnych  –  papierowych,  skąd niezwłocznie  przenoszone  są  do  SWD  PSP.  Dane  utrwalone  w  formie papierowej (notatki odręcznej) powinny zostać zniszczone, po ich skutecznym przeniesieniu  do  SWD  PSP,  chyba,  że  zostały  lub  będą  włączone  do  akt sprawy.  Odpowiedzialność  za  te  czynności  spoczywa  na  osobie  pierwotnie utrwalającej dane; 

b.  Wyjątek  mogą  stanowić  notatniki  KDR  i  notatniki  dyżurnego  stanowiska kierowania/punktu  alarmowego  (dyżurnego),  które  podlegają  rejestracji wiążącej  notatnik  z  konkretną  osobą  odpowiedzialną.  Notatniki  te  podlegają niszczeniu do 3 miesięcy po upływie roku kalendarzowego, w którym zostały wytworzone. Dokumentacja w postaci notatników KDR i dyżurnych powinna być odpowiednio chroniona przed dostępem osób nieupoważnionych;

c.  Dokumentacja multimedialna (audio, zdjęcia i wideo) powinna być wykonywana za  pomocą  sprzętu  służbowego  przez  osoby  spełniające  minimalne  wymogi odnośnie bezpieczeństwa osobowego;

d.  Użycie  sprzętu  prywatnego  do  wykonywania  dokumentacji  multimedialnej dozwolone jest wyłącznie za wiedzą i zgodą właściwego administratora;

e.  Zabrania się wykorzystywania ogólnie dostępnych systemów informatycznych, w  tym  mediów  społecznościowych  w  celu  przetwarzania  dokumentacji  ze zdarzenia, a zwłaszcza dokumentacji multimedialnej (audio, zdjęcia, wideo);

f.  Podczas zgrywania materiałów z urządzeń w celu ich dalszego przetwarzania, należy  dokonać  ich  przeglądu  pod  kątem  niezbędności  ich  przechowywania oraz  adekwatności  zawartości  w  odniesieniu  do  celu,  jakim  jest dokumentowanie działań ratowniczych; 

g.  Systemy  informatyczne,  służące  do  przechowywania  materiałów multimedialnych  powinny  spełniać  wymogi  bezpieczeństwa  analogiczne  jak określone dla SWD PSP;

h.  Administrator  może  zdecydować  o  wykorzystaniu  wybranej  dokumentacji multimedialnej  do  celów  związanych  z  działalnością  informacyjną  oraz  do działań  związanych  z  zapobieganiem  powstawania  i  rozprzestrzeniania  się pożarów,  klęsk  żywiołowych  lub  innych  miejscowych  zagrożeń  w  ramach prewencji społecznej.

3.  Przekazywania danych za pomocą środków łączności, tj.: 

a.  Przekazując i przyjmując dane w formie informacji ustnej, za pomocą środków łączności, należy zawsze mieć na względzie ochronę danych osobowych; nie wolno robić tego w obecności osób nieupoważnionych;

b.  Zabronione jest przekazywanie za pomocą niekodowanych środków łączności informacji,  które  umożliwiają  zidentyfikowanie  konkretnych  osób,  w  tym obejmujących  szczególne  kategorie  danych  osobowych,  o  których  mowa  w art. 9 ust 1 RODO.

4.  Usuwania  danych,  tj.:  usunięcie  danych  z  SWD  PSP  może  nastąpić  wyłącznie  w przypadkach określonych w art. 17 RODO, na pisemny wniosek osoby, której dane dotyczą lub z inicjatywy administratora.

5.  Zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, tj.: 

a.  W zakresie funkcjonowania stacji roboczych i oprogramowania końcowego: • urządzenia muszą być zlokalizowane w pomieszczeniach spełniających wymogi  bezpieczeństwa  fizycznego  dla  przetwarzania  danych osobowych,

• sprzęt  oraz  oprogramowanie  na  nim  używane  musi  być  wyposażone  w  zabezpieczenia  przed  nieautoryzowanym  dostępem  zdalnym  w  postaci:  login  i  hasło  oraz  odseparowany  od  sieci  publicznej  przy pomocy zapory sieciowej,

• wymagana  jest  praca  użytkowników  pod  indywidualnym identyfikatorem,

• dopuszczalna  jest  praca  na  wspólnym  loginie  w  stanowiskach kierowania/punktach alarmowych pod warunkiem zapewnienia innego mechanizmu rozliczalności operacji przetwarzania danych,

• wskazane  jest  rozdzielenie  uprawnień  użytkownika  od  uprawnień administracyjnych i technicznych.

b.  W zakresie przetwarzania w formie papierowej:

• kopie  papierowe  z  danymi  osobowymi  muszą  być  przechowywane  w zamykanych na klucz szafach, szufladach lub sejfach,

• obowiązuje  tzw.  „zasada  czystego  biurka”,  czyli  niepozostawianie dokumentów  z  danymi  osobowymi  w  trakcie  nieobecności  w pomieszczeniu bez odpowiedniego ich zabezpieczenia,

• dopuszcza się przechowywanie danych osobowych w niezamykanych szafach  lub  regałach  tylko  w  pomieszczeniu  archiwum  lub pomieszczeniu  do  przechowywania  informacji  niejawnych zabezpieczonym zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.  Zasad napraw urządzeń teleinformatycznych, tj.:

a.  Urządzenia teleinformatyczne powinny być oddawane do naprawy po usunięciu z  nich  nośników  pamięci  zawierających  dane  osobowe  lub  po  trwałym skasowaniu tych danych;

b.  W  przypadku,  gdy  naprawa  dotyczy  samego  nośnika,  a  nie  jest  możliwe usunięcie  z  niego  danych,  administrator  jest  zobowiązany  podpisać  umowę powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych  z  podmiotem  dokonującym naprawy. 

7.  Zabezpieczenia przed dostępem fizycznym do obszaru przetwarzania, tj.: 

a.  Administrator definiuje obszar, w którym dozwolone jest przetwarzanie danych osobowych  oraz  zasady  przebywania  w  nim  osób  postronnych, nieupoważnionych do przetwarzania danych;

b.  Administrator określa zasady dostępu do pomieszczeń i obszarów, gdzie są przetwarzane  dane  osobowe,  które  zapewniają  poufność  przetwarzanych danych oraz rozliczalność w zakresie osób w nich przebywających;

c.  Pomieszczenia,  w  których  przetwarzane  są  dane  osobowe,  powinny  być zamykane  na  czas  nieobecności  w  nich  osób  dopuszczonych  do  danych osobowych,  w  sposób  uniemożliwiający  dostęp  do  nich  osobom nieupoważnionym;

d.  Przetwarzanie  danych  osobowych  poza  wyznaczonymi  pomieszczeniami  i obszarami powinno się odbywać wyłącznie na polecenie administratora lub osoby  przez  niego  upoważnionej,  przy  zachowaniu  adekwatnym  do  ryzyka, zasad i procedur bezpieczeństwa. Procedury te powinny być co najmniej tak skuteczne jak stosowane do wyznaczonych pomieszczeń i obszarów. 

8.  Postępowania  w  sytuacji  naruszeń  praw  i  wolności  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem ich danych osobowych, tj.: 

b.  Administrator po stwierdzeniu lub uzyskaniu informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych powinien:

• przystąpić  do  identyfikacji  rodzaju  zdarzenia,  a  w  szczególności  do określenia skali zniszczeń, dostępu do danych osobowych itp.,

• powiadomić właściwego IOD, a także przekazać mu wszelkie niezbędne informacje do realizacji jego obowiązków,

• podjąć odpowiednie kroki w celu zminimalizowania szkód i rozmiarów zdarzenia oraz zabezpieczenia przed usunięciem śladów zdarzenia,

• opisać zdarzenie w prowadzonej dokumentacji naruszeń (również takie, które nie wymaga zgłoszenia do UODO),

• w terminie 72 godzin przesłać do UODO zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych, jeżeli skutkowało ono ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych,

• zgodne z art. 34 RODO, bez zbędnej zwłoki zawiadomić osobę, której dane  dotyczą  o  naruszeniu,  jeżeli  skutkowało  ono  dużym  ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

c.  W przypadku zdarzenia mającego związek z systemem informatycznym należy dodatkowo:

• dokonać  szczegółowej  analizy  systemu  w  celu  potwierdzenia  lub wykluczenia faktu naruszenia,

• wygenerować, wydrukować dokumenty, raporty lub zestawienia, które mogą  pomóc  w  ustaleniu  okoliczności  zdarzenia,  opatrując  je  datą  i podpisem,

• w  razie  konieczności  dokonać  fizycznego  odłączenia  urządzenia, segmentu  sieci,  które  mogły  umożliwiać  dostęp  do  bazy  danych osobowych osobie nieupoważnionej,

• wylogować użytkownika podejrzewanego o naruszenie ochrony danych osobowych,

• dokonać zmiany haseł na kontach, poprzez które uzyskano nielegalny dostęp,

• przywrócić  normalne  działanie  systemu,  przy  czym,  jeżeli  nastąpiło uszkodzenie  bazy  danych,  przywrócić  ją  z  ostatniej  kopii  awaryjnej  z  zachowaniem  środków  ostrożności  przed  ponownym  dostępem  tą samą drogą przez osobę nieupoważnioną.

 

 


 

Odpowiedzialność  i  zadania  innych  niż  PSP  jednostek  ochrony przeciwpożarowej mających  dostęp  do  SWD  PSP

 

Inne  jednostki  ochrony  przeciwpożarowej,  które  zostaną  dopuszczone  do  przetwarzania danych w SWD PSP, na mocy odrębnych przepisów, są zobowiązane do:

1.  Dopuszczania do pracy w SWD PSP wyłącznie osób spełniających minimalne wymogi odnośnie  bezpieczeństwa  osobowego.  Oznacza  to,  że  każda  osoba  mająca przetwarzać  dane,  które  będą  trafiały  do  SWD  PSP  powinna:  posiadać  imienne upoważnienie  pisemne  do  przetwarzania  danych  osobowych  wydane  przez właściwego  administratora,  podpisać  oświadczenie  o  poufności  zawierające dodatkowo informację o zapoznaniu się z procedurami, przepisami i instrukcjami oraz zobowiązanie  do  ich  przestrzegania,  odbyć  szkolenie  obejmujące  zasady przetwarzania  w  systemach  teleinformatycznych  oraz  ochrony  danych  osobowych. Dodatkowo każda osoba mająca przetwarzać dane w SWD PSP powinna dodatkowo: posiadać  dokument  zatwierdzony  przez  administratora,  upoważniający  do przetwarzania danych w systemie teleinformatycznym łączące jego nazwę oraz nazwę użytkownika, pod którą dozwolone jest przetwarzanie danych dla danej osoby.

2.  Prowadzenia  i  aktualizowania  ewidencji  osób  upoważnionych  do  przetwarzania danych osobowych w SWD PSP.

3.  Prowadzenia  szkoleń  dla  użytkowników  w  zakresie  bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz ochrony danych osobowych.

4.  Regularnego  testowania,  mierzenia  i  oceniania  skuteczności  środków  technicznych  i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

5.  Zapewnienia  poufności,  integralności,  dostępności  i  odporności  systemów  i  usług przetwarzania,  w  tym  tworzenia  zabezpieczeń  technicznych,  ograniczeń  dostępu fizycznego  i  zdalnego,  przestrzegania  zasad  zarządzania  -  administrowania, zarządzania  użytkownikami  i  uprawnieniami  w  odniesieniu  do  sieci  oraz  stacji roboczych i oprogramowania końcowego.

6.  Zapewnienia rozliczalności operacji przetwarzania.

7.  Zgłaszania naruszeń i przeprowadzania postępowań po ich stwierdzeniu.

8.  Wykonania obowiązku informacyjnego oraz udostępnienia treści uzgodnień strażakom i innym osobom z własnych jednostek, których dane dotyczą.

9.  Zapewnienia współpracy z IOD z właściwej jednostki PSP oraz UODO.

10. Zapewnienia  przestrzegania  obowiązujących  przepisów  i  procedur  wewnętrznych przez własnych członków i pracowników.

Dodatkowo  inne  jednostki  ochrony  przeciwpożarowej,  są  również  obowiązane  do przestrzegania  minimalnych  wymogów  bezpieczeństwa  dotyczących  przetwarzania danych osobowych w SWD PSP w zakresie:

1.  Zbierania danych, tj.: 

a.  osoby  pozyskujące  dane  powinny  spełniać  minimalne  wymogi  odnośnie bezpieczeństwa osobowego opisane powyżej. 

2.  Utrwalania danych, tj.:  a.  Dane zbierane w związku z prowadzonymi działaniami ratowniczymi mogą być pierwotnie  utrwalane  na  nośnikach  tradycyjnych  –  papierowych,  skąd niezwłocznie  przenoszone  są  do  SWD  PSP.  Dane  utrwalone  w  formie papierowej (notatki odręcznej) powinny zostać zniszczone, po ich skutecznym przeniesieniu  do  SWD  PSP,  chyba,  że  zostały  lub  będą  włączone  do  akt sprawy.  Odpowiedzialność  za  te  czynności  spoczywa  na  osobie  pierwotnie utrwalającej dane; 

b.  Wyjątek  mogą  stanowić  notatniki  KDR  i  notatniki  dyżurnego  stanowiska kierowania/punktu  alarmowego  (dyżurnego),  które  podlegają  rejestracji wiążącej  notatnik  z  konkretną  osobą  odpowiedzialną.  Notatniki  te  podlegają niszczeniu do 3 miesięcy po upływie roku kalendarzowego, w którym zostały wytworzone. Dokumentacja w postaci notatników KDR i dyżurnych powinna być odpowiednio chroniona przed dostępem osób nieupoważnionych;

c.  Dokumentacja multimedialna (audio, zdjęcia i wideo) powinna być wykonywana za  pomocą  sprzętu  służbowego  przez  osoby  spełniające  minimalne  wymogi odnośnie bezpieczeństwa osobowego;

d.  Użycie  sprzętu  prywatnego  do  wykonywania  dokumentacji  multimedialnej dozwolone jest wyłącznie za wiedzą i zgodą właściwego administratora;

e.  Zabrania się wykorzystywania ogólnie dostępnych systemów informatycznych, w  tym  mediów  społecznościowych  w  celu  przetwarzania  dokumentacji  ze zdarzenia, a zwłaszcza dokumentacji multimedialnej (audio, zdjęcia, wideo);

f.  Podczas zgrywania materiałów z urządzeń w celu ich dalszego przetwarzania, należy  dokonać  ich  przeglądu  pod  kątem  niezbędności  ich  przechowywania oraz  adekwatności  zawartości  w  odniesieniu  do  celu,  jakim  jest dokumentowanie działań ratowniczych; 

g.  Systemy  informatyczne,  służące  do  przechowywania  materiałów multimedialnych  powinny  spełniać  wymogi  bezpieczeństwa  analogiczne  jak określone dla SWD PSP;

h.  Administrator  może  zdecydować  o  wykorzystaniu  wybranej  dokumentacji multimedialnej  do  celów  związanych  z  działalnością  informacyjną  oraz  do działań  związanych  z  zapobieganiem  powstawania  i  rozprzestrzeniania  się pożarów,  klęsk  żywiołowych  lub  innych  miejscowych  zagrożeń  w  ramach prewencji społecznej.

3.  Przekazywania danych za pomocą środków łączności, tj.: 

a.  Przekazując i przyjmując dane w formie informacji ustnej, za pomocą środków łączności, należy zawsze mieć na względzie ochronę danych osobowych; nie wolno robić tego w obecności osób nieupoważnionych;

b.  Zabronione jest przekazywanie za pomocą niekodowanych środków łączności informacji,  które  umożliwiają  zidentyfikowanie  konkretnych  osób,  w  tym obejmujących  szczególne  kategorie  danych  osobowych,  o  których  mowa  w art. 9 ust 1 RODO.

4.  Usuwania  danych,  tj.:  usunięcie  danych  z  SWD  PSP  może  nastąpić  wyłącznie  w przypadkach określonych w art. 17 RODO, na pisemny wniosek osoby, której dane dotyczą lub z inicjatywy administratora.

5.  Zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, tj.: 

a.  W zakresie funkcjonowania stacji roboczych i oprogramowania końcowego: • urządzenia muszą być zlokalizowane w pomieszczeniach spełniających wymogi  bezpieczeństwa  fizycznego  dla  przetwarzania  danych osobowych,

• sprzęt  oraz  oprogramowanie  na  nim  używane  musi  być  wyposażone  w  zabezpieczenia  przed  nieautoryzowanym  dostępem  zdalnym  w  postaci:  login  i  hasło  oraz  odseparowany  od  sieci  publicznej  przy pomocy zapory sieciowej,

• wymagana  jest  praca  użytkowników  pod  indywidualnym identyfikatorem,

• dopuszczalna  jest  praca  na  wspólnym  loginie  w  stanowiskach kierowania/punktach alarmowych pod warunkiem zapewnienia innego mechanizmu rozliczalności operacji przetwarzania danych,

• wskazane  jest  rozdzielenie  uprawnień  użytkownika  od  uprawnień administracyjnych i technicznych.

b.  W zakresie przetwarzania w formie papierowej:

• kopie  papierowe  z  danymi  osobowymi  muszą  być  przechowywane  w zamykanych na klucz szafach, szufladach lub sejfach,

• obowiązuje  tzw.  „zasada  czystego  biurka”,  czyli  niepozostawianie dokumentów  z  danymi  osobowymi  w  trakcie  nieobecności  w pomieszczeniu bez odpowiedniego ich zabezpieczenia,

• dopuszcza się przechowywanie danych osobowych w niezamykanych szafach  lub  regałach  tylko  w  pomieszczeniu  archiwum  lub pomieszczeniu  do  przechowywania  informacji  niejawnych zabezpieczonym zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.  Zasad napraw urządzeń teleinformatycznych, tj.:

a.  Urządzenia teleinformatyczne powinny być oddawane do naprawy po usunięciu z  nich  nośników  pamięci  zawierających  dane  osobowe  lub  po  trwałym skasowaniu tych danych;

b.  W  przypadku,  gdy  naprawa  dotyczy  samego  nośnika,  a  nie  jest  możliwe usunięcie  z  niego  danych,  administrator  jest  zobowiązany  podpisać  umowę powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych  z  podmiotem  dokonującym naprawy. 

7.  Zabezpieczenia przed dostępem fizycznym do obszaru przetwarzania, tj.: 

a.  Administrator definiuje obszar, w którym dozwolone jest przetwarzanie danych osobowych  oraz  zasady  przebywania  w  nim  osób  postronnych, nieupoważnionych do przetwarzania danych;

b.  Administrator określa zasady dostępu do pomieszczeń i obszarów, gdzie są przetwarzane  dane  osobowe,  które  zapewniają  poufność  przetwarzanych danych oraz rozliczalność w zakresie osób w nich przebywających;

c.  Pomieszczenia,  w  których  przetwarzane  są  dane  osobowe,  powinny  być zamykane  na  czas  nieobecności  w  nich  osób  dopuszczonych  do  danych osobowych,  w  sposób  uniemożliwiający  dostęp  do  nich  osobom nieupoważnionym;

d.  Przetwarzanie  danych  osobowych  poza  wyznaczonymi  pomieszczeniami  i obszarami powinno się odbywać wyłącznie na polecenie administratora lub osoby  przez  niego  upoważnionej,  przy  zachowaniu  adekwatnym  do  ryzyka, zasad i procedur bezpieczeństwa. Procedury te powinny być co najmniej tak skuteczne jak stosowane do wyznaczonych pomieszczeń i obszarów. 

8.  Postępowania  w  sytuacji  naruszeń  praw  i  wolności  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem ich danych osobowych, tj.: 

b.  Administrator po stwierdzeniu lub uzyskaniu informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych powinien:

• przystąpić  do  identyfikacji  rodzaju  zdarzenia,  a  w  szczególności  do określenia skali zniszczeń, dostępu do danych osobowych itp.,

• powiadomić właściwego IOD, a także przekazać mu wszelkie niezbędne informacje do realizacji jego obowiązków,

• podjąć odpowiednie kroki w celu zminimalizowania szkód i rozmiarów zdarzenia oraz zabezpieczenia przed usunięciem śladów zdarzenia,

• opisać zdarzenie w prowadzonej dokumentacji naruszeń (również takie, które nie wymaga zgłoszenia do UODO),

• w terminie 72 godzin przesłać do UODO zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych, jeżeli skutkowało ono ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych,

• zgodne z art. 34 RODO, bez zbędnej zwłoki zawiadomić osobę, której dane  dotyczą  o  naruszeniu,  jeżeli  skutkowało  ono  dużym  ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

c.  W przypadku zdarzenia mającego związek z systemem informatycznym należy dodatkowo:

• dokonać  szczegółowej  analizy  systemu  w  celu  potwierdzenia  lub wykluczenia faktu naruszenia,

• wygenerować, wydrukować dokumenty, raporty lub zestawienia, które mogą  pomóc  w  ustaleniu  okoliczności  zdarzenia,  opatrując  je  datą  i podpisem,

• w  razie  konieczności  dokonać  fizycznego  odłączenia  urządzenia, segmentu  sieci,  które  mogły  umożliwiać  dostęp  do  bazy  danych osobowych osobie nieupoważnionej,

• wylogować użytkownika podejrzewanego o naruszenie ochrony danych osobowych,

• dokonać zmiany haseł na kontach, poprzez które uzyskano nielegalny dostęp,

• przywrócić  normalne  działanie  systemu,  przy  czym,  jeżeli  nastąpiło uszkodzenie  bazy  danych,  przywrócić  ją  z  ostatniej  kopii  awaryjnej  z  zachowaniem  środków  ostrożności  przed  ponownym  dostępem  tą samą drogą przez osobę nieupoważnioną.

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
25.11.2020 12:22 mł. bryg. Marcin Tomczuk
Pierwsza publikacja:
25.11.2020 12:22 mł. bryg. Marcin Tomczuk
Informacje z zakresu ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim; adres: 08-300 Sokołów Podlaski ul. Kolejowa 21; tel.: (25) 781-70-09 lub 606 956 760, e-mail: sokolow@mazowsze.straz.pl, jakie powinny być przekazane osobie, której te dane dotyczą, zarówno wynikające z obowiązków informacyjnych Administratora jak i z współadministrowania wskazanymi poniżej procesami przetwarzania. Informacje sporządzone zostały na podstawie wskazań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


 

Materiały

1. Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim
1​_informacja​_ogólna.pdf 0.15MB
1.1 KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
11​_klazula​_informacyjna.pdf 0.06MB
2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego w obiektach i samochodach służbowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim
2​_klauzula​_informacyjna​_monitorig​_wizyjny.pdf 0.04MB
3. KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca osób zatrudnionych/pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim
3​_Klauzula​_dla​_prac​_cywil,​_sł​_cyw​_i​_funkcjonar​_Sokołów.pdf 0.50MB
4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim
4​_klauzula​_informacyjna​_kandydaci​_do​_służby.pdf 0.04MB
5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim
5​_klauzula​_informacyjna​_kandydaci​_do​_pracy.pdf 0.04MB
6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją czynności rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych prowadzonych w trybie art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 ze zm.)
6​_klauzula​_informacyjna​_czynności​_kr.pdf 0.04MB
6.1 Klauzula Informacja z zakresu ochrony danych osobowych w przypadku milczącego załatwienia sprawy
61​_Klauzula​_milczące​_załatwianie.pdf 0.41MB
7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób składających skargi lub wnioski do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim na podstawie przepisów działu VIII (Skargi i wnioski) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
7​_klauzula​_informacyjna​_skargi​_i​_wnioski.pdf 0.04MB
8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i świadczących usługi, realizujących zamówienia lub w inny sposób współpracujących z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, na podstawie umów cywilno-prawnych
8​_klauzula​_informacyjna​_kontrahenci.pdf 0.04MB
9. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Dla osób biorących uczestniczących w odprawach, naradach i szkoleniach organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim
9​_klauzula​_informacyjna​_narady​_szkolenia.pdf 0.04MB
10. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim
10​_klauzula​_informacyjna​_rejestr​_wejść​_wyjść.pdf 0.04MB
11. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Dla osób biorących udział w zawodach i uczestników konkursów i turniejów organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim
11​_klauzula​_informacyjna​_zawody​_konkursy.pdf 0.04MB
12. Klauzula informacyjna w związku z prowadzonym przez tutejszy organ postępowaniem administracyjnym
12​_Klauzula​_postępowanie​_administracyjne.pdf 0.23MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
25.11.2020 12:22 mł. bryg. Marcin Tomczuk
Pierwsza publikacja:
25.11.2020 12:22 mł. bryg. Marcin Tomczuk
Zasadnicza treść uzgodnień oraz informacje związane z współadministrowaniem danymi osobowymi w wspólnie użytkowanych systemach teleinformatycznych

Zasadnicza treść uzgodnień oraz informacje związane z współadministrowaniem danymi osobowymi w wspólnie użytkowanych systemach teleinformatycznych wykorzystywanych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz jednostkach nadzorowanych przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

 

Niniejsza informacja jest związana z wypełnieniem obowiązków określonych w szczególności w art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej także RODO.

 

 

Współadministratorzy danych i ich dane kontaktowe

 

Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w wspólnie użytkowanych systemach teleinformatycznych wykorzystywanych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz jednostkach nadzorowanych przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej są Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego, zwani dalej łącznie „Współadministratorami”, a osobno „Współadministratorem”.

Informacje o siedzibach i danych kontaktowych poszczególnych współadministratorów są dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/kwpsp-warszawa/komendy-powiatowe-psp  .

Dla każdego z Współadministratorów wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej:

 

 

Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami

 

Współadministratorzy, w drodze porozumienia, uzgodnili zakres odpowiedzialności oraz podział zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach wspólnie użytkowanych systemach teleinformatycznych. Zasadnicza treść uzgodnień jest dostępna na stronie internetowej każdego z współadministratorów oraz w jego siedzibie.

 

 

Cel, sposób i zakres przetwarzania

 

W wspólnie użytkowanych systemach informatycznych przetwarzane są dane osobowe pozyskane w związku z realizacją działań Współadministratorów prowadzonych w oparciu o przepisy prawa, w tym wynikające z zapisów art. 6 ust. 1 RODO. Celem działania jest zwiększenie efektywności działań przewidzianych w przepisach prawa realizowanych przez każdego z Współadministratorów, zmniejszenie obciążeń związanych z realizacją uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, zapewnienie redukcji kosztów funkcjonowania, a także racjonalnego gospodarowania funduszami publicznymi. Cele zostały określone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i aktów wykonawczych do tej ustawy.

W ramach wspólnie użytkowanych systemów teleinformatycznych przetwarzane są dane osobowe pracowników i funkcjonariuszy zatrudnionych lub pełniących służbę u każdego z Współadministratorów, a także uczestników realizowanych przez Współadministratorów zadań z zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach i na terenach, oraz z zakresu rozpoznawania zagrożeń innych miejscowych.

Każdy z Współadministratorów jest zobowiązany do wykonywania obowiązku informacyjnego w procesie pozyskiwania danych osobowych i ich dalszego przetwarzania, a także udostępnienia zasadniczej treści uzgodnień związanych z współadministrowaniem, osobom, których dane dotyczą.

Do wspólnie użytkowanych systemów teleinformatycznych zalicza się programy kadrowo-płacowe, programy związane z ewidencją majątku, umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony  indywidualnej  i  ekwipunku  osobistego, a także programy wspierające realizację zadań z zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach i na terenach oraz z zakresu rozpoznawania zagrożeń innych miejscowych wskazane w załączniku do porozumienia zawartego między Współadministratorami w sprawie współadministrowania danymi osobowymi przetwarzanymi w wspólnie użytkowanych systemach teleinformatycznych w jednostkach nadzorowanych przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Współadministratorzy zobowiązują się do administrowania danymi osobowymi w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z postanowieniami RODO.
 2. Współadministratorzy zapewniają bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych oraz wdrażają odpowiednie środki organizacyjne i techniczne służące ochronie danych osobowych, oraz w razie potrzeby, aktualizują te środki. Środki te będą uwzględniać stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.
 3. Dane osobowe muszą być zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
 4. Zbierane dane osobowe muszą być merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 5. Zabronione jest zbieranie wszelkich danych nieistotnych, niemających znaczenia, o większym stopniu szczegółowości niż wynika to z określonego celu.
 6. Zabronione jest przetwarzanie danych osobowych, dla których zakres, cel przetwarzania i sposoby przetwarzania nie zostały ustalone przez administratora, z wyjątkiem danych osobowych wynikających wprost z przepisów prawa.
 7. Dane mogą być przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 8. Okres przechowywania danych może zostać wydłużony nawet po osiągnięciu celu przetwarzania, jeżeli przepisy ustaw szczególnych takie postępowanie dopuszczają.
 9. Dane osobowe mogą być przetwarzane po wcześniejszej rejestracji procesów z tym związanych w Rejestrze czynności przetwarzania.

 

 

 

 

Podział obowiązków współadministratorów oraz zakres ich odpowiedzialności

LP

Zadanie

Szczebel organizacyjny PSP

Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP

Komendanci powiatowi i miejscy PSP

1.

Wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym zapewnienie realizacji procedur bezpieczeństwa opisanych w przyjętej polityce ochrony danych*

X  - w odniesieniu do przetwarzania we
       własnej jednostce organizacyjnej

X - w odniesieniu do przetwarzania we
      własnej jednostce organizacyjnej

2.

Analiza ryzyka w związku z przetwarzaniem danych
w systemie

X - w odniesieniu do całości systemu

- w odniesieniu do przetwarzania we
  własnej jednostce organizacyjnej

X - w odniesieniu do przetwarzania we
      własnej jednostce organizacyjnej

3.

Ocena skutków dla ochrony danych osobowych

X - w odniesieniu do całości systemu

 

4.

Zapewnienie adekwatności danych do celu

X - na etapie projektowania systemu

      określa zakres danych przetwarzanych
      w systemie

   - dokonuje okresowego przeglądu danych
      w systemie w odniesieniu do celu i
      usuwa zbędne dane, które uprzednio
      wprowadził

X - dokonuje okresowego przeglądu danych w systemie w odniesieniu do celu i usuwa zbędne dane, które uprzednio wprowadził

5.

Zapewnienie rozliczalności operacji przetwarzania

X  - w odniesieniu do przetwarzania we
       własnej jednostce organizacyjnej

X  -  w odniesieniu do przetwarzania we
        własnej jednostce organizacyjnej

6.

Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania

X  -  w odniesieniu do przetwarzania we
       własnej jednostce organizacyjnej

Xw odniesieniu do przetwarzania we
      własnej jednostce organizacyjnej

7.

Powierzenie przetwarzania danych w związku ze zlecaniem obsługi technicznej systemu

X  - w odniesieniu do całości systemu

 

8.

Udostępnianie danych, które nie jest powierzeniem danych

X - w odniesieniu do przetwarzania we
      własnej jednostce organizacyjnej

X - w odniesieniu do przetwarzania we
      własnej jednostce organizacyjnej

9.

Zgłaszanie naruszeń
i postępowanie po ich stwierdzeniu

X - w odniesieniu do przetwarzania we
      własnej jednostce organizacyjnej

X - w odniesieniu do przetwarzania we
      własnej jednostce organizacyjnej

10.

Wykonanie obowiązku informacyjnego oraz udostępnienie treści uzgodnień osobom, których dane dotyczą

X - w odniesieniu do przetwarzania we
      własnej jednostce organizacyjnej

X - w odniesieniu do przetwarzania we
      własnej jednostce organizacyjnej

11.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą,
w tym zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych

X - w odniesieniu do przetwarzania we
      własnej jednostce organizacyjnej

X - w odniesieniu do przetwarzania we
      własnej jednostce organizacyjnej

12.

Współpraca z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych i zapewnienie współpracy z organem nadzorczym

X - w odniesieniu do przetwarzania we
     własnej jednostce organizacyjnej

X - w odniesieniu do przetwarzania we
      własnej jednostce organizacyjnej

13.

Realizacja zadań punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą

X - w odniesieniu do przetwarzania we
      własnej jednostce organizacyjnej

X - w odniesieniu do przetwarzania we
      własnej jednostce organizacyjnej

14.

Kontrole i audyty

X - wobec bezpośrednio podległych
      i nadzorowanych jednostek

   - wewnętrzne

X -  wewnętrzne

15.

Przestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur wewnętrznych

X - w odniesieniu do przetwarzania we
      własnej jednostce organizacyjnej

X - w odniesieniu do przetwarzania we
     własnej jednostce organizacyjnej

16.

Przekazywanie danych do państw trzecich

X  - w odniesieniu do całości systemu

 

17.

Realizacja polityki prywatności domyślnej
i prywatności w fazie projektowania

X  - w odniesieniu do całości systemu

 

 

* W odniesieniu do zadania pt. „Wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym zapewnienie realizacji procedur bezpieczeństwa opisanych w przyjętej polityce ochrony danych”, każdy ze współadministratorów w swoim zakresie obsługi systemu odpowiedzialny jest za:

 1. wydawanie upoważnień do przetwarzania danych i nadawanie uprawnień do pracy w danym systemie teleinformatycznym;
 2. prowadzenie szkoleń dla użytkowników w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz ochrony danych osobowych;
 3. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. Przeglądy i kontrole bezpieczeństwa w zakresie stosowanych środków technicznych, zarządzanie uprawnieniami i zapewnienie odpowiedniego poziomu wiedzy i świadomości użytkowników;
 4. zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, w tym tworzenie zabezpieczeń technicznych, ograniczeń dostępu fizycznego i zdalnego, przestrzeganie zasad zarządzania - administrowania, zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami
  w odniesieniu do serwera, bazy danych, sieci oraz stacji roboczych i oprogramowania końcowego;
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
25.11.2020 12:22 mł. bryg. Marcin Tomczuk
Pierwsza publikacja:
25.11.2020 12:22 mł. bryg. Marcin Tomczuk