W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), powoływane jako RODO, informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 08-400 Garwolin; tel.: 25 684 35 95;
e-mail: sekretariat.psse.garwolin@sanepid.gov.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Dane kontaktowe IOD: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 08-400 Garwolin, tel.: 25 684 35 95; e-mail: sekretariat.psse.garwolin@sanepid.gov.pl lub iod.psse.garwolin@sanepid.gov.pl

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych to w szczególności:
- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
- Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych,
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
- Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
- Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

4. Podanie wymaganych przepisami prawa danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku realizacji zleceń, podanie danych osobowych jest dobrowolne – odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wykonania zlecenia.

5. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

7. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt, określonym na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8. Mają Państwo prawo do: uzyskania informacji o swoich danych osobowych, dostępu do ich treści oraz otrzymania ich kopii; żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych, które są nieprawidłowe; pisemnego, uzasadnionego żądania ich usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; uzyskania informacji dotyczącej:

  • zakresu, kategorii i celu podawania danych i podstawy prawnej przetwarzania,
  • odbiorców danych lub ich kategoriach,
  • źródła pochodzenia danych,
  • dobrowolności/ obligatoryjności podawania danych i jej podstawie oraz konsekwencji niepodania danych,
  • okresu przechowywania.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, posiadają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Administrator dokłada wszelkich starań aby Państwa dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone a ich przetwarzanie jasne, rzetelne i zgodne z prawem.

Materiały

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych
PSSE​_Klauzula​_informacyjna​_centrala​_rozmowy​_telefoniczne​_-​_Klient-29072022.pdf 0.14MB
{"register":{"columns":[]}}