W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

Podstawa prawna:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - art. 63
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja może być złożona przez:
- osobę fizyczną,
- osobę prawną,
- jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub
- grupę tych podmiotów.

Petycja może być złożona w czyimś interesie za jego pisemną zgodą, którą trzeba dołączyć do petycji.

Petycja powinna zawierać:
- nazwę podmiotu wnoszącego petycję,
- miejsce zamieszkania/ siedziby podmiotu wnoszącego,
- adres do korespondencji,
- oznaczenie adresata petycji,
- wskazanie przedmiotu petycji.

Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów – petycja powinna zawierać: oznaczenie, miejsce zamieszkania/ siedzibę każdego z nich oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Konieczne jest podpisanie petycji – anonimy nie są rozpatrywane.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej rozpatrującego petycję, danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub osoby trzeciej, w imieniu której składana jest petycja.

Petycja może być złożona:
osobiście w Sekretariacie PSSE w Garwolinie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 13  w  dni powszednie w godzinach 7:30-15:05

- w formie pisemnej, przesyłając na adres:
  Powiatowa Stacja
  Sanitarno-Epidemiologiczna
  ul. Kard. S. Wyszyńskiego 13
  08-400 Garwolin

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP
  lub e-mailem na adres: psse.garwolin@pis.gov.pl

Złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat.

Rozpatrywanie petycji:

- petycja powinna być rozpatrzona w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia (w wyjątkowych okolicznościach termin może ulec przedłużeniu),
- w przypadku stwierdzenia braków formalnych złożonej petycji, podmiot ją rozpatrujący, w terminie 30 dni, wzywa autora do uzupełnienia jej treści w terminie 14 dni – petycja, której treść nie zostanie uzupełniona/ wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona,
- na stronie internetowej podmiot rozpatrujący petycje zamieszcza skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji.

{"register":{"columns":[]}}