W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

Podstawa prawna:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - art. 63
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja może być złożona przez:

 • osobę fizyczną,
 • osobę prawną,
 • jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub
 • grupę tych podmiotów.

Petycja może być złożona w czyimś interesie za jego pisemną zgodą, którą trzeba dołączyć do petycji.

Petycja powinna zawierać:

 • nazwę podmiotu wnoszącego petycję,
 • miejsce zamieszkania/ siedziby podmiotu wnoszącego,
 • adres do korespondencji,
 • oznaczenie adresata petycji,
 • wskazanie przedmiotu petycji.

Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów – petycja powinna zawierać: oznaczenie, miejsce zamieszkania/ siedzibę każdego z nich oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Konieczne jest podpisanie petycji – anonimy nie są rozpatrywane.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej rozpatrującego petycję, danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub osoby trzeciej, w imieniu której składana jest petycja.

Petycja może być złożona:

 • osobiście w Sekretariacie PSSE w Garwolinie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13  w  dni powszednie w godzinach 7:30-15:05,
 • w formie pisemnej, przesyłając na adres:

  Powiatowa Stacja
  Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie
  ul. Kardynała Stafana Wyszyńskiego 13
  08-400 Garwolin

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP
  lub e-mailem na adres: sekretariat.psse.garwolin@sanepid.gov.pl

Złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat.

Rozpatrywanie petycji:

 • petycja powinna być rozpatrzona w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia (w wyjątkowych okolicznościach termin może ulec przedłużeniu),
 •  w przypadku stwierdzenia braków formalnych złożonej petycji, podmiot ją rozpatrujący, w terminie 30 dni, wzywa autora do uzupełnienia jej treści w terminie 14 dni – petycja, której treść nie zostanie uzupełniona/ wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona,
 • na stronie internetowej podmiot rozpatrujący petycje zamieszcza skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji.
Złożone petycje
2022 rok
Lp. Data Podmiot wnoszący Przedmiot petycji Pliki do pobrania
         
2023 rok
Lp. Data Podmiot wnoszący Przedmiot petycji Pliki do pobrania
         

 

{"register":{"columns":[]}}