W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Podsumowanie działań w zakresie nadzoru Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w czasie letniego wypoczynku – „Bezpieczne Wakacje 2021”

03.09.2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie przeprowadzał kontrole oceniające stan sanitarno-higieniczny w miejscu wypoczynku dzieci i młodzieży w powiecie garwolińskim od początku wakacji.

Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

W okresie od 28.06.2021 r. do 31.08.2021 r. na terenie powiatu garwolińskiego w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej zarejestrowanych było 66 turnusów wypoczynku dzieci  i młodzieży.

Kontrole Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie realizowane były przez: Sekcję Higieny Dzieci i Młodzieży, Sekcję Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków, Sekcję Higieny Komunalnej oraz Sekcję Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży skontrolowała pod względem sanitarnym oraz pod względem przestrzegania i stosowania się do wytycznych GIS, MZ i MEiN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r. - 27 turnusów, na których wypoczywało łącznie 882 dzieci i młodzieży.

Były to:

 • 10 turnusów zorganizowanych w całorocznych obiektach usług hotelarskich dla 460 uczestników,
 • 3 turnusy zorganizowane w obiektach okazjonalnie używanych do wypoczynku dla 51 uczestników,
 • 4 turnusy obozów pod namiotami ze stałą infrastrukturą komunalną zorganizowane dla 111 uczestników,
 • 4 turnusy obozów pod namiotami bez stałej infrastruktury komunalnej zorganizowane dla 72 uczestników,
 • 6 turnusów wypoczynku w miejscu zamieszkania, z których skorzystało 185 uczestników.

Większość organizatorów zapewniła właściwe warunki sanitarno-higieniczne uczestnikom wypoczynku. Uchybienia sanitarno-higieniczne stwierdzono na 8 spośród 27 skontrolowanych turnusów.

Były to:

 • 4 turnusy zorganizowane w obiekcie hotelowym,
 • 1 turnus zorganizowany w obozie pod namiotami bez stałej infrastruktury komunalnej,
 • 3 turnusy zorganizowane w miejscu zamieszkania.

Uchybienia dotyczyły:

 • niedopełnienia obowiązku przez organizatora wypoczynku zgłoszenia organizacji wypoczynku w miejscu zamieszkania do Kuratorium Oświaty (wypoczynek został zorganizowany niezgodnie z przepisami prawa - tzw. „dziki turnus”),
 • braku dokumentacji zdrowotnej personelu do wglądu podczas kontroli,
 • nieodpowiedniego wyposażenia apteczki pierwszej pomocy,
 • braku udokumentowanych procedur bezpieczeństwa zapobiegających szerzeniu się wirusa SARS-CoV-2,
 • braku tzw. „covidowych” oświadczeń rodziców.

W powyższych przypadkach wydano organizatorom wypoczynku doraźne zalecenia usunięcia stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości.

W przypadku tzw. „dzikiego turnusu” zorganizowanego na terenie powiatu garwolińskiego, Mazowiecki Kurator Oświaty wydał decyzję o zakończeniu prowadzenia wypoczynku z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz skierował do Policji wniosek o ukaranie grzywną organizatora wypoczynku.

W odniesieniu do stanu zdrowia uczestników wypoczynku, to wśród wypoczywających na skontrolowanych turnusach odnotowano 5 przypadków urazów (3 na obozach bez stałej infrastruktury i 2 w obiekcie hotelowym).

Sekcja Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków

Prowadziła nadzór nad  9 obiektami letniego wypoczynku dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem warunków żywienia zbiorowego, realizacji zasad GHP/GMP i HACCP, stanu sanitarno-higienicznego i technicznego pomieszczeń bloku żywieniowego oraz wyposażenia, w tym sposobu przechowywania środków spożywczych.

Ponadto prowadziła nadzór nad 23 obiektami żywienia zbiorowego typu otwartego w sezonie letnim, działających całorocznie, okresowo bądź incydentalnie restauracji, barów, automatów do lodów, małej gastronomii oraz żywienia w ośrodkach wypoczynkowych, w szczególności na terenach o dużym natężeniu ruchu turystycznego i w popularnych miejscach wypoczynku.

Kontrolowała również warunki sprzedaży żywności, ze szczególnym uwzględnieniem terminów przydatności do spożycia oraz daty minimalnej trwałości, na terenach o dużym natężeniu ruchu turystycznego i w popularnych miejscach wypoczynku skontrolowano  22 obiekty.

Sekcja Higieny Komunalnej

Nadzorowała 2 miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli:

1. Rodzinny Park Rozrywki „Wodna Kraina” w Wildze;
2. Park Wodny „Mamut” w Woli Rębkowskiej.

W trakcie trwania sezonu kąpieliskowego woda w wyżej wymienionych miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli była badana zgodnie z  wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli  (Dz. U. z 2019 r. poz. 255), a na podstawie uzyskanych wyników badań otrzymały pozytywne oceny jakości wody.

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przeprowadziła 18 spotkań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz opiekunami, na temat:

 1. Bezpieczeństwa w czasie upałów i na kąpieliskach.
 2. Higieny oraz przestrzegania nakazów i zakazów związanych z pandemią COVID-19.
 3. Zasad bezpieczeństwa w zależności od miejsca pobytu na wypoczynku/ środowiska przyrodniczego.
 4. Ostrzeżeń dotyczących eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi.
 5. Higieny otoczenia i spożywania posiłków.
 6. Zapobiegania chorobom przenoszonym drogą układu oddechowego, pokarmowego i krwionośnego.

W celu dalszej edukacji dzieci i młodzieży opiekunowie otrzymywali materiały informacyjne dotyczące zasad dbania o zdrowie.

Oceniając dotychczasowy przebieg skontrolowanych turnusów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (z wyjątkiem tzw. „dzikiego turnusu”), można stwierdzić, że pomimo odnotowania nieprawidłowości, były one dobrze przygotowane pod względem wymagań sanitarnych i bezpieczeństwa. Wyniki nadzoru wykazały, że organizatorzy starali się zapewnić dzieciom i młodzieży jak najlepsze warunki pobytu, a stwierdzone nieprawidłowości niezwłocznie usuwali.

Nadzór nad letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie prowadził we współpracy z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie i Mazowieckiego Kuratora Oświaty Delegatury w Siedlcach.