W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Struktura organizacyjna i kompetencje jednostek

 

Schemat organizacyjny PSSE Opole

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu

mgr Marzena Nanowska-Geisler

 

 

Oddział Epidemiologii

Kierownik Oddziału - mgr Anna Dzik

 

Zakres działania komórki organizacyjnej:

Realizacja zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie nadzoru nad zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych i zakażeń oraz nadzoru nad wykonawstwem szczepień ochronnych przez:

 • monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w powiecie, wykonywanie w tym zakresie analiz porównawczych i ocen epidemiologicznych,
 • podejmowanie działań przeciwepidemicznych w celu ochrony zdrowia i życia ludzi (przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych, obserwacji i likwidacji ognisk epidemicznych),
 • przygotowanie planu postępowania przeciwepidemicznego na wypadek wystąpienia zachorowań na szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne oraz stała aktualizacja planu i monitorowanie zagrożeń w wypadku wystąpienia chorób zakaźnych szczególnie niebezpiecznych,
 • podejmowanie działań w zakresie kompetencji określonych ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej lub zakażenia,
 • realizowanie programów profilaktycznych wybranych chorób zakaźnych przewidzianych do eliminacji (polio, odra, różyczka),
 • prowadzenie profilaktyki i zwalczanie chorób odzwierzęcych i pasożytniczych u ludzi we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną,
 • sporządzanie analiz sytuacji epidemiologicznej, ocen stanu sanitarnego podmiotów leczniczych, wykonujących działalność leczniczą i innych miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych oraz opracowywanie odpowiednich wniosków,
 • współuczestniczenie w działaniach zapobiegających zdrowotnym skutkom bioterroryzmu,
 • prowadzenie nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi, w tym przygotowanie raportów z działalności zespołów kontroli zakażeń szpitalnych,
 • sprawowanie nadzoru nad wykonawstwem szczepień ochronnych w zakresie przestrzegania Programu Szczepień Ochronnych.
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką preparatami szczepionkowymi w punktach szczepień (analiza zamówień i zużycia, ocena warunków przechowywania, prawidłowość prowadzonej dokumentacji szczepień),
 • prowadzenie magazynu preparatów szczepionkowych,
 • sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym w podmiotach leczniczych, wykonujących działalność leczniczą i innych miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych oraz stosowaniem w tych podmiotach wyrobów medycznych,
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością procesów sterylizacji, dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji oraz stosowaniem substancji chemicznych w podmiotach leczniczych, wykonujących działalność leczniczą i innych placówkach,
 • prowadzenie rejestru biologicznych kontroli procesów sterylizacji w aparatach sterylizujących,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie, w przypadkach określonych w przepisach dotyczących chorób zakaźnych,
 • prowadzenie magazynu środków dezynfekcyjnych
 • pobieranie próbek do badań laboratoryjnych.

 

Oddział Higieny Komunalnej

Kierownik oddziału - mgr Agata Gosławska-Zimoch

 

Zakres działania komórki organizacyjnej:

Realizacja zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, utrzymaniem należytego stanu sanitarnego nieruchomości, obiektów użyteczności publicznej, miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji, dróg i ulic oraz środków transportu publicznego, przez:

 • sprawowanie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym gromadzenie,
 • weryfikowanie, analizowanie i ocena danych uzyskanych w wyniku prowadzonego monitoringu jakości wody, wykonywanie badania ciepłej wody w celu wykrywania bakterii Legionella sp. w budynkach zamieszkania zbiorowego i przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,
 • sprawowanie nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • sprawowanie nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli,
 • sprawowanie nadzoru nad jakością wody na pływalniach,
 • pobieranie próbek do badań laboratoryjnych,
 • sprawowanie nadzoru nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej, miejscami zbiorowego wypoczynku i rekreacji oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy ich stanu sanitarno - higienicznego,
 • sprawowanie nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie stanu sanitarno - technicznego, zaopatrzenia w wodę, postępowania z odpadami, w tym medycznymi i bielizną szpitalną,
 • sprawowanie nadzoru nad środkami transportu publicznego oraz dworcami, stacjami PKP i PKS.
 • sprawowanie nadzoru nad cmentarzami, zakładami pogrzebowymi, chowaniem zmarłych, ekshumacją, przewozem i sprowadzaniem zwłok z zagranicy.

 

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Kierownik oddziału - mgr Piotr Mendak

 

Zakres działania komórki organizacyjnej:

Realizacja zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie nadzoru nad warunkami higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku przez:

 • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną i obrotem środków spożywczych,
 • sprawowanie nadzoru nad warunkami sanitarno-higienicznymi zakładów produkujących i wprowadzających do obrotu żywność,
 • sprawowanie nadzoru nad warunkami sanitarno-higienicznymi środków transportu żywności,
 • sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami,
 • propagowanie zasad racjonalnego żywienia oraz prowadzenie ocen jakości i sposobu żywienia w określonych grupach ludności,
 • przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych, substancji pomagających w przetwarzaniu oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przekraczających granicę,
 • wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środki spożywcze, substancje pomagające w przetwarzaniu, materiały i wyroby do kontaktu z żywnością przekraczających granicę,
 • planowanie i realizacja planu pobierania próbek do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

 

Oddział Higieny Pracy

Kierownik oddziału - mgr inż. Małgorzata Studzińska-Sośniak

 

Zakres działania komórki organizacyjnej:

Realizacja zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie higieny środowiska pracy przez:

 • sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy,
 • rozpoznanie środowiska pracy pod kątem występujących w nim czynników szkodliwych i uciążliwych, pod kątem zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa przez producentów, importerów, wprowadzających do obrotu i stosujących w działalności zawodowej substancje chemiczne i ich mieszaniny,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej,
 • przeciwdziałanie narkomanii w zakresie dotyczącym prekursorów grup kategorii 2 i 3,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o detergentach,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa w zakresie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w sprawie szkodliwych czynników biologicznych występujących w środowisku pracy,
 • prowadzenie postępowania w sprawach o stwierdzenie choroby zawodowej, w tym przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych, prowadzenie dokumentacji, przygotowanie projektów decyzji administracyjnych.

 

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Kierownik sekcji - mgr Agnieszka Skoczylas

 

Zakres działania komórki organizacyjnej:

Realizacja zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie nadzoru nad higieną środowiska nauczania i wychowania oraz wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży przez:

 • sprawowanie nadzoru bieżącego nad warunkami higieniczno-sanitarnymi oraz zdrowotnymi w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, szkołach wyższych oraz placówkach wypoczynku i rekreacji,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin znajdujących się w szkolnych pracowniach chemicznych,
 • sprawowanie nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w warsztatach szkolnych oraz na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
 • przeprowadzanie higienicznych ocen rozkładów zajęć lekcyjnych w szkołach,
 • sprawowanie nadzoru nad warunkami placówek oświatowo wychowawczych w zakresie oświetlenia oraz wyposażenia w meble spełniające wymogi ergonomii,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wyposażenia placówek w odpowiedni sprzęt i urządzenia sportowo rekreacyjne,
 • sporządzanie analiz i ocen warunków w placówkach oświatowo wychowawczych, opiekuńczych, szkołach wyższych oraz placówkach wypoczynku i rekreacji,
 • pobieranie próbek do badań laboratoryjnych.

 

Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

mgr inż. Aneta Anioł

 

Zakres działania komórki organizacyjnej:

Realizacja zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej przez:

 • podejmowanie działań w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych i niezakaźnych oraz promocji zdrowia wynikających z sytuacji epidemiologicznej, w oparciu o bieżące potrzeby ludności oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego,
 • wdrażanie, monitorowanie i prowadzenie nadzoru nad realizacją programów edukacyjnych i profilaktycznych koordynowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną,
 • inicjowanie i prowadzenie na terenie powiatu ogólnopolskich kampanii społecznych oraz lokalnych akcji i środowiskowych imprez zdrowotnych,
 • prowadzenie dystrybucji programowych wydawnictw edukacyjnych oraz innych materiałów informacyjno-edukacyjnych,
 • przygotowywanie merytoryczne, metodyczne i organizacyjne realizatorów przedsięwzięć prozdrowotnych z innych jednostek (oświaty, służby zdrowia),
 • prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, także we współpracy z innymi instytucjami oraz mediami, w celu kształtowania właściwych postaw i zachowań zdrowotnych ludności oraz pobudzania aktywności mieszkańców do działań na rzecz zdrowia

 

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Kierownik sekcji - mgr inż. Edyta Kubikowska

 

Zakres działania komórki organizacyjnej:

Realizacja zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego przez:

 • opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
 • opiniowanie warunków zabudowy w świetle obowiązujących przepisów,
 • opiniowanie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby zakresu raportu,
 • opiniowanie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko,
 • opiniowanie dokumentacji projektowych dotyczących budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
 • wyrażanie zgody na odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w świetle obowiązujących przepisów,
 • przeprowadzanie kontroli zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach,
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych,
 • opiniowanie przedsięwzięć i inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej, co do zgodności z warunkami sanitarnymi, określonymi przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej,
 • udostępnianie listy rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych,

 

Oddział Ekonomiczny i Administracyjny

Kierownik - główna księgowa - mgr inż. Anna Duda

 

Zakres działania komórki organizacyjnej:

Realizuje obsługę finansową i administracyjną Powiatowej Stacji w zakresie:

 1. ekonomiczno-finansowym:
  • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
  • prowadzenie księgowości materiałowej,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,
  • prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu zatrudnienia i funduszu płac,
  • opracowywanie projektów planów finansowych,
  • opracowywanie wniosków o zmiany planów finansowych,
  • dokonywanie okresowych analiz wykonania planów finansowych,
  • organizowanie inwentaryzacji i nadzór nad jej przebiegiem,
  • prawidłowe i terminowe dochodzenie należności z tytułu prowadzonej działalności,
  • zorganizowanie prawidłowego obiegu dokumentów księgowych oraz ich zabezpieczenia,
 2. administracyjnym:
  • prowadzenie spraw pracowniczych,
  • kontrolowanie porządku i dyscypliny pracy,
  • załatwianie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emerytury lub renty,
  • opracowywanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
  • prowadzenie całokształtu spraw dotyczących funduszu socjalnego,
  • prowadzenie spraw dotyczących dokształcania zawodowego pracowników,
  • współpraca z lekarzem oraz pracownikiem prowadzącym zagadnienia bhp, celem zapewnienia pracownikom właściwych warunków pracy oraz właściwej opieki zdrowotnej,
  • opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, regulaminów itp.,
  • prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
  • koordynowanie wyjazdów samochodami służbowymi,
  • dbałość o utrzymanie należytego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń,
  • zabezpieczenie pomieszczeń przed zniszczeniem, pożarem i innymi zagrożeniami,
  • zabezpieczenie mienia ruchomego przed kradzieżą,
  • zlecanie wykonywania napraw i konserwacji sprzętu, aparatury, instalacji itp.,
  • prowadzenie archiwum,
  • prowadzenie ewidencji inwentarzowej,
  • przeprowadzanie likwidacji,
  • prowadzenie zaopatrzenia w niezbędne materiały i sprzęt,
  • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji (obsługa kancelarii),
  • nadzorowanie i odbiór usług zlecanych do wykonania

 

Stanowisko ds. statystyki, informacji i oceny

Joanna Grabarek

 

Zakres działania komórki organizacyjnej:

Realizacja zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie statystyki, informacji i oceny przez:

 • sprawowanie nadzoru nad zgłaszalnością zachorowań na choroby zakaźne i zakażeń,
 • prowadzenie rejestru chorób zakaźnych i zakażeń oraz innych rejestrów określonych w przepisach o chorobach zakaźnych i zakażeniach,
 • zbieranie i opracowywanie materiałów statystycznych,
 • sporządzanie liczbowych analiz sytuacji epidemiologicznej i ocen stanu sanitarnego,
 • opracowywanie sprawozdań ze stanu zachorowań na choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi,
 • popularyzowanie danych wynikających z opracowań statystycznych,
 • zbieranie i wysyłanie planów pracy oraz sprawozdań z wykonania tych planów,
 • opracowywanie zbiorczych sprawozdań w zakresie działalności kontrolno represyjnej.
Sekcja informatyki

Kierownik sekcji - mgr inż. Dariusz Pola

 

Zakres działania komórki organizacyjnej:

Sekcja Informatyki realizuje zadania w zakresie nadzorowania, utrzymania w ruchu ciągłym infrastruktury informatycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanym danym w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu poprzez:

 • zapewnienie bezpieczeństwa sprzętu komputerowego oraz lokalnych systemów teleinformatycznych,
 • stałą kontrolę i monitorowanie działania systemów teleinformatycznych celem zapewnienia ciągłości ich funkcjonowania;
 • zapewnienie systemu wsparcia użytkownikom systemów teleinformatycznych;
 • prace administracyjno-konserwacyjne środowiska teleinformatycznego oraz obsługę techniczno-eksploatacyjną sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego;
 • współpracę z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie obsługi systemów i sprzętu teleinformatycznego oraz nadawanie uprawnień do korzystania z jego zasobów;
 • współpracę z komórkami organizacyjnymi w zakresie gospodarowania zasobami systemu teleinformatycznego;
 • nadzór przy realizacji zakupów, wdrożeń i eksploatację elementów infrastruktury teleinformatycznej w odniesieniu do przyjętych standardów i „dobrych praktyk”.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.03.2021 11:55 Dariusz Pola
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dariusz Pola
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Struktura organizacyjna i kompetencje jednostek 7.0 26.04.2022 08:57 Dariusz Pola
Struktura organizacyjna i kompetencje jednostek 6.0 03.01.2022 08:47 Dariusz Pola
Struktura organizacyjna i kompetencje jednostek 5.0 20.12.2021 07:57 Dariusz Pola
Struktura organizacyjna i kompetencje jednostek 4.0 26.07.2021 13:46 Dariusz Pola
Struktura organizacyjna i kompetencje jednostek 3.0 26.07.2021 11:09 Dariusz Pola
Struktura organizacyjna i kompetencje jednostek 2.0 26.07.2021 10:41 Dariusz Pola
Struktura organizacyjna i kompetencje jednostek 1.0 05.03.2021 11:55 Dariusz Pola

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}