W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Paszport dla osoby dorosłej

Gdzie załatwisz sprawę?

Wniosek o wydanie paszportu możesz złożyć w dowolnym urzędzie konsularnym RP. Pamiętaj, że nowy paszport odbierzesz w tym samym urzędzie, w którym składasz wniosek.

Czy musisz składać dokumenty osobiście?

Wniosek o wydanie paszportu musisz złożyć osobiście.

Jak umówisz się na spotkanie?

Na wizytę w sprawie złożenia wniosku o wydanie paszportu umów się za pomocą systemu e-konsulat.

Jakie dokumenty musisz złożyć?

UWAGA!

Jeśli poprzedni polski paszport jest nieważny od co najmniej kilkunastu lat, przed złożeniem wniosku o nowy paszport należy skontaktować się z odpowiednim urzędem konsularnym w celu sprawdzenia, czy nie zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego”.

 

Jakie dokumenty musisz złożyć?

 • Wypełniony wniosek o wydanie przez konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego, który otrzymasz w konsulacie lub pobierzesz ze strony internetowej urzędu konsularnego.
 • Kolorową fotografię – dowiedz się, jak powinno wyglądać zdjęcie.
 • Jeśli twoje nazwisko zostało zmienione w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą – odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa.
 • Jeśli nie masz numeru PESEL – odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia.
 • Jeśli nie masz numeru PESEL i zawarłeś związek małżeński – dodatkowo odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa. Dokument ten muszą złożyć kobiety i mężczyźni – bez względu na to, czy nastąpiła zmiana nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa, czy też nazwisko nie uległo zmianie.
 • Dokument, który potwierdzi twoje prawo do ulgi w opłacie za wydanie paszportu (na przykład legitymacja studencka).

 

UWAGA

Jeżeli na podstawie danych zawartych w przedłożonych w sprawie dokumentach lub danych zawartych w dostępnych konsulowi ewidencjach i rejestrach nie można ustalić Twojej tożsamości i obywatelstwa lub dane te budzą wątpliwości lub występują w nich rozbieżności, konsul może poprosić cię o przedłożenie dodatkowych dokumentów, np.:

 • odpisu skróconego lub zupełnego polskiego aktu urodzenia,
 • odpisu skróconego lub zupełnego polskiego aktu małżeństwa,
 • decyzji wojewody potwierdzającej posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • ważnego zagranicznego dokumentu tożsamości.

Pamiętaj! Przy składaniu wniosku miej ze sobą swój obecnie posiadany paszport (lub odpowiednio – paszport tymczasowy), nawet jeśli jest już nieważny.

Ile zapłacisz?

Opłata za wydanie paszportu wynosi 125 USD.

Opłaty przyjmowane są w kasie urzędu przy składaniu wniosku.

Akceptowane formy płatności: gotówka, money order.

Możesz skorzystać z 50% ulgi, jeśli:

 • jesteś uczniem albo studentem,
 • jesteś emerytem,
 • jesteś rencistą,
 • jesteś osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • utrzymuje Cię Twój małżonek, który jest emerytem, rencistą albo osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ww. ustawy,
 • przebywasz w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym,
 • dostajesz stały zasiłek z pomocy społecznej,
 • jesteś kombatantem lub inną osobą, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • jesteś członkiem rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie dużej Rodziny posiadającym Kartę Dużej Rodziny.

Pamiętaj! Jeśli chcesz skorzystać z ulgi w opłacie konsularnej – przedstaw w momencie składania wniosku do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi.

Nie zapłacisz za wydanie paszportu, jeśli:

 • w dniu złożenia wniosku masz ukończone 70 lat,
 • przebywasz w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z Twoim długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • dostajesz stały zasiłek z pomocy społecznej, a wyjazd za granicę jest związany z Twoim długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • twój paszport ma wadę techniczną.

Pamiętaj, jeżeli chcesz skorzystać ze zwolnienia z opłaty za paszport — weź ze sobą dokumenty, które potwierdzą, że spełniasz jeden z powyższych warunków

Zapłacisz mniej, jeśli złożysz wniosek o wydanie nowego paszportu przed upływem okresu ważności posiadanego paszportu – w przypadku, kiedy:

 • zmieniły się twoje dane zamieszczone w paszporcie, na przykład imię (imiona) lub nazwisko (istnieje wówczas obowiązek wymiany paszportu) lub wygląd w sposób utrudniający ustalenie twojej tożsamości,
 • w paszporcie nie ma już miejsca na kolejne wizy lub stemple, które potwierdzają przekroczenie granicy.
Jaki jest termin realizacji?

Podczas składania wniosku pracownik konsulatu poda Ci przewidywany termin odbioru paszportu. Otrzymasz również pisemne potwierdzenie złożenia wniosku. Na nim znajdziesz numer twojego wniosku paszportowego – co będzie przydatne, jeśli będziesz chciał śledzić w Internecie stan realizacji twojej sprawy.

Sprawdź, czy twój paszport jest gotowy.

Jeśli pilnie potrzebny Ci jest dokument tożsamości, na przykład z powodu konieczności pilnego wyjazdu — złóż dodatkowy wniosek o paszport tymczasowy na czas oczekiwania na doręczenie paszportu biometrycznego. Otrzymasz go szybciej niż paszport biometryczny. 

Pamiętaj, jeżeli planujesz podróż do innego kraju na podstawie paszportu tymczasowego, sprawdź aktualne przepisy określające zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium tego kraju. Upewnij się, czy będziesz mógł przekroczyć granicę na podstawie paszportu tymczasowego oraz jaki jest wymagany okres jego ważności (przy wjeździe i wyjeździe).

Jak odbierzesz dokumenty?

Paszport odbierzesz osobiście w urzędzie, w którym złożyłeś wniosek.

W dniu odbioru nowego dokumentu przynieś poprzedni paszport (albo paszport tymczasowy) do konsulatu – dotychczasowy dokument paszportowy zostanie anulowany, z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy i zwrócony.

Pamiętaj! W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego. Omów tę kwestię podczas składania wniosku paszportowego.

Pamiętaj, że będziesz musiał złożyć pisemny, uzasadniony wniosek o odstąpienie od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego (formularz udostępni urząd konsularny), a także pokryć koszt przesyłki.

Konsul prześle paszport pod wskazany adres za pośrednictwem operatora wykonującego usługi pocztowe lub przewozowe, o ile jest to możliwe z zachowaniem bezpieczeństwa przekazywanego dokumentu.

Anulowanie dotychczas posiadanego paszportu lub paszportu tymczasowego nastąpi przed wysłaniem przez konsula nowego paszportu.

Jeśli wiesz, że twój paszport (biometryczny) jest już gotowy do odbioru w konsulacie – prześlij konsulowi dotychczasowy paszport (lub odpowiednio – paszport tymczasowy) w celu anulowania. Konsul zwróci Ci anulowany dokument, przesyłając go wraz z nowym paszportem.

Pamiętaj, że konsul nie wysyła paszportów do obywatela przebywającego w Polsce.

Nie ma także możliwości wysłania paszportu wydanego przez krajowy organ paszportowy (wojewodę) do osoby przebywającej za granicą.

Jak możesz się odwołać?

Jeśli konsul wyda Ci decyzję o odmowie wydania paszportu, to możesz od tej decyzji odwołać się za pośrednictwem konsula, do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Konsul odmawia wydania dokumentu paszportowego na wniosek:

 • sądu prowadzącego przeciwko osobie ubiegającej się o dokument paszportowy postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne;
 • organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko osobie ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego.
Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę złożyć wniosek o wydanie paszportu, jeśli mój paszport jest jeszcze ważny przez kilka lat?

Możesz złożyć wniosek o wydanie nowego paszportu. Pamiętaj, że opłata może zostać obniżona tylko w przypadku:

 • zmiany danych osobowych lub wyglądu posiadacza paszportu,
 • braku miejsca w paszporcie na wizy i stemple kontroli granicznej.

Zmieniły się moje dane osobowe – czy muszę wystąpić o wymianę paszportu?

Musisz wymienić posiadany paszport w przypadku zmiany lub konieczności sprostowania takich danych jak: nazwisko, imię/imiona, data i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL. W takim przypadku musisz wystąpić o wymianę paszportu niezwłocznie, w ciągu 90 dni od dnia:

 • doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych,
 • sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

W moim paszporcie nie ma już miejsca na wizy i stemple kontroli granicznej, ale paszport traci ważność dopiero za kilka lat. Czy należy wymienić ten paszport?

Nie ma takiego obowiązku. Jednak jeśli w Twoim paszporcie brakuje miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy, a planujesz wyjazd do innych państw – powinieneś złożyć wniosek o wydanie nowego paszportu.

Pomyśl o złożeniu wniosku o nowy paszport nawet, jeśli nie planujesz podróży w najbliższym czasie, aby w razie zaistnienia potrzeby pilnego wyjazdu uniknąć niedogodności i utrudnień.

Czy mogę złożyć wniosek o paszport, jeżeli zgubiłem dowód osobisty, a w Polsce mam do odbioru nowy 10-letni paszport?

Możesz złożyć u konsula wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na powrót do kraju. Pamiętaj, aby udając się do urzędu (w kraju) po odbiór nowego paszportu – zabrać ze sobą paszport tymczasowy wydany przez konsula.

Co zrobić, jeśli paszport czeka na odbiór w Polsce, a w najbliższym czasie nie planuję wyjazdu do Polski?

Skontaktuj się z konsulem w celu omówienia sposobu załatwienia tej sprawy.

Czy jest możliwość przesłania gotowego paszportu z innego konsulatu lub z kraju?

Nie, paszport odbierzesz w urzędzie, w którym składasz się wniosek.

Jak mogę uzyskać paszport, jeśli urodziłem się za granicą, nigdy nie miałem polskiego paszportu ani dowodu osobistego, nigdy nie mieszkałem w Polsce, ale jedno z moich rodziców posiadało kiedyś polski paszport?

Złóż wniosek o uzyskanie potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego. Po uzyskaniu decyzji wojewody, stwierdzającej, że posiadasz obywatelstwo polskie, będziesz musiał dokonać transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia i aktu małżeństwa: transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu urodzenia w polskim rejestrze stanu cywilnego, transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu małżeństwa w polskim rejestrze stanu cywilnego. W ten sposób uzyskasz odpis polskiego aktu urodzenia i odpis polskiego aktu małżeństwa.

Dokumenty wymagane w takiej sytuacji do złożenia wniosku o wydanie paszportu, to: wypełniony wniosek o wydanie paszportu, fotografia, odpis skrócony lub zupełny odpisu polskiego aktu urodzenia, odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa, decyzja w sprawie potwierdzenia obywatelstwa polskiego. Okaż także ważny dokument tożsamości z fotografią.

Materiały

Edytowalny wniosek o wydanie dokumentu paszportowego (osoby pełnoletnie)
Wniosek​_o​_wydanie​_dokumentu​_paszportowego​_edytowalny​_1.pdf 0.73MB
{"register":{"columns":[]}}