W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Serwis dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. W zgodzie z wymogami ustawy o dostępności i standardu WCAG 2.0 (poziom AA), poprawy wymaga obsługa elementów strony, prezentacja materiałów cyfrowych oraz wsparcie czytników ekranu.

Wyłączenia

 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • zdjęcia i grafiki nie zawsze posiadają właściwe opisy alternatywne, wyjaśniające co zawiera fotografia (wytyczna WCAG 2.1 1.1.1),
 • filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub wymaganych elementów (wytyczna WCAG 2.1 1.2.2, WCAG 2.1 1.2.5),
 • brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-16.

Deklaracja zostało ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami odpowiedzialnymi są:

Anna Marczak – Puc, Wiesław Jania, Sławomir Oczoś

Mail: dostepnosc@opole.uw.gov.pl

Telefon: 77 45 24 125

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu:

•    przy ul. Piastowskiej 14
•    przy ul. Piastowskiej 12
•    przy ul. Ozimskiej 19
•    przy ul. Oleskiej 125
•    przy ul. Oleskiej 123
•    przy ul. Mickiewicza 2-4

W zakresie dostępności architektonicznej:


Obiekt przy ul. Piastowskiej 14

 1. Wejście do budynku jest w większości wolne od barier architektonicznych i odbywa się przy wykorzystaniu wind dla osób z niepełnosprawnością oraz drzwi automatycznych. Komunikacja pozioma oraz pionowa jest wolna od barier, poza holem budynku, ze względu na zamontowane bramki.
 2. Dostęp odbywa się poprzez komunikację pionową (winda), natomiast komunikacja pozioma jest dostępna na jednym poziomie. Jedyna barierą jest konieczność uzyskania karty wejściowej ze względu na zamontowane bramki na holu budynku.
 3. Oddział Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz archiwum zakładowe, mieszczące się w dobudówce do budynku głównego, a także Poligrafia nie są w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Dojście do ww. komórek organizacyjnych wymaga pokonania schodów.
 4. Istnieje swobodny dostęp do toalet dla osób z niepełnoprawnością.
 5. Zapewniona jest komunikacja z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku.
 6. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do większości pomieszczeń (rampy podjazdowe, windy, drzwi automatycznie otwierane).
 7. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny lub głosowy (tablice informacyjne, portier, punkt informacyjny).
 8. Zapewnione są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością z tyłu budynku przy wejściu do Wieży Piastowskiej.
 9. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy punktu informacyjnego i portierni).


Obiekt przy ul. Piastowskiej 12 (Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności)

 1. Wejście do budynku jest wolne od barier architektonicznych odbywa się przy wykorzystaniu drzwi automatycznych.
 2. Dostęp do Zespołu odbywa się poprzez komunikację pionową (podnośnik), natomiast komunikacja pozioma jest dostępna na jednym poziomie.
 3. Istnieje swobodny dostęp do toalety dla osób z niepełnoprawnością.
 4. Zapewniona jest komunikacja z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku.
 5. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (rampy podjazdowe, drzwi automatycznie otwierane).
 6. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny lub głosowy (tablice informacyjne).
 7. Zapewnione są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością przed wejściem do budynku.
 8. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.


Obiekt przy ul. Ozimskiej 19 (Oddział Paszportowy)

 1. Wejście do budynku jest wolne od barier architektonicznych i odbywa się przy wykorzystaniu podjazdów. Brak barier poziomych oraz pionowych.
 2.  Dostęp do Oddziału odbywa się poprzez komunikację pionową (winda), natomiast komunikacja pozioma jest dostępna na jednym poziomie.
 3. W oddziale istnieje możliwość skorzystania z „pokoju cichej obsługi”.
 4. Istnieje swobodny dostęp do toalet dla osób z niepełnoprawnością.
 5. Zapewniona jest komunikacja z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku.
 6. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (rampy podjazdowe, windy, drzwi automatycznie otwierane).
 7. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny lub głosowy (tablice informacyjne, portier, punkt informacyjny).
 8. Przed budynkiem znajdują się oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 9. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy punktu informacyjnego i portierni).


Obiekt przy ul. Oleskiej 125 (Archiwum Zakładowe)

 1. Wejście do budynku jest wolne od barier architektonicznych i odbywa się poprzez podjazd. Komunikacja jest na jednym poziomie.
 2. Zapewniona jest komunikacja z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku.
 3. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.
 4. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.


Obiekt przy ul. Oleskiej 123 (Centrum Powiadamiania Ratunkowego)

 1. Wejście do budynku nie jest wolne od barier architektonicznych – schody prowadzące do drzwi. Z lewej strony schodów zainstalowano dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnościami. Aby wejść do oddziału należy skorzystać z domofonu.
 2. Komunikacja pozioma wolna jest od barier - dostępna jest na jednym poziomie.
 3. Istnieje swobodny dostęp do toalety dla osób z niepełnoprawnością.
 4. Zapewniona jest komunikacja z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku.
 5. Zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń.
 6. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.
 7. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.


Obiekt przy ul. Mickiewicza 2-4 (Dyspozytornia Medyczna)
Obiekt nie spełnia podstawowych wymagań zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Z uwagi na planowane przeniesienie oddziału do nowobudowanego budynku (planowane rozpoczęcie prac budowlanych w 2021 r.) zaniechano prac poprawiających dostępność.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego.
 2. Na stronie podmiotowej dostępna jest usługa tłumacza języka migowego on-line.
 3. Na stronie internetowej zapewniono informację o zakresie działalności Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.
 4. Zapewniono komunikację z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.
 5. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu zapewnia osobom mającym trudności w komunikowaniu się korzystanie:
  • z pomocy osoby „przybranej” w kontaktach z Urzędem,
  • z pomocy wybranego tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu języka migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Aby skorzystać z usług Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się), należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się na stronie BIP lub pobrać jego wersję elektroniczną i po wypełnieniu wybrać jedną z poniższych opcji: 

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
 • przesłać pocztą elektroniczną: bok@opole.uw.gov.pl
 • przesłać faksem pod numer 77 45 24 478
 • złożyć wniosek poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP Adres skrytki ePUAP: /55s5j1nbiz/skrytka lub /55s5j1nbiz/SkrytkaESP
 • zgłosić telefonicznie pod nr 77 45 24 125, za pośrednictwem osoby przybranej, potrzebę spotkania
 • złożyć wniosek osobiście w Kancelarii Ogólnej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Piastowska 14, I piętro, pokój nr 151.

Aplikacje mobilne

Opolski Urząd Wojewódzki nie posiada aplikacji mobilnych.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.09.2020 12:00 Joanna Zajdel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Obsługi Urzędu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 19.0 24.02.2021 06:36 Kamil Dziechciński
Deklaracja dostępności 18.0 23.02.2021 10:54 Kamil Dziechciński
Deklaracja dostępności 17.0 23.02.2021 09:49 Kamil Dziechciński
Deklaracja dostępności 16.0 23.02.2021 09:48 Kamil Dziechciński
Deklaracja dostępności 15.0 23.02.2021 09:41 Kamil Dziechciński
Deklaracja dostępności 14.0 23.02.2021 09:40 Kamil Dziechciński
Deklaracja dostępności 13.0 23.02.2021 09:33 Kamil Dziechciński
Deklaracja dostępności 12.0 23.02.2021 09:29 Kamil Dziechciński
Deklaracja dostępności 11.0 08.01.2021 11:11 Kamil Dziechciński
Deklaracja dostępności 10.0 05.01.2021 10:10 Kamil Dziechciński
Deklaracja dostępności 9.0 04.01.2021 13:09 Kamil Dziechciński
Deklaracja dostępności 8.0 04.01.2021 13:07 Kamil Dziechciński
Deklaracja dostępności 7.0 29.12.2020 19:10 Kamil Dziechciński
Deklaracja dostępności 6.0 29.12.2020 19:04 Kamil Dziechciński
Deklaracja dostępności 5.0 29.12.2020 07:50 Kamil Dziechciński
Deklaracja dostępności 4.0 29.12.2020 07:42 Kamil Dziechciński
Deklaracja dostępności 3.0 29.12.2020 07:41 Kamil Dziechciński
Deklaracja dostępności 2.0 21.09.2020 10:24 Kamil Dziechciński
Deklaracja dostępności 1.0 17.09.2020 12:00 Joanna Zajdel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP