W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Oświadczenia majątkowe

Przedstawiciele administracji samorządowej, którzy zobowiązani są do złożenia Wojewodzie Opolskiemu oświadczenia majątkowego:

 1. przewodniczący rad gmin;
 2. wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast);
 3. przewodniczący rad powiatów;
 4. starostowie;
 5. przewodniczący sejmiku województwa;
 6. marszałek województwa.

Termin składania oświadczeń majątkowych

 1. Pierwsze oświadczenie składane jest w terminie 30 dni:
 • od dnia złożenia ślubowania przez radnego (gminy, powiatu, sejmiku województwa).

Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat.

 • od dnia złożenia ślubowania przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Wójt do pierwszego oświadczenia majątkowego dołącza informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadzili przed dniem wyboru. 

 • od dnia wyboru/powołania na stanowisko starosty.

Do pierwszego oświadczenia majątkowego członek zarządu powiatu jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadził ją przed dniem wyboru, powołania.

 • od dnia wyboru/powołania na stanowisko marszałka.

Do pierwszego oświadczenia majątkowego członek zarządu województwa, jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem wyboru, powołania. 

 1. Kolejne oświadczenia:
 • co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Do oświadczenia majątkowego składanego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego należy dołączyć kopię zeznania (PIT) o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym.

 1. Ostatnie oświadczenie składane jest:
 • na dwa miesiące przed upływem kadencji (radny gminy, powiatu, sejmiku województwa).
 • na dwa miesiące przed upływem kadencji (wójt, burmistrz, prezydent miasta).
 • w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę (marszałek, starosta).

Sposób składania oświadczeń majątkowych Wojewodzie Opolskiemu

 • Oświadczenia majątkowe składamy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach opatrzonych podpisem.
 • Do oświadczenia majątkowego należy dołączyć kopię zeznania (PIT) o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym.
 • osoby, które nie podlegają rozliczeniu z urzędem skarbowym, np. rolnicy, bezrobotni nie osiągający dochodów, proszeni są o złożenie dodatkowej pisemnej informacji w tej sprawie.
 • Oświadczenia majątkowe można składać osobiście w kancelarii na parterze Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – na kopercie prosimy dopisać: oświadczenie majątkowe np.: Wójta Gminy X
 • Oświadczenia majątkowe przesyłamy pocztą na adres:

Opolski Urząd Wojewódzki

Wydział Prawny i Nadzoru

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

z dopiskiem: oświadczenie majątkowe np.: Wójta Gminy X

Materiały

Klauzula informacyjna – oświadczenia majątkowe
klauzula​_informacyjna​_-​_oświadczenia​_majatkowe.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}