W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Deklaracja dostępności stron  www.gov.pl/web/uw-podlaski

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona www.gov.pl/web/uw-podlaski.
    Data publikacji strony internetowej: 2019.08.05
    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019.08.05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 1. Treści niedostępne:
 • udostępniane na stronie dokumenty mogą pochodzić z różnych źródeł;
 • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • niektóre zdjęcia i grafiki mogą posiadać nieprawidłowe alternatywne opisy;
 • niektóre linki mogą być wyróżnione wyłącznie kolorem;
 • Większość plików (dokumentów) udostępnionych w serwisie jest dostępna dla programów odczytu ekranu. Natomiast część udostępnianej treści nie została przygotowana z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 1. Wyłączenia
 •  powodem niezgodności jest fakt, że część treści w serwisie www.gov.pl/web/uw-podlaski została opublikowana przed 23 września 2019 roku;
 • udostępniane na stronie dokumenty mogą pochodzić z różnych źródeł;
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-12-02
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jadwiga Józefa Milewska.
    E-mail: jmilewska@bialystok.uw.gov.pl
    Telefon: +48 857439688

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie wyżej wymienionych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poprzez Wojewodę Podlaskiego. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główny budynek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku

Do budynku od strony ulicy Mickiewicza 3 prowadzą dwa wejścia. Główne wejście „A” znajduje się w łączniku obok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Dojście do budynku wyposażone jest w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie w godzinach pracy urzędu.

Obok holu wejściowego znajduje się Punkt Obsługi Klienta (POK). Można w nim uzyskać wszelkie informacje dotyczące załatwiania spraw w urzędzie oraz złożyć korespondencję. Pracownicy POK w zakresie podstawowym posługują się językiem migowym. Punkt wyposażony jest w pętlę indukcyjną.

Cudzoziemcy obsługiwani są na parterze. W sali są monitory z informacjami opisowymi i głosowymi.  W sali jest pętla indukcyjna. Osoby ze szczególnymi  potrzebami  obsługiwani są w sali naprzeciw Punktu Obsługi Klienta.

W budynku jest winda z informacjami opisowymi i głosowymi. Na parterze jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.

Jest możliwość kontaktu  z pracownikami  za pomocą faxu, internetu, wiadomości SMS, MMS.
Urząd zapewniania tłumacza języka migowego po zgłoszeniu takiej potrzeby za pomocą:

 • Skype: podlaski_urzad_wojewodzki,
 • SMS/MMS: +48 695395998,
 • faks +48 857439231
 • e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl

Budynek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Mickiewicza 9 w Białymstoku

W budynku są Wydziały Polityki Społecznej oraz Rolnictwa i Środowiska. Budynek ma 3 kondygnacje. Nie posiada windy.

Na parterze znajduje się tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń. W pokoju nr 11 jest pętla indukcyjna.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.

Osoby ze szczególnymi potrzebami obsługiwane są w Punkcie Obsługi Klienta w budynku przy ul. Mickiewicza 3.

Jest możliwość kontaktu z pracownikami za pomocą faxu, internetu, wiadomości SMS, MMS.
Urząd zapewniania tłumacza języka migowego po zgłoszeniu takiej potrzeby za pomocą:

 • Skype: podlaski_urzad_wojewodzki,
 • SMS/MMS: +48 695395998,
 • faks +48 857439231
 • e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl

 

Budynek, ul. Generała Bema 4 w Białymstoku

W części budynku mieści się Oddział Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Budynek ma dwie kondygnacje. Nie posiada udogodnień architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na parterze znajduje się tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń. W budynku są monitory z informacjami opisowymi i głosowymi.  Dostępna jest pętla indukcyjna.

Przed budynkiem przy ulicy są wyznaczone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.

Jest możliwość kontaktu z pracownikami za pomocą faxu, internetu, wiadomości SMS, MMS.
Urząd zapewniania tłumacza języka migowego po zgłoszeniu takiej potrzeby za pomocą:

 • Skype: podlaski_urzad_wojewodzki,
 • SMS/MMS: +48 695395998,
 • faks +48 857439231
 • e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl

 

Budynek, ul. Ciołkowskiego 2/3 w Białymstoku

W części budynku mieści się Oddział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Polityki Społecznej.

Budynek ma dwie kondygnacje. Nie posiada udogodnień architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na parterze znajduje się tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń.

Obok budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.

Jest możliwość kontaktu z pracownikami za pomocą faxu, internetu, wiadomości SMS, MMS.
Urząd zapewniania tłumacza języka migowego po zgłoszeniu takiej potrzeby za pomocą:

 • Skype: podlaski_urzad_wojewodzki,
 • SMS/MMS: +48 695395998,
 • faks +48 857439231
 • e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl

 

Budynek, ul. Pułaskiego 73 w Suwałkach

Część budynku zajmowana jest przez Delegaturę Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na parterze znajdują się:

 1. Zamiejscowe stanowiska pracy Oddziału Paszportów (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców)
 2. Oddział do spraw obsługi Funduszu Solidarnościowego (Wydział Polityki Społecznej)

Wejście do budynku odbywa się po schodach lub pochylni.

Pomieszczenia Delegatury są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Na parterze jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. 

Na parterze znajduje się tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń. W Oddziale Paszportów jest pętla indukcyjna.
Na parkingu nie oznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.

Jest możliwość kontaktu z pracownikami za pomocą faxu, internetu, wiadomości SMS, MMS.

Urząd zapewniania tłumacza języka migowego po zgłoszeniu takiej potrzeby za pomocą

 • Skype: podlaski_urzad_wojewodzki,
 • SMS/MMS: +48 695395998,
 • faks +48 857439231
 • e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl

 

Budynek, ul. Nowa 2 w Łomży

W części budynku znajdują się stanowiska pracy Delegatury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

 1. Oddziału Paszportów (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców)
 2. Oddział Kontroli  (Wydział Nadzoru i Kontroli)
 3. Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej (Wydział Architektury i Budownictwa)

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pomieszczenia Delegatury znajdują się na parterze. Wejście od strony ul. Nowej 2 odbywa się po schodach. Przy wejściu od ulicy Zawadzkiej 1 dostępna jest winda i wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Na parterze znajduje się tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń.

Oddział Paszportów jest wyposażony w pętlę indukcyjną. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku.

Jest możliwość kontaktu z pracownikami za pomocą faxu, internetu, wiadomości SMS, MMS.
Urząd zapewniania tłumacza języka migowego po zgłoszeniu takiej potrzeby za pomocą:

 • Skype: podlaski_urzad_wojewodzki,
 • SMS/MMS: +48 695395998,
 • faks +48 857439231
 • e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl

 

Budynek, ul. Spokojna 9B w Łomży

W budynku mieści się Archiwum Zakładowe Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przed schodami przy wejściu do budynku jest zamontowany dzwonek wzywający pracowników Archiwum. Budynek nie posiada innych udogodnień architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Obok budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Jest możliwość kontaktu z pracownikami za pomocą faxu, internetu, wiadomości SMS, MMS.
Urząd zapewniania tłumacza języka migowego po zgłoszeniu takiej potrzeby za pomocą:

 • Skype: podlaski_urzad_wojewodzki,
 • SMS/MMS: +48 695395998,
 • faks +48 857439231
 • e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl

 

Deklaracja została sporządzona na podstawie oceny własnej.

 

 

{"register":{"columns":[]}}