W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zaproszenie cudzoziemca

UWAGA !
Od dnia 05 maja 2023 r.
będzie obowiązywał NOWY WZÓR WNIOSKU o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

DOKUMENTY WYMAGANE DO WPISANIA ZAPROSZENIA DO EWIDENCJI ZAPROSZEŃ:

Zapraszający ubiegający się o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń składa:

 • wypełniony czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi w odpowiednich rubrykach, formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji (UWAGA: we wniosku należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki – w przypadku braku danych bądź podpisu wnioskodawcywniosek może być pozostawiony bez rozpoznania),
 • do wglądu - dokument tożsamości osoby zapraszającej – ważny dowód osobisty, paszport, karta pobytu,
 •  dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania
  w innym miejscu,
 • kserokopię dokumentu podróży (paszportu) osoby zapraszanej – strona z danymi osobowymi;
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW JAKIE NALEŻY WYKAZAĆ:

Zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, przeznaczone dla niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu oraz każdego zapraszanego cudzoziemca, co najmniej w wysokości 515 złotych na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca dla każdej z tych osób.

Gdy zapraszanym cudzoziemcem jest zstępny, wstępny lub małżonek zapraszającego, któreś z rodziców małżonka zapraszającego, któreś z rodzeństwa zapraszającego lub któreś z dzieci małżonka zapraszającego, zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem zapraszanego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości co najmniej 200 złotych na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca, przeznaczonymi dla siebie, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca

 • w przypadku wstępnych, zstępnych, małżonka lub rodziców małżonka, rodzeństwa zapraszającego lub dzieci małżonka zapraszającego – dokumentem potwierdzającym stopień pokrewieństwa zapraszającego z zapraszanym są akty stanu cywilnego – należy pamiętać, iż dokumenty wystawione w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego

Dokumentem potwierdzającym spełnienie powyższych warunków jest tylko i wyłącznie dokument z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej o środkach zgromadzonych na koncie (saldo końcowe) w pełnej wymaganej wysokości i wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

Dokument bankowy musi być potwierdzony pieczątką i podpisem pracownika banku. Potwierdzenia nie wymagają wydruki elektroniczne potwierdzające stan konta bankowego – opatrzone zapisem,, dokument sporządzony (wygenerowany) elektronicznie – nie wymaga podpisu i stempla dziennego,, - Reguluje to art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997r. poz. 939 z póź. zm.)

Gdy okres pobytu, na który zapraszany jest cudzoziemiec, jest krótszy niż miesiąc, zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości wskazanej powyżej pomniejszonej proporcjonalnie w stosunku do liczby dni pobytu.

Jeżeli zapraszający będący osobą fizyczną nie posiada środków zgromadzonych na rachunku bankowym w łącznej wymaganej powyżej wysokości, uznaje się, że będzie on w stanie wywiązać się z zobowiązania do pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dysponuje w każdym miesiącu planowanego pobytu cudzoziemca środkami finansowymi w wysokości, co najmniej 515 złotych przeznaczonymi dla siebie, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca.

Jeżeli zapraszanym cudzoziemcem jest zstępny, wstępny lub małżonek zapraszającego, któreś z rodziców małżonka zapraszającego, któreś z rodzeństwa zapraszającego lub któreś z dzieci małżonka zapraszającego, zapraszający, który nie posiada środków zgromadzonych na rachunku bankowym w łącznej wymaganej powyżej wysokości, uznaje się, że będzie on w stanie wywiązać się z zobowiązania do pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dysponuje w każdym miesiącu planowanego pobytu cudzoziemca środkami finansowymi w wysokości, co najmniej 200 złotych przeznaczonymi dla siebie, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca.

 

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższego warunku mogą być:

 • aktualne zaświadczenie z miejsca pracy o osiąganym wynagrodzeniu netto oraz wskazanym okresem zatrudnienia – na czas określony lub nieokreślony,
 • decyzja o przyznaniu renty bądź emerytury ewentualnie ostatni odcinek emerytury lub renty bądź aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z określoną kwotą uzyskiwanych świadczeń,
 • historia rachunku bankowego, na której odnotowane są stałe miesięczne wpływy z okresu ostatnich 6 miesięcy np. ze środków uzyskiwanych z wynajmu lokalu mieszkalnego lub innych pomieszczeń, z odsetek z lokaty terminowej, ze sprzedaży mleka, bydła lub płodów rolnych, z umów zleceń lub umów o dzieło, z umowy dzierżawy,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – zaświadczenie wystawione przez biuro / organizacyjną jednostkę księgową o co miesięcznych dochodach z ostatniego półrocza przed złożeniem wniosku,
 • w przypadku osób prowadzących działalność na zasadzie księgi podatkowej – zestawienie co miesięcznych dochodów z ostatniego półrocza przed złożeniem wniosku,
 • w przypadku osób prowadzących usługi przewozowe (TAXI) wydruki z kasy fiskalnej potwierdzające co miesięczne dochody z ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

 

W przypadku przedkładania historii rachunku bankowego musi być ona potwierdzona pieczątką i podpisem pracownika banku. Potwierdzenia nie wymagają wydruki elektroniczne – opatrzone zapisem,, dokument sporządzony (wygenerowany) elektronicznie – nie wymaga podpisu i stempla dziennego,, - Reguluje to art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997r. poz. 939 z póź. zm.)

Za wstępnego uważa się przodków zapraszającego w linii prostej, a więc: rodziców (ojca i matkę), dziadków (dziadka i babcię) oraz pradziadków (pradziadka i prababcię)

Za zstępnego uważa się potomków zapraszającego, a więc: dzieci, wnuki i prawnuki.

Zapraszający powinien posiadać również środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd w wysokości stanowiącej równowartość biletu do tego kraju, nie mniejszej niż:

- 200 złotych, w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa sąsiadującego z Rzeczpospolitą Polską (Republika Białoruś, Ukraina, Federacja Rosyjska)

- 500 złotych, w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do innego niż określonego powyżej państwa europejskiego,

- 2.500 złotych, w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do nieeuropejskiego państwa.

Obowiązek posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania uważa się za spełniony, jeżeli zapraszający wykaże, że cudzoziemiec posiada bilet powrotny do państwa pochodzenia lub zamieszkania.

 

WARUNKI MIESZKANIOWE ZAPRASZAJĄCEGO

Powierzchnia mieszkalna lokalu, którym dysponuje zapraszający powinna wynosić, co najmniej 7m2 /na każdą osobę zameldowaną w tym lokalu i na każdego zapraszanego cudzoziemca. W przypadku udokumentowanego stopnia pokrewieństwa warunek ten nie dotyczy, gdy osobą zapraszaną jest wstępny, zstępny, małżonek lub rodzice małżonka, rodzeństwo zapraszającego lub dzieci małżonka zapraszającego.

 

Dokumentami potwierdzającymi tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego mogą być:

 • akt notarialny (np. kupna-sprzedaży, darowizny, zamiany) również ze wskazaniem powierzchni mieszkania bądź budynku;
 • umowę najmu lokalu wraz z tytułem prawnym do władania lokalem mieszkalnym przez wynajmującego;
 • odpis księgi wieczystej;
 • decyzję o oddania budynku mieszkalnego do użytku,
 • zaświadczenie właściwego organu lub instytucji o przysługującym prawie do zajmowanego lokalu mieszkalnego, np. zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej – również ze wskazaniem powierzchni mieszkania;
 • decyzję urzędu gminy ustalającą wysokość podatku od nieruchomości za bieżący rok ze wskazaniem powierzchni mieszkalnej nieruchomości.

 

W przypadku braku wskazania w aktach notarialnych lub zaświadczeniach ze spółdzielni mieszkaniowej metrażu lokalu mieszkalnego bądź budynku należy dołączyć do tytułu prawnego inny dokument, w którym te dane są zamieszczone, np. umowę ubezpieczenia budynku mieszkalnego, rozliczenie czynszu lub decyzję o naliczeniu podatku od nieruchomości.

W przypadku gdy osoba trzecia będzie zapewniała zamieszkanie, musi być przedłożony tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego/domu wraz z jej pisemną zgodą na zamieszkanie cudzoziemca w przedmiotowym lokalu.

Zgoda ta może być podpisana w obecności pracownika tut. Wydziału bądź notariusza, a w miejscowości, gdzie nie ma notariusza, w obecności wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

W przypadku oświadczenia składanego w obecności pracownika tut. Wydziału należy pamiętać o dołączeniu dowodu uiszczenia należnej opłaty skarbowej w wysokości 9 złotych za poświadczenie własnoręczności podpisu.

 

Rezerwacja hotelowa lub innej placówki zajmującej się działalnością noclegową:

rezerwacje powinny zawierać:

 • dane osobowe(imię i nazwisko) osoby dokonującej rezerwację;
 • dane osobowe cudzoziemca, którego rezerwacja dotyczy;
 • okres na który rezerwacja jest dokonana (okres ten powinien pokrywać się z okresem na który jest wystawione zaproszenie);
 • pieczątka hotelu lub innej placówki oraz podpis osoby dokonującej rezerwacji.

 

KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKEIM O ZAPROSZENIE

Zaproszenia mogą wystawiać:

 • obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego  Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu ( EFTA ) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo  stałego pobytu na tym terytorium lub;
 • cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie
  i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub;
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy w okresie 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji, chyba że przerwa była spowodowana:

 1. wykonywaniem przez cudzoziemca obowiązków zawodowych lub świadczeniem przez niego pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 2. towarzyszeniem cudzoziemcowi, o którym mowa w pkt 1, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko, lub
 3. szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności cudzoziemca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwała nie dłużej niż 6 miesięcy, lub
 4. wyjazdem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni.

 

Zapraszający zobowiązany jest złożyć wniosek o wpisanie  zaproszenia do ewidencji zaproszeń do wojewody  właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zapraszającego.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

 1. W Punkcie Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 (łącznik).
 2. W punkcie rejestracji zaproszeń cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 (istnieje możliwość dokonania wcześniejszej telefonicznej rejestracji pod nr. tel. +48 857439689).
 3. Wnioski można również przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Podlaski Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

Osoby wysyłające wnioski za pośrednictwem operatora pocztowego prosimy o bezwzględne podanie numeru telefonu we wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji - ułatwi to ewentualny kontakt pracownika z wnioskodawcą.

 

Składanie wniosków w Punkcie Obsługi Klienta Urzedu odbywa się:

- w poniedziałki                                                      od godz. 8.00 – 18.00

- wtorki, środy, czwartki i piątki                       od godz. 7.30 – 15.30

 

OPŁATA SKARBOWA ZA ZAPROSZENIE I ZA PEŁNOMOCNICTWO

Opłata skarbowa za wpisanie zaproszenia do ewidencji wynosi 27 złotych, za każdego zapraszanego cudzoziemca.

Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17 złotych. (tylko w przypadku, gdy pełnomocnik dokonuje złożenia wniosku lub odbioru zaproszenia)

Opłata skarbowa za poświadczenie własnoręczności podpisu (tylko w przypadku przedkładania oświadczeń wymagających poświadczenia podpisu) wynosi 9 złotych.

 

UWAGA!

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu lub rodzeństwu zapraszającego opłaty skarbowej nie pobiera się (w tym wypadku należy przedłożyć wraz z pełnomocnictwem dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa).

 

Opłatę skarbową należy wnieść na konto:

Urząd Miejski w Białymstoku - Departament Finansów Miasta

Bank Pekao SA
26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

z dopiskiem: opłata skarbowa za zaproszenie oraz imię i nazwisko osoby zapraszającej lub opłata skarbowa za pełnomocnictwo lub opłata skarbowa za poświadczenie własnoręczności podpisu.

 

Na terenie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nie ma możliwości dokonania opłaty skarbowej.

 

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką – bez prowizji – w następujących punktach:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 18,
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Składowa 11. 

W przypadku dokonywania przelewu opłaty skarbowej za pośrednictwem Internetu wydruk musi być opatrzony zapisem,, dokument sporządzony (wygenerowany) elektronicznie – nie wymaga podpisu i stempla dziennego,, - Reguluje to art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997r. poz. 939 z póź. zm.)

 

MIEJSCE ODBIORU ZAPROSZENIA

 • Odbioru zaproszenia wpisanego do ewidencji zaproszeń może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru w punkcie rejestracji zaproszeń za okazaniem dowodu tożsamości (ważny dowód osobisty, paszport lub karta pobytu) oraz przedłożeniem potwierdzenia uiszczenia należnej opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;
 • W przypadku przedkładania do wniosku kopii dokumentów, ich oryginały należy okazać przy odbiorze zaproszenia; Nie okazanie oryginałów spowoduje odmowę wydania zaproszenia

 

Odbiór zaproszeń odbywa się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym +48 857439689

- w poniedziałki                                                      od godz. 7.15 – 16.45

- wtorki, czwartki i piątki                                      od godz. 7.45 – 15.15

- środa - NIECZYNNE

 

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE „WZÓR”:

Białystok, 01.05.2014 r.

 

Ja niżej podpisany Antoni NOWAK, legitymujący się dowodem osobistym AAA nr 0000001 wydanym dnia 01.01.1968 r. przez Prezydenta Miasta Białegostoku - udzielam niniejszym Katarzynie KOWALSKIEJ, legitymującej się dowodem osobistym BBB 1111112 wydanym dnia 01.01.1968 r. przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski - pełnomocnictwa do występowania w moim imieniu w sprawie odbioru zaproszenia wystawionego obywatelowi Republiki Białoruś Panu  Vadim VADIMOVSKI.

Antoni NOWAK

 

pełnomocnictwo szczególne nie wymaga formy notarialnej

 

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU

Wojewoda dokonuje wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji.

 

OKRES WAŻNOŚCI ZAPROSZENIA

Wpisane do ewidencji zaproszenie jest ważne w okresie, na jaki zapraszający zaprosił cudzoziemca, nie dłuższym niż 1 rok.

 

PODSTAWA DO ODMOWY LUB UNIEWAŻNIENIA WPISANIA ZAPROSZENIA DO EWIDENCJI

wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń odmawia się albo unieważnia się ten wpis, jeżeli

 • obowiązuje wpis danych zapraszanego cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub
 • wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 • zapraszający nie wykazał, że może pokryć koszty związane z pobytem cudzoziemca, w tym koszty zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, lub
 • warunki mieszkaniowe zapraszającego wskazują, że nie będzie on w stanie wykonać zobowiązań przyjętych na siebie w zaproszeniu, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, a zapraszający nie wykazał, że może zapewnić cudzoziemcowi zakwaterowanie w innym miejscu, lub
 • zapraszający nie wykonał zobowiązań wynikających z uprzednio wystawionego zaproszenia, lub
 • w postępowaniu w sprawie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń zapraszający:
 • złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje, lub
 • zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego, lub
 • okoliczności sprawy wskazują, że cel wjazdu zapraszanego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobytu na tym terytorium będzie inny niż deklarowany przez zapraszającego.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń odmawia albo unieważnia ten wpis wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zapraszającego, w drodze decyzji.

Wojewoda wydaje decyzję o unieważnieniu wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń z urzędu albo na wniosek zapraszającego, złożony co najmniej 7 dni przed wydaniem wizy.

Zaproszenie traci ważność w dniu, w którym decyzja o unieważnieniu wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń stała się ostateczna.

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni, od daty otrzymania decyzji.

UWAGA !
Od dnia 05 maja 2023 r.
będzie obowiązywał NOWY WZÓR WNIOSKU o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

Materiały

Wzór wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń (obowiązuje od 05.05.2023 r.)
Wzor​_wniosku​_o​_wpisanie​_zaproszenia​_do​_ewidencji​_zaproszen​_obowiązuje​_od​_05​_05​_2023r.pdf 0.43MB
Klauzula informacyjna - RODO
RODO​_wpisanie​_zaproszenia​_do​_ewidencji​_zaproszen.doc 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}