W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Karta Polaka

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Podlaski Urząd Wojewódzki nie prowadzi obecnie rejestracji zgłoszeń w celu złożenia wniosku o przyznanie Karty Polaka.

Aktualnie, wyznaczane są terminy wizyt osobom, które przesłały swoje zgłoszenie w rejestracji przeprowadzonej w dniach 20 – 22 września 2023 roku. Informacja o terminie wizyty zostanie przesłana na adres e-mail nie później niż na 30 dni przed wyznaczoną datą wizyty. Czas oczekiwania na odpowiedź zwrotną uzależniony jest od liczby nadesłanych zgłoszeń.

Nie ma możliwości zmiany danych zawartych w zgłoszeniu oraz ustalonego terminu wizyty!

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu +48 857439407.


WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o przyznanie Karty Polaka wypełniony w języku polskim – wniosek powinien być wypełniony starannie, bez skreśleń i poprawek,
 • aktualna fotografia, wyraźna o wymiarach 35 x 45 mm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
 • oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z kserokopią strony z danymi osobowymi,
 • oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków cudzoziemca było narodowości polskiej wraz z kserokopiami,
 • w przypadku działalności w organizacjach polskich i polonijnych - zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w okresie ostatnich 3 lat.

Wszystkie dokumenty, niebędące aktami stanu cywilnego, zawierające wpisy o narodowości przodków (np. zaświadczenia, księgi gospodarcze) powinny zostać opatrzone klauzulą apostille.

 

W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego można do wniosku dołączyć:

 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 • świadectwa ukończenia szkoły lub studiów w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

 W przypadku MAŁOLETNICH do wniosku należy dołączyć:

 • oryginał i kserokopię aktu urodzenia małoletniego,
 • dokumenty tożsamości obojga rodziców lub opiekunów prawnych wraz z kserokopią stron z danymi osobowymi, miejscem urodzenia i miejscem zamieszkania,
 • oryginał Karty Polaka jednego lub obojga rodziców wraz z kserokopią,
 • w przypadku, gdy jednemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, konieczne jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego taki stan prawny.

Przypominamy, iż wymagana jest obecność obojga rodziców!

W przypadku obecności tylko jednego rodzica podczas składania wniosku o przyznanie Karty Polaka małoletniemu dziecku wymagane jest przedłożenie:

 • OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przyznanie Karty Polaka małoletniemu dziecku, złożonego przed właściwym Konsulem RP, notariuszem lub właściwym wojewodą przez rodzica, który nie może przyjechać na wizytę,
 • ORYGINAŁU LUB UWIERZYTELNIONEJ KOPII PASZPORTU (3 stron - z danymi osobowymi, miejscem urodzenia oraz miejscem zamieszkania) rodzica, który nie może przyjechać na wizytę,

 

W przypadku uwierzytelnienia kopii paszportu nieobecnego rodzica i złożenia przez niego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przyznanie Karty Polaka małoletniemu dziecku przed notariuszem w innym kraju niż Polska – dokumenty muszą być opatrzone klauzulą apostille.

 

UWAGA!!!

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, służące za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, składa się wraz z ich tłumaczeniami na język polski, dokonanymi przez tłumacza przysięgłego.

Odbiór decyzji przyznającej Kartę Polaka oraz blankietu Karty Polaka tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod numerem telefonu + 48857439407; + 48857439290; +48857439312; +48857439273.

INFORMACJE W ZAKRESIE KART POLAKA UDZIELANE SĄ POD NUMEREM TELEFONU + 48857439407; + 48857439290; +48857439312; +48857439273.

 

Podstawowe informacje dotyczące Karty Polaka, świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka oraz wzory formularzy znajdują się pod adresem https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/karta-polaka

{"register":{"columns":[]}}