W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja o wszczęciu postępowania nadzorczego przez wojewodę podlaskiego ws. stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Białystok Nr XV/243/19 z dn. 28.X.2019 r.

07.11.2019

Informacja o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Białystok Nr XV/243/19 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlach: nr 11 – Piasta I i nr 13 – Skorupy.

Pióro wieczne

WOJEWODA PODLASKI

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

 

Rada Miasta Białystok

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 91 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Białystok Nr XV/243/19 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlach: nr 11 – Piasta I i nr 13 – Skorupy.

U z a s a d n i e n i e

            Analiza uzasadnienia podjętej uchwały daje podstawy do stwierdzenia istotnego naruszenia zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej tj. art. 7 stanowiącego, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, art. 2 wskazującego na zasady demokratycznego państwa prawnego oraz zasadę zaufania do Państwa oraz art. 19 Konstytucji RP, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość.

            Obowiązek działania zgodnego z prawem, w połączeniu z zasadą zaufania, stwarza po stronie organów władzy publicznej obowiązek uzasadniania swoich rozstrzygnięć, które to uzasadnienia powinny być sporządzanie ze szczególną starannością. Organ stanowiący podejmując uchwałę musi w jej uzasadnieniu wykazać, że działa w granicach prawa, z czego wynika że jego rozstrzygnięcie nie może być arbitralne czy też oparte na niewyjaśnionych podstawach faktycznych.

            Natomiast uzasadnienie uchwały, w zakresie w jakim dokonano oceny działań mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”, nie jest w pełni zgodne z potwierdzonymi faktami. Ponadto neguje ustalenia kompetentnych instytucji państwowych m.in. Instytutu Pamięci Narodowej.

            Podjęcie uchwały w oparciu o niepotwierdzone i jednocześnie krzywdzące zarzuty, stoi również w wyraźnej sprzeczności z zapisami ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2018 r. poz. 276 z późn. zm.), która w preambule stanowi, że kombatantom oraz ofiarom represji należny jest głęboki szacunek wszystkich rodaków oraz szczególna troska i opieka ze strony instytucji państwowych, samorządów terytorialnych i organizacji społecznych.

Jednocześnie, informuję o wstrzymaniu wykonania uchwały.

Zmiana nazwy ulicy wywiera znaczny i bezpośredni wpływ na powstanie nowych obowiązków prawnych, tj. konieczność dokonania zmian we wszystkich dokumentach zawierających adres zamieszkania oraz obowiązek  zawiadamiania o zmianie adresu wszystkich istotnych urzędów i instytucji publicznych. W ocenie organu nadzoru kwestionowana uchwała dotknięta jest wadą uzasadniającą stwierdzenie jej nieważności w późniejszym czasie - z tego względu jej wykonywanie wywołać może ujemne skutki finansowe.

 

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Zofia Silwonik

Dyrektor

Wydziału Nadzoru i Kontroli

Materiały

Wszczęcie postępowania nadzorczego - dokument do pobrania
wszczęcie​_PN.pdf 0.21MB