W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego ws. uchwały Rady Miasta Białystok dotyczącej bonifikat

30.06.2020

rozstrzygnięcie

25 maja 2020 r. Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę Nr XXV/378/20, zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, która 29 maja wpłynęła do organu nadzoru, czyli wojewody podlaskiego.

Mocą § 1 pkt 3 lit. a, w zakresie dotyczącym ust. 6, organ stanowiący postanowił, że bonifikat nie udziela się, gdy najemca lokalu mieszkalnego lub małżonek niebędący najemcą (bez względu na istniejące między małżonkami stosunki majątkowe) w okresie ostatnich 10 lat przed datą złożenia wniosku  o sprzedaż lokalu mieszkalnego, skorzystali z pomocy Gminy w formie obniżki czynszu, umorzeń należności za zaległości czynszowe lub odsetek.

Podjęcie przez Radę Miasta Białystok kwestionowanego zapisu spowodowało, że doszło do sytuacji, kiedy mieszkańcy korzystający z uprawnień, jakie przewidują obowiązujące akty prawa miejscowego, zostali automatycznie wyłączeni z możliwości otrzymania bonifikaty na mocy innego aktu tego samego rzędu w hierarchii źródeł prawa. Mieszkańcy miasta, uprawnieni do otrzymania pomocy Gminy w przewidzianych uchwałami formach, ponoszą mocą kwestionowanego przepisu negatywne konsekwencje skorzystania z niej. Istotnym jest, że grupa mieszkańców korzystająca z pomocy Gminy, nie miała i mieć wówczas nie mogła jakiejkolwiek wiedzy o wpływie uzyskanej pomocy na ich obecną sytuację prawną. W ocenie organu nadzoru powyższe stanowi naruszenie art. Konstytucji i zasady demokratycznego państwa prawnego.