W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacja o Urzędzie

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZER MSWiA) jest państwową jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej, która zapewnia realizację działań Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA przy wsparciu Zespołów Terenowych i Punktów Obsługi Klienta.

Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA jest organem emerytalnym, powoływanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin.  

Siedziba ZER MSWiA znajduje się w Warszawie (02-106), przy ul. Pawińskiego 17/21.

Kontakt z ZER MSWiA:

- Infolinia: 47 725 88 88 lub 0 47 725 88 88 

- konsultanci dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-15:30

- automatyczna Infolinia czynna całą dobę

- e-mail: klient@zer.mswia.gov.pl

- strona internetowa: www.gov.pl/zermswia

- Punkty Obsługi Klienta

 

Do zakresu działania Dyrektora ZER MSWiA, jako organu emerytalnego, należy między innymi:

 1. ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tego zaopatrzenia przysługujących oraz ustalanie prawa do innych świadczeń i ich wysokości na podstawie odrębnych przepisów zwolnionym ze służby funkcjonariuszom Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz członkom ich rodzin,
 2. dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych w ramach zaopatrzenia emerytalnego oraz przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, a także współpraca z instytucjami finansowymi w tym zakresie,
 3. dokonywanie waloryzacji wypłacanych świadczeń pieniężnych,
 4. dokonywanie potrąceń i egzekucji ze świadczeń pieniężnych,
 5. ustalanie kwot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i dochodzenie ich zwrotu,
 6. ustalanie kwot niedopłat świadczeń pieniężnych,
 7. współpraca z organami emerytalnymi i rentowymi w sprawach dotyczących zabezpieczenia społecznego,
 8. współpraca, w granicach uprawnień, z organami administracji rządowej, organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego tego ministra,
 9. dokonywanie analiz z zakresu wysokości i struktury świadczeń pieniężnych,
 10. przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zaopiniowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku zaopatrzenia emerytalnego,
 11. naliczanie i podział środków funduszu socjalnego pomiędzy jego dysponentów,
 12. opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zaopatrzenia emerytalnego,
 13. rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach z zakresu zaopatrzenia emerytalnego,
 14. prowadzenie gospodarki finansowej i majątkowej według zasad określonych dla państwowych jednostek budżetowych, w tym opracowywanie planów, sprawozdań finansowych, rocznego planu dochodów i wydatków dotyczących działalności Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 15. prowadzenie informatycznej bazy danych dotyczącej osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz bieżąca jej aktualizacja,
 16. udostępnianie informacji w sprawach dotyczących zaopatrzenia emerytalnego w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami,
 17. prowadzenie spraw z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

ZER MSWiA zapewnia również obsługę organizacyjno-administracyjną i biurową komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Zadania komisji lekarskich zostały określone w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Materiały

Informacja o Urzędzie - ETR
Informacja​_o​_Urzędzie-​_ETR.pdf 0.75MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2023 12:14 Patrycja Styperek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacyjny
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja o Urzędzie 2.0 04.05.2023 14:55 Patrycja Styperek
Informacja o Urzędzie 1.0 11.01.2023 12:14 Patrycja Styperek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}