W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Monitoring 2022 r.

To już trzeci rok, w którym przeprowadziliśmy badania stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Tym razem zaplanowaliśmy do analizy szczegółowej dostępność cyfrową 100 stron i 45 aplikacji.

Metodyka monitoringu

Monitoring  opieraliśmy na Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1524 z dnia 11 października 2018 r., która określa liczbę badanych stron internetowych i aplikacji mobilnych, sposób ich badania i zakres informacji w raporcie z tych badań.
W szczególności, analizowaliśmy zgodność z Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowanymi dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, które są załącznikiem do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (dalej: ustawa o dostępności cyfrowej).

Badania automatyczne (uproszczone) stron internetowych wykonaliśmy za pomocą specjalnie przygotowanego dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów programu, który służy do automatycznego wykrywania błędów dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych. Narzędzie to wykorzystaliśmy po raz pierwszy. W  ten sposób zbadaliśmy 93 467 stron internetowych.

Badanie szczegółowe stron internetowych wykonaliśmy we współpracy z ekspertami Konsorcjum Utilitia Sp. z o.o. — Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Zbadaliśmy 100 stron internetowych.

Badanie szczegółowe aplikacji mobilnych wykonaliśmy samodzielnie. Zbadaliśmy 44 aplikacje mobilne. W monitoringu szczegółowym aplikacji mobilnych pominęliśmy te kryteria, które wyklucza — w odniesieniu do aplikacji mobilnych — norma EN 301 549.

Wyniki monitoringu

Żadna z monitorowanych stron internetowych i aplikacji mobilnych nie była w pełni zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej. 

W przypadku szczegółowo przebadanych stron internetowych 98 z nich uznaliśmy za częściowo zgodne, a 2 za niezgodne z ustawą o dostępności cyfrowej.

W przypadku aplikacji mobilnych było to odpowiednio 26 — częściowo zgodnych i 18 —  niezgodnych z tą ustawą. Spośród 45 aplikacji mobilnych, które wytypowaliśmy do badania nie mogliśmy zbadać jednej aplikacji mobilnej na system Android ponieważ nie udało się pobrać żądanych danych w wyznaczonym na badanie terminie. Z tego powodu faktycznie zbadaliśmy 44 aplikacje mobilne.

Błędy z zakresu dostępności cyfrowej występowały na wszystkich monitorowanych w sposób uproszczony stronach internetowych.
Zidentyfikowane w trakcie badań błędy dotyczyły zarówno braku zgodności z wytycznymi dla dostępności treści internetowych, wymienionymi w załączniku do ustawy o dostępności cyfrowej, jak i deklaracji dostępności.

Na badanych stronach internetowych najczęściej znajdowaliśmy problemy, które wynikały z:

 • nieprawidłowego kodu HTML;
 • niespełnienia minimalnego wymogu kontrastu;
 • niewłaściwej struktury treści (kolejności nagłówków);
 • błędnie sformułowanego tekstu alternatywnego;
 • niedostępności dokumentów do pobrania;
 • braku ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna w przeglądarce.

Jednocześnie błędy określone jako kluczowe stanowiły zdecydowaną mniejszość wśród wszystkich błędów zidentyfikowanych na analizowanych stronach internetowych, choć zwiększyła się ich liczba na stronach, które badano kolejny raz.

Wszystkie szczegółowo badane strony internetowe spełniły następujące kryteria:

 • kontrola odtwarzania dźwięku;
 • brak pułapki na klawiaturę;
 • trzy błyski lub wartości poniżej progu;
 • anulowanie kliknięcia;
 • aktywowanie ruchem;
 • po oznaczeniu fokusem;
 • podczas wprowadzania danych;
 • zapobieganie błędom prawnym i finansowym w danych.

W przypadku aplikacji mobilnych —  podobnie jak w poprzednim okresie monitorowania — problematyczne było również: 

 • prezentowanie istotnych do nawigacji elementów graficznych w odpowiednim kontraście do tła;
 • tworzenie zrozumiałych etykiet przycisków nawigacyjnych.

Badanie wybranych kryteriów oceny dostępności zawartych w normie EN 301 549 wykazało w badanych aplikacjach mobilnych, że najwięcej problemów dotyczy obsługi bezwzrokowej, co jest szczególnym utrudnieniem dla osób z niepełnosprawnością wzroku, które pracują z czytnikiem ekranu.

W badaniach szczegółowych zbadaliśmy również deklaracje dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ponad połowa analizowanych stron internetowych miała deklarację dostępności, ale tylko 5% badanych stron posiadało poprawną deklarację dostępności. W przypadku aplikacji mobilnych tylko dla jednej z nich deklaracja dostępności została opublikowana w sposób określony w ustawie o dostępności cyfrowej.
Wśród badanych stron (jedna strona internetowa miała 2 deklaracje dostępności — 1 poprawną i 1 niepoprawną):

 • 5 stron internetowych miało poprawną deklarację dostępności;
 • 65 stron internetowych miało niepoprawną deklarację dostępności;
 • 31 stron internetowych nie miało deklaracji dostępności. 

Wśród badanych aplikacji mobilnych:

 • 1 aplikacja miała poprawną deklarację dostępności;
 • 8 aplikacji nie miało deklaracji dostępności;
 • 35 aplikacji opublikowało deklaracje dostępności z błędami.

 

Pełna treść informacji o wynikach monitoringu

Całą informację znajdziesz w załączniku do tego artykułu, w sekcji Materiały. Opisaliśmy w niej metodyki badań, wyniki ilościowe i jakościowe z monitoringu oraz informacje o działaniach na rzecz dostępności cyfrowej, jakie podejmowaliśmy w 2022 r. Podpisany dokument opublikowaliśmy w Biuletynie Informacji Publicznej

Materiały

Informacja ministra do spraw informatyzacji o wynikach monitorowania w 2022 r. zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.docx
Informacja​_ministra​_ds​_​_informatyzacji​_o​_wynikach​_monitoringu​_DC​_w​_2022​_r.docx 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}