W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

FAQ - często zadawane pytania

Prezentujemy poniżej zestaw pytań, które do nas najczęściej napływały i odpowiedzi, których udzielaliśmy w kwestii rozumienia przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli w poniższym tekście będzie gdzieś mowa o ustawie, to będzie to oznaczało, że chodzi właśnie o powyższą ustawę. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy pisać na adres dostepnosc.cyfrowa@mc.gov.pl

Czy MC posiada listę podmiotów publicznych, które podlegają ustawie o dostępności cyfrowej?

Ministerstwo Cyfryzacji nie posiada i nie planuje utworzenia listy podmiotów podlegających ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ustawa dość jednoznacznie wskazuje podmioty, które obejmuje swoimi przepisami. Są to:

  • Jednostki sektora finansów publicznych oraz wszelkie instytucje państwowe nawet nieposiadające osobowości prawnej;
  • Wszelkie jednostki lub ich związki, które są stworzone przez podmioty publiczne, mające za zadanie zaspokajanie potrzeb publicznych, jeśli są finansowane w ponad 50% lub kontrolowane przez podmioty publiczne podlegające przepisom ustawy. Oznacza to, że na przykład biblioteki gminne czy wodociągi miejskie podlegają przepisom ustawy;
  • Organizacje pozarządowe, których działania skierowane są do osób niepełnosprawnych, seniorów lub dotyczą ochrony zdrowia.

Oczywiście wszystkie te instytucje i organizacje podlegają przepisom ustawy o ile posiadają stronę internetową lub aplikację mobilną.

Czy podmiot publiczny posiadający stronę internetową i BIP powinien zamieścić deklarację dostępności zarówno na BIPie jak i na stronie www?

Deklaracja dostępności musi być umieszczona na wszystkich stronach będących w posiadaniu danego podmiotu. A więc zarówno na stronie internetowej jak i na BIPie.

Czy wdrożenie zasad dostępności cyfrowej musi zostać zrealizowane dla stron internetowych urzędu dostępnych dla wszystkich osób (strony publiczne), czy też powinna zostać wykonana dla aplikacji przeglądarkowych, z których korzystają pracownicy podmiotu publicznego.

Ustawa odnosi się zarówno do stron internetowych wystawionych publicznie w Internecie jak i do stron funkcjonujących w intranetach i w ekstranetach.

Należy to odróżnić od programów (aplikacji) funkcjonujących ewentualnie w danych jednostkach. Prezentując w ogromnym uproszczeniu Ustawa odnosi się do tego, co jest wyświetlane w przeglądarce internetowej.

Trzeba jednak podkreślić, że wciąż obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, a w szczególności art. 19 tego rozporządzenia, który obejmuje również faktycznie większość programów komputerowych.

Czy istnieje obowiązek publikacji deklaracji dostępności na stronach innych niż główna i BIP?

Zgodnie z przepisami Ustawy należy umieścić Deklarację Dostępności na każdej z zarządzanych stron internetowych (w każdym osobnym serwisie internetowym).

Jeżeli strona internetowa poświęcona jest jakiemuś zagadnieniu nie związanemu z potrzebą kontaktu z jednostką, to czy w deklaracji mają być zawarte kwestie architektoniczne?

Tak, każda deklaracja dostępności ma zawierać informacje o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu, który jest właścicielem strony internetowej. Dotyczy to również stron internetowych poświęconych tematom nie mającym bezpośrednio nic wspólnego z samym podmiotem publicznym.

Czy deklaracja dla strony X może znajdować się na stronie Y?

Tak. Ustawa nie reguluje szczegółów adresu, pod którym ma się znajdować deklaracja dostępności. Link do niej ma być dostępny na stronie, ale może się ona znajdować gdziekolwiek.

Co oznacza stwierdzenie ostatnia istotna aktualizacja? Czy to dotyczy kwestii technicznych czy też np. pojawienia się nowego artykułu, zamówienia publicznego itp.

Oznacza zmianę, która może mieć poważny wpływ na dostępność cyfrową, na przykład zmiana wyglądu, dodanie funkcji, zmiana silnika renderującego itp. Dodawanie treści na stronie internetowej nie jest istotną zmianą natomiast zmiana sposobu działania menu jest.

Jakie są terminy dostosowania stron internetowych do wymagań stawianych przez Ustawę?

Najprościej można odpowiedzieć tak: od dnia 23 września 2020 wszystkie strony internetowe podlegające przepisom ustawy muszą być zgodne z jej wymaganiami. Strony internetowe, utworzone po 23 września 2018 muszą być zgodne z przepisami ustawy od 23 września 2019. Wszystkie aplikacje mobilne powstające po 23 czerwca 2021 też będą musiały być zgodne z przepisami ustawy.

Jak w kontekście przepisów ustawy należy interpretować obowiązek dostępności w przypadku publikowanych raportów, analiz, wytwarzanych w toku prac komórki urzędu.

Dokumenty publikowane przez podmiot publiczny powinny być dostępne cyfrowo.

Czy strona, która powstała w projekcie finansowanym ze środków zagranicznych, zawierająca zarówno publikacje jak i narzędzie w postaci platformy dla pracowników i pracodawców ułatwiającej sprawdzenie dostępnych rozwiązań w obszarze world life balance powinna być w całości dostosowana, łącznie z ww. platformą?

Każda strona tworzona przez podmiot publiczny musi być zgodna z wymaganiami ustawy.

W zapytaniu ofertowym wymogiem było aby strona była zgodna z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 poz. 526), w tym ze standardami WCAG 2.0 dotyczącymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Jak to się ma do obecnych wymogów WCAG 2.1?

WCAG 2.1 wprowadza kilka dodatkowych kryteriów sukcesu, które oczywiście również muszą być spełnione, aby strona była zgodna z wymaganiami ustawy. Jeśli wykonawca spełni zalecenia WCAG 2.0 to zapewne nie będzie konieczne wprowadzanie bardzo poważnych zmian, by spełnić wymagania Ustawy

Czy archiwalne strony, które prezentowane są jako treści statyczne również muszą zostać dostosowane do WCAG 2.1 i posiadać deklaracje dostępności?

Nie. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 Ustawy strony archiwalne, niepodlegające jakimkolwiek zmianom po 23 września 2019 nie podlegają przepisom ustawy. Oznacza to, że nie podlegają obowiązkowi publikacji deklaracji dostępności.

Czy mogą Państwo polecić jakieś ogólnodostępne narzędzie służące do walidacji stron pod kątem dostępności?

Narzędzie WAVE jest dość dobrym narzędziem do sprawdzenia podstawowych kwestii związanych z dostępnością, rozszerzenie headingsMap pozwoli Państwu zbadać poprawność rozmieszczenia nagłówków, na stronie www.akceslab.pl/poradnik/ znajdą Państwo informacje o tym, jak należy tworzyć poprawne opisy alternatywne.

Czy na obecnym etapie mamy przeprowadzać audyt stron we własnym zakresie, angażować to firmy zewnętrzne, czy też czekać na audyt, który ma zostać przeprowadzony przez Ministerstwo Cyfryzacji w 2020 roku?

Każdy podmiot publiczny powinien przeprowadzić sprawdzenie dostępności cyfrowej swoich stron internetowych we własnym zakresie. W 2020 roku Ministerstwo Cyfryzacji będzie przeprowadzało audyty w ramach monitoringu ustawowego, jednak nie ma gwarancji, że wszystkie strony każdego podmiotu publicznego zostaną poddane badaniu. Została opublikowana lista stron internetowych podmiotów publicznych, które będą poddane dogłębnemu badaniu dostępności cyfrowej.

Czy istnieje możliwość zorganizowania szkolenia z dostępności cyfrowej?

Tak. MC organizuje regularne szkolenia z dostępności cyfrowej.

Czy MC przewiduje ogłoszenie konkursu na dofinansowanie dostosowania stron www do wymogów Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych?

Ministerstwo Cyfryzacji nie przewiduje w 2020 roku programu dofinansowań dostosowania stron do wymagań dostępności cyfrowej.

Czy artykuł posiadający zdjęcia bez opisu alternatywnego, a powstały po 23 września 2019r., ale już nieaktualny (np dot. imprezy, która odbyła się pod koniec 2019r.) musi zostać dostosowany (opisane zdjęcia) czy może pozostać w obecnej postaci?

Artykuł, który powstał po 23 września 2019 jest objęty przepisami ustawy, co oznacza, że powinien posiadać poprawne opisy alternatywne na prezentowanych grafikach.

Czy wystarczy, aby strona internetowa była dostępna w zakresie określonym art.8 ust.2

Nie. Ustawa w art. 5 ust. 1 nakłada na podmiot obowiązek zachowania dostępności cyfrowej strony www. To jest kluczowy przepis w kwestii dostępności cyfrowej.  Art. 8. ust. 1 daje podmiotowi publicznemu możliwość uniknięcia obowiązku zachowania dostępności cyfrowej w przypadku, gdyby spowodowało to nadmierne obciążenie.

Natomiast w ust. 2 wymienione są elementy, które bezwzględnie muszą zachować dostępność, nawet, jeśli podmiot publiczny powołując się na przepis zawarty w ust. 1 nie zapewni pełnej dostępności cyfrowej swojej strony www. W przepisie tym chodzi o to, że istotne jest, by pewne elementy najistotniejszych informacji umieszczanych na stronach internetowych podmiotów publicznych były zawsze w pełni dostępne dla wszystkich, uwzględniając osoby niepełnosprawne.

Czy wszystkie pliki word i PDF trafiające na stronę internetową musza być dostosowane do ustawy ? Np. czy plik PDF, który jest w formie skanu z dokumentu, należy przerobić na formę edytowalną do odczytu?

Wszystkie dokumenty publikowane na stronie internetowej powinny być zgodne z przepisami ustawy. Jeśli dokument jest wytworzony przez podmiot publiczny, który jest właścicielem strony internetowej, to istnieje obowiązek opublikowania go w formie dostępnej cyfrowo. Dopuszczalnym jest, w wyjątkowych przypadkach, opublikowanie wraz z dokumentem w formacie PDF nie zapewniającym dostępności cyfrowej, dokumentu źródłowego z edytora tekstu, który tę dostępność zapewni.

Mamy na BIP skany dokumentów (stare maszynopisy) wśród których jest np. obowiązujący statut. Czy należy traktować takie dokumenty jako archiwalne, których nie jest możliwe przedstawienie w sposób dostępny cyfrowo z przyczyn technicznych lub wiązało by się to z utrata autentyczności?

Obowiązujące dokumenty nie mogą być uznane za archiwalne i powinny być uzupełnione o alternatywę tekstową. Mógłby w tym być pomocny program OCR, nawet ogólnodostępny, online. Takie dokumenty są faktycznie podstawą działania jednostki i nietrudno sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś niewidomy czy słabowidzący mógłby chcieć mieć do niego dostęp.

Czy zgodnie z ustawą jest obowiązek zachowania dostępności materiału multimedialnego, którego produkcje i emisję podmiot publiczny zleca lokalnej telewizji powiatowej?

Przede wszystkim materiały multimedialne nadawane na żywo nie podlegają przepisom ustawy. Nie ma więc obowiązku opatrywania ich ani napisami na żywo, ani tym bardziej audiodeskrypcją.

Jeśli jednak te materiały zostaną później udostępnione w sposób statyczny na Państwa stronie internetowej, to będą już podlegały przepisom ustawy i będzie konieczne uzupełnienie ich o napisy i ewentualnie o audiodeskrypcję.

Co do audiodeskrypcji, zapraszamy do lektury wyjaśnień, które opublikowało Ministerstwo Cyfryzacji .

Jeśli materiały na temat powiatu publikowane w tej telewizji nie są materiałami urzędu, tylko należą do telewizji, to nie podlegają przepisom ustawy.

Podmiot publiczny zleca lokalnemu portalowi, który prowadzi internetową telewizję, produkcję i emisję na fb i kanale youtube, a także na portalu wykonawcy cykliczny program informacyjno-promocyjny. Jak w tym przypadku powinniśmy się odnieść do ustawy?

Materiały opublikowane na Youtube należące do podmiotu publicznego są materiałami których sytuację reguluje art. 6 ustawy. Tak więc tak, obowiązkiem podmiotu jest dopilnowanie, by zlecone materiały były uzupełnione o napisy i audiodeskrypcję.

Jako podmiot publiczny, zobligowani jesteśmy do korzystania z platformy zakupowej – gdzie znaczna część zakupów realizowanych przez naszą instytucję odbywa się właśnie przez ową platformę. Czy dostawca rozwiązania, realizującego platformę zakupową, ma obowiązek takiego skonstruowania serwisu aby był zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. (…)?

Nie ma w ustwie żadnych ograniczeń w korzystaniu przez podmiot publiczny z usług oferowanych w Internecie przez inne podmioty. Platforma, o której Pan pisze jest taką usługą, i jeśli jej właścicielem nie jest podmiot publiczny, to oczywiście nie podlega ona przepisom ustawy.

Należy jednak mieć na uwadze, że jeśli w wyniku Państwa działań na takiej platformie pojawiają się jakieś Państwa materiały czy informacje, to muszą one być dostępne cyfrowo, bądź też są Państwo zobowiązani do zamieszczenia ich na jednej ze swoich stron w formie dostępnej cyfrowo.

Czy nasza Instytucja (podmiot publiczny) ma prawo do korzystania z zewnętrznych rozwiązań, które nie spełniają wymagań określonych w/w ustawie?

Ustawa nie nakłada na podmiot publiczny obowiązku wyboru rozwiązań dostępnych w takich sytuacjach. Jeśli jednak rozwiązanie zawiera opublikowane przez podmiot informacje w dowolnej formie, to muszą być one dostępne cyfrowo lub muszą być równolegle opublikowane w formie dostępnej cyfrowo na stronie internetowej podmiotu publicznego.

Zachęcamy jednak do przedstawiania dostawcom usług pytań o dostępność cyfrową – dostępność takich platform pozwoliłaby na zatrudnienie w Państwa jednostce osób z niepełnosprawnościami, co jest jednym z celów uregulowań ustawowych.

Czy dokumenty wewnętrzne ( akty prawa wewnętrznego dla pracowników) zamieszczone na stronie intranetowej np. zarządzenia, procedury muszą spełniać wymagania prawne o dostępności cyfrowej? Jeśli tak to czy do każdego pliku z tym dokumentem należy dołączyć audiodeskrypcję - czyli nagrany tekst z przeczytaną treścią dokumentu? Odbiorcami dokumentów są pracownicy Instytucji.

Ogólnie strona intranetowa i jej zawartość, w tym dokumenty, które się na niej znajdują,  podlegają ustawie w takim samym stopniu jak każda inna.

Nigdy i nigdzie nie było i nie ma obowiązku umieszczania na stronie internetowej ani intranetowej nagrań dźwiękowych zawierających treść dokumentów tekstowych. Osoby niewidome mają swoje własne narzędzia do odczytu zawartości dokumentów tekstowych. Natomiast same te dokumenty powinny być przygotowane w sposób dostępny w edytorach tekstu, takich jak Word. Ministerstwo Cyfryzacji organizuje regularne, darmowe szkolenia z tworzenia dostępnych cyfrowo dokumentów – zapraszam do udziału.

Odnośnie zwrotu  „Odbiorcami dokumentów są pracownicy Instytucji”, z którego można by wnioskować, że wśród pracowników nie ma i nie będzie osób niepełnosprawnych. Warto zwrócić tu uwagę na fakt, że tak długo, jak długo nie będzie odpowiednich dostosowań, faktycznie niepełnosprawni mogę mieć trudności w staniu się „pracownikami Instytucji”. Ustawy o dostępności powstały między innymi właśnie po to, by niepełnosprawni mogli być pełnoprawnymi pracownikami.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
02.07.2020 12:56 Adam Pietrasiewicz
Pierwsza publikacja:
29.04.2020 09:25 Mateusz Ciborowski