W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Najczęściej zadawane pytania

Część pytań dotyczących ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych powtarza się. Odpowiedzi na nie zebraliśmy w jednym miejscu i na bieżąco je aktualizujemy. Pytania podzieliśmy tematycznie i dodaliśmy wyszukiwarkę, żeby łatwiej było znaleźć odpowiedź. Za każdy razem, gdy piszemy o ustawie, chodzi nam o ustawę o dostępności cyfrowej, przywołaną powyżej.

Ustawa o dostępności cyfrowej

Czy jest lista podmiotów, stron internetowych i aplikacji, których dotyczy ustawa?

Nie ma takiej listy.

Ustawa o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych dotyczy podmiotów publicznych, takich jak:

 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej,
 • osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, które wymienione w dwóch wcześniejszych punktach podmioty:
  • finansują ze środków publicznych w ponad 50%, lub
  • posiadają przez ponad połowę udziałów albo akcji, lub
  • nadzorują organ zarządzający, lub
  • mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,
 • związki tych podmiotów,
 • organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony i promocji zdrowia, osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

Ustawa musi być przestrzegana na każdej stronie internetowej i w każdej aplikacji mobilnej, która należy do takiego podmiotu publicznego.

Do kiedy jest czas na dostosowanie strony czy aplikacji do wymagań ustawy?

Wszystkie strony internetowe podmiotów publicznych (podlegających ustawie) muszą być już dziś dostępne cyfrowo. Termin ich ostatecznego dostosowania minął 23 września 2020 r.

Wszystkie aplikacje mobilne tych podmiotów publicznych muszą być dostępne od 23 czerwca 2021 r.

Czy art.8 ust. 1 pozwala, aby strona internetowa była niedostępna ze względu na damierne koszty?

Nie. Ustawa w art. 5 ust. 1 nakłada na podmiot obowiązek zachowania dostępności cyfrowej strony www / aplikacji mobilnej. To jest kluczowy przepis w kwestii dostępności cyfrowej.

Art. 8. ust. 1 zwalnia podmiot publiczny z obowiązku zachowania dostępności cyfrowej elementów strony internetowej (aplikacji mobilnej), gdyby spowodowało to nadmierne koszty.

Nie zwalnia to jednak podmiotu publicznego z zapewnienia jak największej dostępności cyfrowej takiego elementu i zapewniania alternatywnego sposobu dostępu do niego.

Czy strony archiwalne też muszą być zgodne z ustawą i mieć deklarację dostępności?

Treści archiwalne, które nie były zmieniane po 23 września 2019 r., nie podlegają przepisom ustawy. Jednak pozostałe elementy takich stron muszą spełniać wymogi określone w ustawie o dostępności cyfrowej, w tym powinny posiadać deklarację dostępności.

Czy serwis internetowy, stworzony zgodnie z wymaganiami z Krajowych Ram Interoperacyjności jest zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej?

Nie zawsze. Główna różnica jest taka, że Krajowe Ramy Interoperacyjności mówią o dostosowaniu strony internetowej (serwisu) do wymagań WCAG 2.0, a ustawa mówi już o zgodności z wytycznymi WCAG 2.1.

WCAG 2.1 wprowadził kilka dodatkowych kryteriów sukcesu. Także one muszą być spełnione, aby strona była zgodna z wymaganiami ustawy.

Jeśli serwis spełniał wymagania WCAG 2.0 to nie będzie konieczne wprowadzanie bardzo poważnych zmian, by spełnić wymagania w wersji 2.1.

Czy wewnętrzne strony (np. intranet) i aplikacje też muszą być dostępne cyfrowo?

Ustawa dotyczy wszystkich treści wyświetlanych w przeglądarkach internetowych.

Jeśli intranet lub ekstranet wyświetlają się w przeglądarce, ustawa ich dotyczy, jeśli są oddzielnym programem — nie dotyczy.

Cały czas obowiązuje jednak Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Art. 19 tego rozporządzenia obejmuje również faktycznie większość programów komputerowych, w tym oddzielnych programów intranetowych.

Czy Ministerstwo przewiduje ogłoszenie konkursu na dofinansowanie dostosowania stron www do wymogów Ustawy?

W 2021 r. nie przewidujemy dofinansowań na dostosowanie stron internetowych do wymagań dostępności cyfrowej.

Czy platforma zakupowa, z której korzystamy, też musi być zgodna z ustawą o dostępności?

Nie, chyba że właścicielem tej platformy jest podmiot publiczny, który podlega ustawie.

Wszystkie informacje i materiały zamieszczane przez Państwa na takiej platformie muszą już jednak być dostępne cyfrowo lub muszą być równolegle opublikowane w formie dostępnej cyfrowo na stronie internetowej Państwa podmiotu (np. w BIPie).

Czy artykuł powstały po 23 września 2019 r., ale już nieaktualny (dotyczy zakończonych działań) musi być dostosowany?

Każda artykuł, który powstał po 23 września 2019 r. musi być dostępny cyfrowo. Nawet jeśli dotyczy spraw już zakończonych czy nieaktualnych.

 

Multimedia

Czy tłumacz języka migowego może zastąpić napisy w filmie?

Nie. Z napisów korzystają osoby słabosłyszące lub te, które straciły słuch, ale znają język polski. Tłumacz języka migowego to rozwiązanie dla Głuchych — osób, które nie słyszą od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa i język polski jest dla nich językiem obcym.

Napisy rozszerzone są obowiązkowe w filmach ze ścieżką dźwiękową (wynika to z ustawy). Tłumaczenie na język migowy nie jest obowiązkowe, ale warto je stosować, aby zapewnić pełną dostępność filmu.

 

Dokumenty

W BIP od lat mamy statut w formie skanu maszynopisu. Czy możemy traktować go jako dokument archiwalny i nie dostosowywać go?

Nie, bo obowiązujący dokument nigdy nie jest archiwalny. Dokumenty, które są podstawą działania podmiotu publicznego, powinny być zawsze dostępne. Skan maszynopisu można udostępnić np. poprzez rozpoznawanie tekstu skanu (w tzw. OCR) i właściwe opracowanie struktury tego tekstu (m.in. dodanie nagłówków, list, linków).

Sam tekst wygenerowany w programach do OCR nie jest wystarczający aby spełnienić wymagania stawiane przez ustawę o dostępności cyfrowej. 

Czy dokumenty wewnętrzne, zamieszczone na stronie intranetowej, muszą być dostępne cyfrowo, skoro ich odbiorcami są tylko pracownicy instytucji?

Tak, strony intranetowe i ich zawartość, w tym dokumenty, podlegają ustawie w takim samym stopniu jak strony internetowe.

Nawet jeśli osoby z niepełnosprawnościami nie pracują w tym momencie w danej instytucji, to nie znaczy, że zawsze tak będzie. Ustawy o dostępności powstały między innymi po to, by podmioty publiczne zatrudniały takie osoby.

 

Deklaracja dostępności

Na których stronach musi być deklaracja dostępności?

Deklaracja dostępności musi być na wszystkich stronach internetowych należących do podmiotu publicznego, w tym także w jego Biuletynie Informacji Publicznej.

Obowiązek ten wynika z ustawy o dostępności cyfrowej.

Co oznacza „ostatnia istotna aktualizacja, po której trzeba zaktualizować deklarację dostępności?

Ostatnia istotna aktualizacja oznacza zmianę, która może mieć poważny wpływ na dostępność cyfrową. Chodzi na przykład o zmianę wyglądu strony, dodanie nowej funkcji, zmianę sposobu działania menu itp. Dodawanie nowego artykułu na stronie internetowej nie jest istotną zmianą, ale dodanie nowej sekcji „Multimedia” i materiałów w niej już tak.

Czy strona internetowa poświęcona zagadnieniu, niezwiązanemu z potrzebą kontaktu z podmiotem, musi mieć w deklaracji dostępności opis kwestii architektonicznych?

Tak. Każda deklaracja dostępności ma zawierać informacje o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu, który jest właścicielem tej strony internetowej.

Dotyczy to również stron internetowych poświęconych tematom niemającym bezpośrednio nic wspólnego z samym podmiotem publicznym.

W jakim języku przygotować deklarację dostępności?

Deklaracja dostępności powinna być przygotowana w języku takim samym jak język strony czy aplikacji, której dotyczy.

Ustawa o dostępności cyfrowej i dyrektywa unijna, z której wynika ta ustawa, nie wskazują wprost, w jakim języku musi być przygotowana deklaracja dostępności. Wynika to jednak z logiki — skoro deklaracja ma być pomocna i przyjazna dla użytkowników strony lub aplikacji to powinna być w języku w jakim jest ta strona.

Jednocześnie wymagania techniczne dotyczące sposobu publikacji deklaracji dostępności pozostają niezmienne. Nie należy tłumaczyć na inny język wskazanych w tych wytycznych obowiązkowych znaczników.

Jeśli w serwisie www jest jedna podstrona w języku obcym, to nie ma konieczności publikowania dodatkowej deklaracji dostępności w tym języku.

 

Badanie dostępności

Czy podmiot publiczny może sam zbadać dostępność cyfrową swojej strony internetowej?

Tak. Warto jednak zadbać o dobrą jakość tego badania. Może w tym pomóc, przygotowana przez nas, Lista kontrolna. Zapraszamy również na bezpłatne szkolenia związane z dostępnością cyfrową, na których omawiana jest ta lista i sposób pracy z nią.

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
12.01.2024 14:37 Małgorzata Wenek
Pierwsza publikacja:
29.04.2020 09:25 Mateusz Ciborowski
{"register":{"columns":[]}}