W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Spotkanie członków kierownictwa MEN z przedstawicielami związków zawodowych

07.01.2019

W poniedziałek, 7 stycznia br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz wiceminister Maciej Kopeć wzięli udział w spotkaniu konsultacyjnym z udziałem przedstawicieli związków zawodowych. Spotkanie w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” dotyczyło projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego z udziałem członków kierownictwa MEN

Zgodnie z zapowiedzią Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z kwietnia 2017 roku, już za rok wynagrodzenia nauczycieli zostaną zwiększone o blisko 16 proc. To element realizowanego przez rząd planu podwyżek pensji nauczycieli. Poprawa zarobków kadry pedagogicznej to jeden z priorytetów działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Od kwietnia 2018 roku rozpoczęliśmy wprowadzanie planu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o ok. 15,8%. Od 1 stycznia 2019 wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 5%,  a za rok będzie to kolejne 5%. Ostatecznie od 1 stycznia 2020 roku wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie dla nauczyciela stażysty o 371 zł, dla nauczyciela kontraktowego o 381 zł, dla nauczyciela mianowanego o 432 zł, dla nauczyciela dyplomowanego o 508 zł.

Przypomnijmy, że w 2017 roku, po raz pierwszy od 5 lat, zagwarantowaliśmy waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i zapewniliśmy jej finansowanie w subwencji oświatowej w kwocie 418 mln zł. W budżecie państwa zapewniliśmy również dodatkowe środki na sfinansowanie podwyżki wynagrodzeń w 2018 roku było to ok. 1,2 mld zł. W projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. zaplanowano na ten cel dodatkowo ok. 2,8 mld zł.

Warto zaznaczyć, że wynagrodzenie zasadnicze jest tylko częścią całkowitego wynagrodzenia nauczycieli i stanowi dla nauczyciela stażysty 83 proc. wynagrodzenia średniego, dla kontraktowego 77 proc., mianowanego 68 proc., dyplomowanego 62 proc. 
 

Ostatecznie w przyszłym roku wynagrodzenie średnie nauczyciela stażysty wzrośnie o 444 zł, nauczyciela kontraktowego o 493 zł, nauczyciela mianowanego o 640 zł, a nauczyciela dyplomowanego o 818 zł. Obecnie około 60 proc. nauczycieli to osoby, które posiadają stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Docelowo od przyszłego roku średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosić będzie 3 197 zł, nauczyciela kontraktowego – 3 549 zł, nauczyciela mianowanego – 4 604 zł, a dyplomowanego – 5 883 zł. 

To nie koniec prac nad poprawą jakości pracy nauczycieli. Minister Edukacji Narodowej wykazuje szczególną troskę o jak najlepsze warunki prowadzenia otwartego i efektywnego dialogu z przedstawicielami reprezentatywnych oświatowych związków zawodowych. Priorytetem Rządu RP i Minister Edukacji Narodowej jest podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, m.in. przez sukcesywne podwyższanie płac nauczycieli.

W czwartek, 10 grudnia br. zaplanowane jest kolejne spotkanie kierownictwa resortu edukacji z przedstawicielami związków zawodowych w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Związki zawodowe zgłosiły swoje kolejne postulaty, będziemy o nich rozmawiać. 


Konkretne rozwiązania zrealizowane na rzecz związków zawodowych 


Wprowadziliśmy obowiązek dla samorządów opiniowania arkuszy organizacji pracy szkół przez związki zawodowe. Uwzględniliśmy udział związków zawodowych w procedurach kadrowych związanych z przekazywaniem przez JST małej szkoły do prowadzenia innemu podmiotowi. Wzmocniliśmy reprezentatywne nauczycielskie związki zawodowe w komisji konkursowej na dyrektora szkoły. Wprowadziliśmy obowiązek (JST) zasięgania opinii reprezentatywnych związków zawodowych w zakresie dostosowywania sieci szkół do nowego ustroju szkolonego (ustalanie sieci, obwodów szkół, przekształcanie i włączanie gimnazjów do szkół innego typu) – opiniowanie dotyczy zarówno uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół jak i jej nowelizacji.


System finansowania oświaty w tym wynagrodzeń nauczycieli wymaga zmiany. Podzielamy ten postulat strony związkowej, że obecny system finansowania zadań oświatowych wymaga zmian. Także system wynagradzania nauczycieli należy zmodernizować i stworzyć z niego prawdziwy mechanizm motywacyjny, zachęcający do pracy w szkole najlepszych nauczycieli. Jesteśmy gotowi do pracy nad modyfikacją zasad finansowania oświaty oraz wynagrodzeń nauczycieli. Pierwsze projekty były omawiane podczas wcześniejszego etapu prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Na wniosek organizacji samorządowych powyższe kwestie pozostawiliśmy do uregulowania w późniejszym terminie. W uzgodnieniu z Ministrem Finansów, dalsze szczegółowe analizy kierunku modyfikacji są zaplanowane do dalszych prac Zespołu. Liczymy na propozycje systemowych rozwiązań w tym zakresie ze strony przedstawicieli związków zawodowych. 
Mamy więcej etatów nauczycieli po reformie. Zahamowaliśmy zwolnienia. 

W pierwszym roku wdrażania reformy edukacji o 17 768 wzrosła liczba etatów nauczycieli w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach. W tym roku szkolnym liczba ta wzrosła o 10 207. Przypomnijmy, że w 2017 roku o prawie 12 000 (11 976,8) wzrosła liczba etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela. W tym roku ta liczba wzrosła o 9 615. 

Wprowadziliśmy dodatek za wyróżniającą pracę – „500+”. Od września 2020 roku zacznie obowiązywać dodatek za wyróżniającą pracę. Docelowo będzie wynosił około 500 zł miesięcznie, a otrzymają go nauczyciele z najwyższym stopniem awansu zawodowego, legitymujący się oceną wyróżniającą. 
 

Zarówno zaplanowane podwyżki, jak i dodatek „500+” w istotny sposób wpłyną na poprawę sytuacji finansowej nauczycieli w najbliższych latach. Zlikwidowaliśmy tzw. godziny karciane czyli ustawowy obowiązek realizowania przez nauczycieli tzw. godzin karcianych, czyli zlecania im realizowania nieodpłatnych zajęć w ramach nieewidencjonowanego czasu pracy.


Urlop dla poratowania zdrowia. Od 1 stycznia br. funkcjonują zmodyfikowane przepisy dotyczące udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia. Polegają one na ściślejszym powiązaniu tego urlopu ze środowiskiem pracy oraz umocowanie lekarza medycyny pracy jako orzekającego o potrzebie udzielania urlopu. Monitorujemy funkcjonowanie tego przepisu. Nie mamy zgłoszeń o utrudnieniach czy nieprawidłowościach. Chcemy, by każdy nauczyciel miał jak najlepszą opiekę lekarską. 
Wsłuchując się w opinię przedstawicieli związków zawodowych działających w oświacie, uchylony został przepis dotyczący ustalania przez dyrektorów szkół i organy sprawujące nadzór pedagogiczny regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole. 


W związku z tym od 1 stycznia 2019 r. nie będzie już regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli. Wszystkie kwestie związane z dokonywaniem oceny pracy nauczycieli będą regulowane w ustawie – Karta Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli. zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 1133). 


Przewidzieliśmy, że w okresie przejściowym regulaminy będą stosowane do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy wszczętych po 31 sierpnia 2018 r. i niezakończonych przed 1 stycznia 2019 r. oraz postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczycieli, którzy w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego.


Ocena pracy będzie ustalana wyłącznie w oparciu o kryteria oceny pracy określonej dla danego stopnia awansu zawodowego (nie będzie już wskaźników oceny pracy). 
 

Zdjęcia (2)