W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Trzecia tura rozmów przy „Okrągłym stole” edukacyjnym

10.05.2019

W piątek, 10 maja br. odbyła się trzecia tura rozmów przy „Okrągłym stole” edukacyjnym. Dyskusja koncentrowała się wokół następujących tematów: „Nauczyciel w systemie edukacji”, „Jakość edukacji”, „Nowoczesna szkoła”, „Uczeń w systemie edukacji” oraz „Rodzic w systemie edukacji”.

Trzecia tura rozmów przy „Okrągłym stole” edukacyjnym

Rozmowy w grupach roboczych poprzedziła sesja plenarna z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Premier podziękował uczestnikom obrad za dotychczasowe rozmowy, otwartość i zgłaszane pomysły. Podkreślił, że ma nadzieję na wypracowanie kompromisu. Zaznaczył, że „obrady wymagają dłuższego cyklu spotkania” i wyraził gotowość do ich kontynuacji. Podkreślił, że pomysły i propozycje, które zostaną skonsultowane, będą mogły być sukcesywnie wdrażane.

W obradach, które były kontynuacją wcześniejszych sesji z 26 i 30 kwietnia br. wzięli udział również wiceministrowie edukacji: Marzena Machałek i Maciej Kopeć. Podczas sesji plenarnej podsumowali oni dotychczasowe rozmowy w ramach prowadzonych podstolików.

Czym jest badanie jakości pracy szkoły; kwestia egzaminów zewnętrznych; rola nauczyciela w zapewnieniu jakości edukacji; przygotowanie do zawodu; a nauczycieli w procesie edukacji - to główne tematy rozmów w podstoliku „Jakość w systemie edukacji”, któremu przewodniczy Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN.

- Chcemy wypracować taki model badania jakości edukacji, który pozwoli przygotować narzędzia pozwalające na określenie jakiego ucznia, absolwenta chcemy wychować. – powiedziała wiceminister Marzena Machałek.

Wiceminister edukacji podkreśliła, że podczas dotychczasowej dyskusji mocno wybrzmiała kwestia roli dyrektora szkoły jako lidera jakości pracy w szkole. Zwrócono uwagę na zapewnienie autonomii dyrektora i kwestii odpowiedniego przygotowania do tej funkcji. Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN podkreśliła również, że będzie kontynuowana dyskusja o współpracy dyrektora z samorządem i kuratorem oświaty. Przedstawiciele samorządu terytorialnego zwrócili uwagę na ocenę jakości szkoły.

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć, który kieruje pracą podstolika „Nauczyciel w systemie edukacji”, podkreślił, że rozmowy w jego zespole skupiły się na temacie kształcenia nauczycieli. Minister podziękował przedstawicielom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wprowadzenie dotychczasowych rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie.

– Umówiliśmy się z reprezentantami tego podstolika, że uwagi zgłaszane w czasie dyskusji będą kierowali oni w ramach konsultacji do ministerstwa nauki. – powiedział minister Kopeć.

Dodał, że uczestnicy dyskusji podkreślali konieczność połączenia systemu wynagradzania nauczycieli z jakością ich pracy. Kolejna kwestia dotyczyła awansu zawodowego nauczycieli. Uczestnicy rozmów wskazywali, że dotychczasowa formuła awansu wyczerpała się i należy ją zmienić. Kolejna kwestia dotyczyła ustawy – Karta nauczyciela. Uczestnicy podkreślili pilną potrzebę zmiany tej ustawy lub stworzenia alternatywnego systemu, w którym nauczyciel byłby funkcjonariuszem publicznym lub pracownikiem służby cywilnej. Wskazywano również na uelastycznienie tego systemu, w szczególności w kwestiach, które dotycząc nauczycieli zawodu w szkołach zawodowych. Kolejnym tematem dyskusji było pensum nauczyciela. Podkreślano, że w tym zakresie również należy wprowadzić elastyczne rozwiązania, m.in. na obszarach wiejskich. Uczestnicy obrad wskazywali także na potrzebę standaryzacji usług oświatowych i powiazania finasowania z jakością pracy czy efektami działania szkoły. Mowa była również o bonie oświatowym oraz finansowaniu szkół niesamorządowych.

Głos zabrali również: Marcin Ociepa Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, który przewodniczył zespołowi „Nowoczesna szkoła”, a także Piotr Müller Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – szef zespołu „Uczeń w systemie edukacji” oraz Teresa Wargocka Poseł na Sejm RP, przewodnicząca podstolika „Rodzic w systemie edukacji”.

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Müller podkreślił, że jednym z najważniejszych zadań szkoły jest budowanie u uczniów postawy uczenia się i zaangażowania społecznego. Dodał, że głównym tematem podejmowanym w jego zespole była kwestia podstawy programowej. Rozmawiano o tym, co uczeń powinien wiedzieć kończąc szkołę. Rozmawiano również o potrzebie indywidualizacji procesu kształcenia i czasie pracy ucznia. Uczestnicy rozmów dyskutowali także o liczbie uczniów w klasie, łącząc tę kwestię z wymiarem pensum nauczyciela i kształceniem uczniów zdolnych.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Marcin Ociepa powiedział, że kluczowe w systemie edukacji jest kształtowanie u uczniów kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w zmieniającym się świecie.

- Ważne jest to, aby uczniowie nabywali w szkołach kompetencje związane w kreatywnością, przedsiębiorczością, rozwiązywaniem problemów, pracą w grupie podejmowaniem ryzyka czy zarządzaniem zmianą – podkreślił.

Dyskutowano także o zmianie w kształceniu nauczycieli, promowaniu uczenia się przez przykłady, zmianie systemu oceniania uczniów oraz promocji interdyscyplinarności. Dyskusja dotyczyła też wyposażenia szkół, nowych technologiach w edukacji i doradztwa zawodowego.

Poseł Teresa Wargocka powiedziała, że uczestnicy zespołu, którym kieruje, wskazali potrzebę wprowadzenia zmian prawnych w funkcjonowaniu i organizacji rad rodziców. Rodzice w postulowali m.in. zwiększenie ich roli w sprawach kadrowych w szkole. Zwrócili oni uwagę na zbyt dużą liczbę dni wolnych od zajęć szkolnych w stosunku do ich urlopów. Postulowali również o stworzenie systemu wsparcia dla rad rodziców w szkołach. Proponowano opracowanie minimalnego standardu prac świetlic, tak aby odciążały ich one od prac domowych z dziećmi. Dyskutowano również o likwidacji zmianowości w szkołach. Postulowano, aby szkoła w większym stopniu respektowała prawa rodziców do wychowywania swoich dzieci.

W sesji plenarnej głos zabierali również przedstawiciele poszczególnych podstolików. W trakcie swoich krótkich wystąpień prezentowali swoje spostrzeżenia z dotychczasowych rozmów. Kolejnym punktem „okrągłego stołu” edukacyjnego były dalsze prace w pięciu podstolikach tematycznych.

W pracach 5 podstolików tematycznych wzięli udział nauczyciele, uczniowie, rodzice, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego i instytucji związanych z oświatą, parlamentarzyści, a także eksperci z Rady Rozwoju Narodowego przy Prezydencie RP, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. 

Kolejne rozmowy zostały zaplanowane na koniec maja br.

 

Zdjęcia (4)