Trzecia tura rozmów przy „Okrągłym stole” edukacyjnym

Trzecia tura rozmów przy „Okrągłym stole” edukacyjnym

W piątek, 10 maja br. odbyła się trzecia tura rozmów przy „Okrągłym stole” edukacyjnym. Dyskusja koncentrowała się wokół następujących tematów: „Nauczyciel w systemie edukacji”, „Jakość edukacji”, „Nowoczesna szkoła”, „Uczeń w systemie edukacji” oraz „Rodzic w systemie edukacji”.

Rozmowy w grupach roboczych poprzedziła sesja plenarna z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Premier podziękował uczestnikom obrad za dotychczasowe rozmowy, otwartość i zgłaszane pomysły. Podkreślił, że ma nadzieję na wypracowanie kompromisu. Zaznaczył, że „obrady wymagają dłuższego cyklu spotkania” i wyraził gotowość do ich kontynuacji. Podkreślił, że pomysły i propozycje, które zostaną skonsultowane, będą mogły być sukcesywnie wdrażane.

W obradach, które były kontynuacją wcześniejszych sesji z 26 i 30 kwietnia br. wzięli udział również wiceministrowie edukacji: Marzena Machałek i Maciej Kopeć. Podczas sesji plenarnej podsumowali oni dotychczasowe rozmowy w ramach prowadzonych podstolików.

Czym jest badanie jakości pracy szkoły; kwestia egzaminów zewnętrznych; rola nauczyciela w zapewnieniu jakości edukacji; przygotowanie do zawodu; a nauczycieli w procesie edukacji - to główne tematy rozmów w podstoliku „Jakość w systemie edukacji”, któremu przewodniczy Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN.

- Chcemy wypracować taki model badania jakości edukacji, który pozwoli przygotować narzędzia pozwalające na określenie jakiego ucznia, absolwenta chcemy wychować. – powiedziała wiceminister Marzena Machałek.

Wiceminister edukacji podkreśliła, że podczas dotychczasowej dyskusji mocno wybrzmiała kwestia roli dyrektora szkoły jako lidera jakości pracy w szkole. Zwrócono uwagę na zapewnienie autonomii dyrektora i kwestii odpowiedniego przygotowania do tej funkcji. Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN podkreśliła również, że będzie kontynuowana dyskusja o współpracy dyrektora z samorządem i kuratorem oświaty. Przedstawiciele samorządu terytorialnego zwrócili uwagę na ocenę jakości szkoły.

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć, który kieruje pracą podstolika „Nauczyciel w systemie edukacji”, podkreślił, że rozmowy w jego zespole skupiły się na temacie kształcenia nauczycieli. Minister podziękował przedstawicielom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wprowadzenie dotychczasowych rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie.

– Umówiliśmy się z reprezentantami tego podstolika, że uwagi zgłaszane w czasie dyskusji będą kierowali oni w ramach konsultacji do ministerstwa nauki. – powiedział minister Kopeć.

Dodał, że uczestnicy dyskusji podkreślali konieczność połączenia systemu wynagradzania nauczycieli z jakością ich pracy. Kolejna kwestia dotyczyła awansu zawodowego nauczycieli. Uczestnicy rozmów wskazywali, że dotychczasowa formuła awansu wyczerpała się i należy ją zmienić. Kolejna kwestia dotyczyła ustawy – Karta nauczyciela. Uczestnicy podkreślili pilną potrzebę zmiany tej ustawy lub stworzenia alternatywnego systemu, w którym nauczyciel byłby funkcjonariuszem publicznym lub pracownikiem służby cywilnej. Wskazywano również na uelastycznienie tego systemu, w szczególności w kwestiach, które dotycząc nauczycieli zawodu w szkołach zawodowych. Kolejnym tematem dyskusji było pensum nauczyciela. Podkreślano, że w tym zakresie również należy wprowadzić elastyczne rozwiązania, m.in. na obszarach wiejskich. Uczestnicy obrad wskazywali także na potrzebę standaryzacji usług oświatowych i powiazania finasowania z jakością pracy czy efektami działania szkoły. Mowa była również o bonie oświatowym oraz finansowaniu szkół niesamorządowych.

Głos zabrali również: Marcin Ociepa Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, który przewodniczył zespołowi „Nowoczesna szkoła”, a także Piotr Müller Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – szef zespołu „Uczeń w systemie edukacji” oraz Teresa Wargocka Poseł na Sejm RP, przewodnicząca podstolika „Rodzic w systemie edukacji”.

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Müller podkreślił, że jednym z najważniejszych zadań szkoły jest budowanie u uczniów postawy uczenia się i zaangażowania społecznego. Dodał, że głównym tematem podejmowanym w jego zespole była kwestia podstawy programowej. Rozmawiano o tym, co uczeń powinien wiedzieć kończąc szkołę. Rozmawiano również o potrzebie indywidualizacji procesu kształcenia i czasie pracy ucznia. Uczestnicy rozmów dyskutowali także o liczbie uczniów w klasie, łącząc tę kwestię z wymiarem pensum nauczyciela i kształceniem uczniów zdolnych.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Marcin Ociepa powiedział, że kluczowe w systemie edukacji jest kształtowanie u uczniów kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w zmieniającym się świecie.

- Ważne jest to, aby uczniowie nabywali w szkołach kompetencje związane w kreatywnością, przedsiębiorczością, rozwiązywaniem problemów, pracą w grupie podejmowaniem ryzyka czy zarządzaniem zmianą – podkreślił.

Dyskutowano także o zmianie w kształceniu nauczycieli, promowaniu uczenia się przez przykłady, zmianie systemu oceniania uczniów oraz promocji interdyscyplinarności. Dyskusja dotyczyła też wyposażenia szkół, nowych technologiach w edukacji i doradztwa zawodowego.

Poseł Teresa Wargocka powiedziała, że uczestnicy zespołu, którym kieruje, wskazali potrzebę wprowadzenia zmian prawnych w funkcjonowaniu i organizacji rad rodziców. Rodzice w postulowali m.in. zwiększenie ich roli w sprawach kadrowych w szkole. Zwrócili oni uwagę na zbyt dużą liczbę dni wolnych od zajęć szkolnych w stosunku do ich urlopów. Postulowali również o stworzenie systemu wsparcia dla rad rodziców w szkołach. Proponowano opracowanie minimalnego standardu prac świetlic, tak aby odciążały ich one od prac domowych z dziećmi. Dyskutowano również o likwidacji zmianowości w szkołach. Postulowano, aby szkoła w większym stopniu respektowała prawa rodziców do wychowywania swoich dzieci.

W sesji plenarnej głos zabierali również przedstawiciele poszczególnych podstolików. W trakcie swoich krótkich wystąpień prezentowali swoje spostrzeżenia z dotychczasowych rozmów. Kolejnym punktem „okrągłego stołu” edukacyjnego były dalsze prace w pięciu podstolikach tematycznych.

W pracach 5 podstolików tematycznych wzięli udział nauczyciele, uczniowie, rodzice, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego i instytucji związanych z oświatą, parlamentarzyści, a także eksperci z Rady Rozwoju Narodowego przy Prezydencie RP, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. 

Kolejne rozmowy zostały zaplanowane na koniec maja br.

 

Trzecia tura rozmów przy „Okrągłym stole” edukacyjnym
Trzecia tura rozmów przy „Okrągłym stole” edukacyjnym
Trzecia tura rozmów przy „Okrągłym stole” edukacyjnym
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics