W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
DFE_FEIS DFE_Flaga_RP DFE_UEFS

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - sektor energetyka

Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych jest na terenie całego kraju wiele ważnych i potrzebnych inwestycji. Wśród nich są projekty związane z poprawą bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszeniem emisyjności gospodarki czy ograniczeniem strat sieciowych. Ich całkowita wartość w kończącej się perspektywie to blisko 28 mld zł, z czego dofinansowanie z UE wyniosło niemal 12 mld zł. Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami wsparcia oraz z projektami już zakończonymi i obecnie realizowanymi w sektorze energetyka.

Jakie działania wdrażamy?

W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Ministerstwo Klimatu i Środowiska (wcześniej Ministerstwo Aktywów Państwowych/Ministerstwo Energii), jako Instytucja Pośrednicząca wdraża w ramach:

 1. I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
  1. działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym:
 • poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej,
 • poddziałanie 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE,
 1. działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach,
 2. działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, w tym:
 • poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych,
 • poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym,
 • poddziałanie 1.3.3 Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE,
 1. działanie 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia, w tym
 • poddziałanie 1.4.1. Wsparcie budowy inteligentnych sieci o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym,
 1. działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu,
 2. działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.
 3. działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

 

 1. VII osi priorytetowej Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, w tym działania/poddziałania:
  1. Działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.

Kto może być beneficjentem?

W ramach I i VII osi priorytetowej  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 o wsparcie finansowe mogą wnioskować:

 • przedsiębiorcy,
 • państwowe jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • przedsiębiorstwa energetyczne, prowadzące działalność przesyłu, dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego,
 • przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej.

Jaki projekt otrzyma dofinansowanie?

W ramach I i VII osi priorytetowej możesz uzyskać dofinansowanie, jeśli twój projekt bezpośrednio dotyczy:

 1. zwiększenia efektywności wykorzystania energii pierwotnej, poprawy efektywności energetycznej sektora publicznego i mieszkaniowego (w tym zmniejszenie emisyjności) oraz obniżenia energochłonności przedsiębiorstw, zwiększenia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo wspierany będzie rozwój systemu inteligentnych sieci energetycznych o niskich i średnich napięciach. W celu zwiększenia efektywności przetwarzania energii pierwotnej możesz otrzymać dofinansowanie także w obszarze rozwoju wysokosprawnej kogeneracji.
 2. zwiększenia efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Jakie instytucje biorą udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020?

Do instytucji, które odpowiedzialne są za wdrażanie POIiŚ 2014-2020, zaliczamy:

 1. Instytucję Zarządzającą POIiŚ 2014-2020 - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Infrastrukturalnych,
 2. Instytucję Pośredniczącą – Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Funduszy Europejskich,
 3. Instytucje Wdrażające:
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
18.05.2021 14:37 Aleksandra Warchoł
Pierwsza publikacja:
04.06.2019 13:09 Agnieszka Jędryczko
{"register":{"columns":[]}}