W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Interpretacja przepisów

Stosowanie przepisów przejściowych do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1592) w przypadku pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które nie uwzględniają zbierania lub przetwarzania odpadów

Czy przepisy tej ustawy należy stosować również w przypadku pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które nie uwzględniają zbierania/przetwarzania odpadów? Przepis art. 9 ust. 1 ustawy zmieniającej nie mówi wprost o pozwoleniach na wytwarzanie odpadów, a jedynie o pozwoleniach na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Czy w tym przypadku organ jest zobowiązany wezwać Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o informacje i dokumenty, o których mowa w art. 184 ust. 2 pkt 16 i art. 184 ust. 4 pkt 5-7 ustawy Prawo ochrony środowiska, a następnie zawiesić postępowania na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy zmieniającej?

Do spraw w sprawie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, nieuwzględniających zbierania lub przetwarzania odpadów, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, należy stosować przepisy nowe. Wprawdzie przepis przejściowy - art. 9 cyt. ustawy - tych postępowań nie wymienia, ale jednocześnie należy zauważyć, że cyt. ustawa nie zawiera przepisu przejściowego nakazującego w stosunku do tych postępowań stosowanie przepisów dotychczasowych. Wobec braku takiego przepisu z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w stosunku do spraw będących w toku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, zgodnie bowiem z ogólną zasadą prawną wyrażoną w art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej działają na podstawie prawa, przez co należy rozumieć aktualnie obowiązujący stan prawny. Oznacza to, że właściwy organ, przed którym toczy się wszczęte postępowanie w sprawie wydania lub zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które nie uwzględnia zbierania lub przetwarzania odpadów, jest obowiązany stosować aktualnie obowiązujące przepisy. Art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw nie ma w tym przypadku zastosowania– więc uzupełnianie braków, zawieszanie postępowania powinno się odbywać w trybie przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego.

Czy przepis art. 14 ustawy zmieniającej, dot. konieczności zmiany posiadanych już decyzji w zakresie gospodarowania odpadami, należy stosować również do pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które nie uwzględniają zbierania/przetwarzania odpadów?

Przepis ten również nie mówi wprost o pozwoleniach na wytwarzanie odpadów, jest mowa jedynie o decyzjach z uwzględnieniem zbierania lub przetwarzania odpadów. Art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw nie ma zastosowania do pozwoleń na wytwarzanie odpadów nieuwzględniających zbierania i przetwarzania odpadów. Zgodnie z art. 10 tej ustawy jej art. 14 stosuje się odpowiednio do pozwoleń zintegrowanych uwzględniających zbieranie i przetwarzanie. Brak jest przepisu rozciągającego obowiązek wystąpienia o zmianę posiadanego pozwolenia na wytwarzanie odpadów nieuwzględniającego zbierania lub przetwarzania odpadów.

Materiały

Właściwe przepisy do rozpatrzenia wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Właściwe​_przepisy​_do​_rozpatrzenia​_wniosku​_o​_pozwolenie​_na​_wytwarzanie​_odpadów.pdf 0.41MB
UM Częstochowa - szereg pytań do rozpatrzenia wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów
UM​_Częstochowa​_-​_szereg​_pytań​_do​_rozpatrzenia​_wniosku​_o​_pozwolenie​_na​_wytwarzanie​_odpadów.pdf 0.55MB
Opinia na temat zmiany w ustawie - Prawo ochrony środowiska
opinia-zmiany​_w​_POŚ​_z​_20072018​_r​_1.pdf 0.16MB
Opinia na temat zmiany w ustawie o odpadach
opinia​_​_zmiany​_w​_​_ustawie​_o​_odpadach​_z​_200720018​_1.pdf 0.77MB
Informacja ws. terminu wejścia w życie obowiązku prowadzenia wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów
Informacja​_ws​_terminu​_wejścia​_w​_życie​_obowiązku​_prowadzenia​_wizyjnego​_sytemu​_kontroli​_miejsca​_magazynowania​_lub​_składowania​_odpadów.pdf 0.16MB
Informacja ministerstwa środowiska dot. wyłączenia biomasy spod przepisów ustawy o odpadach
KOMUNIKAT​_o​_produkcie​_ubocznym​_14032019​_(2).docx 0.01MB
Informacja dotycząca zakresu operatu przecipożarowego
informacja​_dotycząca​_zakresu​_operatu​_przecipożarowego.pdf 0.20MB
Objaśnienie prawne dla Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dotyczące art 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Objaśnienie​_prawne​_dla​_Rzecznika​_Małych​_i​_Średnich​_Przedsiębiorców​_dotyczące​_art​_63​_ustawy​_z​_dnia​_14​_grudnia​_2012​_r​_o​_odpadach.pdf 0.17MB
Wyjaśnienia MK ws. wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów
wyjaśnienia​_MK​_ws​_wizyjnego​_systemu​_kontroli​_miejsca​_magazynowania​_lub​_składowania​_odpadów.docx 0.06MB
Objaśnienia prawne Ministra Klimatu dla Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dotyczące wpisu do rejestru-BDO
Objaśnienia​_prawne​_Ministra​_Klimatu​_dot​_wpisu​_do​_rejestru​_BDO.pdf 0.14MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
18.12.2019 13:51 Bartłomiej Traczyk
Pierwsza publikacja:
19.03.2019 15:05 Agata Kubel-Grabau