W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Eksperci - nabór (zakończony)

 Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje, iż po przeprowadzeniu naboru w celu wyłonienia ekspertów opiniujących merytorycznie oferty i sprawozdania, obejmujące realizację zadań publicznych dotyczących wsparcia Polonii i Polaków za granicą, na podstawie przesłanych zgłoszeń spełniających wymogi ogłoszenia oraz po przekazaniu przez zakwalifikowane osoby dokumentacji w formie papierowej, 26 stycznia 2021 r. utworzona została „Listę ekspertów polonijnych Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą”. 

Dokument do pobrania znajduje się tutaj:

Lista ekspertów polonijnych Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą

 


Nabór ekspertów został zakończony 23 grudnia 2020 r.

Aktualizacja Termin nadsyłania zgłoszeń w naborze na ekspertów opiniujących merytorycznie oferty i sprawozdania, obejmujące realizację zadań publicznych dotyczących wsparcia Polonii i Polaków za granicą został wydłużony do 23 grudnia 2020 r.

Zachęcamy do przesyłania kandydatur.


 

Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłasza NABÓR na ekspertów opiniujących merytorycznie oferty
i sprawozdania,
obejmujące realizację zadań publicznych dotyczących wsparcia Polonii i Polaków za granicą.

W związku ze zlecaniem zadań publicznych, Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą (DWPP) poszukuje osób posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu opiniowania merytorycznie ofert i sprawozdań, w tym w szczególności osób ze znajomością problematyki polonijnej.

Kandydaci na ekspertów powinni spełniać następujące kryteria:

 1. WYKSZTAŁCENIE

Posiadać wyższe wykształcenie.

 1. DOŚWIADCZENIE
 1. w przypadku kandydatów na ekspertów opiniujących oferty - posiadać doświadczenie w opiniowaniu ofert,

a

 1. w przypadku kandydatów na ekspertów opiniujących sprawozdania - posiadać doświadczenie w opiniowaniu sprawozdań.

Wyżej wskazane doświadczenie powinno dotyczyć opiniowania ofert i/lub sprawozdań z wykorzystania środków pochodzących z programów grantowych np. programów Narodowego Instytutu Wolności, programów z funduszy: Europejskiego Funduszu Społecznego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, ze środków w ramach konkursów dotacyjnych przeprowadzanych przez organy administracji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Możliwe jest złożenie aplikacji zarówno na opiniowanie ofert, jak i sprawozdań.

 

 1. ZNAJOMOŚĆ SPECYFIKI POLONIJNEJ

Dodatkowym atutem będzie możliwe do udokumentowania doświadczenie w zakresie problematyki polonijnej.

Kandydaci na ekspertów powinni:

 • gwarantować rzetelność, bezstronność i poufność opiniowania ofert i sprawozdań,  
 • brać udział w szkoleniach i/lub zapoznawać się z materiałami szkoleniowymi przed rozpoczęciem opiniowania ofert/sprawozdań,
 • mieć możliwość opiniowania w formie elektronicznej, w szczególności z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, do którego dostęp zapewni Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Przewidywany termin opiniowania ofert to pierwszy kwartał 2021 roku, a następnie czwarty kwartał każdego kolejnego roku lub pierwszy kwartał kolejnego roku.

Przewidywany termin opiniowania sprawozdań to pierwszy kwartał każdego kolejnego roku, począwszy od roku 2021.

Opiniowanie odbywać się będzie za wynagrodzeniem.

WAŻNE! Wymagana będzie wysoka dyspozycyjność ze względu na spodziewaną dużą liczbę oraz wysoki poziom skomplikowania ofert i sprawozdań, które będą składane w ramach konkursów, a tym samym przekazane do oceny merytorycznej. Eksperci zostaną przeszkoleni lub wyposażeni w wytyczne i materiały szkoleniowe.

Osoby, które chcą zostać ekspertami DWPP KPRM, proszone są, aby:

 • wypełnić elektronicznie wymagane dokumenty,
 • wypełnione 2 pliki zapisać pod swoim nazwiskiem i imieniem w formacie: „nazwisko-imię-zawartość pliku”,
 • przesłać na adres: ekspert@kprm.gov.pl:
  • zgłoszenie kandydata do opiniowania ofert i/lub opiniowania sprawozdań (dopuszczalna jest zarówno wersja edytowalna, jak i pdf dokumentu),
  • skan podpisanego oświadczenia o niekaralności oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

a mail zatytułować: „ekspert DWPP KPRM”.

Do zgłoszenia prosimy dołączyć skany dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie oraz, w miarę możliwości, znajomość specyfiki polonijnej (np. referencje, dyplomy i zaświadczenia itp.).

W zgłoszeniu do opiniowania ofert możliwe jest zadeklarowanie preferowanego/ych obszarów działań, w ramach których kandydat chciałby opiniować oferty w pierwszej kolejności.

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 23 grudnia 2020 r.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

W pierwszej kolejności wybrane zostaną osoby posiadające największe doświadczenie w zakresie oceny i weryfikacji ofert/sprawozdań.

O zakwalifikowaniu się do grona ekspertów DWPP KPRM kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową i poproszeni o możliwie najszybsze dostarczenie kompletu następujących dokumentów:

 • podpisanego zgłoszenia kandydata;
 • podpisanego oświadczenia o niekaralności oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

Na podstawie przesłanych zgłoszeń spełniających wymogi ogłoszenia oraz po przekazaniu przez zakwalifikowane osoby dokumentacji w formie papierowej, Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą utworzy „Listę ekspertów polonijnych Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą”.

 

Nieprzekazanie ww. kompletu dokumentów skutkuje brakiem wpisu na listę ekspertów polonijnych, a w konsekwencji brakiem możliwości podpisania umowy z ekspertem oraz uniemożliwieniem przystąpienia do oceny merytorycznej ofert lub sprawozdań. Warunkiem podpisania umowy z ekspertem będzie również złożenie oświadczenia o bezstronności.

 

Wpis na „Listę ekspertów polonijnych Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą” nie rodzi po stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obowiązku składania ekspertowi zamówień na wykonanie jakichkolwiek zadań. W przypadku niezłożenia zamówienia na wykonanie jakichkolwiek zadań, ekspertowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.  

Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą będzie na bieżąco monitorował i weryfikował jakość pracy ekspertów zaangażowanych w opiniowanie ofert i sprawozdań. Zastrzeżenia do jakości i/lub terminowości pracy eksperta (np. odbiór z uwagami wykonanych kart opinii), mogą  skutkować skreśleniem z listy ekspertów polonijnych Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą.

Informacji udzielają:

p. Katarzyna Bączkowska (22 694 64 47; ekspert@kprm.gov.pl)

p. Barbara Dombrowska (22 694 76 60; ekspert@kprm.gov.pl).

 

 

Załączniki:

 1. Wzór zgłoszenia kandydata do opiniowania ofert
 2. Wzór zgłoszenia kandydata do opiniowania sprawozdań
 3. Oświadczenie o niekaralności oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 4. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez KPRM

 

 

Materiały

Załącznik nr 1
zał​_1​_Wzór​_zgłoszenia​_kandydata​_do​_opiniowania​_ofert.docx 0.02MB
Załącznik nr 2
zał​_2​_Wzór​_zgłoszenia​_kandydata​_do​_opiniowania​_sprawozdań.docx 0.01MB
Załacznik nr 3
Załącznik​_nr​_3​_Oświadczenie​_o​_niekaralności,​_korzystaniu​_z​_pełni​_praw​_publicznych​_i​_zdolności​_do​_czynności​_prawnych.pdf 0.05MB
Załącznik nr 4
Załącznik​_nr​_4​_Informacja​_dotycząca​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_przez​_KPRM.pdf 0.09MB
Lista Ekspertów Pełnomocnika
LEP​_-​_na​_strone.pdf 0.26MB
{"register":{"columns":[]}}