W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zespół międzyresortowy

MIEDZYRESORTOWY ZESPÓŁ DO SPRAW POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

 

w dniu 28 października 2021 r. Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenie nr 230 w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polonii i Polaków za Granicą (M.P. poz. 1004).

 

https://monitorpolski.gov.pl/M2021000100401.pdf  

 

 

ZARZĄDZENIE NR 230

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polonii i Polaków za Granicą

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Polonii i Polaków za Granicą, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Zespołu należy:

1) opracowywanie projektu Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;

2) udzielanie wsparcia Pełnomocnikowi Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą w wykonywaniu jego zadań;

3) analiza stanu realizacji spraw przedstawionych organom administracji rządowej przez środowiska polonijne na świecie;

4) inicjowanie badań o sytuacji mniejszości polskiej na świecie;

5) zapewnienie wymiany informacji w zakresie problematyki polonijnej;

6) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w zakresie realizacji polityki rządu wobec Polonii i Polaków za granicą.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący − Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą;

2) wiceprzewodniczący − sekretarz stanu właściwy do spraw współpracy z Polonią i Polakami za granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;

3) pozostali członkowie:

a) po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczonym przez:

– Ministra Obrony Narodowej,

– Ministra Sprawiedliwości,

– ministra właściwego do spraw administracji publicznej,

– ministra właściwego do spraw aktywów państwowych,

– ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

– ministra właściwego do spraw informatyzacji,

– ministra właściwego do spraw kultury fizycznej,

– ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

– ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

– ministra właściwego do spraw rodziny,

– ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

– ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,

– ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,

– ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

– ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych,

b) Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

c) dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw współpracy z Polonią i Polakami za granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

d) dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw współpracy z Polonią i Polakami za granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

e) dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw konsularnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

2. Minister, który kieruje więcej niż jednym działem administracji rządowej, wymienionym w ust. 1 pkt 3 lit. a, wyznacza do udziału w pracach Zespołu jednego przedstawiciela.

3. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli w randze dyrektora albo zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej urzędu.

§ 4. 1. Przewodniczący:

1) kieruje pracami Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz;

2) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;

3) ustala program posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;

4) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

5) wyznacza sekretarza Zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania realizuje wiceprzewodniczący.

3. Przewodniczący może zapraszać, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, przedstawicieli innych niż wymienione w § 3 ust. 1 organów, instytucji lub organizacji, a także przedstawicieli środowisk polonijnych, których wiedza i doświadczenie mogą być wykorzystane w realizacji zadań Zespołu.

§ 5. Zespół obraduje na posiedzeniach. Przewodniczący, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, może zadecydować o odbyciu posiedzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między uczestnikami posiedzenia,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w toku posiedzenia

− z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

§ 6. 1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.

2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 7. W wykonywaniu swoich zadań Zespół współdziała z organami administracji rządowej oraz z organami jednostek samorządu terytorialnego.

§ 8. Przewodniczący przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który jest składane sprawozdanie.

§ 9. 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zapewnia obsługę organizacyjną, techniczną i biurową prac Zespołu.

2. Wydatki związane z obsługą organizacyjną, techniczną i biurową Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 10. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

 

 

{"register":{"columns":[]}}