W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Źródła wsparcia

Środki pozostające w dyspozycji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów są częścią dostępnych funduszy dla organizacji wspierających Polonię i Polaków za granicą.

Działalność polonijną wspierają także:

 1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 29 października 2021 r. Minister Spraw Zagranicznych

  ogłosił otwarty Konkurs ofert pn. "WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ – INFRASTRUKTURA POLONIJNA 2022". Celem realizacji projektów wybranych w ramach konkursu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą – Infrastruktura polonijna 2022" jest podniesienie jakości edukacji w szkołach polskich i polonijnych oraz podniesienie jakości pracy Domów Polskich i innych instytucji polonijnych położonych poza granicami RP. W swoim założeniu będzie to stanowić realne wsparcie w działalności o charakterze polonijnym w zakresie poznawania i kultywowania polskiej tradycji, kultury i edukacji, a także organizacji, integracji i aktywizacji środowiska polonijnego.

  O dotacje mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe (takie jak fundacje, stowarzyszenia, podmioty kościelne i in.), zaangażowane na rzecz wsparcia Polonii i Polaków na całym świecie. Projekty będą realizowane w partnerstwie z podmiotem (np. instytucją, organizacją polonijną) w kraju realizacji projektu. Termin nadsyłania ofert do MSZ został wyznaczony na dzień 19 listopada 2021 r.

  Ogłoszenie oraz szczegółowe informacje o konkursie znajduje się pod linkiem:


  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-wspolpraca-z-polonia-i-polakami-za-granica--infrastruktura-polonijna-2022

  Zgodnie z regulaminem, procedura konkursowa uwzględnia opiniowanie projektów przez polskie placówki zagraniczne. Po zebraniu ofert właściwych terytorialnie dla zgłoszonych projektów, placówki zostaną poproszone o ocenę merytoryczną projektów pozytywnie zaopiniowanych pod względem formalnym.

 

 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
 1. Program: Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań w zakresie:
 1. Badań naukowych i dokumentowania miejsca pamięci oraz wydarzeń i osób z nim związanych:
 • prace badawcze i poszukiwawcze, których efektem winna być weryfikacja informacji na temat nieoznaczonych mogił wojennych znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej z zamiarem ich właściwego upamiętnienia
 • gromadzenie danych biograficznych i innego rodzaju danych historycznych oraz tworzenie baz danych i inwentaryzacja
 • Kwerendy powiedział:
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich i rewaloryzacyjnych przy miejscu ważnym dla polskiej Pamięci Narodowej
 1. Popularyzowania i upowszechniania wiedzy o miejscach i osobach ważnych dla Pamięci Narodowej poza krajem, ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości narodowej:
 • działania wystawiennicze
 • dostępne bezpłatnie publikacje (drukowane i/lub elektroniczne)
 • organizowanie uroczystości rocznicowych i upamiętniających poza granicami kraju
 • włączenie wolontariuszy i lokalnej społeczności do opieki lub prac badawczych nad miejscami i obiektami ważnymi dla polskiej Pamięci Narodowej
 • opracowanie stron internetowych
 1. Pozostałych rodzajów zadań:
 • prowadzenie prac rewaloryzacyjnych, konserwatorskich i restauratorskich przy miejscu ważnym dla polskiej Pamięci Narodowej
 • zabezpieczenie i utrzymanie miejsca pamięci oraz jego otoczenia ( opieka - prace porządkowe)
 • upamiętnianie wybitnych osób lub zdarzeń historycznych ważnych dla polskiej Pamięci Narodowej (w szczególności pomniki i tablice pamiątkowe, medale pamiątkowe)
 • zadania multidyscyplinarne łączące wybrane spośród działań określonych powyżej

https://www.gov.pl/web/kultura/miejsca-pamieci-narodowej-za-granica3

 

 1. Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - POLONIKA
 1. Program: Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie m.in.
 1. rewaloryzacje, prace remontowo – konserwatorskie oraz ratunkowe i zabezpieczające w zabytkach polskich lub z Polską związanych znajdujących się poza granicami kraju
 2. rewaloryzacje, prace remontowe i konserwatorskie oraz ratunkowe i zabezpieczające zabytkowych cmentarzy cywilnych oraz cywilnych grobów polskich poza granicami kraju
 3. dokumentowanie polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym badania naukowe, kwerendy oraz prace inwentaryzacyjne i digitalizacyjne
 4. upamiętnianie wybitnych osób lub zdarzeń historycznych związanych z polskim dziedzictwem kulturowym za granicą
 5. upowszechnianie wiedzy (w tym: publikacje, konferencje, wystawy itp.) o polskim dziedzictwie kulturowym za granicą poprzez projekty realizowane w Polsce bądź poza jej granicami
 6. zadania multidyscyplinarne łączące wybrane spośród działań określonych w zadaniach nr 1-5

https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-dziedzictwa-kulturowego-za-granica3

 

 1. Polski Instytut Sztuki Filmowej - Priorytet I: Promocja polskiego filmu za granicą - w ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie m.in. nie:
 • promocję polskich filmów, twórców
 • organizację stoisk narodowych na targach i festiwalach
 • imprezy promujące dorobek polskich twórców filmowych (przeglądy, retrospektywy, wystawy, konferencja.

https://pisf.pl/dotacje-programy-operacyjne-promocja-za-granica/

 1.  Ministerstwo Edukacji Narodowej

Konkurs Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - w ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie m.in. nie:

 • organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych,
 • tworzenie podręczników i materiałów do nauczania języka polskiego.

https://www.gov.pl/web/edukacja/rodzina-polonijna-wspolpraca-szkol-funkcjonujacych-w-systemach-oswiaty-innych-panstw-30102018

https://www.gov.pl/web/edukacja/doskonalenie-zawodowe-nauczycieli-polonijnych

Współpraca szkół polonijnych ze szkołami polskimi ("Rodzina Polonijna") – w ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie:

 • wspólnych projektów i wymian szkolnych pomiędzy szkołami polskimi za granicą i szkołami w Polsce.
 1. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - z ORPEG można ubiegać się o wsparcie:
  • w zakresie: uzyskania darmowych podręczników i pomocy dydaktycznych służących nauczaniu języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim,
  • w zakresie kierowania nauczycieli do pracy wśród Polonii i Polaków za granicą,
  • za pośrednictwem Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w ramach kształcenia i doskonalenia nauczycieli polonijnych oraz polskojęzycznych

 http://www.orpeg.pl/

 1. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej  - z NAWA można ubiegać się o dofinansowanie m.in. stypendiów dla studentów, naukowców oraz laureatów olimpiad literatury oraz języka polskiego organizowanych poza Polską w ramach
  • Programu Stypendialnego dla Polonii im. gen. Wł. Andersa

Program umożliwia młodzieży polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) i posiadaczom Karty Polaka odbycie studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego. O stypendium mogą się starać osoby, które nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie złożyli wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego.

https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-im-gen-andersa

  • Programu stypendialnego dla studentów i Naukowców POLONISTA

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie przez umożliwienie obcokrajowcom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych w Polsce. O stypendium mogą się starać osoby, które nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie złożyli wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego.

https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich

 1. Instytut Pamięci Narodowej - w ramach działań można ubiegać się o:
  • dofinansowanie na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa Narodu Polskiego za granicą, w tym cmentarzy wojennych;
  • dofinansowanie na sfinansowanie i przeprowadzanie prac mających na celu trwałe upamiętnianie faktów, wydarzeń i postaci związanych z miejscami walk i męczeństwa
  • przekazanie materiałów historycznych i edukacyjnych w tym scenariuszy zajęć lekcyjnych.

 https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/dotacje

{"register":{"columns":[]}}