W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konkurs „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą – Infrastruktura Polonijna 2022”

29.10.2021

Zaproszenie do składania ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego

Minister Spraw Zagranicznych, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert: „WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ INFRASTRUKTURA POLONIJNA - 2022”.

W ramach konkursu dofinansowane będą projekty  w następującym podziale:

Komponent I  „Infrastruktura polonijna – projekty o znaczeniu priorytetowym”

Komponent II „Infrastruktura polonijna – projekty pozostałe (dowolne)”

1. Rodzaj zadania publicznego: POMOC POLONII I POLAKOM ZA GRANICĄ  

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

12 720 000 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych), przy czym na realizację zadań w ramach komponentu I wysokość środków nie może przekroczyć 9 919 000 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy złotych), zgodnie
z przedstawionymi w Regulaminie konkursu założeniami.

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e w zw. z art. 132 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

W ramach komponentu I      „Infrastruktura polonijna – projekty o znaczeniu priorytetowym” możliwa jest realizacja zadań o charakterze jednorocznym lub w systemie modułowym obejmującym projekty roczne realizowane w latach 2022, 2023 i 2024.

Termin realizacji zadania (lub w przypadku oferty modułowej - pierwszego modułu) w roku 2022: nie wcześniej niż od dnia 01.01.2022 r. i nie później niż do dnia 31.12.2022 r.

Termin realizacji projektu (drugiego modułu oferty modułowej) w roku 2023: nie wcześniej niż od dnia 01.01.2023 r. i nie później niż do dnia 31.12.2023 r.

Termin realizacji projektu (trzeciego modułu oferty modułowej) w roku 2024: nie wcześniej niż od dnia 01.01.2024 r. i nie później niż do dnia 31.12.2024 r.

W ramach komponentu II „Infrastruktura polonijna – projekty pozostałe (dowolne)” zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Warunki realizacji zadania publicznego określa Regulamin konkursu.

5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego: oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

6. Termin i miejsce składania ofert:

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ 
– INFRASTRUKTURA POLONIJNA 2022”

lub złożyć na  Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa dnia 19 listopada 2021 r. o godz. 16.15 (decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych)

albo przesłać przez „ePUAP” na adres /MSZ/Skrytka lub /MSZ/SkrytkaESP

 Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały opiniowaniu.

7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa Regulamin konkursu.

Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji
w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia
22 grudnia 2021 r.

8. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju na łączną kwotę 33 215 448,00 zł.

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju na łączną kwotę 11 714 300,00 zł.

9. Dodatkowe informacje o konkursie

Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa oraz w siedzibie Ministerstwa.

 

Materiały

v.27.10.2021 REGULAMIN KONKURSU 2022 (1)
v27102021​_REGULAMIN​_KONKURSU​_2022​_(1).pdf 0.92MB
Załącznik​_nr​_1​_do​_regulaminu​_oferta​_zadania​_publicznego
v27102021​_Załącznik​_nr​_1​_do​_regulaminu​_oferta​_zadania​_publicznego.docx 0.07MB
Załącznik​_nr​_2​_do​_regulaminu​_konkursu​_Wytyczne​_dla​_oferentów
v27102021​_Załącznik​_nr​_2​_do​_regulaminu​_konkursu​_Wytyczne​_dla​_oferentów.docx 0.14MB
Załącznik​_nr​_3​_do​_regulaminu​_konkursu​_Oświadczenie​_dot​_kryteriów
v27102021​_Załącznik​_nr​_3​_do​_regulaminu​_konkursu​_Oświadczenie​_dot​_kryteriów.docx 0.02MB
Załącznik​_nr​_4​_do​_regulaminu​_konkursu​_Doświadczenie​_oferenta
v27102021​_Załącznik​_nr​_4​_do​_regulaminu​_konkursu​_Doświadczenie​_oferenta.docx 0.03MB
Załącznik​_nr​_5a​_do​_regulaminu​_IPUD​_2022​_POWIERZENIE
v27102021​_Załącznik​_nr​_5a​_do​_regulaminu​_IPUD​_2022​_POWIERZENIE.docx 0.07MB
Załącznik​_nr​_5b​_do​_regulaminu​_IPUD​_2022​_WSPARCIE
v27102021​_Załącznik​_nr​_5b​_do​_regulaminu​_IPUD​_2022​_WSPARCIE.docx 0.06MB
Załącznik​_nr​_6​_do​_regulaminu​_BUDŻET​_POWIERZENIE
v27102021​_Załącznik​_nr​_6​_do​_regulaminu​_BUDŻET​_POWIERZENIE.xlsx 0.04MB
Załącznik​_nr​_6​_do​_regulaminu​_BUDŻET​_WSPARCIE
v27102021​_Załącznik​_nr​_6​_do​_regulaminu​_BUDŻET​_WSPARCIE.xlsx 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.10.2021 16:38 Sebastian Indra
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sebastian Indra
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konkurs „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą – Infrastruktura Polonijna 2022” 2.0 29.10.2021 16:46 Sebastian Indra
Konkurs „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą – Infrastruktura Polonijna 2022” 1.0 29.10.2021 16:38 Sebastian Indra

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}