W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Konkurs 2021 - zaproszenie dla kandydatów na członków komisji konkursowej

Zaproszenie do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie „Polonia i Polacy za granicą 2021”.

Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Polonia i Polacy za granicą 2021”.

Zgłoszenia na kandydatów do prac komisji konkursowej mogą składać osoby, które zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej przesyłają skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na członka komisji konkursowej konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021" zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Zgłoszenia (skany wypełnionych i podpisanych formularzy zgodnych z wzorem) należy wysyłać na adres: dotacje@kprm.gov.pl do 23 grudnia 2020 r.

W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej.

Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) dotyczące wyłączenia pracownika.

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

 • aktywne uczestnictwo w pracach komisji,
 • udział w opiniowaniu złożonych ofert w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji,
 • udział w przygotowywaniu protokołu końcowego z prac komisji.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji będących pracownikami KPRM.

Przetwarzanie danych osobowych – obowiązek stosowania przepisów przez podmiot zgłaszający

Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazująca kandydatów na członka komisji konkursowej w konkursie "Polonia i Polacy za granicą 2021" w związku z przetwarzaniem danych osobowych mają obowiązek stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO").

Informacja dla kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej

Poniższa informacja skierowana jest do kandydatów wskazanych przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac komisji konkursowej w konkursie "Polonia i Polacy za granicą 2021” i stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej "RODO".

 1. Administrator Danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: AD@kprm.gov.pl.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: IOD@kprm.gov.pl.
 3. Dane zostały przekazane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z naborem kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Polonia i Polacy za granicą 2021".
 4. Celem przetwarzania danych jest:
  1. zebranie zgłoszeń kandydatów, wskazanych przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej w konkursie "Polonia i Polacy za granicą 2021”;
  2. zapewnienie aktywnego udziału w pracach komisji;
  3. zapewnienie udziału w opiniowaniu złożonych ofert w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji;
  4. zapewnienie udziału w przygotowywaniu protokołu końcowego z prac komisji;
  5. wypełnienie obowiązku archiwizacyjnego.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
  1. w związku z prowadzonym naborem kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie „Polonia i Polacy za granicą 2021" w zakresie powołania komisji konkursowej zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  2. w zakresie obowiązku archiwizacyjnego.
 6. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w formularzu zgłoszenia na członka komisji konkursowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do ogłoszenia wyników konkursu ofert „Polonia i Polacy za granicą 2021", a następnie przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020, poz. 164 z późn. zm.)
 8. Źródłem pochodzenia danych jest organizacja pozarządowa lub inny podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego zgłaszający kandydata na członka komisji konkursowej.
 9. Kategorie odnośnych danych:
  1. imię i nazwisko kandydata na członka komisji;
  2. telefon kontaktowy;
  3. email kontaktowy.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wymaganych w formularzu zgłoszenia skutkować będzie odrzuceniem aplikacji z powodów formalnych.
 11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 12. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania, w szczególności podmiotu świadczącego usługi informatyczne na podstawie zawartej z KPRM umowy.
 13. Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 14. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:
 • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • prawo do wezwania Administratora do usunięcia danych (co jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w pracach komisji konkursowej),
 • prawo do wezwania Administratora do ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do Administratora Danych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.

Materiały

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji
formularz​_zgłoszenia​_kandydata​_na​_członka​_komisji.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}