W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Opinie prawne

Prokuratoria Generalna wydaje opinie prawne w trybie obligatoryjnym oraz fakultatywnym. W pierwszym przypadku uzyskanie opinii prawnej Prokuratorii jest z mocy ustawy obowiązkowe, natomiast w drugim przypadku podmioty określone w ustawie mają prawo wystąpienia do Prokuratorii z wnioskiem o wydanie opinii.

Tryb obligatoryjny

Podmioty reprezentujące Skarb Państwa są obowiązane uzyskać opinię prawną Prokuratorii Generalnej w trzech przypadkach:

  1. w przedmiocie projektów umów, ugód oraz jednostronnych czynności prawnych dokonywanych przez Skarb Państwa, w których wartość przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 50 000 000 zł. Wniosek o wydanie opinii prawnej przedkładany jest Prokuratorii Generalnej nie później niż na 15 dni, a w uzgodnieniu z Prezesem Prokuratorii Generalnej nie później niż na 4 dni, przed planowanym dokonaniem czynności prawnej;
  2. w przedmiocie wzoru umowy, istotnych postanowień umowy, ogólnych warunków umowy lub projektu umowy udzielanych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość przedmiotu zamówienia przekracza kwotę 50 000 000 zł. Wniosek o wydanie opinii prawnej przedkładany jest Prokuratorii Generalnej nie później niż na 15 dni, a w uzgodnieniu z Prezesem Prokuratorii Generalnej nie później niż na 4 dni, przed planowanym udostępnieniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo zawarciem umowy, w przypadku gdy sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie jest wymagane;
  3. w przedmiocie projektu: umowy o doradztwo prawne, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza kwotę 500 000 zł netto, w stosunku rocznym; zmiany umowy o doradztwo prawne podwyższającej wynagrodzenie do kwoty przekraczającej wcześniej wspomnianą kwotę; umowy o doradztwo prawne, w której maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest określona.

W przypadku umów o doradztwo prawne opinię Prokuratorii obowiązane są uzyskać także osoby zastępowane.

Wzór umowy, istotne postanowienia umowy, ogólne warunki umowy lub projekt umowy dotyczące zamówień udzielanych na podstawie PZP (art. 18 ust. 2 Ustawy), gdy wartość przedmiotu zamówienia przekracza 50.000.000 zł, lecz jest niższa niż 100.000.000 zł, nie podlegają obowiązkowi uzyskania opinii Prokuratorii Generalnej, jeżeli udostępnienie dokumentów zamówienia nastąpiło przed 1 stycznia 2022 r. W przypadku gdy sporządzenie specyfikacji warunków zamówienia albo opisu potrzeb i wymagań nie jest wymagane, obowiązek uzyskania opinii dotyczy umów zawieranych po 31 grudnia 2021 r.

Ponadto, Prokuratoria Generalna wydaje opinie prawne:

  • dotyczące istotnego zagadnienia prawnego związanego z zastosowaniem rządowego instrumentu stabilizacji finansowej. Wniosek o wydanie opinii prawnej może złożyć minister właściwy do spraw instytucji finansowych. Wydanie opinii albo odmowa jej wydania następuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku, chyba że w uzgodnieniu z Prezesem Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ustalono inny termin, nie krótszy niż 4 dni robocze od dnia doręczenia wniosku.
  • o uzgodnionym projekcie umowy pożyczki ze środków Funduszu Reprywatyzacji, także w przypadku gdy kwota pożyczki nie przekracza kwoty 100 000 000 zł. Wniosek o wydanie opinii prawnej przedkładany jest Prokuratorii Generalnej nie później niż na 15 dni, a w uzgodnieniu z Prezesem Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż na 4 dni, przed planowanym zawarciem umowy pożyczki. Prokuratoria wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień planowanego zawarcia umowy pożyczki. 
  • o uzgodnionym projekcie umowy nabycia lub o uzgodnionym projekcie umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych bez względu na wartość przedmiotu czynności prawnej. Wniosek o wydanie opinii prawnej składa Prezes Rady Ministrów nie później niż na 15 dni, a w uzgodnieniu z Prezesem Prokuratorii Generalnej nie później niż na 4 dni, przed planowanym zawarciem umowy. Prokuratoria Generalna wydaje opinię nie później niż w dniu poprzedzającym dzień planowanego zawarcia umowy nabycia lub umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji. 
     

Tryb fakultatywny

W sprawach dotyczących praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej, w tym praw i interesów Skarbu Państwa, Prokuratoria Generalna wydaje opinie prawne na wniosek podmiotu reprezentującego Skarb Państwa. W szczególności Prokuratoria Generalna opiniuje projekty umów, ugód oraz jednostronnych czynności prawnych. Prokuratoria Generalna wydaje również opinie prawne na zlecenie osoby zastępowanej.

Osoba zastępowana może zlecić Prokuratorii Generalnej wydanie opinii prawnej niezależnie od tego, czy wyraziła zgodę, o której mowa w art. 12 ust. 5 pkt 2 ustawy o Prokuratorii Generalnej (tzw. zgodę generalną).

Opinie prawne wydawane w trybie fakultatywnym są odpłatne na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2022 r. poz. 115 ze zm.).

Materiały

WNIOSEK O WYDANIE OPINII PRAWNEJ PRZEZ PGRP
wzor-wniosku-o-wydanie-opinii-przez-pgrp-30042024.docx 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}