W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Patronat

Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu lub członkostwa
Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Honorowym

 1. Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje patronatem wydarzenia o tematyce ściśle związanej z zakresem działań i kompetencji Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, tj. ochrony prawnej praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej, w tym praw i interesów Skarbu Państwa oraz mienia państwowego nienależącego do Skarbu Państwa.
 2. Honorowy patronat Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter wydarzenia.
 3. Przyznanie honorowego patronatu nie oznacza osobistego udziału Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wsparcia finansowego lub organizacyjnego.
 4. Decyzja o objęciu patronatem ma charakter uznaniowy. Prezes Prokuratorii może odmówić objęcia patronatem wydarzenia bez podania przyczyny.
 5. Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze komercyjnym, lobbystycznym lub reklamowym oraz nad statutową działalnością stowarzyszeń, fundacji, związków lub organizacji a także przedsięwzięć niezgodnych z polityką wizerunkową Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Nie jest również możliwe przyznanie patronatu honorowego przedsięwzięciom będącym w fazie projektu, których etap nie pozwala na określenie czy dane przedsięwzięcie dojdzie do skutku.
 6. Prezes Prokuratorii Generalnej Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nie obejmuje patronatem przedsięwzięć organizowanych, współorganizowanych, sponsorowanych lub objętych patronatem przez podmioty prowadzące spory sądowe ze Skarbem Państwa lub spory sądowe, w których czynności zastępstwa procesowego wykonuje Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Prezes Prokuratorii Generalnej Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nie obejmuje patronatem wydarzeń objętym Patronatem Honorowym Prezydenta RP albo Małżonki Prezydenta RP, bowiem na podstawie zasad przyznawania patronatu honorowego przez Prezydenta RP oraz zasad udzielania patronatu przez Małżonkę Prezydenta RP, Prezydent RP a także Małżonka Prezydenta RP sprawują Patronat Honorowy jako patron wyłączny.  
 8. Przyznanie patronatu honorowego nie upoważnia organizatorów przedsięwzięcia do uprzywilejowanego traktowania w relacjach z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. W przypadku wydarzeń cyklicznych patronat przyznawany jest za każdym razem jednorazowo.
 10. Decyzja dotycząca przyznania patronatu Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej jest ostateczna. Decyzja odmawiająca przyznania wydarzeniu wyróżnienia jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.
 11. W wyjątkowych sytuacjach (np. naruszenia wizerunku Urzędu Prokuratorii Generalnej, naruszenia zapisów regulaminu) Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zastrzega sobie prawo do odebrania wcześniej przyznanego patronatu. Decyzja o cofnięciu objęcia patronatem jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.
 12. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązań nałożonych na organizatora, kolejny wniosek złożony przez organizatora w przedmiocie objęcia patronatem pozostawia się bez rozpoznania.
 13. Powyższe zasady obowiązują także w przypadku wniosku o udział w komitecie honorowym.

 

Tryb przyznawania patronatu lub udziału w komitecie honorowym

 1. Podstawą rozpatrzenia prośby o objęcie patronatem jest złożenie kompletnego wniosku. Wniosek do pobrania znajduje się na dole strony.
 2. Wypełniony wniosek można złożyć na trzy sposoby:

a) przesyłać w formie listownej na adres:

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Hoża 76/78

00-682 Warszawa

b) złożyć osobiście w wyżej wymienionej siedzibie Urzędu na biurze podawczym (w godz. 8:15 – 17:00),

c) przesłać w formie elektronicznej na adres: kancelaria[at]prokuratoria.gov.pl

 1. Rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski złożone najpóźniej na dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia,
 2. Wnioski rozpatrywane są przez osobę pełniącą funkcję Rzecznika prasowego w Prokuratorii Generalnej RP, po uzyskaniu rekomendacji kierownictwa Urzędu. Odpowiedź na wniosek udzielona zostanie wnioskodawcy w formie listownej lub w formie elektronicznej,
 3. W wyniku pozytywnie rozpatrzonego wniosku, osoba pełniąca funkcję Rzecznika prasowego w Prokuratorii Generalnej RP – przekaże organizatorowi wydarzenia właściwe logotypy.

 

Obowiązki organizatora wydarzenia

 1. Organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do przesłania, w ciągu 30 dni od zakończenia podjętej inicjatywy, na adres poczty elektronicznej: kancelaria[at]prokuratoria.gov.pl, sprawozdania z przebiegu wydarzenia wraz z materiałami promocyjno – informacyjnymi wykorzystywanymi podczas wydarzenia,
 2. W przypadku objęcia patronatem, organizator wydarzenia na życzenie Prokuratorii Generalnej RP jest zobowiązany do zamieszczenia logotypu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w materiałach informacyjno-promocyjnych oraz umieszczenia roll-up Prokuratorii Generalnej RP,
 3. W przypadku cofnięcia decyzji o objęciu wydarzenia patronatem, organizator wydarzenia zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o zaistniałym fakcie współorganizatorów przedsięwzięcia, zaprzestania wykorzystywania logotypów oraz informacji o udzielonym wcześniej patronacie. O podjętych działaniach organizator na bieżąco informuje drogą elektroniczną, pod podany powyżej adres e-mail, Rzecznika prasowego Prokuratorii Generalnej RP.

Materiały

Wniosek o patronat
Wniosek​_o​_patronat​_PGRP.doc 0.06MB
{"register":{"columns":[]}}