W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

  • w siedzibie Prokuratorii Generalnej RP, w godzinach pracy urzędu w sekretariacie - ul. Hoża 76/78, 00-682 Warszawa
  • listownie na adres: Prokuratoria Generalna RP, ul. Hoża 76/78, 00-682 Warszawa z dopiskiem „Skarga/wniosek”,
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP (nazwa elektronicznej skrzynki podawczej: /PGSP/skrzynkaESP)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@prokuratoria.gov.pl
  • ustnie do protokołu Dyrektorowi Generalnemu (wymagane telefoniczne ustalenie terminu).

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, urząd wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Skargi i wnioski w sprawie działania Prokuratorii Generalnej lub pracowników Urzędu Prokuratorii Generalnej – zgodnie z przepisem art. 229 pkt 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – należy kierować do Prezesa Rady Ministrów, który na podstawie ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje nadzór nad Prokuratorią Generalną.

Skargę lub wniosek można przekazać lub przesłać listownie na adres:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

00-583 Warszawa

Al. Ujazdowskie 1/3

tel. +48 222 500 115

 

{"register":{"columns":[]}}