W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Pytania i odpowiedzi

Twoja firma ma trudności w związku z epidemię koronawirusa? Chcesz otrzymać wsparcie, które złagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o pomoc, jaka została skierowana do przedsiębiorców, pracowników, organizacji społecznych i instytucji oraz samorządów.

Zakładkę stale rozbudowujemy o nowe pytania i odpowiedzi. Jednak z uwagi na fakt zmian w przepisach Tarczy Antykryzysowej sugerujemy sprawdzanie dat umieszczonych pod każdą odpowiedzią. Aktualny stan prawny i zasady przyznawania danej formy pomocy są przedstawione w opisach poszczególnych rozwiązań, dostępnych na naszej stronie w dedykowanych zakładkach.

 

Podstawowe informacje

Od jakiej daty należy liczyć okres zawieszenia postępowania administracyjnego - od 14 marca 2020 r. (od kiedy obowiązuje ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego) czy od 31 marca 2020 r. (wejście w życie ustawy - Dz. U. z 2020 r.poz.568)

Informacja w sprawie wstrzymania i zawieszenia terminów procesowych jest udostepniona na stronie Ministerstwa Sprawiedliwosci.  W związku z licznymi pytaniami i komentarzami, Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że przepisy stanowiące część „Tarczy antykryzysowej” dotyczące wstrzymania nierozpoczętego i zawieszenia rozpoczętego biegu terminu procesowego nie mają mocy wstecznej. Prawo nie powinno działać wstecz. Dlatego terminy procesowe wskazane w specustawie, które biegły w dniu wejścia w życie ustawy tj. w dniu  31 marca 2020 r. - ulegają od dnia 31 marca 2020 zawieszeniu. Natomiast te, które miałyby rozpocząć swój bieg po tym terminie, biegu tego nie rozpoczną do czasu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Nadawanie mocy wstecznej przepisom dotyczącym biegu terminów procesowych mogłoby spowodować skutki niedające się pogodzić z zasadą demokratycznego państwa prawnego, albowiem w wielu przypadkach mogło już dojść do nieodwracalnych skutków np. wykonania planów podziału sum uzyskanych z egzekucji, eksmisji z lokalu, wpisania podmiotów do rejestru etc.

Jeśli jednak z przyczyn od strony niezawinionych (np. kwarantanny) strona nie dochowała terminu procesowego, może wnosić o jego przywrócenie na podstawie art. 168 Kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten stanowi, że jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Stan na 07.07.2020.

Do kogo jest skierowana pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej?

Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej obejmuje przedsiębiorstwa: osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie i duże firmy. Kierowane jest także do osób wykonujących umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, o dzieło, agencyjne), organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych, których obroty lub przychody spadły w związku z pandemią COVID-19. 
Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej uzyskają również m.in. rodzice, osoby niepełnosprawne, rolnicy, artyści, instytucje kultury, sportowcy, cudzoziemcy czy kierowcy.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Gdzie mogę poznać więcej szczegółów dotyczących pomocy rządowej, zanim złożę wniosek?

Na stronie internetowej Tarczy Antykryzysowej aktualizujemy na bieżąco informacje dotyczące pomocy rządowej. Znajdziesz tutaj informacje o dostępnych mechanizmach, uproszczone formy wniosków, a  w przypadku dostępnych wniosków w formie elektronicznej – bezpośredni link kierujący od razu do elektronicznego formularza wniosku na stronie odpowiedniej instytucji.
Informacje dotyczące pomocy znajdziesz także na stronach internetowych BGK (www.bgk.pl/pakietpomocy), PFR (www.pfr.pl/tarcza), ZUS (https://www.zus.pl/), ARP (https://www.arp.pl/) oraz stronach poszczególnych resortów.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy pomoc rządu obejmie także obniżkę czynszu?

Możesz skorzystać z:

 • Ulgi w spłacie czynszów najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości, które stanowią własność jednostek samorządu terytorialnego. Możliwe jest uzyskanie ulgi w spłacie czynszów najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości, które stanowią własność jednostek samorządu terytorialnego (JST). Decyzję w tej sprawie udziela organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego bez konieczności wcześniejszej uchwały właściwej rady lub sejmiku. Dotyczy to umorzenia czynszu w całości lub w części, odroczenia płatności, rozłożenia na raty należności z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości JST, za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii bezpośrednio przez prezydenta miasta (wójta, burmistrza, zarząd powiatu albo zarząd województwa).
 • Czasowego wygaśnięcia umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy. W ramach Tarczy Antykryzysowej wprowadzono mechanizm czasowego wygaśnięcia zobowiązań wynikających z umów: najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej, w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych zgodnie z właściwymi przepisami.
  W terminie 3 miesięcy od dnia zniesienia zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych osoba uprawniona dotychczas do używania powierzchni handlowej ma złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę przedłużenia obowiązywania umowy na takich samych warunkach jak przed ogłoszeniem zakazu. Nowa umowa ma wiązać przez okres odpowiadający długości okresu obowiązywania zakazu i dodatkowo 6 miesięcy. Jeśli oferta nie zostanie złożona w terminie, to uważa się, że do czasowego wygaśnięcia umowy nie doszło. 
  Czasowe wygaśnięcie umowy obowiązuje od dnia wprowadzenia zakazu, a obowiązek złożenia oferty zawarcia nowej umowy na dotychczasowych zasadach – od dnia zniesienia zakazu. 
  Strony wyżej wymienionych umów mogą korzystać także z innych rozwiązań na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego na wypadek wprowadzenia ograniczeń w swobodzie działalności gospodarczej.  

Stan na 27 kwietnia 2020.

Kim jest mikroprzedsiębiorca?

Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. 

Na potrzeby badania, czy warunek dotyczący zatrudnienia został spełniony, przy wyliczaniu średniorocznego zatrudnienia należy brać pod uwagę etaty, a nie osoby jako takie. Np. dwóch pracowników zatrudnionych przez cały rok na 4/5 etatu daje razem 1,6 etatu, a nie 2,0 etatu. Tym samym przedsiębiorca, u którego średnioroczne zatrudnienie wyniosło 9,8 etatu, wciąż mieści się w definicji mikroprzedsiębiorcy.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Przedsiębiorcy

Zatrudniam pracowników z zagranicy, którzy obecnie są w swoich krajach. Czy będą musieli przejść kwarantannę po powrocie do pracy? 

Od północy z 12/13 czerwca br. zakończone zostały kontrole graniczne na całym odcinku granicy wewnętrznej. Zniesienie kontroli granicznej na granicy wewnętrznej to także zniesienie kontroli sanitarnej i brak obowiązku kwarantanny. Obostrzenia, w tym ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski oraz kwarantanna, wciąż obowiązują na granicy zewnętrznej UE.
Zniesienie kontroli na granicy wewnętrznej oznacza, że po polskiej stronie nie są prowadzone kontrole graniczne, a osoby wjeżdżające do Polski nie muszą odbywać obowiązkowej kwarantanny. Granicę można przekraczać swobodnie w dowolnym miejscu, zarówno na kierunku do, jak i z Polski, ale planując podróż zagraniczną, należy uwzględnić obostrzenia obowiązujące w kraju sąsiednim.

Na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą wciąż obowiązują obostrzenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Straży Granicznej.

Stan na 17.06..2020

Jaka jest definicja "powierzchni handlowej" zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwaca 2020 r., tzw. Tarczą 4.0?

W ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086) art. 15ze ustawy COVID-19 został uzupełniony o definicję użytego w tym przepisie pojęcia „powierzchnia handlowa”. Zgodnie z dodaną definicją przez powierzchnię handlową rozumie się powierzchnię znajdującą się w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 niezależnie od celu oddania powierzchni do używania, w szczególności w celu sprzedaży towarów, świadczenia usług i gastronomii. Jest to zmiana jedynie doprecyzowująca i wyjaśniająca właściwe rozumienie tego pojęcia. Takie znaczenie pojęcia "powierzchnia handlowa" obowiązuje więc od początku wprowadzenia przepisu art. 15ze ustawy COVID-19 do systemu prawa.

Stan na 29.06..2020

Czy wykonanie testu pracownikowi w celu wyeliminowania podejrzenia zarażenia koronawirusem ze środków pracodawcy może być uznany za koszt uzyskania przychodu i czy będzie wolny od podatku dochodowego po stronie pracownika?

Zasady opodatkowania nieodpłatnych świadczeń (świadczeń częściowo odpłatnych) regulują przepisy art. 11 ust. 2-2b w związku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.).
W wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt. K 7/13 Trybunał Konstytucyjny dokonał wykładni tych przepisów. Trybunał Konstytucyjny uznał, że za przychód pracownika mogą być uznane nieodpłatne świadczenia, które:

 • zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
 • zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
 • mają wymierną wartość przypisaną indywidualnemu pracownikowi (świadczenie nie jest dostępne w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Uwzględniając zatem wytyczne wyroku Trybunału Konstytucyjnego, należy stwierdzić, że sfinansowanie przez pracodawcę testów na koronawirusa nie następuje w interesie pracownika, a w interesie pracodawcy.
Wykonywanie testów, zaopatrzenie pracowników w przyłbice, maseczki i inne środki ochrony osobistej zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzeniania się choroby, niweluje niepożądaną przez każdego pracodawcę absencję pracowników i jest istotne dla terminowego wywiązania się pracodawcy z zawartych kontraktów.

W takim przypadku nie jest rozpoznawany przychód po stronie pracownika.

Natomiast koszt takich badań przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te, odpowiednio udokumentowane, spełniają kryteria kosztów uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. służą zabezpieczeniu źródła przychodów.

Stan na 07.07..2020

Czy świadczenie postojowe jest zwolnione z podatku dochodowego? 

Wartość świadczenia postojowego, o którym mowa w art. 15zq ustawy o COVID-19, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochód z tego tytułu zwolniony jest z opodatkowania na podstawie art. 52m ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stan na 07.07..2020

Czy subwencja finansowa z PFR jest przychodem podlegającym opodatkowaniu? 

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 18 maja 2020, skutki podatkowe wsparcia finansowego w postaci pożyczki, są następujące:

 • otrzymanie pożyczki w ramach Tarczy Finansowej: podatnicy nie zaliczają do przychodów podatkowych kwoty otrzymanej pożyczki. Wypłata środków przez PFR jest dla przedsiębiorcy neutralna podatkowo. Przedsiębiorca może korzystać z całej kwoty finansowania.
 • zwrot pożyczki otrzymanej w ramach Tarczy Finansowej: podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kwoty zwróconej pożyczki. Tak samo jak wypłata kwoty pożyczki przez PFR, jej zwrot również jest dla przedsiębiorcy neutralny podatkowo.
 • koszty sfinansowane z udzielonej w ramach Tarczy Finansowej pożyczki kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach. Wszystkie wydatki, które zostały pokryte ze środków przekazanych przez PFR, podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji. Kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów nie zmienia także ewentualne umorzenie pożyczki.
 • umorzenie pożyczki: obecnie do przychodów zalicza się wartość umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek. Umorzenie kwoty pożyczki stanowi przysporzenie dla przedsiębiorcy, zasady prawa podatkowego wiążą z tym zdarzeniem powstanie zobowiązania podatkowego. Możliwość dokonania w 2021 r. częściowego zwolnienia z podatku dokonanych umorzeń analizowane będzie przez Ministerstwo Finansów we współpracy z PFR. Interpretacja dostępna na stronie Ministerstwa Finansów.

Stan na 22.05.2020

Czy w przypadku zwolnienia pracowników firma będzie musiała zwrócić koszty wsparcia uzyskanego z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Zgodnie z treścią § 5 ust. 4 umowy: 
„W razie niewywiązania się przez Przedsiębiorcę ze zobowiązań określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2, Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, z którego otrzymał środki, w terminie określonym w § 3 zdanie wstępne, tej części środków, o których mowa w § 1 ust. 1, która była przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pracowników, z którymi pracodawca rozwiązał umowę przed upływem okresów wskazanych w § 2 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków".

Stan na 20 maja 2020.

Jak długo powinienem prowadzić działalność gospodarczą, aby otrzymać wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej?

Jeśli chcesz skorzystać z poszczególnych instrumentów wsparcia, sprawdź za każdym razem wymogi. Poniżej znajdują się wybrane narzędzia skierowane do mikroprzedsiębiorców: 

Świadczenie postojowe 

Świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcy, który zawiesił prowadzenie działalności, pod warunkiem że została ona rozpoczęta przed 1 kwietnia 2020 r. i jej zawieszenie nastąpiło po 31 stycznia 2020 r. Ponadto konieczne jest spełnienie pozostałych warunków umożliwiających ubieganie się o świadczenie. 


Jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw 

Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w wysokości do 5 000 zł, może zostać udzielona tym mikroprzedsiębiorcom, którzy prowadzili swoją firmę przed dniem 1 marca 2020 r. 
Ponadto konieczne jest spełnienie pozostałych warunków umożliwiających ubieganie się o świadczenie. 


Zwolnienie ze składek 

Ze zwolnienia może skorzystać:
1.        zwolnienie z opłacenia 100 proc. należności za dany miesiąc dotyczy:

 • osób wykonujących przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność   i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia,
 • płatników składek, którzy prowadzili działalność:

— przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
— w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
— w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.

 • spółdzielni socjalnych zgłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS (bez względu na liczbę zatrudnianych osób),
 • duchownych.

2.        zwolnienie z opłacenia 50 proc. należności za dany miesiąc dotyczy:

 • płatników składek, którzy prowadzili działalność:

— przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
— w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
— w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.

Stan na 20 maja 2020.

Jakie mechanizmy wsparcia dla mikroprzedsiębiorców można łączyć?

Rozwiązania w Tarczy Antykryzysowej I w części dotyczącej rynku pracy zawierają m.in. takie fmechanizmy wsparcia:

 • dofinansowanie  przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników prowadzenia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy, 
 • dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy mikroprzedsiębiorcom, małym  i średnim przedsiębiorcom części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń,
 • niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy.

Wyżej wymienione formy wsparcia oraz inne, zaproponowane w  ramach Tarczy Antykryzysowej, mogą być stosowane łącznie, o ile nie będą przeznaczone na finansowanie działań, które zostają pokryte z innych źródeł publicznych.

Stan na 20 maja 2020.

Czy przedsiębiorstwo posiadające oddziały w różnych regionach Polski (nie są oddzielnymi jednostkami z własnymi numerami KRS i NIP) może ubiegać się o wsparcie z FGŚP dla wszystkich pracowników, składając wniosek w WUP właściwym dla lokalizacji siedziby przedsiębiorstwa, czy też każdy oddział powinien składać wniosek osobno dla swoich pracowników?

Wniosek w sprawie wsparcia z FGŚP może złożyć przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, tj.:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą,
 •  wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 

Oddziały, o których mowa w pytaniu, nie spełniają tej definicji, dlatego wniosek powinno złożyć przedsiębiorstwo.

Stan na 20 maja 2020.

Jeśli zleceniobiorca ma na umowie stawkę godzinową, to przy staraniu się o dofinansowanie ze starostwa, jak ma wyliczyć liczbę godzin, a tym samym wysokość dofinansowania?

W opisanym przypadku należy oszacować liczbę godzin, np. na podstawie średniej z ostatnich miesięcy. Na koniec okresu dofinansowania przedsiębiorca będzie musiał rozliczyć się ze środków które otrzymał i wtedy poda już te godziny, które faktycznie zleceniobiorca przepracował.

Stan na 20 maja 2020.

Prowadzę restaurację. Czy będę zwolniony z opłacania rat za zezwolenie na alkohol? Obecnie sprzedaż nie jest realizowana.

Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują żadnych odstępstw od obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
A zatem terminy wskazane w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (II rata – do 31 maja i III rata – do 30 września) obowiązują bez zmian. W przypadku niedokonania opłaty w wysokości i terminie wskazanym w ustawie można jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości stanowiącej 30 proc. opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym. Ministerstwo Rozwoju przygotowało propozycje zmian w tym zakresie, jednak wymaga ono konsultacji i uzgodnień.

Stan na 20 maja 2020.

Czy przedsiębiorca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę w okresie pobierania dofinansowanie do wynagrodzeń pracownika, jeśli jej rozwiązanie nastąpi już okresie pobierania dofinansowania?

Nie można wypowiedzieć umowy o pracę z pracownikiem w okresie pobierania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zgodnie z § 2 ust. 2 umowy Beneficjent zobowiązuje się, że pracownikom objętym świadczeniem dofinansowanym ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie wypowie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania przez pracownika świadczeń, o których mowa w art. 15g ustawy.

Stan na 20 maja 2020.

Czy w związku ze spadkiem obrotów firmy można otrzymać z urzędu pracy dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, na które otrzymujemy już środki z PFRON?

Świadczenia pozyskane przez pracodawcę do kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych z FGŚP nie wykluczają możliwości otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON. Jednak pracodawca zamierzający skorzystać ze wspomnianego wsparcia z FGŚP powinien dowiedzieć się, czy ze strony podmiotu, który udziela pomocy w postaci dofinansowania z FGŚP, nie ma żadnych przeszkód w łączeniu obu rodzajów dofinansowań.
W zakresie PFRON istotne jest, że miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych.
Przepisu powyższego nie stosuje się w przypadku, gdy pracodawca sfinansował wynagrodzenie pracownika:

 • ze środków publicznych z prowadzonej działalności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5,
 • z dochodów publicznych (wpływów ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych), o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podstawa prawna 22).

Stan na 20 maja 2020.

Czy po złożeniu wniosku do urzędu pracy otrzymam potwierdzenie zwrotne i w jakim czasie?

Przy wniosku elektronicznym przedsiębiorca otrzymuje potwierdzenia UPP (tj. urzędowe poświadczenie przedłożenia) na konto praca.gov.pl oraz na podany adres e-mail.
Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie nakładają na organy realizujące instrumenty Tarczy Antykryzysowej terminów rozpatrywania wniosków.  W związku z tym również umowy nie określają zapisów w tym zakresie. Oczywiście urzędy powinny procedować bez zbędnej zwłoki. Należy mieć jednak na uwadze, że w zależności od powiatowego urzędu pracy liczba wniosków przypadająca na rozpatrujących je pracowników może być skrajnie różna. Dlatego też nakładanie konkretnych / jednakowych terminów na wszystkie powiatowe urzędy pracy jest niemożliwe.
Jeśli zostanie stwierdzone, że wnioskodawca nie spełnia warunków, dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu kompletnego wniosku o przyznanie świadczeń odmawia w formie pisemnej zawarcia z wnioskodawcą umowy o wypłatę świadczeń. Natomiast jeśli kompletny wniosek zostaje rozpatrzony pozytywnie, takiego obowiązku nie ma. W takie sytuacji – zgodnie z § 9 umowy –  umowa obowiązuje od dnia przekazania Beneficjentowi pierwszej transzy środków.

Stan na 20 maja 2020.

Czy pracodawca powinien konkretnie poinformować pracownika, że korzysta z porozumienia Tarczy Antykryzysowej i w związku z tym obniża mu wymiar etatu i wynagrodzenie na określony czas?

Pracownik powinien być poinformowany o nowych warunkach pracy określonych w porozumieniu. 
Według art 15 g pkt. 11 porozumienie zawiera pracodawca oraz:

 • organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263), z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
 • organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
 • zakładowa organizacja związkowa - jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo
 • przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy, jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa; w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.

Natomiast w art 15g pkt. 14 zostało sprecyzowane, co powinno zawierać porozumienie. W porozumieniu określa się co najmniej:

 • grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy,
 • obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników,
 • okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Stan na 20 maja 2020.

Czy jako mikroprzedsiębiorca muszę mieć konto firmowe, czy też mogę korzystać z konta, które podam, np. do wypłaty postojowego itd.

Nie każdy przedsiębiorca ma obowiązek posiadania konta bankowego dla swojej działalności. W takim przypadku można podać dowolne inne konto bankowe. 
Wypłata świadczenia postojowego następuje w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659, 730 i 1495).

Stan na 20 maja 2020.

Ze względu na niezależne od mnie czynniki nie mogłam podpisać z pracownikami papierowej wersji porozumienia o przestoju ekonomicznym, ale pracownicy zostali telefonicznie poinformowani o jego wprowadzeniu. Czy mogę więc podpisać porozumienie z bieżąca datą, ale z obowiązywaniem od 1 kwietnia?

Tak. Można podpisać porozumienie z wcześniejszą datą obowiązywania np. można podpisać porozumienie w dniu 16 kwietnia z datą obowiązywania od 1 kwietnia 2020 r.

Stan na 20 maja 2020.

Chciałam złożyć wniosek o PSZ- DKDG (o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników), ale nie mam numeru REGON, co powinnam więc wpisać?

We wniosku PSZ-DKDG nie ma pola wymagającego wpisanie REGON. W pierwszej sekcji: DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDSIĘBIORCY należy uzupełnić nazwę firmy:

 • imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub 
 • nazwę firmy w przypadku osoby niebędącej osobą fizyczną

oraz NIP firmy.
Stan na 20 maja 2020.

Czy należy przeliczyć nowy wymiar urlopu za czas pracy zmniejszony do 80 proc. na trzy miesiące?

Tak.

Stan na 20 maja 2020.

Czy limit osób (maksymalnie 49 osób zgłoszonych do ZUS) podawany jest na stan w lutym 2020, czy musimy go aktualizować co miesiąc? Czy to znaczy, że nie możemy w międzyczasie (od marca do końca maja) zatrudnić nikogo nowego, żeby nie przekroczyć liczby 49 osób zgłoszonych?

Zwolnienie z opłacenia 50 proc. wartości składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za dany miesiąc dotyczy płatników składek, którzy prowadzili działalność:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,        
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,     
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.

Określenie uprawnienia nie wymaga aktualizacji. Jeśli prawo do zwolnienia zostało przyznane, utrzymuje się niezależnie od zmian w zatrudnieniu. Kwota zwolnienia ze składek zależy od wykazanego stanu w deklaracji rozliczeniowej.

Stan na 20 maja 2020.

Czy pomoc publiczna stanowiąca dopłatę do wynagrodzeń jest przychodem firmy i podlega opodatkowaniu?

Zgodnie z art. 15zzzh ustawy antykryzysowej wsparcie, o którym mowa w art. 15zzb–15zze, stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce w rozumieniu Komunikatu Komisji. Pomoc ta została notyfikowana Komisji, która 23 kwietnia 2020 r. wydała decyzję uznającą tę pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym.
Jak wynika z postanowień decyzji Komisji, wsparcie, o którym mowa m.in. w art. 15zzb ustawy antykryzysowej, stanowi „pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń pracowników w celu uniknięcia zwolnień podczas epidemii COVID-19” (sekcja 3.10).
Kluczowy dla tej sprawy wydaje się art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a dokładnie jego ust. 4 pkt 14. Jego treść mówi, że „do przychodów nie zalicza się wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów”. Mając na uwadze powyższe, pomocy de minimis nie należy traktować jako przychodu firmy.

Stan na 20 maja 2020.

Na jaką pomoc mogę liczyć, żeby utrzymać działalność gospodarczą?

Przygotowaliśmy szereg rozwiązań dla przedsiębiorców, żeby pomóc im zachować miejsca pracy i utrzymać płynność finansową. Rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb firm. Jeśli chcesz sprawdzić, z jakich form wsparcia możesz skorzystać, zapoznaj się odpowiednią zakładką na naszej stronie.
Przygotowane przez nas rozwiązania to m.in.:

 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników,
 • dofinansowanie do pensji pracowników,
 • pożyczka obrotowa na wynagrodzenia w sektorze MŚP,
 • zwiększone dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego,
 • zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące dla samozatrudnionych, mikro- i małych przedsiębiorstw oraz spółdzielni socjalnych,
 • możliwość częściowego umorzenia zaległości podatkowej,
 • zwolnienie z płatności abonamentu i opłat audiowizualnych,
 • odliczenie kosztów B+R od dochodu,
 • odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.,
 • ulga IP Box,
 • niższe zaliczki na PIT/CIT,
 • dodatkowe dofinansowanie na prowadzenie działalności,
 • odliczenie przekazanej darowizny od dochodu,
 • możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty należności ZUS,
 • zwolnienie z podatku od świadczenia postojowego,
 • zwolnienie z podatku od sprzedaży detalicznej,
 • zwolnienie z opłaty za przesunięcie płatności podatku,
 • zmiana zasad spłacania i ulgi na „złe długi",
 • ulgi w spłacie czynszów najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,
 • niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców,
 • korzystniejsze warunki finansowania działalności MŚP,
 • korzystniejsze warunki gwarancji de minimis z BGK dla mikro-, małych i średnich firm,
 • gwarancje Biznesmax dla mikro-, małych i średnich firm udzielane przez BGK,
 • świadczenia postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym,
 • gwarancje dla średnich i dużych firm z Funduszu Gwarancji Płynnościowych,
 • dłuższy czas na składanie zawiadomienia ZAW-NR,
 • fakultatywne kary za błędy w JPK_VAT,
 • odstąpienia od obecności funkcjonariusza przy niektórych czynnościach w ramach kontroli celno-skarbowej,
 • dłuższe terminy realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego,
 • przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT,
 • ułatwienia w e-paragonach,
 • ułatwienia w zakresie PZP,
 • czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy,
 • przesunięcie terminu złożenia informacji o cenach transferowych,
 • przesunięcie składania nowego pliku JPK_VAT,
 • rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczki,
 • zwolnienie z informowania o schematach podatkowych MDR,
 • przesunięcie terminu zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKC-RU,
 • zawieszenia biegu terminów procesowych i sądowych,
 • jednorazowa amortyzacja,
 • możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości,
 • odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa,
 • odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu gminy,
 • brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej PIT za 2019 r.,
 • elektroniczny czynny żal,
 • przedłużenie ważności zezwolenia na pracę i oświadczenia,
 • wydłużenie czasu na rejestrację sprowadzonego pojazdu,
 • więcej czasu na załatwienie spraw związanych z zarządem sukcesyjnym,
 • przesunięcie terminu zapłaty podatku od budynków,
 • rozłożenie zaległego podatku na raty,
 • możliwość zapłacenia później podatku,
 • możliwość zapłacenia później podatku PIT za pracowników,
 • przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Gdzie mogę zwrócić się o pomoc w sytuacji braku przychodów mojej firmy?
 • Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, możesz otrzymać pożyczkę do 5 tys. zł. Wsparcie uzyskasz w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Jeśli jesteś samozatrudniony, zwróć się do powiatowego urzędu pracy w miejscu, w którym prowadzisz działalność gospodarczą, żeby uzyskać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności.
 • Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą, zwróć się do powiatowego urzędu pracy, żeby uzyskać dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.

Dodatkowo, jeśli pojawi się problem z uregulowaniem należności podatkowych, każdy podatnik może zwrócić się do właściwego dla siebie urzędu skarbowego i złożyć wniosek o ulgę w ich spłacie albo o umorzenie zaległości. Wnioski można składać za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl albo w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP, albo listownie. Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania nie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty prolongacyjnej.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy aby otrzymać pomoc, muszę stawić się w urzędzie osobiście? Co mam zrobić, jeśli nie mogę udać się osobiście? Które wnioski będą dostępne online, a które nie?
 • Jeśli chcesz otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, złóż wniosek w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) właściwym ze względu na siedzibę swojej firmy. Wniosek możesz też złożyć przez stronę internetową www.praca.gov.pl. Lista WUP-ów znajduje się w formularzach elektronicznych na platformie www.praca.gov.pl
 • Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą i chcesz otrzymać pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, złóż wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Wniosek możesz też złożyć przez stronę internetową www.praca.gov.pl. Lista PUP-ów znajduje się w formularzu elektronicznym na platformie www.praca.gov.pl
 • Jeśli jesteś osobą samozatrudnioną i chcesz otrzymać o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, złóż wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Wniosek możesz też złożyć przez stronę internetową www.praca.gov.pl. Lista PUP-ów znajduje się w formularzu elektronicznym na platformie www.praca.gov.pl
 • Wnioski o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych albo o umorzenie zaległości podatkowych możesz złożyć za pośrednictwem portalu www.biznes.gov.pl albo w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP, albo listownie do właściwego urzędu skarbowego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.biznes.gov.pl
 • Jeśli starasz się o wsparcie udzielane przez ZUS, złóż wniosek za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) albo strony www.gov.pl. Obecnie – ze względów bezpieczeństwa – papierowe formularze nie są dostępne w placówkach ZUS. 
  Wniosek złóż elektronicznie poprzez PUE ZUS, albo pocztą tradycyjną (wnioski możesz pobrać ze strony www.zus.pl i wydrukować) lub wrzucić do specjalnej skrzynki w placówce ZUS. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.zus.pl.  
 • Pomoc firmom dotkniętych trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 oferują partnerzy BGK (banki kredytujące, pośrednicy finansowi). Większość z nich proponuje możliwość dostarczania dokumentów drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.bgk.pl/pakietpomocy/ oraz stronach partnerów BGK.
 • Polski Fundusz Rozwoju oferuje wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach trzech programów: „Tarcza Finansowa PFR dla mikrofirm", „Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm" oraz „Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm". Programy PFR będą obsługiwane za pomocą specjalnych formularzy zgłoszeniowych. Terminy składania wniosków oraz szczegółowe zasady programu będą podane po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizację programu. Jeśli prowadzisz dużą firmę, już teraz możesz złożyć wstępny wniosek. Szczegółowe zasady kwalifikacji i możliwego finansowania będą przekazywane firmom indywidualnie przez PFR. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.pfr.pl/tarcza.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Jakie są limity przychodu firmy uprawniające do wsparcia?

Wszyscy przedsiębiorcy (samozatrudnieni, mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa), organizacje pozarządowych oraz spółdzielnie socjalne mogą zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, jeśli zarejestrowały spadek obrotów gospodarczych: 

 • nie mniejszy niż o 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
 • nie mniejszy niż o 25 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu z obrotami z miesiąca poprzedniego.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wysokości spadku obrotów wykazanego we wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (15 681 zł).

W przypadku ulgi w opłacaniu składek ZUS nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Warunki uzyskania ulgi są dwa: 

 • prowadzenie działalności pozarolniczej przed 1 kwietnia 2020 r. 
 • przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie może przekraczać 15 681 zł.

Stan na 27 kwietnia 2020.

W jakim zakresie mogę liczyć na bezzwrotną pomoc rządu?

Oferujemy bezzwrotną pomoc w postaci m.in.:

 • Dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników przysługującego mikroprzedsiębiorcom, małym, średnim i dużym firmom oraz organizacjom pozarządowym i spółdzielniom socjalnym (w przypadku utrzymania ich miejsc pracy przez okres odpowiadający okresowi dofinansowania).
 • Pożyczki dla osób samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców w wysokości 5 tys. zł (pod warunkiem że pożyczkobiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki).

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy moja firma będzie mogła zawiesić działalność?

Zasady zawieszania działalności gospodarczej nie ulegają zmianom. Przedsiębiorca – bez względu na formę – może zawiesić działalność na okres nie krótszy niż 30 dni pod warunkiem, że nie zatrudnia pracowników. Osoby fizyczne mogą zawiesić działalność na czas nieokreślony, a podmioty wpisane do KRS na 2 lata. Osoby fizyczne mogą złożyć wniosek o zawieszenie działalności w dowolnym momencie, a zatem także z datą wsteczną.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Na jaką pomoc mogę liczyć przy zatorach płatniczych? Czy jest możliwe krótkotrwałe zawieszenie kontraktów?

Tarcza Antykryzysowa przewiduje wiele rozwiązań, które mogą pomóc w przypadku zatorów płatniczych. Są to m.in.:

 • Poprawa płynności przedsiębiorcy przez podwyższenie gwarancji BGK de minimis.
 • Przesunięcie płatności podatku bez opłaty prolongacyjnej (rozłożenie na raty lub odroczenie zapłaty podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę).
 • Modyfikacja przepisów podatkowych (PIT i CIT) – zwolnienie z obowiązku zwiększenia podstawy opodatkowania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w 2020 r. o tzw. zły dług, czyli nieuregulowane należności handlowe po upływie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty. 
 • Przepisy podatkowe w tym zakresie nie obowiązują dłużnika w 2020 r., jeśli spełnia wskazane warunki, tj. ponosi negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego. A jeśli rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r., to w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej (sprzedaż towarów na rzecz konsumentów musi przekraczać 17 mln zł miesięcznie).
 • Przesunięcie terminu wykonania warunków kontraktów w ramach zamówień publicznych.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy są jakieś zachęty dla dużego biznesu, aby kontynuował współpracę z podwykonawcami (na razie większość kontraktów jest wstrzymana i zamrożona)?

Jeśli jesteś wykonawcą, podwykonawcą oraz dalszym podwykonawcą, możesz skorzystać z rozwiązań, które polegają na modyfikacji postanowień zawartych umów stosownie do okoliczności spowodowanych przez COVID-19. Te modyfikacje mogą np. obejmować zmianę terminu, sposobu, zakresu świadczenia usług lub harmonogramu realizacji umowy. 

Średnie i duże przedsiębiorstwa mogą skorzystać z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, uruchomionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancje w bankach kredytujących, zarówno komercyjnych, jak i spółdzielczych, które podpisały z BGK odpowiednie umowy o współpracy. Gwarancje będą przeznaczane na zapewnienie płynności finansowej (dotyczy to nowych lub odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych w rachunku bieżącym i linii kredytowych). Gwarancje nie mogą jednak obejmować kredytów zaciągniętych na spłatę innego kredytu lub pożyczki, ani kredytów objętych inną gwarancją lub poręczeniem udzielonym przez BGK.
Więcej informacji znajdziesz na stronie BGK (www.bgk.pl/pakietpomocy).

Stan na 27 kwietnia 2020.

Dlaczego w administracji publicznej wstrzymane są zlecenia, choć można je realizować?

Nie wydano decyzji, które odgórnie wstrzymywałyby realizację zleceń w administracji publicznej. Decyzje o wstrzymaniu realizacji zamówień publicznych podejmowane są indywidualnie przez poszczególne podmioty. Wynikają one przede wszystkim z trudności organizacyjnych wywołanych pandemią (np. braki kadrowe po stronie zamawiającego, które uniemożliwiają odbiór przedmiotu zamówienia albo przeprowadzenie nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy otrzymam karę umowną za opóźnienie w przetargu publicznym? Co muszę zrobić?

Przepisy Tarczy Antykryzysowej pozwalają zamawiającym odstąpić od kar umownych lub odszkodowań, jeśli umowa była niewykonana lub wykonana nienależycie z powodu okoliczności spowodowanych przez koronawirus (np. braki kadrowe, zakłócenia w łańcuchu dostaw, trudności w dostępie do sprzętu, trudności w realizacji usług transportowych decyzje wydane przez GIS).
Wykonawcy maja obowiązek niezwłoczne informować zamawiających o okolicznościach związanych z COVID-19, które miały lub mogą mieć wpływ na należyte wykonanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Na podstawie otrzymanych informacji zamawiający mogą zwolnić wykonawców od przewidzianych kar umownych lub odszkodowań. Jeśli zamawiający stwierdzi, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w porozumieniu z wykonawcą dokonać zmian jej postanowień, np. poprzez zmianę terminu, sposobu, zakresu świadczenia usług lub harmonogramu realizacji umowy.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Kto zapłaci pracownikowi za czas spędzony na kwarantannie?

Jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym (obowiązkowym, gdy pracujesz na umowę o pracę, lub dobrowolnym, jeżeli pracujesz na umowę zlecenie lub prowadzisz działalność pozarolniczą), to przysługują ci świadczenia z tytułu choroby, czyli wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę, lub zasiłek chorobowy określony w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Dla kogo jest świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe przysługuje osobom, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać postojowe?

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Przysługuje ci, jeśli:

– Wykonujesz umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r.
– Suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
– Twój przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
– Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
– Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
– Nie możesz wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

 • Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł otrzymasz, jeśli:

– Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesiłeś działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu, który uzyskałeś  w miesiącu poprzedzającym.
–  Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r. –  Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
–  Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

 •  Świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł otrzymasz, jeśli:

– Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
– Nie masz  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
– Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Elastyczny czas pracy – dla kogo?

Wprowadzamy rozwiązania uelastyczniające przepisy o czasie pracy. Mogą je zastosować pracodawcy, u których z powodu epidemii koronawirusa spadły obroty gospodarcze. Co ważne, pracodawca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. Ci pracodawcy będą mogli ograniczyć nieprzerwany odpoczynek dobowy pracowników do nie mniej niż 8 godzin, a nieprzerwany odpoczynek tygodniowy do nie mniej niż 32 godzin. Trzeba też pamiętać, że pracodawca musi zagwarantować pracownikom równoważny okres odpoczynku w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni.
Dodatkowo, w porozumieniu z organizacjami związkowymi albo przedstawicielami pracowników (tam, gdzie takie organizacje nie działają) pracodawcy będą mogli:

 • Zawrzeć porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym można przedłużyć dobowy wymiaru czasu pracy do maksymalnie 12 godzin (w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy) – pracodawca będzie musiał „oddać” godziny innego dnia lub dać dzień wolny.
 • Zawrzeć porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Jaką pomoc otrzymam, żeby wypłacić pensję swoim pracownikom?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i wskutek pandemii koronawirusa odnotowujesz spadek obrotów, otrzymasz wsparcie od państwa przeznaczone na pensje dla pracowników. Wsparcie to pochodzi z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy dopłata ta może wynieść nawet 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przy przestoju firmy dopłata od państwa wyniesie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. W obu przypadkach dofinansowanie obejmie także składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy. 
Jeśli chodzi o podmioty ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne), których przychody z działalności statutowej spadły, możliwe będzie uzyskanie dofinansowania kosztów wynagrodzeń pracownika do 90 proc. płacy minimalnej powiększonej o koszty składek na ubezpieczenie społeczne ponoszone przez pracodawcę. Podmioty ekonomii społecznej, które prowadzą działalność gospodarczą, będą mogły uzyskać analogiczne wsparcie w przypadku spadku obrotów. Wniosek w tej sprawie należy kierować do PUP. 
Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, wówczas starosta może na podstawie zawartej umowy przyznać ci dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Takie wsparcie przysługuje przedsiębiorcy, jeśli obroty jego firmy spadły w następstwie wystąpienia pandemii koronawirusa. 
Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są w odpowiednich zakładkach na naszej stronie internetowej oraz na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy otrzymam wsparcie w związku z przestojem firmy?

W przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy możesz skorzystać z dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne. Rozwiązanie umożliwia skorzystanie z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli spadek obrotów nastąpił wskutek pandemii koronawirusa. 
Wsparcie jest udzielane podmiotom, które:

 • odnotowały spadek obrotów gospodarczych, 
 • nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości,
 • nie zalegają w opłacaniu należności publiczno-prawnych do końca III kwartału 2019 r. 

Dofinansowanie dotyczy wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w drodze porozumienia między przedsiębiorcą a związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Zależy mi na utrzymaniu zatrudnienia moich pracowników. Czy istnieje możliwość ograniczenia etatu?

W przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy możesz skorzystać z dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne. Rozwiązanie daje możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli wskutek pandemii koronawirusa spadły obroty twojej firmy. Wsparcie jest udzielane podmiotom, które:

 • odnotowały spadek obrotów gospodarczych, 
 • nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości,
 • nie zalegają w opłacaniu należności publiczno-prawnych do końca III kwartału 2019 r. 

Dofinansowanie dotyczy wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w drodze porozumienia między przedsiębiorcą a związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy mikroprzedsiębiorca może skorzystać jednocześnie z dofinansowania do pensji pracowników w przypadku zmniejszenia etatu bądź postoju, jak i z dofinansowania do kosztów wynagrodzenia i składek? Czy jedno z drugim się wyklucza?

Dopuszczalne jest skorzystanie zarówno z dofinansowania wynagrodzeń pracowników w ramach instrumentu z FGŚP i w ramach art. 15zzb. Jedynym warunkiem jest to, że nie będzie ono dotyczyło tych samych pracowników.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy można złożyć wniosek do Urzędu Pracy o wsparcie dla części pracowników na 3 miesiące, a dla innej części na 1 miesiąc oraz czy należy to zrobić na 2 oddzielnych wnioskach, czy na 2 załącznikach do wniosku?

Przedsiębiorca może złożyć wniosek na dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne na 3 miesiące dla części swoich pracowników, a także na 1 miesiąc dla pozostałej części swoich pracowników. W przedstawionym przypadku przedsiębiorca składa 2 wnioski: jeden na 3 miesiące,  a drugi na 1 miesiąc.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy można złożyć wniosek dwukrotnie w jednym miesiącu dla różnych pracowników?

Można złożyć wniosek dwukrotnie w jednym miesiącu dla różnych pracowników, ale należy pamiętać, że na złożenie wniosku masz jako przedsiębiorca 14 dni od daty uruchomienia naboru przez Dyrektora PUP.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Mikroprzedsiębiorca zatrudnia 2 studentów na umowę zlecenie (stawki godzinowe). O jaki rodzaj wsparcia może się starać?

Może ubiegać się o: 

 • dofinansowanie do części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w ramach art. 15zzb,    
 • o zwolnienie ze składek ZUS,
 • o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne,
 • w przypadku przestoju osoby zatrudnione mogą również skorzystać ze świadczenia postojowego wypłacanego przez ZUS.

Każdorazowo należy sprawdzić, czy przedsiębiorca spełnia kryteria ubiegania się o konkretne wsparcie.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Co robić, jeśli mam problem z wysłaniem wniosku o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców?

Wniosek o pożyczkę należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej – przez platformę Praca.gov.pl – lub w postaci papierowej do urzędu (za pomocą poczty). Jeśli chcesz złożyć wniosek za pośrednictwem platformy Praca.gov.pl, pamiętaj, że trzeba go podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego. W razie kłopotów ze złożeniem wniosków zapoznaj się z  instrukcjami zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej albo skontaktuj się bezpośrednio z urzędem pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy można jednocześnie wystąpić o zwolnienie ze składek ZUS oraz dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne?

Tak. Uzyskanie zwolnienia w ZUS nie wyklucza skorzystania ze wsparcia w ramach art.15zzb.  Jeżeli przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników. Może zatem skorzystać z obu form wsparcia.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Jak należy rozumieć pojęcie spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w Tarczy Antykryzysowej?

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych. Ten spadek jest rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.
Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu z analogicznymi 2 miesiącami w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: początek to dany dzień po 1 stycznia 2020 r., a koniec to dzień poprzedzający złożenie wniosku.
 Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego. Należy także pamiętać, że przedsiębiorca, który stara się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne lub o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy, licząc na dzień złożenia wniosku. W innym przypadku nie będzie mógł przyjąć wymaganych okresów referencyjnych.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy, który założyli jednoosobową działalność gospodarczą po 1 lutego 2020 r.?

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r., mogą złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Warunkiem jest, by przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
Jeśli jesteś płatnikiem składek i masz trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19, to możesz skorzystać z ulgi w ich opłacaniu bez opłaty prolongacyjnej. Możesz wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Ulgi dotyczą składek na twoje ubezpieczenia i zatrudnionych przez ciebie osób. Nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Dotyczy to składek za okres od stycznia 2020 r.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy dofinansowanie na pensje pracowników z PUP wyklucza pomoc z FGŚP z WUP?

Nie wyklucza, więc można stosować je łącznie, ale trzeba pamiętać, że przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane  z innych środków publicznych. Zapis mówiący o „tych samych kosztach” należy odnieść wprost do celu, na który przedsiębiorca może przeznaczyć dane wsparcie. Na przykład przedsiębiorca może skorzystać  z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników […] w ramach instrumentu z art.15 zzb i pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, ale z zastrzeżeniem, że koszty pożyczki nie mogą posłużyć do pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od nich składek.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy jako samozatrudniony mogę jednocześnie ubiegać się o niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców oraz o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych?

Pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów. 
Zapis mówiący o „tych samych kosztach” należy odnieść wprost do celu, na który przedsiębiorca może przeznaczyć dane wsparcie. Na przykład przedsiębiorca może skorzystać  z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników […] w ramach instrumentu z art.15 zzb i pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, ale z zastrzeżeniem, że koszty pożyczki nie mogą posłużyć do pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od nich składek.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Wypłacam wynagrodzenie pracownikom za dany miesiąc do 10. dnia następnego miesiąca. Czy zwolnienie ze składek ZUS za marzec 2020 r. będzie dotyczyło wynagrodzenia za luty (które wypłaciłem w marcu) czy za marzec (które wypłaciłem w kwietniu)?

Zwolnienie nie obejmuje składek należnych za luty 2020 r.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Wypłacam wynagrodzenie pracownikom za dany miesiąc do 10. dnia następnego miesiąca. Czy dofinansowanie do wynagrodzeń będzie dotyczyło wynagrodzenia za luty (wypłaconego w marcu) czy za marzec (wypłaconego w kwietniu)?

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku maksymalnie na 3 miesiące. Jeśli np. wniosek został złożony w marcu na 3 miesiące, przedsiębiorca otrzyma dofinansowania za marzec, kwiecień i maj. Wysokość wynagrodzenia jest podawana w załączniku do wniosku o udzielenie dofinansowania. W oświadczeniu, które składa przedsiębiorca, wymagane jest podanie kwoty wynagrodzenia pracownika brutto według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane. Zatem jeżeli przedsiębiorca składa wniosek w marcu, to powinien w załączonym do niego oświadczeniu wskazać wartość wynagrodzenia brutto, która zostanie wypłacona pracownikowi za marzec.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Nie mogę prowadzić działalności przez pandemię, a urząd skarbowy zajmuje mi konto z ostatnimi pieniędzmi. Co mogę zrobić?

Rząd przygotował szereg rozwiązań dla przedsiębiorców, żeby pomóc im zachować miejsca pracy i utrzymać płynność finansową. Specjalne instrumenty zostały również przygotowane z myślą o podmiotach, które odnotowały brak lub znaczący spadek przychodów. Np. mikroprzedsiębiorca może otrzymać pożyczkę do 5 tys. zł, samozatrudniony – dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności. W obu przypadkach należy zgłosić się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. 

Dodatkowo, jeśli pojawi się problem z uregulowaniem należności podatkowych, każdy podatnik może zwrócić się do właściwego dla siebie urzędu skarbowego i złożyć wniosek np. o ulgę w ich spłacie, rozłożenie na raty albo o umorzenie zaległości. Wnioski można składać za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl albo w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy ePUAP, albo listownie. Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania nie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty prolongacyjnej. Organ podatkowy może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty. Może też umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma dwóch wspólników, którzy tworzą dwuosobowy zarząd. Obaj są za granicą i z powodu pandemii nie mogą wjechać do kraju. Jak przyjąć uchwały związane ze sprawozdaniem z działalności, sprawozdaniem finansowym i absolutorium dla zarządu?

W świetle nowelizacji przepisów posiedzenia organów menedżerskich, w tym zarządu, mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (art. 208 § 5[2]). W ramach swoich obowiązków w zarządzie wspomniane osoby mogą więc odbyć posiedzenie całkowicie zdalnie i z każdego miejsca na świecie. W wypadku organów właścicielskich KSH wprowadza wymóg terytorialności (art. 234), a nowelizacja przepisów – inaczej niż w wypadku zarządu czy rady nadzorczej – nie daje możliwości odbycia posiedzenia w całości „wirtualnie". Wspólnicy mogą natomiast zwołać je w miejscu na terytorium RP (np. w siedzibie spółki) i wziąć (obaj) udział w takim posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 234 [1]. § 1) z dowolnego miejsca na świecie. Alternatywnie mogą podjąć uchwały poza posiedzeniem zgodnie z art. 227 par 2.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Na jakiej podstawie prawnej jednostka samorządu gospodarczego (np. izba gospodarcza) może przeprowadzić zdalne obrady walnego zgromadzenia członków, jeśli w statucie nie przewidziano takiej możliwości?

Związane z COVID-19 nowelizacje przepisów nie zmieniły regulacji w tym zakresie.  Jednostki te  działają na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych i statutów. Przedmiotowa ustawa nie zawiera żadnych unormowań odnoszących się do zasad udziału w walnym zgromadzeniu członków izby gospodarczej, ewentualnie gdy statut tak stanowi – w zgromadzeniu delegatów. W art. 7 ust. 5 i 6 ustawy mowa jest wyłącznie o tym, że członkowie izby gospodarczej niebędący osobami fizycznymi są reprezentowani w walnym zgromadzeniu izby, ewentualnie jeżeli statut to przewiduje, bo została przekroczona określona w tym dokumencie liczba członków danej izby – w zgromadzeniu delegatów – poprzez swoich przedstawicieli. W takich przypadkach statut powinien określać także tryb wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji. Ustawa nie „zabrania” określenia w statucie konkretnej izby gospodarczej – ewentualnie w regulaminie walnego zgromadzenia tej izby albo w regulaminie zgromadzenia delegatów – reguł zdalnego udziału w tych zebraniach, np. na wzór rozwiązań przyjętych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółkach akcyjnych. 

Stan na 27 kwietnia 2020.

We wniosku składanym do powiatowego urzędu pracy (PUP) znajduje się pytanie: „Czy wiek pracownika nie przekracza 30 lat?" Co z pracownikami urodzonymi w 1990 r.? Czy na dzień składania wniosku np. 30 kwietnia 2020 r. mają 30 lat, czy nie? Czy rozpatrywać to indywidualnie po dacie urodzenia (dzień, miesiąc)?

Informację o wieku pracownika podaje się w załączniku nr 2 do wniosku o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracownika. Załącznik ten składa się w momencie złożenia wniosku oraz następnie co miesiąc wraz z oświadczeniem w celu otrzymania kolejnej transzy dofinansowania. W przypadku składania wniosku należy podać, czy pracownik przekroczył 30 rok życia na dzień wypełniania wniosku. W przypadku składania tego załącznika w kolejnych miesiącach istotny jest stan na koniec danego miesiąca.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy pracodawca może bez zgody pracownika wysłać go na tegoroczny urlop wypoczynkowy?

Przepisy dotyczące Tarczy Antykryzysowej nie wprowadziły możliwości przymusowego wysyłania pracownika na urlop wypoczynkowy.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy w firmie działającej w różnych miastach muszą być przeprowadzone wybory przedstawiciela załogi przez obecnych pracowników, czy może być zawarte porozumienie z obecnymi pracownikami o obniżeniu czasu pracy do celów utworzenia wniosku o dopłaty w ramach Tarczy Antykryzysowej?

Nie jest konieczne organizowanie wyborów. Ustawa dotycząca tzw. Tarczy Antykryzysowej w art. 15g ust. 11 pkt. 4 dopuszcza możliwość zawarcia porozumienia z przedstawicielami pracowników, wybranymi przez pracowników uprzednio do innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy obniżonym wymiarem czasu pracy należy objąć również pracowników przebywających na wypowiedzeniu z opcją zwolnienia ze świadczenia pracy?

Obniżony wymiar czasu pracy dotyczy tych pracowników, którzy zostali objęci porozumieniem z pracownikami oraz wskazani we wniosku o dofinansowanie. Pracodawca musi ponosić faktyczne koszty utrzymania takiego pracownika.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Jak liczyć zasiłek chorobowy lub opiekuńczy dla osób objętych obniżonym wymiarem czasu pracy?

Jeśli pracownik utrzymuje się ze świadczeń ZUS, to nie można ubiegać się o dofinansowanie pensji takiego pracownika.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy możliwe jest wprowadzenie przestoju ekonomicznego na jeden tydzień i czy w związku z tym dofinansowanie zostanie przyznane proporcjonalne do okresu przestoju?

We wniosku należy wskazać liczbę miesięcy, na które wnioskuje się o przestój. Nie można wnioskować o tygodniowy okres przestoju.

Stan na 27 kwietnia 2020.

 

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

We wniosku dotyczącym pożyczki dla mikroprzedsiębiorców nie udzieliłam informacji o otrzymanej pomocy publicznej w postaci zwolnienia ze składek ZUS. Jak mogłabym skorygować wniosek w formie elektronicznej?

Zgodnie z przepisami ZUS informuje płatnika o dokonanym zwolnieniu z opłacania składek poprzez profil płatnika w Platformie Usług Elektronicznych lub pocztą. W informacji będzie określone, w jakiej wysokości została udzielona pomoc oraz jaka jest data jej udzielenia.
Jeśli przedsiębiorca nie otrzymał takiej informacji do dnia złożenia wniosku, nie dysponuje oficjalną wiedzą w tym zakresie, więc nie podaje jej we wniosku. Jeśli jednak przedsiębiorca na dzień złożenia wniosku posiadał już tę wiedzę, w związku z tym że nie ma technicznej możliwości korygowania wniosku złożonego w wersji elektronicznej, należy dosłać oświadczenie w tym zakresie do urzędu pracy. Najlepiej, aby takie oświadczenie zawierało informacje o numerze złożonego wniosku o pożyczkę.

Stan na 20 maja 2020.

Czy pożyczka dla mikroprzedsiębiorców, udzielana przez PUP, jest wolna od zajęć egzekucyjnych?

Zgodnie ze stanem prawnym na dzień 11 maja br. pożyczka nie jest wolna od zajęć egzekucyjnych. Jednak rozważa się zmianę tej sytuacji na korzyść przedsiębiorców.

Stan na 11 maja 2020.

Na czym polega ta forma wsparcia?

Dzięki jednorazowej pożyczce przedsiębiorcy mogą pokryć bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej np. podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Po ostatnich zmianach w Tarczy Antykryzysowej o pożyczkę ubiegać się mogą również podmioty, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników.

Jednym z podstawowych warunków uzyskania pożyczki jest, by mikroprzedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą i przebywając na L4 (nie zawieszając działalności), można ubiegać się o pożyczkę?

Jeżeli mikroprzedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jest czasowo niezdolny do pracy wskutek choroby i pobiera z tego tytułu zasiłek chorobowy, to nie ma przeszkód, aby ubiegał się w tym czasie o pożyczkę. Oczywiście jest to możliwe pod warunkiem, że ponosi koszty prowadzenia działalności gospodarczej, których pokryciu służy pożyczka.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i pobierająca zasiłek macierzyński ma prawo ubiegać się o pożyczkę?

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego nie stanowi przeszkody do ubiegania się o pożyczkę, o ile przedsiębiorca spełnia warunki do jej uzyskania, działalność gospodarcza nie została zawieszona, a osoba wnioskująca o pożyczkę ponosi koszty prowadzenia działalności gospodarczej, których pokryciu służy pożyczka.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy warunek określony w ustawie, zgodnie z którym przedsiębiorca musiał prowadzić działalność przed 1 marca, jest spełniony także wtedy, gdy przedsiębiorca prowadził, ale zawiesił swoją działalność przed 1 marca, a następnie rozpoczął prowadzenie jej na nowo albo wznowił jej wykonywanie po 1 marca?

Warunkiem uzyskania pożyczki jest prowadzenie działalności przed dniem 1 marca 2020 r. To oznacza, że przedsiębiorca w dniu 29 lutego 2020 r. prowadził działalność gospodarczą i nie mogła być tego dnia zawieszona. Oprócz tego przedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę powinien mieć też aktywną działalność gospodarczą w dniu składania wniosku.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Ustawa daje również możliwość uzyskania dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku określonego spadku obrotów przez przedsiębiorstwo. Czy mikroprzedsiębiorcy mogą łączyć ze sobą tę formę pomocy i pożyczkę?

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców jest niezależną formą wsparcia i można ją łączyć z innymi instrumentami dostępnymi w ramach Tarczy Antykryzysowej. Należy jednak pamiętać, że środki dwóch lub więcej dofinansowań ze środków publicznych nie mogą być przeznaczone na pokrycie dokładnie tego samego kosztu.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy składając wniosek o umorzenie pożyczki, trzeba przedstawić jakieś dokumenty np. rachunki z wydatków?

Przy składaniu wniosku o umorzenie pożyczki nie będzie konieczności przedstawiania rachunków z wydatków. Takie dokumenty należy jednak zachować w razie ewentualnej kontroli.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy istnieją ograniczenia co do celów, na które można przeznaczyć środki z pożyczki i czy mogą być one kwestionowane?

Cele pożyczki zostały określone w ustawie. Środki mają pokryć bieżące koszty działalności gospodarczej. Zatem żadne wydatki nie będą kwestionowane, o ile przedsiębiorca wykaże, że są to wydatki związane z prowadzoną przez niego bieżącą działalnością gospodarczą.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Wnioski o przyznanie pożyczki muszą przejść ocenę i akceptację Urzędów Pracy. Czy istnieje możliwość przyspieszenia procedur, tak aby pomoc szybciej trafiła do przedsiębiorców?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaapelowało do samorządów i urzędów pracy o sprawną obsługę wniosków i rozpatrywanie ich bez zbędnej zwłoki. Dodatkowo resort przekazał środki przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań z ustawy COVID-19 w wysokości 0,5 proc. kwoty z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez PUP. Urzędy otrzymały też wytyczne i instrukcje dotyczące realizacji wniosków od przedsiębiorców. Jednak podstawą  jest prawidłowo wypełniony (nieskomplikowany) wniosek. Proces przyznania pożyczki przyspieszy złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w formie elektronicznej.

Stan na 27 kwietnia 2020.

We wniosku należy wypełnić rubrykę dotyczącą deklarowanej wielkości przedsiębiorstwa. Dokument odwołuje się do prawa przedsiębiorców, jednak w załączniku do wniosku znajduje się odniesienie do definicji mikroprzedsiębiorcy z przepisów unijnych. Czy kierować się zatem definicją z wniosku, czy z załącznika?

Może się zdarzyć, że przedsiębiorca, który zgodnie z prawem krajowym jest mikroprzedsiębiorcą, jednocześnie nie będzie zaliczał się do tej kategorii w rozumieniu przepisów unijnych. Nie ma to jednak znaczenia, ponieważ w tym przypadku to przepisy krajowe określają grupę beneficjentów tej formy wsparcia. Przedsiębiorca musi zatem określić we wniosku wielkość przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. Natomiast w załączniku musi podać wielkość przedsiębiorstwa zgodnie z prawem unijnym, co nie ma wpływu na możliwość uzyskania pożyczki.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Przy wypełnianiu wniosku należy odpowiedzieć na pytanie, czy przedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę otrzymał już inną pomoc publiczną w ramach walki z COVID-19. Problem polega na tym, że podmiot, który stara się o zwolnienie ze składek ZUS, nie wie, kiedy taką pomoc otrzyma. Jak zatem należy wypełnić w tym momencie wniosek?

Zgodnie z przepisami ZUS informuje płatnika o dokonanym zwolnieniu z opłacania składek poprzez profil płatnika w Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) lub pocztą. W informacji będzie zamieszczone, w jakiej wysokości została udzielona pomoc oraz jaka jest data udzielenia pomocy.

Jeśli przedsiębiorca nie otrzymał takiej informacji, to nie dysponuje oficjalną wiedzą w tym zakresie i nie podaje jej we wniosku.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym liczy się do stanu zatrudnienia?

Przy określaniu liczby pracowników w kontekście ustalania, czy firma kwalifikuje się do kategorii mikroprzedsiębiorstwa, nie bierze się pod uwagę pracowników przebywających na urlopach wychowawczych.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy jeśli pracownik złożył wypowiedzenie z dniem 30 kwietnia, to jest to okoliczność zmniejszająca stan zatrudnienia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy i wyklucza możliwość ubiegania się o mikropożyczkę?

Jeśli chodzi o złożenie wypowiedzenia przez pracownika, to nowa wersja ustawy dotycząca Tarczy Antykryzysowej od 18 kwietnia nie wymaga spełnienia kryterium utrzymania zatrudnienia.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Ile czeka się na wypłatę pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, licząc od dnia złożenia wniosku?

Jeśli chodzi terminy wypłaty pożyczki, to zasady PUP określają, że nastąpi ona po zaakceptowaniu wniosku przez dany urząd pracy, ale nie później niż w terminie 2 dni roboczych. Pożyczka zostanie przelana na konto wskazane przez pożyczkobiorcę we wniosku. Wsparcie otrzymają wszyscy wnioskodawcy, którzy spełniają kryteria formalne.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Gdzie mogę sprawdzić status wniosku o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy?

Status wniosku można sprawdzić, kontaktując się bezpośrednio z powiatowym urzędem pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub poprzez portal, na którym wniosek został złożony. Wszelkie pisma w sprawie wniosku złożonego elektronicznie wnioskodawca będzie otrzymywał na swoje konto w portalu.

Stan na 27 kwietnia 2020.

 

Pracownicy

Czy wykonanie testu pracownikowi w celu wyeliminowania podejrzenia zarażenia koronawirusem ze środków pracodawcy może być uznany za koszt uzyskania przychodu i czy będzie wolny od podatku dochodowego po stronie pracownika?

Zasady opodatkowania nieodpłatnych świadczeń (świadczeń częściowo odpłatnych) regulują przepisy art. 11 ust. 2-2b w związku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.).
W wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt. K 7/13 Trybunał Konstytucyjny dokonał wykładni tych przepisów. Trybunał Konstytucyjny uznał, że za przychód pracownika mogą być uznane nieodpłatne świadczenia, które:

 • zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
 • zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
 • mają wymierną wartość przypisaną indywidualnemu pracownikowi (świadczenie nie jest dostępne w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Uwzględniając zatem wytyczne wyroku Trybunału Konstytucyjnego, należy stwierdzić, że sfinansowanie przez pracodawcę testów na koronawirusa nie następuje w interesie pracownika, a w interesie pracodawcy.
Wykonywanie testów, zaopatrzenie pracowników w przyłbice, maseczki i inne środki ochrony osobistej zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzeniania się choroby, niweluje niepożądaną przez każdego pracodawcę absencję pracowników i jest istotne dla terminowego wywiązania się pracodawcy z zawartych kontraktów.

W takim przypadku nie jest rozpoznawany przychód po stronie pracownika.

Natomiast koszt takich badań przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te, odpowiednio udokumentowane, spełniają kryteria kosztów uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. służą zabezpieczeniu źródła przychodów.

Stan na 07.07..2020

Czy świadczenie postojowe jest zwolnione z podatku dochodowego? 

Wartość świadczenia postojowego, o którym mowa w art. 15zq ustawy o COVID-19, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochód z tego tytułu zwolniony jest z opodatkowania na podstawie art. 52m ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stan na 07.07..2020

Czy zwolnienie z płacenia składki ZUS na 3 miesiące skutkuje przedłużeniem czasu płacenia składek o 3 miesiące przy przechodzeniu na emeryturę.

Przepisy Tarczy Antykryzysowej  wskazują, że w przypadku osób prowadzących pozarolniczą dzialalność i osób z nimi współpracujacych oraz osób duchownych, jezeli przepisy uzależniają prawo lub wysokośc świadczeń z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, składki zwolnione z obowiązku ich opłacenia traktuje się jak opłacone. Dla wymienionych osób, zwolnieniu podlegają wyłącznie składki należne od minimalnej podstawy ich wymiaru.

Stan na 17. 06. 2020

Jestem zatrudniony na 1/4 etatu na podstawie umowy o pracę. Czy mogę ubiegać się o świadczenie postojowe lub inne rodzaje wsparcia w ramach Tarczy?

Świadczenie postojowe nie przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Pracodawca może ubiegać się jednak o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15g).

Stan na 20.05.2020

Czy przedsiębiorca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę w okresie pobierania dofinansowanie do wynagrodzeń pracownika, jeśli jej rozwiązanie nastąpi już okresie pobierania dofinansowania?

Nie można wypowiedzieć umowy o pracę z pracownikiem w okresie pobierania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zgodnie z § 2 ust. 2 umowy Beneficjent zobowiązuje się, że pracownikom objętym świadczeniem dofinansowanym ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie wypowie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania przez pracownika świadczeń, o których mowa w art. 15g ustawy.

Stan na 20 maja 2020.

Czy zleceniobiorcy przebywający na postoju i niezgłoszeni do ZUS, ponieważ są studentami, których wcześniejsza wysokość umowy była poniżej połowy pensji minimalnej, mogą liczyć na wsparcie w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej?

Uczniowie i studenci do ukończenia 26 lat nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy zlecenia. Podlegają jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nieopłacanie składek na ubezpieczenia społeczne przez taką osobę nie ma wpływu na możliwość wnioskowania o przyznanie świadczenia postojowego. Przy ubieganiu się o świadczenie postojowe (za pośrednictwem płatnika składek) trzeba wskazać, że umowa cywilnoprawna nie doszła do skutku lub jej wykonanie zostało ograniczone z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Stan na 20 maja 2020.

Czy pracodawca może zmniejszyć etat w związku z koronawirusem kobiecie w ciąży przebywającej na L4?

Tak, kobieta w ciąży może zostać objęta porozumieniem. Dofinansowanie wynagrodzenia ze środków FGŚP obejmuje również pracownika na L4, który otrzymuje wynagrodzenie chorobowe finansowane ze środków pracodawcy.

Stan na 20 maja 2020.

Ze względu na niezależne od mnie czynniki nie mogłam podpisać z pracownikami papierowej wersji porozumienia o przestoju ekonomicznym, ale pracownicy zostali telefonicznie poinformowani o jego wprowadzeniu. Czy mogę więc podpisać porozumienie z bieżąca datą, ale z obowiązywaniem od 1 kwietnia?

Tak. Można podpisać porozumienie z wcześniejszą datą obowiązywania np. można podpisać porozumienie w dniu 16 kwietnia z datą obowiązywania od 1 kwietnia 2020 r.

Stan na 20 maja 2020.

Jeśli pracodawca korzysta ze zmniejszenia etatu, to czym może kazać pracownikom odpracować godziny w późniejszym terminie?

Nie może. Zmniejszenie wymiaru czasu pracy oznacza nowe warunki pracy pracownika (w skróconych godzinach) zawarte na podstawie porozumienia pracodawcy z pracownikami (art. 15g pkt 11 ustawy). Jest to jednoznaczne z tym, że pracownik nie jest zobowiązany oddać tego czasu w późniejszym terminie.

Stan na 20 maja 2020.

Czy pracodawca powinien konkretnie poinformować pracownika, że korzysta z porozumienia Tarczy Antykryzysowej i w związku z tym obniża mu wymiar etatu i wynagrodzenie na określony czas?

Pracownik powinien być poinformowany o nowych warunkach pracy określonych w porozumieniu. 
Według art 15 g pkt. 11 porozumienie zawiera pracodawca oraz:

 • organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263), z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
 • organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
 • zakładowa organizacja związkowa - jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo
 • przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy, jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa; w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.

Natomiast w art 15g pkt. 14 zostało sprecyzowane, co powinno zawierać porozumienie. W porozumieniu określa się co najmniej:

 • grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy,
 • obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników,
 • okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Stan na 20 maja 2020.

W czerwcu kończę staż, ale dochody mojej firmy spadły i mogę mieć problem z otrzymaniem zatrudnienia po zakończeniu stażu. Czy mój pracodawca może dostać jakąś pomoc, aby mnie zatrudnić?

Na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. mogą ubiegać się o niskooprocentowaną pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach tych kosztów mogą mieścić się koszty związane z zatrudnieniem nowych pracowników. Należy jednak pamiętać, aby nie przeznaczać dwóch lub więcej dofinansowań ze środków publicznych na pokrycie dokładnie tych samych kosztów. 

Stan na 20 maja 2020.

Kto zapłaci pracownikowi za czas spędzony na kwarantannie?

Jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym (obowiązkowym, gdy pracujesz na umowę o pracę, lub dobrowolnym, jeżeli pracujesz na umowę zlecenie lub prowadzisz działalność pozarolniczą), to przysługują ci świadczenia z tytułu choroby, czyli wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę, lub zasiłek chorobowy określony w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Dla kogo jest świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe przysługuje osobom, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać postojowe?

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Przysługuje ci, jeśli:

– Wykonujesz umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r.
– Suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
– Twój przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
– Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
– Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
– Nie możesz wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

 • Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł otrzymasz, jeśli:

– Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesiłeś działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu, który uzyskałeś  w miesiącu poprzedzającym.
–  Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r. –  Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
–  Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

 •  Świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł otrzymasz, jeśli:

– Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
– Nie masz  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
– Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Elastyczny czas pracy – dla kogo?

Wprowadzamy rozwiązania uelastyczniające przepisy o czasie pracy. Mogą je zastosować pracodawcy, u których z powodu epidemii koronawirusa spadły obroty gospodarcze. Co ważne, pracodawca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. Ci pracodawcy będą mogli ograniczyć nieprzerwany odpoczynek dobowy pracowników do nie mniej niż 8 godzin, a nieprzerwany odpoczynek tygodniowy do nie mniej niż 32 godzin. Trzeba też pamiętać, że pracodawca musi zagwarantować pracownikom równoważny okres odpoczynku w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni.
Dodatkowo, w porozumieniu z organizacjami związkowymi albo przedstawicielami pracowników (tam, gdzie takie organizacje nie działają) pracodawcy będą mogli:

 • Zawrzeć porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym można przedłużyć dobowy wymiaru czasu pracy do maksymalnie 12 godzin (w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy) – pracodawca będzie musiał „oddać” godziny innego dnia lub dać dzień wolny.
 • Zawrzeć porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Jestem mamą dwulatka, mam umowę zlecenie, jednocześnie się uczę i nie skończyłam 26 lat. Pracodawca ograniczył etaty, czy mogę liczyć na zasiłek?

Tak, świadczenie postojowe, które wynosi 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. Formularz musi wypełnić w imieniu pracownika jego zleceniodawca. Wnioski są dostępne w formie elektronicznej na platformie PUE ZUS oraz za pośrednictwem tej strony –  na stronie „Pracownik” kliknij na kartę usługi dedykowaną świadczeniu postojowemu dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Punktem odniesienia będzie wynagrodzenia z poprzedniego miesiąca, czyli np. we wniosku złożonym w kwietniu będzie brane pod uwagę wynagrodzenie z marca.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy w przypadku pracowników medycznych minimalne wynagrodzenie za pracę to minimalne wynagrodzenie w rozumieniu ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę czy najniższe wynagrodzenie zasadnicze w rozumieniu ustawy z 08 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach medycznych?

Chodzi o minimalne wynagrodzenie za pracę w rozumieniu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 10 października 2002 r.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Jestem zatrudniona na podstawie umowy zlecenie. Umowa wygasa z dniem 30 kwietnia. Nie przychodzę do pracy od połowy marca. Zleceniodawca jeszcze nie złożył dokumentów związanych z uzyskaniem postojowego z ZUS. Czy jeśli nie zrobi tego do końca kwietnia lub gdy rozwiążę umowę wcześniej, to czy również będę mogła otrzymać świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe przysługuje zarówno w przypadku umów, które zostały rozwiązane, jak i w przypadku umów, które nadal trwają. Warunkiem jest, że umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej wykonywania w związku z wystąpieniem COVID-19. Świadczenie postojowe przysługuje, jeśli osoba wykonuje umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r. oraz:

 • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (czyli 15 595,74 zł dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r.),
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy pracodawca może bez zgody pracownika wysłać go na tegoroczny urlop wypoczynkowy?

Przepisy dotyczące Tarczy Antykryzysowej nie wprowadziły możliwości przymusowego wysyłania pracownika na urlop wypoczynkowy.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy złożenie deklaracji PIT-36 za 2019 r. i zapłacenie podatku po 30 kwietnia 2020 r., ale przed 01 czerwca 2020 r., będzie wiązać się z koniecznością zapłaty odsetek od nieterminowej wpłaty podatku (liczonych od 30 kwietnia 2020 r.)?

Złożenie rocznych zeznań podatkowych: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, oraz zapłata podatku z tytułu przychodów wykazanych w tych deklaracjach po 30 kwietnia i nie później niż 1 czerwca 2020 r. r. nie spowoduje nałożenia kary na podatnika (nie zostanie on ukarany grzywną, mandatem za opóźnienie), nie zostaną też naliczone odsetki za zwłokę.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Co mam zrobić, jeśli pracuję na etacie i przebywam aktualnie na zasiłku chorobowym, a ZUS wstrzymał mi wypłacanie świadczenia chorobowego?

Osoba pracująca na etacie powinna otrzymywać wynagrodzenie od swojego pracodawcy. Jeśli przebywa na zwolnieniu chorobowym, a składki były odprowadzane, wówczas powinna otrzymywać świadczenie z ZUS. Aby wyjaśnić wstrzymanie wypłaty świadczenia, należy skontaktować się z ZUS.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy wynagrodzenie po obniżeniu wymiaru czasu pracy w związku z Tarczą Antykryzysową może być niższe niż minimalne?

Tak, może. Ustawa mówi, że wynagrodzenia po obniżeniu nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. A zatem jeśli  np. pracownik na pełnym etacie otrzymywał płacę minimalną, czyli 2600 zł, to po obniżeniu etatu o 20 proc. jego wynagrodzenie może być zmniejszone o tę wartość.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy obniżonym wymiarem czasu pracy należy objąć również pracowników przebywających na wypowiedzeniu z opcją zwolnienia ze świadczenia pracy?

Obniżony wymiar czasu pracy dotyczy tych pracowników, którzy zostali objęci porozumieniem z pracownikami oraz wskazani we wniosku o dofinansowanie. Pracodawca musi ponosić faktyczne koszty utrzymania takiego pracownika.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Jak liczyć zasiłek chorobowy lub opiekuńczy dla osób objętych obniżonym wymiarem czasu pracy?

Jeśli pracownik utrzymuje się ze świadczeń ZUS, to nie można ubiegać się o dofinansowanie pensji takiego pracownika.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Jeśli byłem zatrudniony na umowę zlecenie od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r., to czy mogę się ubiegać o świadczenie postojowe?

Jeśli nastąpiło ograniczenie wykonywania umowy z przyczyn związanych z COVID-19, można ubiegać się o świadczenie postojowe wypłacane z ZUS. Wniosek w tej sprawie składa zleceniodawca, o ile zostaną spełnione  warunki, o których mowa w ustawie. Nie będzie możliwości ubiegania się o to świadczenie, jeśli umowa wygasła bez związku z epidemią. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie ZUS.

Stan na 27 kwietnia 2020.

 

ZUS

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Czy można skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS za marzec i kwiecień, a za maj, czerwiec i lipiec z dofinansowania do wynagrodzeń pracowniczych z tytułu obniżonego czasu pracy?

Ubieganie się o zwolnienie z opłacania składek nie wyklucza możliwości korzystania z innej pomocy przewidzianej w Tarczy. Należy pamiętać, że wniosek o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj może być najpóźniej złożony do 30 czerwca 2020 r. 

W przypadku ubiegania się o wypłatę świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należy wziąć pod uwagę, że przysługują one przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku. 

Jeżeli pracodawca wystąpił wnioskiem do ZUS o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc, za który uzyskał dofinansowanie z FGŚP, wówczas będzie musiał zwrócić środki na składki otrzymane z Funduszu.

Stan na 17. 06. 2020

Chciałbym skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące. Czy powinieniem wpisać we wniosku przychód netto czy brutto?

We wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek należy wskazać przychód brutto osiągnięty z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stan na 17. 06. 2020

Czy wspólnicy spółki cywilnej mogą skorzystać ze świadczenia postojowego?

Wspólnik spółki cywilnej może skorzystać ze świadczenia postojowego, jeżeli spełni warunki określone przepisami Tarczy Antrykryzysowej.

Stan na 17. 06. 2020

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i zalegam z płatnością składek. Czy mogę starać się o zwolnienie z ich opłacania oraz o świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom spełniającym warunki do jego przyznania, bez wzgledu na to czy zalegają w opłacaniu składek do ZUS. Posiadanie zaległości nie ma znaczenia dla tej formy pomocy.

Zaległości składkowe maja natomiast znaczenie przy ubieganiu sie o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj. Zwolnienie stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020). Komunikat Komisji wskazuje, że pomoc może zostać przyznana przedsiębiorstwu, które nie znajdowało się w trudnej sytuacji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje, że przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli kwota zadłużenia z tytułu składek na 31 grudnia 2019 r. jest równa lub wyższa od sumy przypisów składek za 2019 r. 

Oznacza to, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek może skorzystać przedsiębiorca, który na 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. 
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca wprawdzie miał na 31 grudnia 2019 r. zadłużenie za okres równy lub dłuższy niż 12 miesięcy, ale realizuje  umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek zawartą przed 31 grudnia 2019 r.

Stan na 17. 06. 2020

Czy zwolnienie z płacenia składki ZUS na 3 miesiące skutkuje przedłużeniem czasu płacenia składek o 3 miesiące przy przechodzeniu na emeryturę.

Przepisy Tarczy Antykryzysowej  wskazują, że w przypadku osób prowadzących pozarolniczą dzialalność i osób z nimi współpracujacych oraz osób duchownych, jezeli przepisy uzależniają prawo lub wysokośc świadczeń z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, składki zwolnione z obowiązku ich opłacenia traktuje się jak opłacone. Dla wymienionych osób, zwolnieniu podlegają wyłącznie składki należne od minimalnej podstawy ich wymiaru.

Stan na 17. 06. 2020

Czy jako samozatrudniony, mimo korzystania ze zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące i postojowego w kwietniu, mogę np. od maja podjąć pracę dodatkową na umowę zlecenie lub o dzieło w innej branży?

Zwolnienie z opłacania składek za marzec-maj 2020 r. nie powoduje braku możliwości ubiegania się o świadczenie postojowe. Świadczenie postojowe przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które spełniają określone w  przepisach Tarczy Antykryzysowej warunki. Jednym z nich jest brak innego tytułu do  ubezpieczeń, gdyż inny tytuł wskazuje na możliwość  uzyskiwania  przychodów z innych źródeł. Zatem, jeśli w maju  nastąpi zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnego z dodatkowo podjętej pracy, brak będzie podstaw do ubiegania się o wypłatę kolejnego świadczenia.

Stan na 17. 06. 2020

Czy jeżeli wznowię działalność gospodarczą, którą zawiesiłem w tamtym roku i wykażę w przyszłym miesiącu spadek obrotów w stosunku do poprzedniego, będę kwalifikować się się do świadczenia postojowego?

Świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli:

 • doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku COVID-19, 
 • rozpoczęła jej prowadzenie przed 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tytułu prowadzonej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc,
 • jeżeli zawiesiła jej prowadzenie po 31 stycznia 2020 r.,
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Wykazanie spadku przychodów na co najmniej wskazanym poziomie miesiąc do miesiąca, jest jednym z warunków, które muszą być spełnione aby świadczenie zostało przyznane, w przypadku gdy działalność jest nadal prowadzona.  Jeżeli wniosek jest składany w maju, to należy wykazać spadek przychodów pomiędzy kwietniem i marcem.

Stan na 17. 06. 2020

Gdzie mogę sprawdzić czy wiosek o świadczenie postojowe został rozpatrzony?

W przypadku wątpliwości dotyczących wniosku, ZUS kontaktuje się mejlowo lub telefonicznie. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, świadczenie postojowe zostanie przekazane na konto. Decyzja odmowna w sprawie świadczenia postojowego będzie dostępna na PUE ZUS lub przesłana za pośrednictwem poczty.

Stan na 08. 06. 2020

Co z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, jeśli złożę wniosek o zwolnienie z opłacania składek? Czy zwolnienie z opłacania składek przerwie bieg terminu podlegania temu ubezpieczeniu?

Osoby podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r. zachowują prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa także za marzec, kwiecień i maj 2020 r., jeżeli okres ten zostanie objęty zwolnieniem z opłacania składek.

Stan na 26. 05. 2020

Czy fundacja prowadząca szkoły niepubliczne może skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS?

Tak, ale w tym przypadku należy mieć na uwadze, że: 

 • zwolnienie z opłacenia  100 proc. należności za dany miesiąc dotyczy płatników składek, którzy prowadzili działalność:

— przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
— w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
— w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.
Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się  pracowników młodocianych.

 • zwolnienie z opłacenia  50 proc. należności za dany miesiąc dotyczy płatników składek, którzy prowadzili działalność:

— przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
— w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
— w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.
Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się  pracowników młodocianych.

Dotyczy to zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Aby skorzystać ze wsparcia należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) do dnia 30 czerwca 2020.

Stan na 20 maja 2020.

Czy jest automatyczne zwolnienie z ZUS dla firm, które obniżyły swoje dochody o 25 proc.?

Nie ma automatycznego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli chcesz zostać zwolniony z opłacania składek, złóż odpowiedni wniosek. Wszystkie wnioski są dostępne online poprzez PUE ZUS lub na naszej stronie w kartach poszczególnych produktów. Wnioski można też wypełnić i wydrukować ze strony www.zus.pl, wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w placówce ZUS, w specjalnej skrzynce na dokumenty oznakowanej „Tarcza Antykryzysowa". 
Obecnie – ze względów bezpieczeństwa – papierowe formularze nie są dostępne w placówkach ZUS. Wnioski do wydruku są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl.
Najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem złożenia wniosku do ZUS jest przekazanie go drogą elektroniczną przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wszystkie wnioski związane z uzyskaniem wsparcia z ZUS są tam dostępne. Na stronie www.zus.pl można natomiast zapoznać się ze szczegółowymi informacjami, jak krok po kroku takie wnioski wypełnić i wysłać elektronicznie.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy zostaną zniesione składki ZUS np. pół roku od momentu odwołania stanu zagrożenia?

Obecne regulacje przewidują zwolnienie na 3 miesiące. Zwolnienie dotyczy: osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielni socjalnych i osób duchownych.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Jakie są tymczasowe zwolnienia (nie odroczenie) ZUS?

Możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za 3 miesiące: marzec, kwiecień i maj 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy zostaną anulowane składki na ZUS?

Jeśli jesteś osobą prowadzącą działalność, firmą zgłaszającą do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielnią socjalną lub osobą duchowną, możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za 3 miesiące: marzec, kwiecień i maj 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Kiedy wszystkim prowadzącym działalność gospodarczą zostaną umorzone składki na ZUS?

Obecne regulacje nie przewidują umorzenia składek. Jeśli jesteś osobą prowadzącą działalność, firmą zgłaszającą do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielnią socjalną i osobą duchowną, możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za 3 miesiące: marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Jak uzyskam zwolnienie ze składek ZUS?

Jeśli chcesz uzyskać zwolnienie ze składek, złóż odpowiedni wniosek do ZUS. Wszystkie wnioski są dostępne online poprzez PUE ZUS, a także za pośrednictwem linku na naszej stronie internetowej (link znajdziesz w karcie produktu). Wnioski można też wypełnić i wydrukować ze strony www.zus.pl, wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w placówce ZUS, w specjalnej skrzynce na dokumenty oznakowanej „Tarcza Antykryzysowa". Ze względu na obecną sytuację rekomendowane jest składanie wniosku w formie elektronicznej.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Jaką pomoc otrzymam w opłacaniu ZUS dla pracowników?

Płatnik składek może wnioskować o ulgę w opłacaniu składek na ubezpieczenia zatrudnianych osób.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy będę mógł korzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS, jeśli moje dochody znacząco spadną dopiero od kwietnia (o 60 proc. z poziomu powyżej 3 średnich krajowych)

Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika. Jeżeli złożysz wniosek o zwolnienie z opłacania składek za okres od kwietnia do maja 2020 r., to pod uwagę będzie brany przychód za kwiecień 2020 r. Jeżeli przychód w kwietniu 2020 r. wynosił 0 zł, oznacza to, że jest mniejszy od kwoty 15 681 zł, a więc za okres od kwietnia do maja 2020 r. będziesz zwolniony z opłacania należności z tytułu składek, o ile na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowałeś się trudnej sytuacji finansowej.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy żeby starać się o zniesienie składek na ZUS moja firma musi spełniać określone kryteria dochodowe lub dotyczące obrotu?

O zwolnienie z płacenia składek ZUS możesz ubiegać się, jeśli:

 • Byłeś płatnikiem składek przed 1 kwietnia 2020 r. i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób.
 • Jesteś spółdzielnią socjalną zgłoszoną jako płatnik składek przed 1 kwietnia 2020 r.
 • Jesteś osobą duchowną.
 • Wykonywałeś pozarolniczą działalność  przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacałeś składki wyłącznie na własne ubezpieczenia i Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekracza kwoty 15 681 zł., tj. 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.

Musisz złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
Musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec–maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., chyba że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Jaka będzie pomoc dla osób, które założyły pierwszą jednoosobową działalność gospodarczą i otrzymały z urzędu pracy dofinansowanie?

Taka osoba może skorzystać ze świadczenia postojowego.
W przypadku świadczenia postojowego przepisy wprost wskazują, że może z nich skorzystać spełniająca inne określone ustawą warunki osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców (art. 15zq ust. 1 pkt 1 ustawy). Osoba, która przez pierwsze 6 miesięcy jest zwolniona z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i płaci tylko składkę zdrowotną, jest przedsiębiorcą w rozumieniu Prawa przedsiębiorców (art. 18 ust. 1 tej ustawy).
Taka osoba nie może skorzystać ze zwolnienia opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. W przypadku zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., art. 31zo ust.2 wskazuje, że ze zwolnienia mogą skorzystać płatnicy składek, którzy prowadzą pozarolniczą działalność i opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoby zwolnione przez 6 miesięcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (czyli korzystające z tzw. ulgi na start) zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 1 nie są uznawane za osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Jeśli mam zawieszoną działalność, to czy mogę skorzystać ze świadczenia postojowego?

Świadczenie postojowe a zawieszenie firmy: 

 • osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą otrzyma świadczenie postojowe, jeśli rozpoczęła działalność przed dniem 1 lutego 2020 roku i nie zawiesiła prowadzenia działalności, a jej przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc, 
 • świadczenie przysługuje także osobom, które rozpoczęły działalność przed dniem 1 lutego 2020 r. i podjęły decyzję o zawieszeniu działalności po 31 stycznia 2020 roku.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Prowadzę firmę i zatrudniam 5 pracowników i 11 pracowników młodocianych. Czy w tej sytuacji mogę złożyć wniosek o zwolnienie ZUS na 3 miesiące?

Tak, o ile spełniasz inne wymagane kryteria. Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się  pracowników młodocianych.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Jestem mikroprzedsiębiorcą i zatrudniam na umowę zlecenie pracowników, którzy mają umowę o pracę w innym zakładzie. Odprowadzam od tych umów tylko składkę zdrowotną. Czy kwalifikuję się do zwolnienia z ZUS przez 3 miesiące?

Tak, o ile spełnione zostaną także pozostałe warunki wynikające z ustawy. Ze zwolnienia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy są zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek: 

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na 29 lutego 2020 r., 
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na 31 marca 2020 r.,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i na 30 kwietnia 2020 r.,

zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 1 do 49 ubezpieczonych. 
Zwolnienie przysługuje na zasadach określonych w przepisach prawa.

Mogą także skorzystać przedsiębiorcy, którzy są płatnikami wyłącznie na własne ubezpieczenia z tytułu składek pobieranych przez ZUS (z wyjątkiem korzystających z tzw. ulgi na start), jeżeli:

 • rozpoczęli prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

Stan na 27 kwietnia 2020.

Gdzie można składać wniosek o świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne (wniosek RSP-C)?

Pierwszy wniosek o świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne (wniosek RSP-C) wypełnia zlecający lub zamawiający oraz przesyła: 

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, 
 • pocztą tradycyjną (możliwość pobrania wniosków ze strony internetowej i wydruku),

lub 

 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej. Formularz wniosku można pobrać w wersji PDF.  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie ZUS.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Jeżeli w grudniu założyłam firmę i do czerwca mam Ulgę na Start, to czy przysługuje mi zwolnienie ze składek ZUS?

Osoba korzystająca z Ulgi na Start nie może skorzystać ze zwolnienia opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. W tym przypadku art. 31zo ust.2 wskazuje, że ze zwolnienia mogą skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoby zwolnione przez 6 miesięcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (czyli korzystające z tzw. Ulgi na Start) zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 1) w powiązaniu z ust. 6a tej ustawy  nie są uznawane za osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
 Jeśli jednak osoba prowadząca działalność korzysta z Ulgi na Start (opłaca tylko składkę zdrowotną), ale zatrudnia pracowników, może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za marzec–maj 2020, jeżeli spełni jako płatnik składek niżej przedstawione warunki:

 • była zgłoszona jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. i 29 lutego 2020 r., 
 • była zgłoszona jako płatnik składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. i 31 marca 2020 r.,
 • była zgłoszona jako płatnik składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. i 30 kwietnia 2020 r.,

zgłosiła do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, albo 

 • była zgłoszona jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. i 29 lutego 2020 r., 
 • była zgłoszona jako płatnik składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. i 31 marca 2020 r. ,
 • była zgłoszona jako płatnik składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. i 30 kwietnia 2020 r., 

zgłosiła do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. 
Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy przedsiębiorca może jednocześnie wystąpić o zwolnienie ze składek i ubiegać się o świadczenie postojowe?

Przedsiębiorcy mogą skorzystać zarówno ze świadczenia postojowego, jak i ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., jeżeli spełniają określone przepisami warunki do przyznania tej pomocy.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy rolnik prowadzący działalność gospodarczą i opłacający składki w KRUS może ubiegać się o świadczenie postojowe w związku ze spadkiem obrotów?

Tak. Rolnik, który prowadzi działalność gospodarczą, może wystąpić z wnioskiem o świadczenie postojowe z tego tytułu, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie. Ubezpieczenie w KRUS nie jest traktowane jako inny tytuł do ubezpieczeń społecznych.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Jeśli byłem zatrudniony na umowę zlecenie od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r., to czy mogę się ubiegać o świadczenie postojowe?

Jeśli nastąpiło ograniczenie wykonywania umowy z przyczyn związanych z COVID-19, można ubiegać się o świadczenie postojowe wypłacane z ZUS. Wniosek w tej sprawie składa zleceniodawca, o ile zostaną spełnione  warunki, o których mowa w ustawie. Nie będzie możliwości ubiegania się o to świadczenie, jeśli umowa wygasła bez związku z epidemią. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie ZUS.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. W marcu nie uzyskałem żadnych dochodów i skorzystałem ze świadczenia postojowego. W kwietniu sytuacja wygląda ta samo. Czy w związku z brakiem zarobku mogę ponownie starać się o świadczenie postojowe?

Tak. Ponowna wypłata świadczenia postojowego realizowana jest na podstawie kolejnego wniosku, który jest oświadczeniem osoby uprawnionej, że jej sytuacja materialna nie uległa poprawie. Kolejna wypłata świadczenia może zostać zrealizowana nie wcześniej niż w następnym miesiącu po wypłacie poprzedniego świadczenia. Według obecnie obowiązujących przepisów świadczenie postojowe może być wypłacone trzykrotnie.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Jestem jednocześnie wspólnikiem spółki osobowej i posiadam jednoosobową działalność gospodarczą. Czy przysługuje mi zwolnienie zapłacenia składek ZUS, jeśli z tytułu członkostwa w spółce osobowej osiągam przychód w wysokości wyższej niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r, a z jednoosobowej działalności gospodarczej – niższy?

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. przysługuje o tyle, o ile działalność była prowadzona przed 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, nie przekroczył 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarcze narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł). W tym przypadku o możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku opłacenia składek będzie więc decydowało czy przychód z działalności gospodarczej jest wykazywany dla celów podatku dochodowego odrębnie, czy też łącznie.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Nie jestem pewien, czy przysługuje mi zwolnienie ze składek ZUS, czy powinienem więc złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności?

Płatnik składek ma prawo do skorzystania z pomocy oferowanej przez ZUS, która jest dla niego najkorzystniejsza. Jeżeli ma wątpliwości, czy spełni warunki zwolnienia z obowiązku opłacania składek, to może również złożyć wniosek o odroczenie terminu ich płatności.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Jak długo musi trwać przestój warunkujący wypłatę świadczenia postojowego?

Świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli doszło do przestoju w prowadzeniu działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę, zleceniodawcę albo zamawiającego, z którym została zawarta umowa cywilnoprawna w następstwie wystąpienia COVID-19. A zatem wskutek wprowadzonych z powodu pandemii ograniczeń i zakazów nie można prowadzić działalności na dotychczasowym poziomie. W przepisach nie ma wskazania długości przestoju, więc nie należy się koncentrować na definicji tego pojęcia, w tym długości, lecz na innych przesłankach, mianowicie na utrzymującym się spadku produkcji i przychodów lub dalszym braku przychodów, utrzymywaniu się czynników, które spowodowały konieczność zawieszenia działalności albo wiązały się z koniecznością ograniczenia lub dalszym brakiem możliwości zrealizowania zawartych umów.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy trzeba wysyłać kolejny wniosek, żeby otrzymać świadczenie postojowe za kwiecień? Za marzec postojowe zostało przyznane, a sytuacja się nie zmieniła.

Ponowna wypłata świadczenia postojowego następuje na podstawie kolejnego wniosku, który jest oświadczeniem osoby uprawnionej, że jej sytuacja materialna nie uległa poprawie. Kolejna wypłata świadczenia może zostać zrealizowana nie wcześniej niż w następnym miesiącu po wypłacie poprzedniego świadczenia.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Przychody, z których miesięcy są brane pod uwagę, jeśli wniosek o świadczenie postojowe składam w maju?

Zgodnie z ustawą przy obliczaniu spadku przychodów brane są pod uwagę miesiące poprzedzające miesiąc składania wniosku. Zatem jeśli wniosek o świadczenie postojowe składasz w maju, to pod uwagę będą brane przychody z marca i kwietnia, a nie lutego i marca.

Stan na 27 kwietnia 2020.

 

Podatki, ulgi podatkowe i deklaracje

Co to są dokumenty KAS?

To dokumenty, które są składane w sprawach podatkowych do Krajowej Administracji Skarbowej. Są to np. podania, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia oraz wnioski i deklaracje. To także wydawane przez KAS decyzje, postanowienia, zaświadczenia, wezwania do złożenia wyjaśnień, przedłożenia dokumentów. Dokumenty mogą mieć formę papierową lub elektroniczną.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy w ramach pakietu pomocowego może zostać anulowany lub odroczony podatek dochodowy i VAT za pierwszy kwartał tego roku?

Jeśli pojawi się problem z uregulowaniem należności podatkowych, każdy podatnik może zwrócić się do właściwego dla siebie urzędu skarbowego i złożyć wniosek o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego, jak również o umorzenie zaległości. Wnioski można składać za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl, a także w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP lub listownie. Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania nie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty prolongacyjnej. Organ podatkowy może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty. Może też umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy zostaną anulowane składki na PIT-5?

Jako przedsiębiorca możesz zwrócić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o ograniczenie poboru zaliczek, które płaci w trakcie roku na podatek dochodowy. Wtedy nie musisz płacić tych zaliczek na bieżąco. Po upływie terminu płatności podatku możesz też zwrócić się z wnioskiem o rozłożenie na raty zaległości podatkowej albo o jej umorzenie. Nie następuje to automatycznie – konieczna jest decyzja organu podatkowego, który indywidulanie ocenia sytuację podatnika.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy zostaną zmniejszone podatki np. pół roku od momentu odwołania stanu zagrożenia?

Tarcza Antykryzysowa wprowadza m.in. przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy VAT o 3 miesiące, czyli od 1 lipca 2020 r. Wprowadza też „zerową" stawkę VAT na określoną grupę towarów związanych z ochroną zdrowia (m.in. wyroby medyczne i farmaceutyczne, testy diagnostyczne, materiały ochronne).

W tym momencie nie są planowane inne zmiany w zakresie stawek podatku. Jeżeli konieczne będą kolejne rozwiązania przeciwdziałające negatywnym skutkom koronawirusa, to zostaną podjęte dalsze stosowne decyzje w tym zakresie.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Co z poborem podatków CIT i VAT?

Przesunęliśmy termin zapłaty zaliczek na CIT liczonych od wartości posiadanych nieruchomości (tzw. minimalny CIT od nieruchomości komercyjnych) o 3 miesiące, czyli za marzec, kwiecień i maj. Będą one płacone razem z czerwcowymi, tj. do 20 lipca 2020 r.
Przesunęliśmy też złożenie deklaracji i termin zapłaty CIT-8 do 31 maja 2020 r., a dla organizacji OPP – do 31 lipca 2020 r. Pobór podatku VAT nie został zaniechany.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Co z terminami do składania deklaracji i sprawozdań?
 • Przesunęliśmy termin wdrożenia nowego pliku JPK_VAT. Będzie on obowiązywał od 1 lipca 2020 r. 
 • Osoby rozliczające PIT (PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38) mają więcej czasu na złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku. Nie ma również sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie, jeśli nastąpi to do 31 maja 2020 r.
 • Płatność zaliczek na PIT-4, pobieranych przez pracodawców, została przesunięta o 2 miesiące (zaliczki za marzec, kwiecień i maj będą zapłacone razem z czerwcowymi, czyli do 20 lipca 2020 r.).
 • Przedłużamy terminy dotyczące schematów podatkowych (MDR). Terminy nie będą się rozpoczynały, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, do 30 czerwca 2020 r.
 • Przesunęliśmy TP-R (ceny transferowe) do 30 września 2020 r. dla wszystkich podmiotów które musiałyby je złożyć wcześniej.
 • Wydłużamy terminy na dokonanie zgłoszeń do rejestru beneficjentów AML – z kwietnia na lipiec.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy możliwe jest rozliczenie ulgi B+R (z zeszłych lat) w trakcie roku, tzn. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy – nie tylko na koniec roku 2020?

W trakcie roku podatkowego, przy wpłacaniu zaliczki na podatek, można uwzględnić koszty kwalifikowane ponoszone w 2020 r. na działalność B+R, która ma związek z przeciwdziałaniem koronawirusowi. Jednak w zaliczkach na podatek dochodowy nie można uwzględnić kwoty ulgi B+R, która dotyczy kwot nieodliczonych w latach wcześniejszych.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Rolnicy

Które z rozwiązań przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców (w rozumieniu prawa przedsiębiorców) przysługują również rolnikom indywidualnym (tj. prowadzącym gospodarstwa rolne, nieprowadzącym jednocześnie działalności wpisanej do CEIDG ani działalności w formie spółek), jeżeli zatrudniają oni pracowników?

Z szerokiego zakresu rozwiązań Tarczy Antykryzysowej do najczęściej wykorzystywanych przez rolników indywidulanych należą:

 • Zwolnienie z obowiązku opłacania składek KRUS za trzy miesiące (drugi kwartał 2020 r.). Nie trzeba w tym zakresie składać żądnych wniosków – zwolnienie z poboru składek nastąpi automatycznie.
 • Zasiłek opiekuńczy dla rolników w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19. Zasiłek opiekuńczy dotyczy tylko dzieci w wieku do ukończenia 8 lat (dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zasiłek będzie przysługiwał do ukończenia 18 roku życia). 
 • Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę do końca czerwca 2020 roku. 
 • Wydłużenie ważność zezwoleń na pobyt i pracę dla cudzoziemców w okresie trwania stanu epidemii (pozostaną ważne do 30 dni po zniesieniu tego stanu).
 • Zasiłek dla rolników i domowników na czas kwarantanny, nadzoru epidemiologicznego lub hospitalizacji w związku z COVID-19 będzie w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Bardziej szczegółowe informacje o wsparciu dedykowanym dla rolników znajdują się na stronie: Dodatkowe wsparcie – Rolnicy.

Stan na 20 maja 2020.

 

Czynsze

Wynajmuję lokale użytkowe, a w chwili obecnej wynajmujący nie płacą mi czynszu. Muszę opłacić czynsze, podatki od nieruchomości do UMIG oraz należności do urzędu skarbowego, co mogę zrobić?

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn.zm.) gminy uzyskały możliwość wprowadzania na swoim terenie preferencji w zakresie podatku od nieruchomości, polegających na zwolnieniu z tego podatku, w drodze uchwały, za część roku 2020: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Gminy mogą też przedłużyć, w drodze uchwały, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że oba rodzaje wsparcia mogą być stosowane wobec przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Nie mogą zatem skorzystać z nich podatnicy podatku od nieruchomości, którzy wynajęli budynki lub ich części (np. lokale usługowe stanowiące ich własność) na prowadzenie działalności przez inne podmioty prowadzących w tych budynkach (lokalach) działalność gospodarczą.  
Ponadto możliwość skorzystania z omawianych rozwiązań jest możliwa wyłącznie w gminach, które podjęły uchwały w sprawie ich wprowadzenia na swoim terenie, a także wobec wskazanych w tych uchwałach grup podatników.
Zatem to, czy można w tej sytuacji skorzystać z omawianego wsparcia, zależy od statusu prawnego oraz od tego, czy na terenie gminy, na której obszarze są położone stanowiące własność lokale użytkowe, podjęta została uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień (przedłużenia terminu płatności rat podatku) dla przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie. 

Dodatkowo należy wskazać, że podatnik podatku od nieruchomości może wystąpić z wnioskiem o zastosowanie ulg indywidualnych w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.). Zgodnie z art. 67a Ordynacji (art. 67b w przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą), organ podatkowy, w przypadkach uzasadnionych m.in. ważnym interesem podatnika, może:

 • odroczyć terminu płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty, 
 • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej oraz 
 • umorzyć zaległość podatkową. 

Z wnioskiem o zastosowanie ulgi należy zwrócić się właściwego miejscowo organu podatkowego. Decyzja w tej sprawie jest uznaniowa. 

Stan na 27 kwietnia 2020.

 

Branża turystyczna

Jakie jest wsparcie dla branży turystycznej?

Tarcza Antykryzysowa przewiduje m.in.:

 • Obniżenie kosztów zawarcia umowy gwarancji w roku 2020.
  Jeśli jesteś organizatorem turystyki lub podmiotem ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych, możesz skorzystać z mechanizmu, który pozwoli Ci obniżyć koszty zawarcia z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym lub bankiem umowy gwarancji w roku 2020. Jeśli jesteś przedsiębiorcą turystycznym, możesz zmieniać sposób obliczania i określania swojego rocznego przychodu będącego podstawą do obliczenia minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dla umów zawieranych do końca 2020 r. Deklarowany roczny przychód może odnosić się do aktualnie odnotowywanych strat finansowych.
 • Obniżenie kosztów zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych w roku 2020.
  Jeśli jesteś organizatorem turystyki lub podmiotem ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych, możesz skorzystać z mechanizmu, który pozwoli Ci obniżyć koszty zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych w roku 2020. Jeśli jesteś przedsiębiorcą turystycznym, możesz zmieniać sposób obliczania i określania swojego rocznego przychodu będącego podstawą do obliczenia minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych w odniesieniu do umów zawieranych do końca 2020 r. Deklarowany roczny przychód może odnosić się do aktualnie odnotowywanych strat finansowych.
 • Korzystniejsze warunki finansowania działalności turystycznej i okołoturystycznej.
  Firmy dotknięte trudną sytuacja związaną z pandemią COVID-19 mogą skorzystać z korzystniejszych warunków pożyczek z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.pl/turystyka). 
 • Zwrot składek z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 
  Możesz uzyskać zwrot składek z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzięki temu narzędziu będziesz mógł pokryć część środków na bieżącą działalność (m.in. opłacić zabezpieczenia finansowe niezbędne do kontynuacji działalności). Możesz liczyć na zwrot 15 zł od osoby (maksymalna wysokość składki określona w rozporządzeniu, liczona od jednego podróżnego). Z narzędzia można skorzystać od dnia odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania do 60 dni od dnia podjęcia tych czynności.
 • Voucher na realizację imprezy turystycznej.
  Jeśli jesteś organizatorem turystyki, a podróżni rezygnują z usług, możesz zaproponować im voucher na imprezę turystyczną. W ciągu 180 dni od dnia odstąpienia przez podróżnego od umowy o udział w imprezie turystycznej lub od rozwiązania przez organizatora turystyki umowy, które nastąpiły w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii COVID-19, możesz zaproponować podróżnemu voucher na realizację imprezy turystycznej.
 • Odsunięcie w czasie obowiązku zwrotu opłat wniesionych z tytułu imprez turystycznych.
  Będziesz mógł odsunąć w czasie obowiązek zwrotu opłat wniesionych z tytułu imprez turystycznych, które nie odbyły się w związku z wybuchem epidemii (umowy, od których odstąpił podróżny, lub umowy rozwiązane przez organizatora turystyki).

Stan na 27 kwietnia 2020.

Prowadzę działalność turystyczną (hotel, pensjonat, dom wypoczynkowy), na jakie wsparcie mogę liczyć?

W ramach Tarczy Antykryzysowej możesz skorzystać z: 

 • Jeśli prowadzisz działalność związaną z: organizacją wystaw i kongresów, działalność kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową, organizujesz wystawy tematyczne albo imprezy plenerowe lub świadczysz usługi hotelarskie i w związku z wybuchem epidemii COVID-19 rozwiązałeś umowę z klientem, w terminie 180 dni od dnia rozwiązania umowy możesz mu zaproponować voucher na poczet przyszłych wydarzeń. Voucher ma umożliwić realizację wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie opłacone wcześniej przez klienta. 
 • Będziesz zwolniony z obowiązku ponoszenia opłat audiowizualnych i abonamentowych, jeśli w prowadzonej działalności korzystasz z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, które to korzystanie wiąże się z obowiązkiem ponoszenia tych opłat, w tym z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych za każdy radioodbiornik czy telewizor w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

Zapoznaj się także z zakładką „Przedsiębiorcy” i sprawdź, z jakich innych mechanizmów możesz skorzystać.

Stan na 27 kwietnia 2020.

 

Branża transportowa

Prowadzę działalność transportową, na jakie wsparcie mogę liczyć?

Firmy z branży transportowej mogą skorzystać z mechanizmów pomocowych dla przedsiębiorców oferowanych przez Tarczę Antykryzysową. Pomoc jest kierowana do wszystkich przedsiębiorców, którzy spełnią określone dla poszczególnych narzędzi kryteria. Zależnie od wielkości firmy możesz zatem skorzystać ze świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, zwolnień ze składek na ubezpieczenia społeczne czy gwarancji de minimis BGK. Możesz także skorzystać ze świadczeń i ułatwień dedykowanych branży transportowej, takich jak: leasing operacyjny z karencją w spłacie, zachowanie ważności praw jazdy, uprawnień do kierowania pojazdami oraz szkoleń okresowych i badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy, których termin ważności upłynął, a także zachowania ważności w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych, jeśli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Jak uzyskam wsparcie w refinansowaniu umów leasingowych?

Wniosek o wsparcie w refinansowaniu umów leasingowych będzie można uzyskać, składając odpowiedni wniosek w formie elektronicznej przez stronę internetową Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP). 
Wsparcie jest przeznaczone:

 • na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych,
 • dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto)
 • prowadzących pełną księgowość
 • waluta PL 

Inne warunki to:

 • wiek pojazdu i/lub naczepy do 3 lat
 • pojazd i/lub naczepa powyżej 3,5 t
 • kwota leasingu do 5 mln zł netto dla klienta
 • okres finansowania do 6 lat (łącznie z karencją)
 • karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie ARP (https://www.arp-tarcza.pl/).

Stan na 27 kwietnia 2020.

 

Osoby z niepełnosprawnościami

Czy w związku ze spadkiem obrotów firmy można otrzymać z urzędu pracy dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, na które otrzymujemy już środki z PFRON?

Świadczenia pozyskane przez pracodawcę do kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych z FGŚP nie wykluczają możliwości otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON. Jednak pracodawca zamierzający skorzystać ze wspomnianego wsparcia z FGŚP powinien dowiedzieć się, czy ze strony podmiotu, który udziela pomocy w postaci dofinansowania z FGŚP. nie ma żadnych przeszkód w łączeniu obu rodzajów dofinansowań.
W zakresie PFRON istotne jest, że miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych.
Przepisu powyższego nie stosuje się w przypadku, gdy pracodawca sfinansował wynagrodzenie pracownika:

 • ze środków publicznych z prowadzonej działalności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5,
 • z dochodów publicznych (wpływów ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych), o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podstawa prawna 22).

Stan na 20 maja 2020.

Na jaką pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej mogą liczyć osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie?
 • Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 18 roku życia. 
 • Zasiłek dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. 
 • Nowe świadczenie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych. 
 • Orzecznictwo – przedłużenie uprawnień i wypłata świadczeń. 
 • Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnoprawności. 
 • Orzeczenia o niepełnosprawności bez osobistego stawiennictwa. 
 • Utrzymanie miejsc pracy osób niepełnosprawnych  w Zakładach Aktywności Zawodowej. 
 • Zwiększenie kwoty bazowej dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. 
 • Zapewnienie  ciągłości  istnienia Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Centrów i Klubów Integracji Społecznej. 
 • Zasiłek integracyjny bez zmian. 

Więcej informacji o poszczególnych instrumentach można znaleźć na portalu osób niepełnosprawnych

Stan na 27 kwietnia 2020.

W jaki sposób zostanie przedłużone orzeczenie o niepełnosprawności?

Osoby niepełnosprawne zachowują dotychczasowy status i będą mogły korzystać z ulg, świadczeń i uprawnień przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli ważność orzeczenia upłynęła do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa i zainteresowany złożył w tym terminie kolejny wniosek o wydanie orzeczenia, wówczas regulacja zakłada wydłużenie terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Wydłużeniu ulegają również orzeczenia, których ważność upływa w terminie od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy można uzyskać zwiększone dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracownika niepełnosprawnego?

Przedsiębiorca zatrudniający osoby niepełnosprawne, otrzyma zwiększone dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Podwyższone zostały podstawy kwoty bazowej: 

 • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności z 1800 zł do 1950 zł, 
 • osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z 1125 zł do 1200 zł.

Zwiększone zostały kwoty na osobę ze szczególnymi schorzeniami (przy znacznym stopniu niepełnosprawności) z 600 zł na 1200 zł oraz kwoty na osobę ze szczególnymi schorzeniami przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z 600 zł na 900 zł.

Stan na 27 kwietnia 2020.

 

Środki europejskie

Co to jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis to dopuszczona prawem unijnym pomoc publiczna, którą może udzielić państwo, bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej. Pomoc de minimis jest monitorowana. Może być udzielana przez różne instytucje, w różnych formach i na różne cele. Kwoty pomocy się sumuje, są ustalone dopuszczalne pułapy jej wartości.

Jedną z form pomocy de minimis są gwarancje de minimis. Gwarancje te stanowią zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis nie jest dotacją pieniężną i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie pociąga za żadnych skutków podatkowych.
BGK wprowadził pewne zmiany w programie gwarancji de minimis w celu zmniejszenia skutków pandemii koronawirusa:

 • zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu zaciąganego w banku komercyjnym,
 • brak prowizji za gwarancję – za pierwszy roczny okres gwarancji,
 • wydłużenie okresu gwarancji do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego,
 • przeznaczenie kredytu – finansowanie zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej.

Dodatkowo BGK odstępuje od pobierania prowizji od gwarancji już istniejących i należnych do 31 grudnia 2020 r.

Wniosek o gwarancję należy złożyć wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym, który współpracuje z BGK. Lista dostępna na stronie internetowej Bank Gospodarstwa Krajowego.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy dotacje unijne będą dla każdego przedsiębiorcy bez względu na miejsce prowadzenia działalności?

Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej projekty – również te współfinansowane ze środków Programu Inteligentny Rozwój (POIR) – muszą być realizowane przez firmy, które są  zarejestrowane na terytorium RP. W przypadku regionalnych programów operacyjnych realizowanych przez Urzędy Marszałkowskie najważniejsze jest miejsce realizacji w danym regionie.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy w pakietach wsparcia są jakieś korzystne rozwiązania w zakresie uzyskania pożyczki ze środków unijnych?

Tak, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz samorządy wojewódzkie razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wdrożyły pakiet rozwiązań dla firm. Celem tych rozwiązań jest zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom oraz utrzymanie miejsc pracy.

Pierwsza zmiana dotyczy dodatkowej, sześciomiesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych dla przedsiębiorców, którzy korzystają z pożyczek albo się na nie zdecydują. Oznacza to, że jeżeli w standardowej ofercie okres ten wynosi np. 6 miesięcy, to teraz zostanie on przedłużony o kolejne 6 miesięcy.

Wakacje kredytowe to kolejne ułatwienie dla właścicieli firm. W trakcie obsługi finansowania na 4 miesiące można wstrzymać spłatę zobowiązań.

Trzecia zmiana to możliwość obniżenia oprocentowania pożyczki. W przypadku zaległości w spłacie zobowiązań na skutek COVID-19 można także nie stosować odsetek karnych oraz nie podejmować działań windykacyjnych. 

Nowe rozwiązania dla przedsiębiorców są już dostępne. Zmiana warunków umowy odbywa się na wniosek pożyczkobiorcy. Powinien on skontaktować się z instytucją finansującą, która w danym regionie współpracuje z BGK. W wniosku trzeba przedstawić uzasadnienie, że kryzys związany z koronawirusem wpłynął lub wpłynie na sytuację podmiotu. O zmianie warunków spłaty pożyczki zadecydują pośrednicy finansowi. 

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Stan na 27 kwietnia 2020.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) 

Czym jest Fundusz Gwarancji Płynnościowych?

Fundusz Gwarancji Płynnościowych to jeden z programów pakietu pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, uruchomiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem FGP jest wsparcie średnich i dużych firm. Przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancje w bankach kredytujących – zarówno komercyjnych jak i spółdzielczych – które podpisały z BGK odpowiednie umowy o współpracy. Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych mają być udzielane do końca roku 2020.
Podstawowe warunki Funduszu Gwarancji Płynnościowych:

 • zabezpieczenie – do 80 proc. kwoty kredytu (kwota gwarancji od 3,5 mln zł do 200 mln zł),
 • kwota kredytu objętego gwarancją – do 250 mln zł,
 • okres gwarancji – do 27 miesięcy i nie dłużej niż  okres kredytu + 3 miesiące,
 • przeznaczenie kredytu – zapewnienie płynności finansowej,
 • do nowych lub odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych w rachunku bieżącym i linii kredytowych,
 • z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a na 1 lutego 2020 r. nie miały zaległości w US, ZUS/KRUS ani w banku kredytującym (w przypadku zadłużenia w banku w kwocie powyżej 3 tys. zł).

Więcej informacji znajdziesz na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.pl/pakietpomocy/).

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czym jest Kredyt na innowacje? Jak zmieniły się warunki jego uzyskania?

Kredyt na innowacje technologiczne to instrument wsparcia finansowego, którego celem jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu. Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna, która stanowi spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w formie premii technologicznej na lata 2014–2020 wynosi 422 055 000 euro. 
Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zmiany w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej mają na celu ułatwienie firmom ubieganie się o środki z kredytu na innowacje technologiczne oraz realizację projektów przy wsparciu z kredytu. Uproszczenia dotyczą w szczególności:

 • złagodzenia wymogu w zakresie innowacyjności efektów projektu w formie nowych produktów i usług,
 • usunięcia ograniczenia maksymalnej kwoty dofinansowania (kwoty premii technologicznej) w wys. 6 mln zł, celem umożliwienia realizacji innowacyjnych projektów o większej skali (kosztach kwalifikowanych),
 • poprawy sposobu określania wkładu własnego – kredyt technologiczny będzie mógł być przeznaczony na pokrycie wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych projektu (do tej pory było to niemożliwe),
 • rozszerzenia katalogu wydatków kwalifikowanych projektu – obok kosztów zakupu, montażu i uruchomieniu nowych/używanych środków trwałych, możliwość zakwalifikowania do wsparcia kosztów ich transportu,
 • dodania nowego przeznaczenia pomocy związanego z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją technologiczną.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy są przewidziane jakieś rozwiązania ułatwiające pozyskanie nowych projektów, zleceń?

BGK nie ma takich rozwiązań dla przedsiębiorców.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy będę musiał przebijać się przez sterty papierów, żeby uzyskać pomoc?

Produkty pakietu pomocowego dla firm dotkniętych trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 są oferowane przez partnerów BGK. W celu uzyskania informacji należy skontaktować się bezpośrednio z bankiem kredytującym lub pośrednikiem finansowym. 
Szczegóły dotyczące warunków skorzystania z pomocy znajdziesz na stronie https://www.bgk.pl/pakietpomocy/ oraz stronach partnerów BGK.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Jakie jest wsparcie, jeśli spadnie popyt na usługi mojej firmy?

Firmy zmagające się z trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 mogą skorzystać ze specjalnych rozwiązań, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami, samorządami i sektorem bankowym. Są to np. korzystniejsze warunki gwarancji de minimis, gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, system dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych czy zmiany w pożyczkach unijnych i finansowania ze środków krajowych.
Szczegóły dotyczące warunków skorzystania z pomocy znajdziesz na stronie https://www.bgk.pl/pakietpomocy/ oraz stronach partnerów BGK.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy z pomocy będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, którego kryzys na razie nie dotknął, ale może go dotknąć za kilka tygodni lub miesięcy?

Generalnie tak. Niemniej produkty pakietu pomocowego dla firmy dotkniętych trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 są oferowane przez partnerów BGK (banki kredytujące, pośrednicy finansowi). 
Szczegóły dotyczące warunków skorzystania z pomocy znajdziesz na stronie https://www.bgk.pl/pakietpomocy/ oraz stronach partnerów BGK.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Dlaczego przygotowywanie pakietu działań antykryzysowych trwa tak długo? Czy wnioski nie mogą być wypełniane automatycznie?

BGK udostępnił już możliwość korzystania z gwarancji de minimis na korzystniejszych warunkach. Są one dostępne w bankach komercyjnych i spółdzielczych współpracujących z BGK. Pozostałe elementy pakietu są już dostępne, np. Fundusz Gwarancji Płynnościowych, lub wymagają uchwalenia odpowiednich przepisów ustawowych. 
Szczegóły dotyczące warunków skorzystania z pomocy znajdziesz na stronie https://www.bgk.pl/pakietpomocy/ oraz stronach partnerów BGK.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy BGK oferuje pomoc bezzwrotną?

BGK nie oferuje takich rozwiązań.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy środki wsparcia dla przedsiębiorstw będą szybko i łatwo uruchamiane?

BGK sukcesywnie udostępnia informację na temat terminów i nowych warunków produktów pakietu pomocowego dla firm dotkniętych trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19. Aktualne informacje są publikowane na stronie internetowej BGK.

Stan na 27 kwietnia 2020.

 

Podmioty ekonomii społecznej

Czy planowany jest jakiś program wsparcia dla podmiotów sektora ekonomii społecznej?

W ramach Tarczy Antykryzysowej opracowano wiele rozwiązań dotyczących wsparcia podmiotów ekonomii społecznej (PES). Są to m.in: 

 • Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie socjalne mogą zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, jeśli spadek obrotów gospodarczych wyniósł: 

– nie mniej niż o 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
– nie mniej niż o 25 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu z obrotami z miesiąca poprzedniego.

 • Umorzenie składek ZUS dla podmiotów ekonomii społecznej (rozwiązanie obejmuje podmioty ekonomii społecznej, które zgłosiły do ubezpieczenia społecznego mniej niż 50 osób; jeśli do ubezpieczenia zgłoszono od 10 do 49 osób, wówczas zwolnienie obejmuje 50 proc. łącznej kwoty należności z tytułu składek)
 • Spółdzielnie socjalne, niezależnie od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia, będą mogły skorzystać ze zwolnienia obejmującego całą kwotę należności z tytułu składek za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. Ze zwolnienia z całej kwoty należności mogą ubiegać się także podmioty działające w innych formach prawnych, które do ubezpieczenia społecznego zgłosiły mniej niż 10 osób. 
 • Program dla podmiotów sektora ekonomii społecznej uruchomiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego – dzięki niemu PES będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań obejmujących zmiany warunków i zasad spłaty pożyczek z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, m.in. obniżonego oprocentowania, wakacji kredytowych, dłuższej karencji w spłacie kapitału czy wydłużonego okresu kredytowania. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej BGK (www.bgk.pl/pakietpomocy). 
 • Zmiana zasad umarzania niskooprocentowanej pożyczki ze środków Funduszu Pracy dla podmiotów ekonomii społecznej – według nowych zasad podmiot ekonomii społeczne będzie mógł ubiegać się o umorzenie niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, warunkiem jest prowadzenia działalności przez okres 3 miesięcy od udzielenia pożyczki. 
 • Zmiana warunków dofinansowania wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warunkiem jest utrzymanie zatrudnionych pracowników przez okres dofinansowania z Funduszu Pracy. 
 • Ochrona w zakresie zmiany warunków kredytów i terminów spłaty rat. Podmioty ekonomii społecznej, które nie prowadzą działalności gospodarczej, objęto ochroną w zakresie zmiany warunków lub terminów spłaty kredytów bankowych. Rozwiązanie to dotyczy kredytów zaciągniętych przed 8 marca 2020 r. Zmiana warunków musi zostać też uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy, dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r. Takie zmiany muszą być uzgodnione przez bank i kredytobiorcę, ale nie mogą powodować pogorszenia sytuacji finansowej, gospodarczej podmiotu ekonomii społecznej.
 • Brak konieczności opłacania abonamentu i opłat audiowizualnych, co oznacza, że w trakcie obowiązywania ustawy lub w terminie w niej wskazanym organizacje pozarządowe nie muszą płacić abonamentu oraz opłat audiowizualnych.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP)

Źródło: Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP)

Jak złożyć wniosek o pożyczkę na deficyt w kapitale obrotowym?

Wnioski o pożyczkę będą skłądane online za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego, który zostanie udostępniony przez ARP. Szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów oraz zasad jej przyznawania można znaleźć na naszej stronie w zakładce: Przedsiębiorca oraz na stronie internetowej ARP (https://www.arp-tarcza.pl/).

Stan na 27 kwietnia 2020.

 

Polski Fundusz Rozwoju (PFR)

Źródło: Polski Fundusz Rozwoju (PFR)

Jakie kroki powinien podjąć przedsiębiorca, który próbuje złożyć wniosek elektronicznie, ale już kilkukrotnie dostaje decyzje odmowną z uzasadnieniem „zaleganie ze składkami w ZUS", podczas gdy ze składkami nie zalega?

W opisanym stanie faktycznym należy wskazać, iż decyzja o odmowie przyznania subwencji finansowej w ramach Programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm wynika z niespełnienia jednego lub kilku warunków Programu. Powody odmowy zostały wskazane w treści przekazanej decyzji. Po otrzymaniu decyzji odmawiającej przyznania subwencji istnieje możliwość złożenia kolejnego wniosku o subwencję w tym samym banku. Jednakże w sytuacji, gdy powodem odmowy są niezgodności z danymi dotyczącymi zalegania składkami na ubezpieczenia społeczne, wówczas przed złożeniem ponownego wniosku o subwencję rozbieżności te należy wyjaśnić z ZUS. Kolejny wniosek o subwencję należy złożyć dopiero po wyjaśnieniu rozbieżności i upewnieniu się, że spełnione zostały warunki do jej uzyskania. Jeśli usunięcie nieprawidłowości wymaga złożenia korekt dokumentacji w ZUS, zaleca się, aby ponowny wniosek o subwencję został złożony po upływie 7 dni roboczych od złożenia korekty. Jeśli natomiast okaże się, że dane w ZUS są prawidłowe i przedsiębiorca posiada potwierdzenie o braku zaległości, powinien skontaktować się z PFR S.A. za pośrednictwem banku, w którym złożył wniosek o subwencję, żeby wyjaśnić zaistniałą sytuację. 

Stan na 20 maja 2020.

Dlaczego przedsiębiorcy, wobec których toczy się postępowanie restrukturyzacyjne, są wyłączeni z pomocy świadczonej przez PFR?

Wynika to z dokumentu Komisji Europejskiej: Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak, oraz załączników do niego, w tym załącznika: Recapitalisation of non-financial undertakings. Dokumenty te zawierają wytyczne w zakresie programów wsparcia dla przedsiębiorstw. We wspomnianym załączniku wskazano, iż beneficjent programu musi spełniać określone warunki, w tym także warunek, że nie jest przedsiębiorstwem „borykającym się z problemami”.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy wsparcie w ramach programów PFR można łączyć z instrumentami przewidzianym w Tarczy Antykryzysowej, np. ze świadczeniem postojowym?

Tak, programy Polskiego Funduszu Rozwoju będzie można łączyć z innymi formami wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej, w szczególności z tymi, które nie stanowią pomocy publicznej, czyli np. ze świadczeniem postojowym. 
Jeżeli wsparcie w ramach programów PFR jest łączone z innymi formami wsparcia związanego z COVID-19 i stanowiącego pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce w postaci subwencji i ulg w płatnościach, łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800 tys. EUR, a w przypadku beneficjentów działających w:

 • sektorze rybołówstwa i akwakultury nie może przekroczyć 120 tys. EUR,
 • w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych – 100 tys. EUR. 

Dotyczy to np. dodatkowych zwolnień z podatku od nieruchomości. 
Pewne ograniczenia mogą mieć zastosowanie w przypadku pomocy przyznanej na projekty badawczo-rozwojowe związane z COVID-19 i selektywnych subsydiów płacowych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych do maksymalnej intensywności w tych sekcjach.
Pomoc publiczna udzielana w ramach Tarczy Finansowej dla Mikrofirm i MŚP z sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej może być kumulowana z pomocą publiczną z tej sekcji do łącznego limitu nieprzekraczającego 800 tys. EUR. Zasady kumulacji z innymi rodzajami pomocy opisane są na stronie UOKIK.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Czy spółka cywilna może skorzystać z pomocy w ramach Tarczy Finansowej PFR?

Tak. Wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej są przedsiębiorcami i jeśli spełniają pozostałe warunki mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Złożenie deklaracji VAT jest konieczne do uzyskania pomocy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju. Co w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT? Jak takie podmioty będą weryfikowane?

W przypadku „nieVATowców” czy rozliczających się na podstawie faktur VAT-marża spadek przychodów jest ustalanyna podstawie oświadczenia złożonego przez przedsiębiorcę we wniosku o udzielenie subwencji finansowej (przedsiębiorcy składają je poprzez uzupełnienie rubryki dotyczącej wysokości przychodów). Nie ma przeszkód, aby podmioty rozliczające się w ten sposób również wnioskowały o subwencję finansową. Wysokość spadku przychodów ze sprzedaży podlega weryfikacji ze strony PFR.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Jestem nieVatowcem. Jak mogę skorzystać z Tarczy Finansowej?

Spadek przychodów ze sprzedaży podmiotów rozliczających VAT metodą kasową, podobnie jak w przypadku „nieVATowców” czy rozliczających się na podstawie faktur VAT-marża, jest ustalany na podstawie oświadczenia złożonego przez przedsiębiorcę we wniosku o udzielenie subwencji finansowej (przedsiębiorcy składają je poprzez uzupełnienie rubryki dotyczącej wysokości przychodów). Nie ma przeszkód, aby podmioty rozliczające się w ten sposób, również wnioskowały o subwencje finansową. Wysokość spadku przychodów ze sprzedaży podlega weryfikacji ze strony PFR.

Stan na 27 kwietnia 2020.

Średnioroczne zatrudnienie wynosi u mnie 9,2 etatu. Do jakiej grupy zostanę zakwalifikowany w ramach Tarczy Finansowej?

Zakładając, że nie zachodzą żadne inne przesłanki negatywne, taki przedsiębiorca – uwzględniając wyłącznie kryterium zatrudnienia – zostanie zakwalifikowany jako MŚP. Wynika to z tego, że zgodnie z treścią uchwały RM stanowiącej podstawę funkcjonowania Programu mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który zatrudnia nie więcej niż 9 pracowników. Tym samym przedsiębiorca zatrudniający 9,2 pracownika w przeliczeniu na pełne etaty (czyli więcej niż 9) jest MŚP w rozumieniu Programu.

Stan na 27 kwietnia 2020.

 

{"register":{"columns":[]}}