W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Jednoosobowa firma

Zwolnienie ze składek ZUS za wybrane miesiące

Nie musisz płacić ZUS-u przez 3 miesiące.

złóż wniosek Dowiedz się więcej

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Otrzymasz środki finansowe, które zrekompensują utratę przychodów.

złóż wniosek Dowiedz się więcej

Skorzystaj z dofinansowania na prowadzenie swojej działalności

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

Nie płać podatku dochodowego od świadczenia postojowego

Będziesz zwolniony z podatku dochodowego od przychodów z tytułu świadczenia postojowego.

Dowiedz się więcej

Zapłać później lub rozłóż na raty należności ZUS

Nie strać płynności finansowej. Zapłać składki ZUS później lub rozłóż je bezkosztowo na raty.

złóż wniosek Dowiedz się więcej

Zapłać później podatek

Możesz zapłacić należności podatkowe później, żeby nie stracić płynności finansowej.

złóż wniosek Dowiedz się więcej

Rozłóż zaległy podatek na raty

Jeśli masz zaległości, możesz umówić się z urzędem skarbowym, że zapłacisz je w ratach, żeby nie stracić płynności finansowej.

złóż wniosek Dowiedz się więcej

Zawnioskuj o umorzenie zaległości podatkowej

Jeśli masz zaległości, urząd skarbowy może anulować Ci ich zapłatę, żebyś nie stracił płynności finansowej.

złóż wniosek Dowiedz się więcej

Zapłać niższe zaliczki na PIT/CIT

Możesz umówić się z urzędem skarbowym, że zapłacisz niższe zaliczki na podatek dochodowy, żeby nie stracić płynności finansowej.

złóż wniosek Dowiedz się więcej

Zrezygnuj z uproszczonej formy wpłacania zaliczki

Możesz zrezygnować z uproszczonej formy wpłacania zaliczek. Pamiętaj jednak, że zaliczki na zasadach ogólnych trzeba zapłacić.

Dowiedz się więcej

Nie płać podatku od sprzedaży detalicznej

Możesz skorzystać ze zmniejszenia podstawy podatku dochodowego podatnika o nieuregulowane należności handlowe po upływie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty.

Dowiedz się więcej

Skorzystaj z niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

Uzyskaj pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

Uzyskaj korzystniejsze warunki gwarancji de minimis z BGK

Możesz uzyskać gwarancję zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

Dowiedz się więcej

Poznaj nowe warunki Kredytu na innowacje technologiczne

Uzyskaj premię technologiczną w BGK na spłatę części kredytu na innowację technologiczną.

Dowiedz się więcej

Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy

Brak obowiązku wykonywania zobowiązań wynikających z umowy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19.

Dowiedz się więcej

Nie płać abonamentu i opłat audiowizualnych

W trakcie obowiązywania ustawy lub w terminie w niej wskazanym nie musisz płacić abonamentu oraz opłat audiowizualnych

Dowiedz się więcej

Ulga IP Box

Skorzystaj już w tym roku z preferencyjnej 5% stawki podatku z praw własności intelektualnej, wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.

Dowiedz się więcej

Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu

Zmniejsz podstawę obliczenia podatku dzięki przekazaniu darowizny na zwalczanie COVID-19. Odliczeniu będzie podlegać nawet 200% wartości darowizny pieniężnej lub rzeczowej.

Dowiedz się więcej

Ułatwienia w e-paragonach

Możesz wystawić klientowi e-paragon i przesłać go drogą elektroniczną. Jako klient możesz nadal poprosić o paragon papierowy.

Dowiedz się więcej

Odlicz stratę za 2020 r. od dochodu za 2019 r.

Stratę z bieżącego roku będziesz mógł odliczyć od dochodu za rok poprzedni. Zmniejszysz podstawę opodatkowania i otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku

złóż wniosek Dowiedz się więcej

Złóż później zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU

Do 31 sierpnia 2020 r. możesz przedłużyć stosowanie dotychczasowych przepisów o podatku akcyzowym w zakresie paliw opałowych.

Dowiedz się więcej

Fakultatywne kary za błędy w JPK VAT

Jeśli popełnisz błąd w JPK VAT, urząd może nie naliczyć Ci kary. Pamiętaj jednak, że w uzasadnionych przypadkach sankcje będą nadal stosowane.

Dowiedz się więcej

Nie musisz zwiększać dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczek w 2020 r. o nieuregulowane należności handlowe

Nie musisz płacić podatku od sprzedaży detalicznej.

Dowiedz się więcej

Zawieś bieg terminów procesowych i sądowych

Możesz zawiesić bieg terminów procesowych i sądowych w okresie zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.

Dowiedz się więcej

Uzyskaj ułatwienia w zakresie PZP

Rozwiązanie uchroni wasze firmy, które działają na rynku zamówień publicznych, przed koniecznością ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej i z tytułu kar umownych, w sytuacji gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności związanych z COVID-19. 
Dzięki nowym przepisom, w porozumieniu z zamawiającym, możecie przesunąć termin wykonania umowy, czy zmienić sposób jej wykonywania. Pomoże to wam w dalszej realizacji zamówień publicznych. Dodatkowo, zamawiający może bez żadnych negatywnych konsekwencji dla siebie odstąpić od ustalania i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, które są związane z wystąpieniem COVID-19, np. brakiem wystarczającej liczby pracowników. Będzie to stanowiło czynnik stabilizujący sytuację finansową przedsiębiorców. 

Dowiedz się więcej

Nic nie zapłacisz za przesunięcie płatności podatku

Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w decyzjach o odroczeniu lub płatności w ratach podatku i zaległości podatkowych.

Dowiedz się więcej

Nie musisz informować o schematach podatkowych MDR

Do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii nie masz obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień (w tym informacji MDR-3), a także realizacji innych obowiązków przez podmioty zobowiązane.

Dowiedz się więcej

Odstąpienie od obecności funkcjonariusza przy niektórych czynnościach w ramach kontroli celno-skarbowej

Jeśli prowadzisz działalność, która podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, możesz wnioskować o możliwość realizacji niektórych czynności w ramach kontroli celno-skarbowej bez obecności przedstawiciela służb celnych.

Dowiedz się więcej

Odlicz koszty B+R od dochodu

Odlicz od dochodu koszty działalności badawczo-rozwojowej, której celem jest m.in. opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19

Dowiedz się więcej

Dłuższy czas na składanie zawiadomienia ZAW-NR

Zyskujesz dodatkowy czas na powiadomienie urzędu o dokonaniu płatności na rachunek, którego nie ma w wykazie podatników VAT. Teraz możesz to zrobić do 14 dni od zrobienia przelewu.

złóż wniosek Dowiedz się więcej

Złóż później informację o cenach transferowych

Do 30 września 2020 r. możesz przedłużyć termin złożenia informacji o cenach transferowych TPR-P.

Dowiedz się więcej

Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej za 2019 r.

Jeśli naruszyłeś przepisy podatkowe, teraz możesz wyrazić "skruchę" w formie elektronicznej bez odwiedzania urzędu.

Dowiedz się więcej

Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa

Termin płatności rocznej za 2020r. z tytułu użytkownia wieczystego gruntów Skarbu Państwa został przesuniety do końca czerwca 2020r. Możesz też zawnioskować o późniejszą płatność.

Dowiedz się więcej

Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu gminy

Termin płatności rocznej za 2020r. z tytułu użytkownia wieczystego gruntów gminy został przesuniety do końca czerwca 2020r. Możesz też zawnioskować o późniejszą płatność.

Dowiedz się więcej

Przesuń termin płatności podatku od budynków

Rozwiązanie przewidywało przedłużenie do dnia 20 lipca 2020 r. terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec–maj 2020 r. w zakresie podatku PIT i CIT. i zostało zastąpione: Nie zapłacisz podatku od przychodów z budynków.

Dowiedz się więcej

Przedłuż termin realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego

Dzięki rozwiązaniu masz możliwość przedłużenia terminu realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego o czas wskazany we wniosku, nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Dowiedz się więcej

Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT

Do 30 czerwca 2020 r. możesz stosować dotychczasowe stawki VAT i zasad identyfikowania towarów i usług. Zyskujesz czas na dostosowanie się do nowych przepisów.

Dowiedz się więcej

Wydłużenie czasu na rejestracje sprowadzonego pojazdu

Po sprowadzeniu samochodu z innego państwa członkowskiego będziesz mógł go zarejestrować w ciągu 180 dni, a nie - jak do tej pory - w ciągu 30 dni.

Dowiedz się więcej

Jednorazowa amortyzacja

Możliwość zaliczenia do kosztów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla firm produkujących towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dowiedz się więcej

Nie zapłacisz podatku od przychodów z budynków

W okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. określone przychody z budynków są zwolnione z opodatkowania.

Dowiedz się więcej

Ułatwienia w zakresie zatorów płatniczych

Uzyskaj zwolnienie w transakcjach handlowych z dużymi przedsiębiorcami z zapłaty odsetek, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dowiedz się więcej

Przerwa w działalności podatników karty podatkowej

Jeśli opłacasz podatek w formie karty podatkowej i ze względu na decyzję władz spowodowaną COVID-19 nie możesz prowadzić działalności – jesteś zwolniony z zawiadamiania urzędu skarbowego o rozpoczęciu i zakończeniu przerwy w działalności.

Dowiedz się więcej

Skorzystaj z ulgi w zatorach płatniczych dla wierzycieli

Możesz pomniejszyć dochód/przychód albo zaliczki uproszczone o nieuregulowaną wierzytelność.

Dowiedz się więcej

Skorzystaj z odliczenia darowizny w formie komputerów przenośnych

Zmniejsz podstawę obliczenia podatku poprzez przekazanie laptopów i tabletów, zdatnych do użytku i wyprodukowanych nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania, na wsparcie oświaty.

Dowiedz się więcej

Wlicz kary umowne i odszkodowania do kosztów uzyskania przychodów

Kary i odszkodowania spowodowane COVID-19 możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Dowiedz się więcej

Wlicz wydatki poniesione na darowizny do kosztów podatkowych

Masz prawo wliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty wytworzenia lub cenę nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn.

Dowiedz się więcej

Skorzystaj z braku przychodu z otrzymanej darowizny

Nie powiększasz przychodu z prowadzonej działalności o wartość otrzymanej darowizny.

Dowiedz się więcej

Skorzystaj z uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu (uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego)

Uproszczone postępowanie rozpoczyna dłużnik z udziałem doradcy restrukturyzacyjnego przez dokonanie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nie muszą oni składać wniosku do sądu. Kontrola sądowa ma charakter następczy. Dłużnik jest chroniony przed egzekucją komorniczą przez okres maksymalnie 4 miesięcy oraz w czasie rozpoznawania przez sąd wniosku o zatwierdzenie układu.

Dowiedz się więcej

Skorzystaj ze zmiany prawa w zakresie przejmowania spółek (zmiany w ustawie o kontroli niektórych inwestycji)

Wprowadzenie tymczasowej procedury kontroli inwestycji zagranicznych spoza obszaru UE/EOG/OECD w polskie spółki o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego. Przepisy te powstały w celu przeciwdziałania niekorzystnym przejęciom spółek w okresie zaniżonej wyceny ich udziałów i akcji. Te zaniżone wyceny nastąpiły w związku z pogorszeniem się sytuacji gospodarczej, wywołanym pandemią COVID-19. Celem nadrzędnym wprowadzonych zmian jest przede wszystkim ochrona polskiego społeczeństwa przed ryzykiem utraty dostępu do podstawowych i kluczowych towarów i usług.

Dowiedz się więcej

Zwolnienie z części należności z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Nie pobiera się należności z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa od przedsiębiorców, których kondycja finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią COVID-19, za wskazany przez przedsiębiorcę okres kolejnych trzech miesięcy roku 2020, następujący po dniu złożenia wniosku.

Dowiedz się więcej

Zwolnienie z części należności z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego

Skorzystaj ze zwolnienia z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli została podjęta stosowna uchwała przez radę gminy, radę powiatu lub sejmik województwa.

Od przedsiębiorców, których kondycja finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią COVID-19 nie pobiera się należności z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego za wskazany przez przedsiębiorcę okres kolejnych trzech miesięcy roku 2020 następujący po dniu złożenia wniosku pod warunkiem podjęcia stosownej uchwały o stosowaniu zwolnień przez radę gminy, radę powiatu lub sejmik województwa.

Dowiedz się więcej

Zwolnienie z części opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Opłata roczna za 2020 r. podlega pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19

Dowiedz się więcej

Zwolnienie z części opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego

Opłata roczna za 2020 r. podlega pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19, pod warunkiem podjęcia stosownej uchwały o stosowaniu pomniejszenia przez radę gminy, radę powiatu lub sejmik województwa.

Dowiedz się więcej

Leasing operacyjny "Maszyneria" bez wpłaty własnej lub z karencją w spłacie dla klientów MŚP, na zakup maszyn i urządzeń

Wsparcie w formie leasingu operacyjnego i zwrotnego ma na celu poprawę płynności oraz zapewnienie możliwości szybszego powrotu do efektywnej kontynuacji bieżącej działalności gospodarczej. Istotną cechą nowego instrumentu jest możliwość dokonania przez klienta MŚP (sektora małych i średnich przedsiębiorst) wyboru wariantu produktu

Dowiedz się więcej

Polski Bon Turystyczny - dla branży turystycznej

Jeśli jesteś przedsiębiorcą turystycznym lub organizacją pożytku publicznego możesz przyjmować płatności bonem turystycznym.

Dowiedz się więcej

Skorzystaj z dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw ze środków Funduszu Pracy

Możesz otrzymać bezzwrotną dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Sprawdź, jak to zrobić.

złóż wniosek Dowiedz się więcej

Skorzystaj z dotacji dla sklepików szkolnych ze środków Funduszu Pracy

Sprawdź, jak otrzymać bezzwrotną dotację ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia sklepiku szkolnego. 

złóż wniosek Dowiedz się więcej

{"register":{"columns":[]}}