W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Konsulat Generalny RP w Charkowie

adres: 61002 Charków, ul. Alchevskyh 16
telefon: +38 057 7578801
faks: +38 057 7578-804
e-mail: charkow.kg.sekretariat@msz.gov.pl
godziny przyjęć: 8.00 do 16.00

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w  Charkowie obejmuje Charkowski Okręg Konsularny (obwody: charkowski, dniepropietrowski, doniecki, ługański, połtawski, sumski , zaporoski)

 

Stypendyści NAWA

Uprzejmie informujemy, że stypendyści programów realizowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) mogą składać wnioski wizowe bez uprzedniej rejestracji w PPWW lub Konsulacie w każdą środę.

Dokumenty w Konsulacie przyjmowane są w środy w godzinach 8.30-10.30.

 

Informacja nt. zasad ubiegania się o wizy przez cudzoziemców chcących wykonywać w Polsce zawód lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub ratownika medycznego: 

https://www.gov.pl/web/ukraina/informacja-nt-zasad-ubiegania-sie-o-wizy-przez-cudzoziemcow-chcacych-wykonywac-zawody-medyczne

 

Komunikat w sprawie zmiany organizacji pracy KG RP w Charkowie na okres zagrożenia pandemią koronawirusa po wznowieniu pracy urzędu w normalnym trybie

        1. Wydział Ruchu Osobowego (WRO) 

W celu złożenia wniosku wizowego w Konsulacie należy przestrzegać następujących zasad:

- w celu ograniczenia liczby osób oczekujących przed konsulatem, należy przybyć do urzędu zgodnie z wyznaczoną godziną;

- drukując wniosek wizowy należy wydrukować wszystkie jego strony, łącznie ze stroną na której wskazana jest data i godzina wizyty w konsulacie (w przypadku wypełnienia wniosku po zapisie mailowym na ankiecie nie jest drukowana data i godzina złożenia wniosku - należy przybyć zgodnie z datą wskazaną w wiadomości mailowej).;

- należy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, o których mowa na stronie https://www.gov.pl/web/ukraina/wiza-typu-d w punkcie „Jakie dokumenty złożyć”;

- oczekując na wejście do konsulatu należy zachować odstęp min 1,5 m między innymi oczekującymi osobami;

- wchodząc do urzędu należy mieć założoną maseczkę ochronną zasłaniającą nos i usta oraz rękawice ochronne;

- wchodząc do urzędu można mieć przy sobie wyłącznie komplet dokumentów, wszystkie inne posiadane przedmioty w szczególności torby i reklamówki należy pozostawić przed wejściem.

Informacja dla członków rodzin obywateli RP i UE

Członkowie rodzin obywateli Unii Europejskiej i członkowie rodzin obywateli RP mogą złożyć wniosek na wizę bezpośrednio w Konsulacie bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Informacja dla posiadaczy Kart Polaka

Posiadacze Kart Polaka oraz najbliżsi członkowie ich rodzin nieposiadający KP  (współmałżonek, niepełnoletnie dzieci) mogą złożyć wniosek na wizę bezpośrednio w Konsulacie po wcześniejszym wyznaczeniu terminu. W tym celu należy przysłać na adres charkow.kg.wizy@msz.gov.pl  swoje dane osobowe i kontaktowe.

Wnioski mogą być składane także za pośrednictwem PPWW – obowiązuje standardowa rejestracja. 

Cofanie lub unieważnianie wizy Schengen

Jeśli otrzymałeś decyzję o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen, z którą się nie zgadzasz, przysługuje ci prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jeśli jednak sam wystąpiłeś o cofnięcie wizy Schengen i konsul przychylił się do tego wniosku nie przysługuje Ci prawo do odwołania się od takiej decyzji.  

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen w siedzibie urzędu, który wydał decyzje lub w centrum wizowym.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy można złożyć bezpośrednie w Konsulacie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 12.30.

W przypadku chęci złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w centrum wizowym należy wcześniej skontaktować się z wybranym centrum wizowym.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku cofnięcia lub unieważnienia wizy Schengen dla obywateli Ukrainy jest bezpłatny. W przypadku innych obywatelstw złożenie wniosku podlega opłacie jak przy ubieganiu się o wizę Schengen.

Skarga na odmowę wydania wizy Schengen, decyzję o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen oraz na działalność konsula w tym zakresie

Jeśli konsul po rozpatrzeniu Twojego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wydał ponowną decyzję o odmowie wydania wizy, jej unieważnieniu lub cofnięciu, z którą się nie zgadzasz przysługuje Ci skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę należy przekazać za pośrednictwem konsula, który podjął decyzję w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

Przekazując skargę konsulowi nie wnosisz do konsula żadnej opłaty, jednak postępowanie przed sądami administracyjnymi podlega opłatom. Musisz więc liczyć się z tym, że zostaniesz wezwany przez sąd do uiszczenia opłaty sądowej. Informacje dotyczące wysokości opłat sądowych w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego oraz możliwości ubiegania się o zwolnienie z kosztów postępowania oraz języka postępowania znajdują się na poniższej stronie:

http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/133/wpis-sadowy-zasady-dokonywania-wpisu.html

 

               2. Wydział Polonii, Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej (WPSPPK)

Zapisanych interesantów obowiązują następujace zasady:

- w celu ograniczenia liczby osób oczekujących przed konsulatem, należy przybyć do urzędu zgodnie z wyznaczoną godziną;

- należy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, o których mowa na stronie https://www.gov.pl/web/ukraina

- oczekując na wejście do konsulatu należy zachować odstęp min 1,5 m między innymi oczekującymi osobami;

- wchodząc do urzędu należy mieć założoną maseczkę ochronną zasłaniającą nos i usta oraz rękawice ochronne;

- wchodząc do urzędu można mieć przy sobie wyłącznie komplet dokumentów, wszystkie inne posiadane przedmioty w szczególności torby i reklamówki należy pozostawić przed wejściem.

KARTA POLAKA

Przyjmowanie wniosków

Od 12 listopada 2021 r. do odwołania wstrzymane zostają rozmowy z konsulem w sprawie złożenia przez osoby pełnoletnie wniosku o wydanie Karty Polaka po raz pierwszy.

Konsulat Generalny RP w Charkowie przyjmuje jedynie wnioski dotyczące:

 • przyznania Karty Polaka osobom małoletnim,
 • przedłużenia ważności Karty Polaka,
 • zmiany danych posiadacza Karty Polaka,
 • wydania duplikatu Karty Polaka.

Odbiór Karty Polaka jest możliwy wyłącznie w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Charkowie po telefonicznym umówieniu terminu. 

Informacje na temat zapisu na złożenie wniosku i odbioru Karty Polaka można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. +38 057 75 78 801 w następujących dniach:

 • wtorek – w godzinach 11.00-14.00
 • piątek – w godzinach 9.00-12.00.

 

Przedłużenie ważności Karty Polaka

W związku z pandemią koronawirusa Konsulat Generalny RP w Charkowie dopuszcza możliwość składania wniosków o przedłużenie ważności Karty Polaka drogą pocztową. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Za datę złożenia wniosku uważa się dzień nadania przesyłki.

Wniosek można pobrać ze strony: www.gov.pl/web/ukraina/karta-polaka-zlozenie-wniosku.

Kompletnie wypełniony wniosek powinien być podpisany (podpis nie może przecinać ramki) oraz posiadać przyklejoną aktualną kolorową fotografię.

Do wniosku o przedłużenie ważności Karty Polaka załączamy:

 • kopię paszportu zagranicznego,
 • kopię paszportu wewnętrznego wraz z kopią strony z informacją o miejscu zameldowania, w przypadku nowego wzoru paszportu wewnętrznego jego kopię oraz oryginał zaświadczenia o zameldowaniu,
 • kopię Karty Polaka i/lub decyzji o przyznaniu Karty Polaka,
 • dokument potwierdzający zmianę danych (w przypadku wniosku o zmianę danych posiadacza Karty Polaka), 
 • kontakt telefoniczny i mailowy z osobą wnioskującą. 

Dokumenty należy przesłać na adres: 

Konsulat Generalny w Charkowie

ul. Alchevskyh 16, 61002 Charków

Odbiór Kart Polaka

Odbiór dokumentu jest możliwy wyłącznie po telefonicznym umówieniu terminu w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Charkowie. 

 

W związku z koniecznością przeciwdziałania wciąż obecnemu zagrożeniu epidemicznemu Wydział Polonii, Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej we wtorki i czwartki realizuje obsługę interesantów:

 • czwartek w sprawach dot. Karty Polaka (przedłużenie okresu ważności dokumentu, zmiana danych posiadacza dokumentu, wydanie duplikatu, przyznanie Karty Polaka osobom małoletnim) – w godz. 09:00-10:00
 • wtorek w sprawach prawnych i obywatelskich – w godz. 11:30-13:00

 

Obsługa interesantów w Konsulacie Generalnym RP w Charkowie:

 

Wydział Ruchu Osobowego - od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

- przyjmowanie wniosków wizowych w godz. 8:30-12:30 

- wydawanie paszportów  w godz. 15:00-15:45

- przyjmowanie interesantów w sprawach paszportowych w godz. 8:30-12:30 

kontakt: charkow.kg.wizy@msz.gov.pl

 

Wydział Polonii, Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej:

- przyjmowanie interesantów w sprawach prawnych i obywatelskich: wtorek w godz. 11.30-13.00 

- przyjmowanie interesantów w pozostałych sprawach dot. Karty Polaka (przedłużenie okresu ważności dokumentu, zmiana danych posiadacza dokumentu, wydanie duplikatu, przyznanie Karty Polaka osobom małoletnim): czwartek w godz. 09:00-10:00

kontakt: charkow.wpsppk@msz.gov.pl

 

Konsulat Generalny RP w Charkowie uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję (w tym otrzymaną drogą e-mailową), która nie spełnia wymogów art.63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168). Korespondencja kierowana na adres Konsulatu powinna zawierać: imię i nazwisko osoby, od której pochodzi; adres tej osoby; przedmiot sprawy, której dotyczy. 

 

Informacja w sprawie skarg i wniosków

Kierownik urzędu lub osoba przez niego wyznaczona w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy w godzinach 16.00-17.00, po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod numerem +380 57 75 78 801.


RODO – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej MSZ pod adresem:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/zloz-skrge-lub-wniosek
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/zloz-petycje. 

 

Telefon dyżurny

W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula możliwy jest kontakt pod numerem telefonu: +38 050 409 55 04 

UWAGA!

Telefon dyżurny nie jest linią informacyjną.

Poprzez telefon dyżurny nie udziela się standardowych informacji, które znajdują się na stronie internetowej placówki, np. informacji wizowej, o godzinach pracy urzędu.

 

Media społecznościowe:

Twitter: @PLinKharkiv

Facebook: Konsulat Generalny RP w Charkowie

{"register":{"columns":[]}}