W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Konsulat Generalny RP w Łucku

adres: 43010 Łuck, ul. Dubniwska 22b
telefon: +38 0332 280 640
faks: +38 0332 280 659
e-mail: luck.kg.sekretariat@msz.gov.pl
godziny przyjęć: 8.15 do 16.15

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Łucku obejmuje obwody: wołyński, równieński oraz tarnopolski.

Telefon dyżurny

W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula możliwy jest kontakt pod numerem telefonu: +380 504382041

 

Informacje:

 

Konsulat Generalny RP w Łucku informuje, że począwszy od dnia 10 września 2021 roku włącznie (piątek), będzie możliwe składanie wniosków wizowych przez osoby ubiegające się o wydanie wizy typu D-09 (w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktoranckiej) oraz D-16 (w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej), bezpośrednio w siedzibie Konsulatu bez uprzedniej rejestracji. Zapraszamy do składania dokumentów codziennie w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 13:00. Jednocześnie informujemy, że wnioski wizowe ww. kategorii interesantów (studenci- wiza 09)  będą przyjmowane na zasadzie  tzw. „żywej kolejki” i wyłącznie do godz. 13.00 (o tej godzinie zostanie wpuszczona ostatnia osoba).  

 

***

 

Składanie wniosków wizowych przez cudzoziemców, którzy wcześniej otrzymali stypendium od państwa polskiego w ramach programu NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej), obejmujących naukowców, doktorantów i studentów z zagranicy, odbywa się bez uprzedniej rejestracji w każdy wtorek w Punktach Przyjęć Wniosków Wizowych w Łucku, Równem i Tarnopolu w godzinach 8:30-16:30, a w każdą środę w godzinach od 9:00 do 13:00 bezpośrednio w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Łucku, ul. Dubniwska 22b. Nie jest wymagane uprzednie umawianie się.

PRZYZNANIE KARTY POLAKA

Konsulat Generalny RP w Łucku  informuje, że od dnia 25.06.2021 r. wznawia zapisy na spotkanie w urzędzie konsularnym osób ubiegających się o przyznanie Karty Polaka po raz pierwszy (osoby dorosłe i małoletnie).

Rejestracja odbywa się tyko i wyłącznie drogą mailową na adres:

 luck.kg.rejestracjakp@msz.gov.pl

 Korespondencja w celu rejestracji powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko (zgodne z transliteracją w paszporcie zagranicznym);
  2. adres zameldowania: (Obwód, Rejon, Miejscowość);
  3. data zameldowania w Łuckim Okręgu Konsularnym;
  4. data i miejsce urodzenia;
  5. numer telefonu kontaktowego;
  6. temat wiadomości e-mail: Rejestracja w sprawie przyznania Karty Polaka
  7. w przypadku wniosku o przyznanie Karty Polaka dziecku – dodatkowo:

- nazwiska i imiona rodziców

- nr Karty Polaka rodzica/rodziców

- temat wiadomości e-mail: Rejestracja w sprawie przyznania Karty Polaka dla małoletniego

Po wysłaniu zgłoszenia prosimy oczekiwać na zwrotny e-mail z informacją o dacie i godzinie wizyty w Konsulacie Generalnym RP w Łucku.

Prosimy o przesyłanie zgłoszenia tylko raz. Ponowne wysłanie e-maila spowoduje usunięcie nazwiska z listy oczekujących.

 

***

 

Uproszczony dostęp do wykonywania zawodów medycznych w Polsce

Od 30.12.2020 r. obowiązują zmienione przepisy ułatwiające dostęp do wykonywania zawodów medycznych w Polsce przez:

1.       lekarzy,

2.       lekarzy dentystów,

3.       pielęgniarki,

4.       położne,

5.       ratowników medycznych,

którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania tych zawodów w krajach niebędących członkami UE.

Postępowanie w sprawie udzielenia zgody na wykonywanie pracy w Polsce w ww. zawodach jest uproszczone, a procedura uległa istotnemu skróceniu. Wnioski składane do Ministra Zdrowia, w tym te składane za pośrednictwem polskich konsulów, podlegają sprawnemu rozpatrzeniu.

Szczegółowe informacje na temat zasad podejmowania pracy w poszczególnych zawodach dostępne są na stronie internetowej placówki [link do tekstu zamieszczonego w Informacjach konsularnych/Wizy], a także na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia [link do strony https://www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-lekarza-i-lekarza-dentysty].

Infolinia: (+48) 22 427 65 60 (obsługiwanie języki: PL, UA, RU i EN)

Godziny pracy infolinii: poniedziałek - piątek 8:00-18:00 czasu polskiego.

Osoby zainteresowane mogą kierować pytania do placówki dyplomatycznej RP właściwej dla kraju zamieszkania.

 

***

Szanowni Państwo,

Konsulat Generalny RP w Łucku uprzejmie informuje, że z dniem 5 maja wznawia przyjęcia interesantów w budynku Konsulatu zgodnie z wcześniej ustalonym grafikiem pracy. Przyjęcia będą odbywały się z zachowaniem obowiązujących środków ochrony przed rozprzestrzenianiem koronawirusa SARS-CoV-2.

Генеральне Консульство Республіки Польща в Луцьку люб'язно повідомляє Вас, що з 05 травня  відновить прийом заявників у консульстві згідно з попередньо узгодженим графіком роботи. Прийоми відбуватимуться з дотриманням  заходів безпеки від поширення коронавірусу SARS-CoV-2.

 

***

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy ,iż w związku z  nowelizacją Ustawy o Cudzoziemcach od 1 grudnia 2020 r. osoby składający wniosek o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy będą zobowiązane do przedstawienia podróżnego ubezpieczenia medycznego o min. kwocie 30 tys. EUR obejmującego cały okres ważności wizy.

Zwracamy również uwagę, że od 1 grudnia zmianie ulegnie również lista firm ubezpieczeniowych posiadających w swojej ofercie ubezpieczenia spełniające wymogi ww. ustawy.

 

***

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 3 lipca br. zostało wznowione przyjmowanie wniosków o zezwolenie na Mały Ruch Graniczny (karta MRG). Złożenie dokumentów odbywa się po dokonaniu uprzedniej rejestracji do PPWW Łucka. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na stronie internetowej Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW) https://www.vfsglobal.com/poland/ukraine/Polish/how-to-apply.html

 

***

Komunikat w sprawie zmiany organizacji pracy Wydziału Ruchu Osobowego Konsulatu Generalnego RP w Łucku:

Tryb przyjmowania wniosków wizowych w Konsulacie Generalnym RP w Łucku od 9 czerwca 2020 r.

Posiadacze Kart Polaka, członkowie rodzin obywateli Unii Europejskiej oraz członkowie rodzin obywateli RP mogą złożyć dokumenty na wizę w Konsulacie bez konieczności rejestracji. Osoby zainteresowane wizą Schengen mogą złożyć wniosek na wizę w urzędzie po uprzednim dokonaniu rejestracji na stronie www.e-konsulat.gov.pl lub w Punktach Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW).

Od 3 czerwca br. PPWW wznowiły możliwość osobistego składania wniosków wizowych. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków wizowych oraz odbioru paszportów dostępne są na stronie internetowej https://www.vfsglobal.com/poland/ukraine/index.html

Odbiór paszportów złożonych w konsulacie możliwy jest w wyznaczonym dniu w godzinach 9.00 - 13.00.

 ***

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Konsulatu oraz skargi i wnioski dotyczące działania podległych mu pracowników rozpatruje kierownik urzędu konsularnego.

Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków do placówki zagranicznej przyjmowani są przez kierownika placówki lub wyznaczonego przez niego na piśmie pracownika w środy w godz. 16:15-17:00, przy stanowisku wydawania dokumentów konsulatu.

SPOSOBY WNOSZENIA SKARG I WNIOSKÓW:

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków:
§ 8.1.
 Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
§ 8.2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

***

 

Media społecznościowe

Twitter: @PLinLutsk
Facebook: Konsulat Generalny w Łucku