W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rekrutacja

Stanowisko – pielęgniarka

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie poszukuje kandydata na stanowisko – pielęgniarka

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywanej pracy : Olsztyn

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • Prowadzenie właściwej dokumentacji związanej z systemem zarządzania jakością zgodnie z obowiązującymi procedurami ogólnymi i  badawczymi
 • Pobieranie próbek materiału biologicznego od ludzi do badań mikrobiologicznych, zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • Przyjmowanie i rejestracja próbek do badań mikrobiologicznych wykonywanych w LBEK
 • Wydawanie sprawozdań z badań
 • Realizacja zadań w zakresie wdrożonego systemu jakości.
 • Posiadanie świadomości znaczenia spełnienia wymagań klienta,
 • Przestrzeganie tajemnicy zawodowej, dyscypliny pracy, poufności danych osobowych klientów oraz Regulaminu Pracy WSSE.

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne

 • Wykształcenie: min. średnie umożliwiające wykonywanie zadań stosownie do stanowiska, obowiązkowo!!! uprawnienia i umiejętność pobierania materiału do badań mikrobiologicznych od ludzi (m. in. wymazy z gardła, nosa, zmian skórnych, oka, pobieranie krwi) 

 

Wymagania dodatkowe 

 • Biegła umiejętność obsługi komputera
 • Komunikatywność, dokładność, dyspozycyjność
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole

 

Dokumenty niezbędne

 • CV i list motywacyjny;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez WSSE w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, ul. Żołnierska 16 na potrzeby procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y                                   o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy składać do: 30 września 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego)
 • Miejsce składania dokumentów: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie,   ul. Żołnierska 16,  10-561 Olsztyn, pok. 220

 

 Inne informacje:

 • WSSE w Olsztynie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 
Młodszy asystent (diagnosta laboratoryjny)

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie poszukuje kandydata na stanowisko – Młodszy asystent (diagnosta laboratoryjny)

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywanej pracy : Olsztyn

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • Wykonywanie badań mikrobiologicznych według obowiązujących procedur badawczych.
 • Prowadzenie właściwej dokumentacji związanej z systemem zarządzania jakością zgodnie z obowiązującymi procedurami ogólnymi i  badawczymi.
 • Obsługiwanie wyposażenia pomiarowego według obowiązujących procedur ogólnych i badawczych.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wyposażeniem pomiarowym zgodnie z obowiązującymi   procedurami ogólnymi i badawczymi.
 • Prowadzenie audytów wewnętrznych w Laboratorium.
 • Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych od ludzi oraz materiału środowiskowego zgodnie z obowiązującym procedurami.
 • Wydawanie i autoryzowanie sprawozdań z badań.
 • Realizacja zadań w zakresie wdrożonego systemu jakości.
 • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji w ramach szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Uczestniczenie w opracowaniach ognisk chorób zakaźnych badanych w LBEK.
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu opracowań epidemiologicznych dla obsługiwanych przez LBEK szpitali i klientów ambulatoryjnych (m.in. NZOZ itp.)
 • Posiadanie świadomości znaczenia spełnienia wymagań klienta, jak też wymagań ustawi innych obowiązujących  w PIS przepisów.
 • Przestrzeganie tajemnicy zawodowej, dyscypliny pracy, poufności danych osobowych klientów oraz Regulaminu Pracy WSSE.

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne

 • wykształcenie: wyższe o kierunku: analityka medyczna, biologia bądź pokrewne - aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

 

Pozostałe wymagania niezbędne

 • Biegła umiejętność obsługi komputera

 

 

Wymagania dodatkowe 

 • Komunikatywność, dokładność, dyspozycyjność, precyzyjność, sumienność, uczciwość
 • Zamieszkanie na terenie miasta Olsztyn
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej

 

 

Dokumenty niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez WSSE w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, ul. Żołnierska 16 na potrzeby procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y                                   o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy składać do: 30 września 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego)
 • Miejsce składania dokumentów: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie,   ul. Żołnierska 16,  10-561 Olsztyn, pok. 220

 

 Inne informacje:

 • WSSE w Olsztynie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn.
 2. W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych : Ewa Zielińska – email: e.zielinska@wsse.olsztyn.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie .
 4. Podstawy prawne przetwarzania:
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są: − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, − na podstawie art. 9 ust. 2 lit a RODO – w przypadku przetwarzania danych informujących o stanie zdrowia,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 • przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem procesu naboru. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1.  Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane:
 • przez okres niezbędny do realizacji procesu naboru: − jeśli Państwa kandydatura nie zostanie rozpatrzona pozytywnie, Państwa oferty będą niszczone w ciągu miesiąca od dnia zakończenia naboru, za wyjątkiem ewentualnych oryginałów dokumentów, które będą odsyłane,
 • do czasu odwołania zgody,
 • w przypadku nawiązania stosunku pracy dane będą przetwarzane na podstawie Kodeksu Pracy.
 1. Informacje o odbiorcach danych:
 • jeśli Państwa kandydatura zostanie uznana za najlepszą w procesie naboru, Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą upowszechniane w  Biuletynie Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak operator pocztowy - Poczta Polska.

 

 1. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.