W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rekrutacja

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji
 1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn.
 2. W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych : Ewa Zielińska – email: ewa.zielinska@sanepid.gov.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie .
 4. Podstawy prawne przetwarzania:
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są: − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, − na podstawie art. 9 ust. 2 lit a RODO – w przypadku przetwarzania danych informujących o stanie zdrowia,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 • przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem procesu naboru. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1.  Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane:
 • przez okres niezbędny do realizacji procesu naboru: − jeśli Państwa kandydatura nie zostanie rozpatrzona pozytywnie, Państwa oferty będą niszczone w ciągu miesiąca od dnia zakończenia naboru, za wyjątkiem ewentualnych oryginałów dokumentów, które będą odsyłane,
 • do czasu odwołania zgody,
 • w przypadku nawiązania stosunku pracy dane będą przetwarzane na podstawie Kodeksu Pracy.
 1. Informacje o odbiorcach danych:
 • jeśli Państwa kandydatura zostanie uznana za najlepszą w procesie naboru, Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą upowszechniane w  Biuletynie Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak operator pocztowy - Poczta Polska.

 

 1. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: MŁODSZEGO ASYSTENTA w Sekcji Higieny Pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie

28.11.2022

 

 

I.    Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:
 

1.    wykształcenie wyższe drugiego stopnia o kierunku chemia, biotechnologia, farmacja 
i inne pokrewne (mile widziane: specjalizacja w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o których mowa 
w art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej);
2.    doświadczenie zawodowe: co najmniej roczny staż pracy, w tym minimum 6 miesięczny staż pracy związany z:
a)    wprowadzaniem do obrotu na terytorium RP niebezpiecznych substancji chemicznych 
i ich mieszanin/ kosmetyków;
b)    klasyfikacją i oznakowaniem niebezpiecznych mieszanin chemicznych;
3.    znajomość przepisów ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem Inspekcji Sanitarnej, wynikających z innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących, w tym przepisów dotyczących:
a)    udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych, 
b)    wprowadzania do obrotu wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych 
i substancji czynnych przeznaczonych do stosowania w produktach biobójczych 
w działalności zawodowej,
c)    ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz  rozporządzeń (WE), 
w tym m.in. nr 1907/2006, nr 649/2012, nr 1272/2008,
d)    wprowadzania do obrotu detergentów i środków powierzchniowo-czynnych przez producentów zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniach Komisji Europejskiej,
e)    ustawy o produktach kosmetycznych oraz przepisów rozporządzenia nr 1223/2009.
4.    znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji oraz procedur obowiązujących w administracji;
5.    podstawowa znajomość języka angielskiego;
6.    umiejętność stosowania prawa w praktyce;
7.    umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows i pakiet Microsoft Office), systemu informatycznego oraz urządzeń biurowych;
8.    umiejętność samodzielnego wnioskowania oraz analizowania danych, informacji 
i problemów;
9.    umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
10.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
11.    nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
12.    obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


II.    Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania dodatkowe:
 

1.    komunikatywność;
2.    umiejętność pracy w zespole; 
3.    umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
4.    systematyczność i terminowość;
5.    umiejętność organizacji pracy;
6.    umiejętność słuchania i wysławiania się;
7.    umiejętność korzystania z przepisów prawa, umiejętność samodzielnego sporządzania /formułowania pism i innych dokumentów.

III.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1.    Wykonywanie czynności kontrolnych w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, a także zapobiegania chorobom zakaźnym i innym chorobom powodowanym warunkami środowiska oraz ich zwalczania, w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi 
i zdrowotnymi;
2.    Sprawowanie nadzoru sanitarnego, m. in. w zakresie:
a)    udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych, wprowadzania do obrotu wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych i substancji czynnych przeznaczonych do stosowania w produktach biobójczych w działalności zawodowej;
b)    przestrzegania przepisów ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszanin oraz  rozporządzeń (WE:) m.in. nr 1907/2006, nr 648/2004, nr 649/2012, nr 1272/2008;
c)    wprowadzania do obrotu detergentów i środków powierzchniowo-czynnych przez producentów zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniach Komisji Europejskiej;
d)    przestrzegania przepisów ustawy o produktach kosmetycznych oraz przepisów rozporządzenia nr 1223/2009;
e)    przestrzegania przez pracodawców przepisów z zakresu higienicznych warunków pracy i narażenia zawodowego występujących na stanowiskach pracy;
3.    Rzetelne, sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań;
4.    Udział w opracowywaniu sprawozdań periodycznych i nieperiodycznych z działalności sekcji;
5.    Przestrzeganie przepisów prawa, w tym w  szczególności dotyczących:
a)    ochrony danych osobowych, ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, informacji niejawnych,
b)    bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
6.    Przestrzeganie regulaminów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz innych przepisów wewnętrznych obowiązujących w Stacji;
7.    Budowanie pozytywnego wizerunku Stacji na zewnątrz;
8.    Utrzymywanie w należytym stanie technicznym powierzonego sprzętu, dbanie 
o powierzone mienie  oraz używanie go zgodnie z przeznaczeniem;
9.    Podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
10.    Przestrzeganie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy i poza nim;
11.    Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora/Kierownika wynikających 
z toku bieżącej pracy, stosowanie się do poleceń przełożonych, jeśli nie są one sprzeczne 
z przepisami prawa lub umową o pracę;
12.    Zgłaszanie do pracodawcy wszelkich przejawów mobbingu w myśl art. 943 Kodeksu Pracy.

IV.    Wymagane dokumenty:


1.    list motywacyjny;
2.    życiorys;
3.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4.    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
5.    kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
6.    oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
7.    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu 
z pełni praw publicznych;
9.    oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie 
na określonym stanowisku.


Dokumenty aplikacyjne, tj. list motywacyjny i życiorys, muszą być opatrzone klauzulą: 


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Olsztynie z siedzibą przy ul. Żołnierskiej 16 10-561 Olsztyn, moich danych osobowych, zawartych 
w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA w Sekcji Higieny Pracy – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

 

V.    Warunki pracy:


1.    cały etat;
2.    praca jednozmianowa (7h 35’ – od 7:30 do 15:05);
3.    praca siedząca przed monitorem ekranowym z koniecznością częstych wyjazdów poza siedzibę Urzędu celem prowadzenia nadzoru sanitarnego.

 

VI.    Termin i miejsce składania dokumentów:


dokumenty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko młodszy asystent” w terminie do dnia 7 grudnia 2022 r., do godz. 15.00, na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn (liczy się data wpływu) lub złożyć w ww. terminie do godziny 15.00 w sekretariacie Stacji (adres j. w.).

 

VII.    Dodatkowe informacje


a)    aplikacje, które wpłyną do po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
b)    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
i tablicy ogłoszeniowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie;
c)    kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana oraz o terminie i miejscu posiedzenia Komisji, celem przeprowadzenia dalszego etapu naboru;
d)    zaleca się złożenie wszystkich oświadczeń na jednej karcie;
e)    dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie przejdą weryfikacji formalnej, zostaną zniszczone;
f)    szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu:  89 52-48-319.                                                                 

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych poszukuje kandydata na stanowisko: młodszy asystent w pożywkarni LBE-K.

Forma umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywanej pracy: Olsztyn

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 • Wykonywanie pożywek mikrobiologicznych, odczynników, buforów, płynów zgodnie z obowiązującymi procedurami, instrukcjami i normami.
 • Prowadzenie kontroli pożywek mikrobiologicznych w zakresie cech fizyko-chemicznych.
 • Sterylizacja szkła oraz materiałów laboratoryjnych.
 • Obsługiwanie wyposażenia pomiarowego i pomocniczego m.in. wagi analitycznej, sterylizatora parowego, aparatu Kocha, ph-metru, dygestorium.
 • Prowadzenie magazynu pożywek i odczynników.
 • Monitorowanie warunków środowiska i skuteczności procesów sterylizacji.
 • Uczestniczenie w szkoleniach w zakresie obsługi wyposażenia, technik i metod badawczych oraz systemu zarządzania jakością.
 • Przygotowywanie specyfikacji przetargowych oraz zamówień rocznych i bieżących w zakresie działalności pożywkarni.
 • Prowadzenie zapisów z wykonywanych czynności.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe – preferowane kierunki: chemia, biologia, biotechnologia, mikrobiologia lub pokrewne.
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym profilu będzie dodatkowym atutem.
 • Umiejętność obsługi komputera, znajomość oprogramowania Microsoft Windows i Microsoft Office.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej.
 • Dobra organizacja pracy własnej i umiejętność współdziałania w zespole.
 • Zaangażowanie w wykonywane obowiązki, dokładność, precyzyjność, sumienność, uczciwość.
 • Chęć ciągłego rozwoju zawodowego.
 • Dyspozycyjność i punktualność.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.
 • Ambitny i doświadczony zespół profesjonalistów.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Wynagrodzenie adekwatne do poziomu kompetencji i doświadczenia zawodowego.
 • Możliwość skorzystania z pakietu sportowego i ubezpieczenia grupowego.
 • Miłą i przyjazną atmosferę pracy.

Dokumenty niezbędne:

 

 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

 

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez WSSE w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, ul. Żołnierska 16 na potrzeby procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

 

 

Termin składania dokumentów:

 • Dokumenty należy składać do: 24 lutego 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).
 • Miejsce składania dokumentów: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie,   ul. Żołnierska 16,  10-561 Olsztyn, pok. 220.

 

Miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenia prosimy dostarczać osobiście w godzinach od 8.00 do 14.00 do siedziby WSSE w Olsztynie,

ul. Żołnierska 16 pok. 220, pocztą tradycyjną lub drogą mailową na adres kadry.wsse.olsztyn@sanepid.gov.pl

 

 

Inne informacje:

 • WSSE w Olsztynie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną;
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.02.2023 13:08 Paweł Wiśniewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Kędzierska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych poszukuje kandydata na stanowisko: młodszy asystent w pożywkarni LBE-K. 1.0 01.02.2023 13:08 Paweł Wiśniewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}