W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Skargi i wnioski

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Przepisy prawne regulujące sposób rozpatrywania skarg i wniosków: 

 • Dział VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 t.j.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

I. Składanie skarg i wniosków: 

 • Pisemnie na adres urzędu:
  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
 • Ustnie do protokołu - każdy pracownik Urzędu ma obowiązek przyjąć skargę i sporządzić protokół.

II. Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków: 

 • Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godz. 15.05 - 15.20,
  (w przypadku gdy czwartek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się w następny dzień roboczy)
 • Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu.


III. Forma wnoszenia skarg i wniosków: 

 • pisemnie,
 • telefaksem,
 • środkami komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • ustnie do protokołu (osobiście),
  (osoba przyjmująca skargę lub wniosek sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie).

Skargi i wnioski muszą zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego,
 • adres wnoszącego.

Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

IV. Rejestracja skarg i wniosków: 

 • Skargi i wnioski wpływające do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego są rejestrowane w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków w systemie EZD nadzorowanym przez Oddział Organizacyjny, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.
 • Skargi i wnioski rozpatrywane są przez komórki merytoryczne właściwe ze względu na przedmiot skargi (wniosku).

V. Informacje ogólne: 

 • Prawo składania skarg i wniosków do organów administracji publicznej gwarantuje obywatelom Konstytucja RP.
  Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.
  Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.
 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy lub ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego).
 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 Kpa).
 • Skargę należy kierować do organu właściwego do jej rozpatrzenia. Zgodnie z art. 229 Kpa, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrywania skargi dotyczącej zadań lub działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
 • W pozostałych przypadkach np.: nieprawidłowy stan sanitarno-higieniczny, niewłaściwa jakość środków spożywczych, skargę należy złożyć do właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 • Organ właściwy do załatwienia skargi (wniosku) powinien je rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca (art. 237 §1 Kpa), z zastrzeżeniem art. 237 §2 i §4 Kpa.
 • Zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi:
  - o sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego (art. 237 §3 Kpa),
  - skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę,
  - w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego (art. 239 §1 Kpa).
 • Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając o tym skarżącego lub wskazać mu właściwy organ (art. 231 Kpa).
 • Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę (art. 243 Kpa).
 • Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku oraz w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie określonym w art. 244 Kpa albo wskazanym w zawiadomieniu (art. 245), służy prawo wniesienia skargi (art. 246 §1, §2 Kpa).

Materiały

Protokół przyjęcia skargi/wniosku
Protokół​_przyjęcia​_skargi,wniosku.docx 0.01MB
Klauzula informacyjna
Klauzula​_informacyjna​_2022.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.09.2020 15:25 Rafał Banach
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rafał Banach
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 5.0 29.09.2022 11:23 Rafał Banach
Skargi i wnioski 4.0 24.06.2022 14:07 Rafał Banach
Skargi i wnioski 3.0 24.06.2022 14:03 Rafał Banach
Skargi i wnioski 2.0 24.06.2022 13:59 Rafał Banach
Skargi i wnioski 1.0 22.09.2020 15:25 Rafał Banach

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}