W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie (dalej WSSE Rzeszów) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

Data publikacji strony internetowej: 20.12.2016

Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.10.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 05.10.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jacek Koczyjan, adres poczty elektronicznej jacek.koczyjan@sanepod.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (17) 852-21-11 wew. 320. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Wierzbowej 16 ( główna siedziba Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie)

Budynek składa się z trzech brył: budynku wysokiego składającego się z 9 kondygnacji nadziemnych, w którym znajdują się pomieszczenia laboratoryjno-biurowe, dwukondygnacyjnego budynku administracyjnego, w którym znajdują się pomieszczenia biurowe i tzw. przewiązki (holu), w której znajduje się wejście główne do całego kompleksu budynków - ta część posiada 1 kondygnację na parterze i podpiwniczenie. Przy schodach wejściowych do budynku znajduje się dźwig dla osób niepełnosprawnych. Na elewacji budynku, przy windzie, zlokalizowany jest przycisk (dzwonek) przywołujący pracownika, który uruchamia windę i pomaga osobie z niepełnosprawnością dostać się do budynku. Obsługa klientów odbywa się w punkcie Informacji zlokalizowanym po prawej stronie, tuż za drzwiami wejściowymi i/lub Kancelarii znajdującej się za punktem Informacji, po przeciwnej stronie korytarza. Pracownicy Kancelarii zajmują się obsługą klienta, przyjmują dokumenty i/lub kontaktują się telefonicznie z kierownikiem/ pracownikiem właściwej dla załatwienia sprawy komórki organizacyjnej. Obie lokalizacje oznakowane są w sposób widoczny świetlnymi tabliczkami informacyjnymi. Kondygnacja ta wolna jest od barier poziomych i pionowych. Hol i korytarz, w części parterowej pozwalają na swobodne poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim. W pobliżu pomieszczenia Kancelarii znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Osoba znajdująca się w toalecie może, przez naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku, zasygnalizować potrzebę udzielenia pomocy przez osoby z zewnątrz. Przed wejściem głównym do budynku stacji znajduje się parking, na którym wydzielone i oznakowane zostały dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Jednostka nie zapewnia osobom posiadającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się możliwości korzystania z jej pomocy, w tym z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rzeszowie z lokalizacją w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 5.

Budynek Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie lokalizacja w Tarnobrzegu składa się z części niskiej (obecnie w użyczeniu PSSE) oraz wysokiej o charakterze biurowo - laboratoryjnym. Budynek wysoki posiada 1 kondygnację podziemną (piwnicę) i 5 kondygnacji nadziemnych. Budynki są ze sobą połączone funkcjonalnie na poziomie parteru i piwnic. Do budynku Stacji prowadzi ,w części zajmowanej przez WSSE, dostępne dla klientów jedno wejście główne od strony ulicy 1-go Maja, wyposażone w podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózku inwalidzkim. Na parkingu, przed wejściem, wyznaczone zostało miejsce dla osób niepełnosprawnych. Po wejściu do budynku, na poziomie parteru znajduje się punkt Informacji, w którym osoba dyżurująca pomaga w skontaktowaniu petenta z odpowiednim pracownikiem, celem załatwienia jego sprawy. Parter jest wolny od barier poziomych i pionowych. W budynku brak jest toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim. Jednostka nie zapewnia osobom posiadającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się możliwości korzystania z jej pomocy, w tym z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać każdorazowo z budynku przy ul. Wierzbowej 16 w Rzeszowie - siedziba główna. Lokalizacja w Tarnobrzegu stanowi jedynie część laboratoryjną.

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rzeszowie z lokalizacją w Sanoku ul. Jezierskiego 39.

Budynek posiada 4 kondygnacje, z trzema drzwiami wejściowymi. Cały ruch osobowy, łącznie z interesantami, odbywa się przez główne drzwi wejściowe, monitorowane przez pracowników pokoju przyjmowania próbek. Drzwi wejściowe, obok kotłowni (wejście awaryjne), są zabezpieczone przed wejściem do budynku osób nieupoważnionych zamkiem szyfrowym. Wejście to jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Klient zostaje wpuszczony do budynku przez pracownika Sekcji Obsługi, po zasygnalizowaniu dzwonkiem przy drzwiach awaryjnych. Wewnątrz budynku, przy wejściu, znajduje się telefon umożliwiający kontakt z odpowiednim kierownikiem pracowni, w celu dokonania uzgodnień. Przemieszczenie się osoby niepełnosprawnej do sekretariatu WSSE Rzeszów - lokalizacja w Sanoku lub „pokoju klienta„ ( I p.) umożliwia zainstalowana winda. Kondygnacje są wolne od barier poziomych jak i pionowych. Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych. WSSE Rzeszów – lokalizacja w Sanoku posiada wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, przed bramą wjazdową od strony ul. Jezierskiego oraz na placu wewnętrznym. Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego. Jednostka nie zapewnia osobom posiadającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się możliwości korzystania z jej pomocy, w tym z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać każdorazowo z budynku przy ul. Wierzbowej 16 w Rzeszowie - siedziba główna. Lokalizacja w Sanoku stanowi jedynie część laboratoryjną.

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rzeszowie z lokalizacją w Przemyślu ul. Mariacka 4.

Budynek posiada pięć kondygnacji: cztery nadziemne i jedną podziemną (piwnica). Siedziba Pracowni Laboratoryjnej w Przemyślu znajduje się na pierwszym i drugim piętrze. Na parterze znajduje się siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przemyślu. Do budynku prowadzi, dostępne dla klientów jedno wejście główne od strony ulicy Mariackiej. Parking przeznaczony jest dla pracowników i klientów, na którym wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Punkt Obsługi Klienta zlokalizowany jest na parterze budynku. Klienci Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej jak i Pracowni Laboratoryjnej obsługiwani są na parterze. Pracownik punktu obsługi klienta powiadamia telefonicznie pracowników, którzy schodzą na parter w celu załatwienia spraw klientów. Budynek nie posiada urządzeń dla osób niepełnosprawnych, jak też nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na parterze budynku znajdują się toalety, które nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. WSSE Rzeszów – lokalizacja w Przemyślu nie zapewnia osobom posiadającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się możliwości korzystania z jej pomocy, w tym z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać każdorazowo z budynku przy ul. Wierzbowej 16 w Rzeszowie - siedziba główna. Lokalizacja w Przemyślu stanowi jedynie część laboratoryjną.

{"register":{"columns":[]}}