W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

08.08.2019

Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 991) określa:

1)    podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do 32 branż, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego[1] oraz

2)    dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów.

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, zostały opracowane przy udziale szerokiego grona ekspertów, partnerów społecznych i pracodawców.  

W efekcie przeprowadzonych uzgodnień i konsultacji wypracowano nową strukturę podstaw programowych, określając efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji tych efektów, które zostaną wykorzystane w systemie egzaminów zewnętrznych, przy ustalaniu wymagań egzaminacyjnych, jak również ułatwią nauczycielom opracowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do ustalenia ocen klasyfikacyjnych.

Efekty kształcenia zostały pogrupowane w części, zwane jednostkami efektów kształcenia. Dla każdej jednostki efektów kształcenia (z wyjątkiem jednostek efektów kształcenia „Organizacja pracy małych zespołów” oraz „Kompetencje personalne i społeczne”) określono minimalną liczbę godzin. Natomiast umiejętności z zakresu organizacji pracy małych zespołów oraz kompetencji personalnych i społecznych powinny być kształtowane przez nauczycieli wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego. Wyodrębnienie jednostek efektów kształcenia nie jest tożsame z wyodrębnieniem obowiązkowych zajęć edukacyjnych (przedmiotów/modułów). Podziału na obowiązkowe zajęcia edukacyjne dokonuje się w programie nauczania dopuszczonym do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego będzie wykorzystana  do realizacji kształcenia zarówno w systemie szkolnym, tj. w branżowej szkole I stopnia, technikum, szkole policealnej oraz branżowej szkole II stopnia, jak również w formach pozaszkolnych, tj. na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych.

W części dotyczącej warunków realizacji kształcenia w zawodzie określono wyposażenie szkoły niezbędne do realizacji kształcenia w zakresie danej kwalifikacji lub wskazano wyposażenie, do którego szkoła musi zapewnić uczniom dostęp (np. u pracodawcy, w centrum kształcenia zawodowego).  

Ponadto do rozporządzenia, w załączniku nr 33, określono dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów. Dodatkowe umiejętności zawodowe szkoła będzie mogła realizować w ramach godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego określoną w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie szkolnictwa branżowego określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Przepisy rozporządzenia stosuje się począwszy od:

1)     roku szkolnego 2019/2020 w:

a)     klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.,

b)     semestrze I szkoły policealnej,

c)     klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum,

d)     klasie I pięcioletniego technikum,

2)     roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia

–          a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 991)

 

[1] Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316)