W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Data publikacji strony internetowej: 05.08.2019

Data ostatniej dużej aktualizacji: 05.08.2019.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.

Oświadczenie sporządzono dnia 02.10.2019. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Andrzej Haber, adres poczty elektronicznej andrzej.haber@mgm.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 583 86 65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Ministerstwo dokłada wszelkich starań, aby osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, przybywające do Ministerstwa otrzymywały niezbędną pomoc.

Wjazd na teren głównej siedziby Ministerstwa znajdującej się w budynku CBF dla podjazdu osoby niepełnosprawnej na dziedziniec umożliwiony jest od strony Alei Jerozolimskich, jak również poprzez dostęp z poziomu garażu do klatki „D” przy użyciu demontowalnej pochylni w asyście pracownika ochrony CBF.

Dla dostępu osób niepełnosprawnych w wejściach „B” i „C” zamontowane zostały drzwi umożliwiające swobodne wejście i dotarcie na wybrane piętro windami. Windy posiadają przyciski z numerami pięter oznaczonymi alfabetem Braille’a.

Przy wejściu „C” znajduje się winda przystosowana do przewozu wózków inwalidzkich.

W holu głównym ułożone są drewniane podesty ułatwiające dostęp do wind w klatkach „A” i „D”.

W klatce „A” na poziomie -1 znajduje się ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych, do której prowadzą windy od klatki „A” lub specjalna winda dla wózków (obsługiwana przez pracowników ochrony CBF).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku CBF oraz pomieszczeń najmowanych przez Ministerstwo możliwe jest wejście osoby niepełnosprawnej z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Kancelaria Główna Ministerstwa jest wyposażona w pętlę indukcyjną.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (od strony Alei Jerozolimskich).

Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach, Ministerstwo umożliwia skorzystanie przy  załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

Pracownicy Ministerstwa pozostają w dyspozycji osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością, udzielając niezbędnej pomocy m.in. poprzez wskazanie miejsca postojowego dla podjazdów osób niepełnosprawnych bądź asystę podczas poruszania się po budynku CBF.

 

KONTAKT DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWO TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu z urzędem:

Fax: +48 22 583 86 71

E-mail: SekretariatBM@mgm.gov.pl

Zapewniamy również dostęp do usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z takiej usługi, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek. Osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z ministerstwem.

 

INFORMACJA DODATKOWA

  1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  2. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
  3. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
  4. Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - zawsze otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
  5. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  6. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  7. Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
{"register":{"columns":[]}}