O ministerstwie

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) jest urzędem administracji rządowej obsługującym ministra właściwego do spraw czterech działów administracji rządowej: gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo i żegluga śródlądowa. MGMiŻŚ zostało utworzone 8 grudnia 2015. W ramach urzędu działa osiem departamentów i siedem biur.

Misją ministerstwa jest odbudowa polskiego przemysłu stoczniowego oraz wykorzystanie potencjału polskiej gospodarki morskiej, gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej i rybołówstwa w rozwoju gospodarczym Polski.

Wizja ministerstwa to skuteczny rozwój i optymalne wykorzystanie morskiego i rzecznego potencjału gospodarczego Polski, a także zarządzanie gospodarką wodną kraju w sposób racjonalny.

Głównymi obszarami działania, które realizujemy w związku z przyjętą wizją i misją Ministerstwa są:

  • odbudowa przemysłu okrętowego i rewitalizacja przemysłu stoczniowego,
  • rozwój i rozbudowa portów,
  • przywrócenie żeglugi na rzekach,
  • rozwój i wsparcie rybołówstwa,
  • racjonalne zarządzanie wodami,
  • istnienie silnych ośrodków szkolnictwa morskiego.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 12.03.2019 15:07
Osoba publikująca: Joanna Gajewska
Zmodyfikowano: 12.03.2019 15:07
Osoba modyfikująca: Joanna Gajewska