W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Gospodarka wodna

Gospodarka wodna obejmuje racjonalne zarządzanie wodą oraz szeroko pojętą ochronę jej zasobów.

 

W Ministerstwie jednostką odpowiedzialną za gospodarkę wodną jest Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. Kontrolą w zakresie gospodarki wodnej zajmuje się natomiast Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami (DOK).

 

W ramach gospodarowania zasobami wodnymi zajmujemy się w Ministerstwie między innymi:

• inicjowaniem, opracowywaniem i wdrażaniem polityki w zakresie gospodarki wodnej,

• monitorowaniem realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy oraz współpracą z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie ich aktualizacji,

• przeciwdziałaniem skutkom suszy (w tym przyjęcie i aktualizacja planu przeciwdziałania skutkom suszy),

• zmniejszeniem skutków powodzi (w tym koordynacja i współudział w przygotowaniu planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz spraw związanych z nadzorem nad realizacją projektów przeciwpowodziowych, w tym projektów finansowanych ze środków Banku Światowego oraz środków Unii Europejskiej),

• sprawami dotyczącymi systemu pobierania opłat za usługi wodne,

• współudziałem i koordynacją działań związanych z przygotowaniem planów gospodarowania wodami,

• prowadzeniem spraw w zakresie praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych wód płynących,

• inicjowaniem i kształtowaniem kierunków rozwiązań systemowych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz odprowadzania wód opadowych lub roztopowych,

• współpracą międzynarodową w zakresie gospodarki wodnej,

• współudziałem z innymi instytucjami w realizacji zadań związanych z edukacją w zakresie gospodarki wodnej.

 

W ramach ochrony wód prowadzimy działania dotyczące:

• realizacji Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

• ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego,

• ochrony wód Morza Bałtyckiego.

 

W ramach powyższych działań, związanych z gospodarką wodną, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej sprawuje nadzór nad:

• Biurem Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły,

• Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie – w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych,

• Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie,

• dyrektorami urzędów żeglugi śródlądowej, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Departamentu Gospodarki Morskiej.

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
21.09.2018 13:55 Joanna Gajewska
Pierwsza publikacja:
21.09.2018 13:55 Joanna Gajewska
{"register":{"columns":[]}}