W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, z siedzibą w Warszawie (00-400) przy ul. Nowy Świat 6/12.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: sekretariatBM@mgm.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@mgm.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora, na podstawie przepisów prawa, w szczególności: art. 10 ust. 1, art. 10 a ust. 1, art. 11 ust. 1  oraz art. 23 c ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762 z późn. zm.).

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach działalności resortu, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo: 
- dostępu do Pani/Pana danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 
- sprostowania danych , na podstawie art. 16 RODO; 
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa.