Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, z siedzibą w Warszawie (00-400) przy ul. Nowy Świat 6/12.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: sekretariatBM@mgm.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@mgm.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora, na podstawie przepisów prawa, w szczególności: art. 10 ust. 1, art. 10 a ust. 1, art. 11 ust. 1  oraz art. 23 c ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762 z późn. zm.).

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach działalności resortu, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo: 
- dostępu do Pani/Pana danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 
- sprostowania danych , na podstawie art. 16 RODO; 
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa.