W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Inauguracyjne posiedzenie Państwowej Rady Gospodarki Wodnej 5. kadencji

25.06.2020

W siedzibie MGMiŻŚ 16 czerwca 2020 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Państwowej Rady Gospodarki Wodnej 5. kadencji na lata 2020 – 2023. Spotkaniu przewodniczyła Anna Moskwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a otwarcia spotkania dokonała Monika Niemiec-Butryn, Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Inauguracyjne posiedzenie Państwowej Rady Gospodarki Wodnej 5. kadencji

W imieniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na podstawie art. 363 ust. 3 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne nominacje nowo powołanym 30 członkom wręczyła Pani Anna Moskwa. Na przewodniczącego Państwowej Rady Gospodarki Wodnej (PRGW) minister do spraw gospodarki wodnej powołał dr hab. Damiana Absalona z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zastępcami Przewodniczącego Rady zostali prof. dr hab. Ewa Krogulec z Uniwersytetu Warszawskiego i dr Michał Habel z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 363 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne Minister powierzył funkcję Sekretarza Rady przedstawicielowi Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - mgr Joannie Marzec.

Poniżej zamieszczamy pełną listę członków Państwowej Rady Gospodarki Wodnej 5.kadencji na lata 2020 – 2023 w układzie alfabetycznym:

L.p.

Członek
Państwowej Rady Gospodarki Wodnej

na lata 2020-2023

Instytucja zgłaszająca

 1.  

dr hab. Damian ABSALON

PRZEWODNICZĄCY

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Śląski Centrum Wody

 1.  

inż. Jakub ANDRZEJEWSKI

Związek Polskich Armatorów Śródlądowych

 1.  

prof. dr hab. Kazimierz BANASIK

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 1.  

dr Grzegorz CHOCIAN

Fundacja Konstruktywnej Ekologii ECOPROBONO

 1.  

dr hab. inż. Julita DUNALSKA

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 1.  

dr hab. Joanna FAC-BENEDA

Uniwersytet Gdański

 1.  

prof. dr hab. inż. Marek GROMIEC

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

oraz

Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”

 1.  

dr Michał HABEL

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 1.  

mgr inż. Zbigniew KOT

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 1.  

dr hab. inż. Tomasz KOWALCZYK

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 1.  

mgr Łukasz KOZŁOWSKI

Stowarzyszenie Odra dla turystów w Nowej Soli

 1.  

prof. dr hab. Ewa KROGULEC

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Uniwersytet Warszawski

 1.  

mgr Ewa MALICKA

Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

 1.  

dr Piotr MARGOŃSKI

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

 1.  

prof. dr hab. inż. Rafał MIŁASZEWSKI

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 1.  

dr Przemysław NAWROCKI

Fundacja WWF Polska

 1.  

dr hab. mgr inż. Piotr PARASIEWICZ

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

 1.  

dr hab. inż. Zbigniew POPEK

Stowarzyszenie Inżynierów Wodnych

i Melioracyjnych - Zarząd Główny

 1.  

dr Paweł PRZYGRODZKI

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

 1.  

kpt. ż. ś. dr Jan PYŚ

Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

 1.  

mgr inż. Roman ROGALSKI

Konfederacja LEWIATAN

 1.  

dr Tadeusz RZEPECKI

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

 1.  

mgr inż. Cezary SINIECKI

Stowarzyszenie Inżynierów Wodnych
i Melioracyjnych - Zarząd Główny

 1.  

prof. dr hab. inż. Iwona SKOCZKO

Politechnika Białostocka

 1.  

mgr inż. Wojciech SKOWYRSKI

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 1.  

dr Lesław SKRZYPCZYK

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 1.  

dr hab. inż. Michał SZYDŁOWSKI

Politechnika Gdańska

 1.  

dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech ŚLĄCZKA

Akademia Morska w Szczecinie

 1.  

dr hab. inż. Tomasz WALCZYKIEWICZ

Komitet Gospodarki Wodnej PAN

 1.  

prof. dr hab. inż. Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA

Politechnika Częstochowska

 1.  

dr Aleksander WOLSKI

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

 1.  

dr Magdalena WORSA-KOZAK

Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich

oraz

Politechnika Wrocławska

 1.  

prof. dr hab. Maciej ZALEWSKI

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN

 1.  

Mgr Joanna Marzec

SEKRETARZ

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

 

Informacje o Państwowej Radzie Gospodarki Wodnej

Państwowa Rada Gospodarki Wodnej została powołana na mocy przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.). Zgodnie z art. 363 ust. 8 kadencja Państwowej Rady trwa 4 lata.

Państwowa Rada Gospodarki Wodnej, jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

Zgodnie z art. 363 pkt. 2 ustawy w skład Państwowej Rady wchodzą:

1) Przewodniczący Państwowej Rady;

2) dwóch Zastępców Przewodniczącego Państwowej Rady;

3) Sekretarz Państwowej Rady;

4) członkowie Państwowej Rady w liczbie 30.

Zgodnie z art. 363 pkt. 3 ustawy Przewodniczący Państwowej Rady, Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Rady oraz członkowie Państwowej Rady są powoływani przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej spośród kandydatów zgłaszanych przez ogólnopolskie organizacje zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, jednostki naukowe, organizacje społeczne, gospodarcze oraz ekologiczne, związane z gospodarką wodną.

Do zakresu działania Państwowej Rady należy opracowywanie dla ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej opinii, propozycji i wniosków w sprawach gospodarowania wodami, ochrony przed powodzią i skutkami suszy, w szczególności:

1) przedstawianie propozycji oraz wniosków dotyczących poprawy stanu zasobów wodnych
       oraz ochrony przed powodzią i skutkami suszy;

2)  opiniowanie projektów dokumentów planistycznych, o których mowa w art. 315 pkt 1-3, 6, 7
       oraz 11 i 12;

3) opiniowanie projektów programów realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód
       oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną oraz planowanych
       inwestycji w gospodarce wodnej, o których mowa w art. 240 ust. 9;

4)    opiniowanie projektów aktów normatywnych regulujących sprawy gospodarki wodnej;

5)    wyrażanie opinii w sprawach zleconych przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

Za udział w posiedzeniach Państwowej Rady nie przysługuje wynagrodzenie.