W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat w sprawie ścieków ze szpitali jednoimiennych

07.05.2020

Logo1

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dziękuje zarówno przedstawicielom samorządów, jak i przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych za zaangażowanie i wytężoną pracę mająca na celu zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania szpitali jednoimiennych w tym trudnym czasie epidemii koronawirusem SARS-CoV-2. Z informacji uzyskanych zarówno od przedstawicieli sektora wodociągowo – kanalizacyjnego, jak i wojewodów wynika, że system odprowadzania ścieków z tych jednostek działa w większości przypadków prawidłowo, i nie dochodzi do wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających drobnoustroje chorobotwórcze. Mamy świadomość że w wielu przypadkach jest to wynikiem szerokiej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo – kanalizacyjnymi, wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska a szpitalami, których celem było zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego obywateli.

Jednocześnie przypominamy podstawowe regulacje zawarte w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w zakresie odprowadzania ścieków, w tym ścieków zawierających drobnoustroje chorobotwórcze

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwaną dalej „ustawą”, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. Podobny zapis zawiera również art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które wykonują te obowiązki za pośrednictwem przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych działających na ich terenie.

Ustawa reguluje miedzy innymi prawa i obowiązki zarówno przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, jak i podmiotów, wprowadzających ścieki do urządzeń kanalizacyjnych. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy odbiorca usług (tu szpital) odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie, ponadto art. 10 ustawy określa katalog obowiązków dostawcy ścieków przemysłowych.

Natomiast w myśl z art. 9 ust. 2 pkt 6 lit. a ustawy, zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z obiektów, w których leczeni są chorzy na choroby zakaźne. Szpitale jednoimienne powołane do leczenia osób zakażonych wirusem COVID-19 muszą, zgodnie z prawem, stosować się do tego wymogu i wstępnie oczyszczać ścieki, tak aby nie wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających drobnoustroje chorobotwórcze.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w swoich komunikatach informuje, że nie ma obecnie dowodów na przenoszenie się wirusa SARS-CoV-2 przez systemy kanalizacyjne, bez względu na to czy zastosowano oczyszczanie ścieków, czy też nie, to jednak wskazuje ona, że każdy etap oczyszczania ścieków  powoduje zmniejszenie potencjalnego ryzyka. Przy czym należy podkreślić, że w większości szpitali jednoimiennych w Polsce zastosowano dodatkową dezynfekcję ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej.

{"register":{"columns":[]}}