W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konsultacje publiczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Założeń do Programu Rozwoju Retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030

13.06.2019

Rozpoczynamy konsultacje publiczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Założeń do Programu Rozwoju Retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. Zapraszamy do zapoznania się projektem uchwały.

Logo1

W Ministerstwie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej pod koniec zeszłego roku rozpoczęły się prace mające na celu opracowanie Programu Rozwoju Retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 (PRR). Będzie to pierwszy dokument o charakterze strategicznym kompleksowo omawiający możliwości i niezbędne kierunki działań w zakresie rozwoju retencji wodnej. Program ten będzie komplementarny względem pozostałych dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki wodnej – planów gospodarowania wodami, planów zarządzania ryzykiem powodziowym, planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz planów utrzymania wód, a działania w nim zawarte będą uzupełniały zadania wynikające z tych dokumentów.

Główny cel programu został podzielony na trzy priorytety. Pierwszym jest wskazanie i realizacja działań z zakresu budowy zintegrowanego systemu naturalnej i sztucznej retencji wodnej. Kolejnym priorytetem jest stworzenie warunków do zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych. Niemniej istotne jest wzmocnienie świadomości społecznej w zakresie potrzeby retencjonowania i oszczędzania wody. Działania wskazane w Programie uwzględniać będą wszystkie rodzaje retencji wód powierzchniowych wyróżniane ze względu na skalę - dużą, małą i mikro retencję oraz rodzaj retencji – naturalną i sztuczną.

Realizacja działań ujętych w PRR pozwoli na wzmocnienie i utrzymanie zasobów wodnych kraju w wielkości pozwalającej na zaspokojenie potrzeb społeczeństwa i gospodarki, mając na uwadze stan środowiska naturalnego. Wdrożenie działań wskazanych w PRR przyczyni się także znacząco do zwiększenia stopnia adaptacji do zmian klimatu gospodarki wodnej oraz, pośrednio, użytkowników wód.

Pierwszym etapem prac nad PRR jest opracowanie założeń do Programu, które zostaną przyjęte uchwałą Rady Ministrów. Następnie przygotowany zostanie Program Rozwoju Retencji, który poddany zostanie konsultacjom społecznym oraz przeprowadzona zostanie dla niego strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.     

 

Dokumenty w wersji papierowej są dostępne do wglądu pod adresem:

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

ul. Nowy Świat 6/12,

00-400 Warszawa

Piętro III, pok. 308

MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW

Pisemne uwagi na temat konsultowanego projektu można składać od 11 czerwca do 24 czerwca 2019 r. przy użyciu formularza – tabeli uwag:

• drogą elektroniczną na podany adres e-mail: retencja@mgm.gov.pl,

• drogą pocztową, na adres MGMiŻŚ z dopiskiem „konsultacje publiczne DGWiŻŚ":

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

ul. Nowy Świat 6/12,

00-400 Warszawa

• osobiście w siedzibie MGMiŻŚ

Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Projekt uchwały wraz z załącznikami i tabelą uwag można pobrać na BIP MGMiŻŚ pod adresem:

https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/gospodarka-wodna-legislacja/117360_pozostale-projekty.html

 

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia uwag lub postulatów  przesłanych w ramach konsultacji publicznych, jak również w celu publikacji stanowiska zgłoszonego w ramach konsultacji publicznych;
 3. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin Pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 z późn. zm.). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach działalności resortu, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Podmiotami tymi są w szczególności: w zakresie rejestracji korespondencji – eDoK – Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa na podstawie umowy; Wydruk Centralny - Galaxy SI  Spółka z o.o. ul. Fabryczna 13 lok. 1 Zielona Góra – na podstawie umowy.
 5. Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia udzielenie odpowiedzi na zgłoszone w ramach konsultacji publicznychuwagi i  postulaty;
 6. Posiada Pan/Pani prawo do:
 • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86;
 1. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Administratora wieczyście, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);
 3. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12,  00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
13.06.2019 13:24 Andrzej Haber
Pierwsza publikacja:
13.06.2019 13:24 Andrzej Haber